Doctor giving lecture in front of whiteboard Doctor giving lecture in front of whiteboard

Trochu viac dialógu,
oveľa viac prevencie

Misia: Prevencia infekcií - Nová iniciatíva HARTMANN sa zameriava na výrazné posilnenie prevencie infekcií v lekárskom a opatrovateľskom sektore.

Holistický prístup k prevencii infekcií

Pandémia koronavírusu vyzdvihla, aká je prevencia infekcií dôležitá. Každý rok ochorie na infekciu získanú v nemocnici alebo opatrovateľskom zariadení takmer 3,5 milióna ľudí v celej Európe. Napriek tomu sa dá predísť 1/3 prípadov infekcií získaných pri pobyte v nemocnici (HAI). A to je nadchádzajúca úloha Misie: Prevencia infekcií. Na čele s obchodnými divíziami Prevencia rizík a Dezinfekcia volí spoločnosť HARTMANN holistický prístup k odstráneniu príťaže spôsobenej HAI.

Naše spoločné poslanie

Vypočujte si originál rozhovoru o Misii: Prevencia infekcií, ktorý sme viedli s našimi dvomi odborníkmi. Dr. Gian Carlo Sciuchetti, vedúci divízie Dezinfekcia a Christian Sievert, vedúci divízie Prevencia rizík vám predložia základné informácie.

video dansac
We use the so-called extended privacy mode to integrate YouTube videos. In this mode, the setting of YouTube cookies on your device is initially blocked when you visit our website. Only when you click on the preview image the video will be loaded. This is possible by the fact that you are technically redirected to the YouTube website. From that point on, we no longer have any control over what data is sent to YouTube and what cookies or other means are used by YouTube to track users or analyze user behavior. For more information about YouTube's use of cookies, please see the Google Privacy Policy and the Google's cookie policy. Once a YouTube cookie is set, you can delete it from your browser at any time. For more information about deleting cookies, please refer to the website of your browser provider.

Minúta 00:39 - Prečo je našou misiou prevencia infekcií?

Iniciatíva Misia: Prevencia infekcií nadväzuje na dlhoročné odborné vedomosti, ktoré má HARTMANN v oblasti problematiky zvládania infekcií. Kombinujeme produkty z divízií Prevencia rizík a Dezinfekcia s komplexnou znalosťou našich partnerov z oblasti priemyselných a zdravotníckych zariadení, s ktorými úzko a dlhodobo spolupracujeme.

Súčasne sú vyvíjané nové pracovné prístupy v rámci Misie: Prevencia infekcií. Patria sem i digitálne riešenia, ako sú aplikácie na zlepšenie úrovne hygieny a predikatívny softvér na včasnú diagnostiku šírenia infekcií.

Dr. Gian Carlo Sciuchetti zdôrazňuje nevyhnutnosť toho, aby všetky aktivity podporovali zákazníkov v ich každodennej práci. To znamená umožniť im sústrediť sa na naozaj dôležité veci, ako je napríklad nutnosť venovať viac času starostlivosti o každého pacienta.

Čas 01:56 – Ako chceme vyvinúť nové spôsoby práce v prevencii infekcií?

Misia: Prevencia infekcií prijíma komplexný prístup, ktorý sa zameriava na prevenciu infekcií v zdravotníckych a opatrovateľských zariadeniach, ale takisto sa zameriava na znižovanie záťaže, ktorou HAI dopadá na širšiu spoločnosť. „Stanovili sme si jasný cieľ,“ hovorí Christian Sievert.

"Našim cieľom je stať sa lídrom na trhu v oblasti prevencie infekcií."
Vďaka svojej ponuke produktov z oblasti Prevencia rizík a oblasti Dezinfekcia má HARTMANN jedinečnú príležitosť zamerať sa na elimináciu HAI. Na dosiahnutie vedúceho postavenia je však nutné posunúť sa od stavu, keď sme vnímaní ako predajca produktov. Gian Carlo Sciuchetti vysvetľuje, že spoločnosť HARTMANN sa vzdáva toho, aby bola iba výrobcom produktov. A preto kombinuje svoje výrobky s ďalšími nástrojmi a opatreniami, aby sa stala poskytovateľom ucelených riešení.

Čas 02:50 - Prečo je teraz vhodný čas začať so zvýšením povedomia?

Takisto vzdelávanie hrá zásadnú rolu v Misii: Prevencia infekcií. Súčasná kríza spôsobená koronavírusom jasne ukazuje, aké dôležité je pre ľudí na celom svete pochopiť, akým spôsobom zabrániť šíreniu infekcií. S touto iniciatívou bude HARTMANN pokračovať s cieľom rozšíriť dialóg, ktorý už na verejnosti prebieha. Hovorme o rizikách infekcií a možných finančných a sociálnych dôsledkoch. HARTMANN sa takisto podelí o svoje rozsiahle odborné znalosti na veľtrhoch a kongresoch, v diskusiách pri okrúhlom stole a v kľúčových prejavoch, ďalej v tradičných i sociálnych médiách a prostredníctvom spolupráce so združeniami pacientov, akademickou obcou a neziskovými organizáciami.

Čas 04:26 - Kolektívne úsilie

Úspech Misie: Prevencia infekcií bude nakoniec závisieť na príspevku každého zo zamestnancov HARTMANN. Lokálne predajné a marketingové tímy majú kľúčovú úlohu pri vzdelávaní svojich zákazníkov - pomôcť eliminovať HAI prostredníctvom poskytovania riešenia namiesto ponuky združených produktov. Každý má v organizácii svoju rolu, hovorí Christian Sievert. "Všetci sa musíme v Misii: Prevencia infekcií vzdelávať, vidieť všetko v širších súvislostiach. Každý z nás môže pomôcť šíriť poznatky o tom, ako zabrániť šíreniu infekcie a prečo je to životne dôležité. Ako v rozhovoroch, tak prostredníctvom sociálnych médií.

"Keď sa nám to podarí, prispejeme k záchrane ďalších životov."

Gian Carlo Sciuchetti dodáva: Všetci zamestnanci spoločnosti HARTMANN môžu byť hrdí na dlhodobé dedičstvo našej spoločnosti v oblasti prevencie infekcií. V súčasnej dobe vidíme všade okolo nás, aký dôležitý význam má naša práca. Globálna pandémia koronavírusu viac než kedy predtým ukázala dôležitosť nášho poslania. Prevencia infekcií zachraňuje životy.

Mohlo by vás tiež zaujímať: