bg-country-switch bg-country-switch

Zásady spracovania osobných údajov

Posledná aktualizácia: 30. 9. 2021

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov je pre spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. (ďalej aj ako „HARTMANN“, alebo „my“) veľmi dôležité. V tomto dokumente by sme Vás preto chceli informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. spracúva ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“). Dovoľujeme si Vás informovať najmä o príslušných účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, kategóriách nami spracúvaných údajov rozdelených podľa jednotlivých služieb alebo foriem použitia a o Vašich právach, na ktoré máte ako dotknutá osoba nárok. Pokiaľ ide o súvisiace pojmy, ako sú napríklad „osobné údaje“ alebo „spracúvanie“, odkazujeme na príslušné definície v čl. 4 GDPR .

Ak ste zákazníkom, dodávateľom alebo uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti HARTMANN, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov vo formáte PDF nájdete tu:

Zákazníci nájdu viac informácií tu
Dodávatelia nájdu viac informácií tu
Uchádzači nájdu viac informácií tu

Dovolili by sme si Vás požiadať, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu našich oznámení o ochrane osobných údajov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov budeme priebežne upravovať, akonáhle to bude vzhľadom na nami vykonané zmeny v spracúvaní osobných údajov nevyhnutné. Ak si budú takéto zmeny vyžadovať Vašu spoluprácu (napr. súhlas) alebo individuálne upozornenie, budeme Vás o tom okamžite informovať.

Stav ku dňu: 30.09.2021

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:
HARTMANN – RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Telefón: +421 268 299 101Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
PAUL HARTMANN AG
Department CFO-DPM / DPO
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
E-Mail: datenschutz@hartmann.info

Máte všeobecné otázky alebo pripomienky k týmto Informáciám o spracúvaní a ochrane osobných údajov alebo konkrétne otázky týkajúce sa spracúvania Vašich údajov? Radi Vám na ne odpovieme. Na Vaše požiadanie tiež opravíme, doplníme alebo vymažeme Vaše osobné údaje a umožníme Vám využiť ďalšie Vaše práva, ktorými ako dotknutá osoba disponujete.

2. Právne základy a účely spracúvania osobných údajov

V súlade s čl. 13 a 14 nariadenia GDPR by sme Vás radi informovali najmä o právnom základe nami vykonávaného spracúvania Vašich osobných údajov. Pokiaľ právny základ nie je výslovne uvedený v týchto Informáciách o spracúvaní a ochrane osobných údajov, platí že:

Právnym základom pre získanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR, ako aj článok 9 ods. 2 písm. a) a článok 7 GDPR (napr. zasielanie personalizovaných ponúk a informácií o našich produktoch a službách, prieskumy na našich webových stránkach, analýza používania našich produktov, služieb a webových stránok, personalizácia ponúk zverejňovaných na internete a zasielaných e-mailom, faxom a inými kanálmi, reklama alebo prieskum trhu a verejnej mienky). Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely poskytovania našich služieb, plnenia zmluvných ustanovení a odpovedania na otázky je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (napr. plnenie zmluvy a/alebo poskytnutie služby, spracovanie platieb za nákup a iné služby, spracovanie reklamácie, komunikácia cez telefón, e-mail, fax, živý chat, videohovor a iné kanály, poradenstvo). Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom plnenia našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. dodržiavanie zákonných lehôt na uchovávanie osobných údajov).Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. analýza a objasnenie zneužitia alebo útokov na komunikačné systémy, overovanie identity a autentifikácia; ochrana pred možnými podvodnými transakciami alebo ich vyšetrovanie, komunikácia cez telefón, e-mail, fax, živý chat, videohovor a iné kanály, zasielanie vzoriek, odmien, produktov a informácií, poskytovanie špecifických ponúk a informácií o našich produktoch a službách používateľom, prieskumy na našich webových stránkach, personalizácia ponúk zverejňovaných na internete a zasielaných e-mailom, faxom a inými kanálmi, skúmanie účinnosti našich reklám). V prípade, ak si spracúvanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

3. Bezpečnostné opatrenia

V súlade s článkami 24 a 32 GDPR prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná riziku, zohľadňujúc pritom najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto opatrenia zahŕňajú najmä ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k osobným údajom, ako aj prístupu k nim, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Ďalej sme zaviedli postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby, výmaz osobných údajov a zabezpečenie reakcie na porušenie ochrany osobných údajov. Okrem toho, ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji a výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany osobných údajov pomocou technologického návrhu a pomocou prednastavení vhodných na ochranu údajov (čl. 25 GDPR).

Medzi bezpečnostné opatrenia patrí najmä šifrovaný prenos údajov medzi Vaším prehliadačom a naším serverom. Medzi bezpečnostné opatrenia tretích strán patrí najmä maskovanie IP adresy (pseudonymizácia Vašej IP adresy).

4. Spolupráca s tretími stranami a sprostredkovateľmi

Ak v rámci spracúvania údajov sprístupníme osobné údaje iným osobám a spoločnostiam, vrátane spoločností skupiny (tretím stranám), alebo ak im ich prenesieme alebo ak im inak poskytneme prístup k nim, deje sa tak len na základe zákonného oprávnenia (napr. ak je prenos údajov tretím stranám, ako sú poskytovatelia platobných služieb, nevyhnutný na plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), Vášho súhlasu, alebo ak to stanovuje zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využívaní zástupcov, webhostingu a pod.).

Ak poveríme takzvaných sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov na základe tzv. „zmluvy o spracúvaní osobných údajov“ a tým si pre seba zabezpečíme okrem iného potrebné oprávnenia ovplyvňovať alebo kontrolovať spracúvanie a používanie osobných údajov, deje sa tak na základe čl. 28 GDPR. Aj napriek tomu však voči Vám stále nesieme zodpovednosť za zákonnosť spracúvania Vašich údajov.

5. Prenosy údajov do tretích krajín

Ak spracúvame osobné údaje v tretej krajine (t.j. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)), alebo ak sa tak deje v rámci využívania služieb tretích strán, alebo ak sa osobné údaje poskytujú alebo prenášajú tretím stranám, konáme tak len za účelom plnenia našich (pred)zmluvných záväzkov, na základe Vášho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame v tretej krajine alebo prenášame osobné údaje do tretej krajiny len vtedy, ak sú splnené osobitné predpoklady čl. 44 a nasl. GDPR. To znamená, že spracúvanie sa vykonáva napríklad na základe špeciálnych záruk, ako je napríklad oficiálne uznané zabezpečenie úrovne ochrany osobných údajov rovnocenné úrovni EÚ alebo dodržiavanie oficiálne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. „štandardné zmluvné doložky“).

6. Dodatočné informácie pre používateľov webových stránok

Na základe týchto informácií sa používatelia dozvedia o type, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok, funkcií a obsahu, ako aj externých online prezentácií, ako sú naše profily na sociálnych sieťach (ďalej spoločne označované ako „online ponuka“). Ďalšie informácie nájdete v našom „Oznámení o ochrane osobných údajov pre zákazníkov“.

6.1 Súbory cookie, analýza, sledovanie, optimalizácia

Informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete najmä v našich zásadách používania súborov cookie. Informácie o našich technológiách alebo technológiách tretích strán, ktoré slúžia nielen na zabezpečenie našej online ponuky, ale tiež výlučne alebo dodatočne na analýzu správania používateľov, sledovanie, optimalizáciu našich marketingových aktivít alebo na iné účely, sú k dispozícii v týchto Informáciách o spracúvaní a ochrane osobných údajov a v našich zásadách používania súborov cookie.

Súbory cookie pre opätovné zacielenie (re-targeting)

Na našej webovej stránke používame v rámci marketingových kampaní takzvaný „súbor cookie pre opätovné zacielenie“ (ďalej len „súbor cookie“). Akonáhle navštívite našu stránku a poskytnete súhlas s používaním súboru cookie, budeme ho používať na monitorovanie Vášho správania na našej webovej stránke, najmä produktov a informácií, ktoré ste si na webovej stránke prezerali. Ak sa Vám na webovej stránke tretej strany zobrazia naše reklamy a kliknutím na ne sa dostanete na našu stránku, získame informácie o tom, či sú reklamy navrhnuté dostatočne zaujímavo a či sú hodnotenia úspešné. Okrem toho sa Vám na webových stránkach tretích strán budú zobrazovať zaujímavé informácie a produkty z nášho sortimentu, ktoré by Vás na základe Vášho používateľského správania mohli obzvlášť zaujímať.

Súbor cookie umožňuje rozpoznať Váš prehliadač naprieč webovými stránkami tým, že informácie odovzdá externým poskytovateľom (reklamným partnerom). Súbor cookie slúži pritom iba na identifikáciu webového prehliadača a nie na identifikáciu osoby. Účelom súboru cookie je zobrazovať reklamné odporúčania založené na Vašom používateľskom správaní. Reklamní partneri nezískajú žiadne Vaše osobné údaje a za spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza zo strany spoločnosti HARTMANN – RICO spol. s r.o.pomocou súboru cookie, zodpovedáme výlučne my.

Nemáme žiadny vplyv na ďalší rozsah a používanie neosobných údajov reklamným partnerom a môžeme Vás v tomto ohľade informovať iba na základe nášho stavu vedomostí, podľa ktorého reklamný partner dostáva len informáciu o tom, že ste navštívili našu stránku. Či a v akom rozsahu sú Vám tieto reklamy ponúkané na webových stránkach tretích strán, závisí od nastavenia súborov cookie na príslušnej webovej stránke.

Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a ako môžete zabrániť ich používaniu, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

6.2 Účely spracúvania údajov

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na tieto účely:

Poskytovanie online ponuky, jej obsahu a funkcií; marketing, reklama, vzťahy s verejnosťou a prieskum trhu; bezpečnostné opatrenia; sledovanie (napr. profilovanie záujmov / správania, používanie súborov cookie); remarketing; hodnotenie správania návštevníka, marketing na základe záujmov a správania, profilovanie (vytváranie profilov používateľov); meranie verzie (meranie účinnosti marketingových opatrení); formovanie cieľových skupín (určenie cieľových skupín relevantných pre marketingové účely alebo iný výstup obsahu); cross-device tracking (spracovanie údajov používateľov naprieč viacerými zariadeniami na marketingové účely).

6.3 Kategórie údajov

Spracúvame najmä tieto kategórie údajov:

Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, využité služby, záujem o obsah, časy prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy, typ prehliadača); údaje o polohe (údaje identifikujúce polohu koncového zariadenia koncového používateľa).

6.4 Zhromažďovanie prístupových údajov a súborov denníka

Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR zhromažďujeme údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. súbory denníka servera). Prístupové údaje zahŕňajú cestu k navštívenej stránke, súbory na ňu prepojené, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, odkazujúcu adresu URL (predchádzajúca navštívená stránka), IP adresu a žiadajúceho poskytovateľa, ako aj ďalšie údaje zo záhlavia prehliadača. Na komunikáciu medzi Vaším prehliadačom a naším serverom je nevyhnutné najmä spracovanie Vašej IP adresy ako osobného údaja.

Informácie zo súboru denníka sa z bezpečnostných dôvodov (napr. na účely objasňovania zneužitia alebo podvodu) uchovávajú po dobu 6 mesiacov a potom sa vymažú. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, nebudú vymazané až do konečného objasnenia príslušného incidentu. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo pokiaľ na to neexistuje zákonná povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

6.5 Prezentácia na internete v sociálnych médiách

Naša spoločnosť sa prezentuje na internete v rámci sociálnych sietí a platforiem s cieľom komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi, ktorí ich využívajú, a informovať ich o našich službách. Pri prístupe na sociálne siete a platformy sa uplatňujú zmluvné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov príslušného prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame, ak ste ich poskytli v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. napísaním článku na jednej z platforiem našej prezentácie na internete alebo zaslaním správy. Aplikácia Facebook nám môže, okrem iného, poskytovať štatistiky a prehľady (napr. celkový počet zobrazení stránky, označenie príspevku ako „Páči sa mi to“, aktivitu na stránke, interakcie s príspevkami, zobrazenia videa, dosah príspevku, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, atď.), ktoré nám pomáhajú porozumieť typom činností, ktoré na našich stránkach vykonávate. To nám umožňuje lepšie porozumieť Vašim záujmom a preferenciám a môžeme, napríklad, zvýšiť atraktivitu článkov alebo našej prezentácie alebo zvoliť správny čas na ich zverejnenie.

Upozorňujeme, že Vaše osobné údaje môže spracúvať príslušný prevádzkovateľ mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V dôsledku toho pre Vás môžu vzniknúť riziká, najmä sa môže sťažiť vymáhanie Vašich práv.

Ak kliknete na tlačidlo príslušného prevádzkovateľa, budete presmerovaný/-á na našu príslušnú online prezentáciu v samostatnom okne prehliadača a môžete – ak ste prihlásený/-á do svojho používateľského konta – okrem iného zdieľať alebo odoberať naše novinky. Kliknutím na tlačidlo sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom príslušného prevádzkovateľa. Príslušný prevádzkovateľ dostane informáciu, že ste navštívili našu webovú stránku s Vašou IP adresou. Akonáhle využijete jeho ponuku, môže príslušný prevádzkovateľ zhromažďovať ďalšie osobné údaje. Navyše, ak ste prihlásený pomocou Vášho používateľského konta, môže následne príslušný prevádzkovateľ priradiť Vašu návštevu našej webovej stránky k Vám a k Vášmu používateľskému kontu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež ďalej spracúvané na účely prieskumu trhu a reklamy. To znamená, že na základe Vášho používateľského správania a z neho odvodených preferencií a záujmov môžu byť vytvárané profily. Takéto profily možno použiť napríklad na umiestnenie vhodných reklám v rámci našej prezentácie na internete alebo iných online prezentácií alebo webových stránok na základe stanovených záujmov. Na Vašom koncovom zariadení sa umiestňujú a ukladajú súbory cookie, pomocou ktorých je možné zhromažďovať osobné údaje o správaní používateľa a spájať ich na ďalšie spracovanie – na určenie Vašich záujmov. Takéto osobné údaje možno zhromažďovať a spájať aj z viacerých Vami používaných koncových zariadení, najmä ak ste prihlásený/-á pomocou svojho používateľského konta.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme o efektívne informovanie a priamu komunikácii s Vami v súvislosti s našou online ponukou v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak požadujete informácie alebo si chcete uplatniť práva, na ktoré máte nárok, obráťte sa priamo na príslušného prevádzkovateľa. Dôvodom je skutočnosť, že k Vašim osobným údajom majú prístup iba príslušní prevádzkovatelia, ktorí Vám môžu poskytnúť potrebné informácie a v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia. Ak budete potrebovať pomoc pri uplatňovaní práv, na ktoré máte nárok, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Informácie o spracúvaní osobných údajov vykonávaného príslušným prevádzkovateľom, ako aj požiadavky na uplatnenie námietky (opt-out), nájdete v informáciách poskytovaných príslušným prevádzkovateľom:

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.facebook.com/about/privacy/
Údaje o štatistikách stránok:https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Opt-Out:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Poskytovateľ: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out:https://twitter.com/personalization

Poskytovateľ: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Poskytovateľ: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Poskytovateľ: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://help.instagram.com/519522125107875

6.6 Odkazy

Na našich webových stránkach nepoužívame doplnky sociálnych sietí, ktoré zhromažďujú osobné údaje. Na našich webových stránkach používame iba odkazy na sociálne siete. Robíme tak preto, aby sme zabránili prenosu osobných údajov našich používateľov bez ich vedomia na sociálne siete, keď navštívia naše webové stránky. Odkazy vytvárajú spojenie s našou prezentáciou na príslušnej sociálnej sieti výlučne na požiadanie – teda až po kliknutí používateľa na odkaz. Po kliknutí na odkaz sa do príslušnej sociálnej siete prenesie IP adresa a všeobecné informácie zo záhlavia prehliadača používateľa. Príslušná sociálna sieť môže zhromažďovať aj ďalšie osobné údaje, len čo využijete jej ponuky. Ak ste napríklad prihlásený/-á do svojho konta, aplikácia Facebook môže priradiť Vašu návštevu k Vášmu kontu. Radi by sme Vás upozornili, že nemáme vedomosť o obsahu osobných údajov prenášaných v rámci tohto procesu, ani o ich použití sociálnymi sieťami.

Vyššie uvedené odkazy sa používajú pre nasledujúce sociálne siete:

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.facebook.com/about/privacy/

Poskytovateľ: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://twitter.com/de/privacy

Poskytovateľ: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://help.instagram.com/519522125107875/

7. Kontakt

Keď nás budete kontaktovať (prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, faxom, poštou alebo e-mailom), Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vybavenia Vašej otázky a jej spracovania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. Údaje, ktoré sú v kontaktnom formulári označené ako povinné, sú potrebné na spracovanie Vašej otázky.

Dopyty vymažeme spravidla najneskôr 3 mesiace po ich prijatí, avšak len vtedy, ak boli zodpovedané. V prípade potreby dodržania zákonných povinností uchovávania údajov, dôjde k vymazaniu údajov po uplynutí príslušnej doby.

8. Komentáre a príspevky

Súčasťou našej online ponuky sú blogy s možnosťou pridávania komentárov. V rámci písania komentárov sa okrem Vášho komentára ukladajú aj informácie o čase vytvorenia Vášho komentára, Vaša e-mailová adresa a v prípade, že nie ste anonymný používateľ, aj Vami zvolené používateľské meno. Komentáre zostávajú v blogu, pokým je prevádzkovaný alebo kým nepožiadate o ich vymazanie.

Ak napíšete komentár, Vaša IP adresa bude uložená po dobu 6 mesiacov na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spolu s časom vytvorenia a po uplynutí tejto doby budú tieto údaje následne vymazané. Deje sa tak pre našu bezpečnosť, pretože niektoré komentáre môžu obsahovať nezákonný obsah (napr. urážlivý obsah, zakázaná politická propaganda, atď.), ktorý si vyžaduje objasnenie a najmä určenie totožnosti autora. Všetky komentáre s vyššie uvedeným obsahom okamžite vymazávame. Ak by bolo ďalšie uchovávanie Vašej IP adresy a času vytvorenia komentára potrebné na dôkazné účely, tieto (osobné) údaje budú uchovávané až do konečného objasnenia príslušného incidentu. Tieto (osobné) údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo pokiaľ k tomu neexistuje zákonná povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

9. Informačný spravodaj (newsletter)

Nižšie nájdete informácie o obsahu nášho informačného spravodaja, ako aj o spôsobe prihlásenia sa na jeho odber, jeho odosielania a štatistického vyhodnocovania a o Vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho informačného spravodaja súhlasíte s jeho odberom a s tu uvedenými postupmi.

Obsah informačného spravodaja: E-maily a iné (elektronické) oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „newsletter“) zasielame len s Vaším súhlasom alebo na základe zákonného povolenia. Ak je obsah newslettera v rámci prihlásenia sa na jeho odber osobitne prepísaný, je rozhodujúci pre súhlas. Okrem toho naše newslettery obsahujú informácie o našich produktoch, ponukách, akciách a našej spoločnosti.

Newslettery zasielame my alebo v prípade potreby poskytovateľ zasielateľských služieb.

Zaznamenávanie prihlasovania pomocou postupu double opt-in a zmien: Prihlásenie na odber nášho newslettera prebieha pomocou tzv. double opt-in postupu. To znamená, že po prihlásení dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie prihlásenia. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol registrovať pomocou cudzej e-mailovej adresy. Prihlásenia na odber newslettera sa zaznamenávajú, aby bolo možné preukázať proces prihlásenia v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uloženie času prihlásenia a potvrdenia, ako aj IP adresy. Zaznamenávajú sa aj zmeny Vašich (osobných) údajov uložených poskytovateľom zasielateľských služieb.

Poskytovateľ zasielateľských služieb môže podľa vlastných informácií použiť Vaše (osobné) údaje v pseudononymizovanej podobe, teda bez ich priradenia k používateľovi, na optimalizáciu a zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu doručovania a prezentácie newsletterov, alebo na štatistické účely, aby zistil, z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. Poskytovateľ zasielateľských služieb však nepoužíva Vaše (osobné) údaje na to, aby Vás sám kontaktoval alebo aby Vaše (osobné) údaje poskytoval tretím stranám.

Registračné údaje: Ak sa chcete prihlásiť na odber newslettera, stačí zadať Vašu e-mailovú adresu. Voliteľne, za účelom osobného kontaktu, môžete uviesť aj svoje meno a priezvisko.

Meranie výkonu: Newslettery obsahujú takzvaný „webový maják“. Ide o súbor s veľkosťou pixelov, ktorý sa načíta zo servera poskytovateľa zasielateľských služieb pri otvorení newslettera. V rámci tohto načítania sa tiež zhromažďujú technické údaje, ako sú informácie o prehliadači a Vašom systéme, Vaša IP adresa a čas načítania. Tieto informácie slúžia najmä na technické skvalitnenie služieb a na zistenie Vašich čitateľských návykov. Štatistické prieskumy zahŕňajú tiež zisťovanie, či bol newsletter otvorený, kedy bol otvorený, a na ktoré odkazy ste klikli. Tieto informácie Vám môžu byť priradené z technických dôvodov.

Odosielanie newslettera a meranie úspešnosti sú založené na Vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Proces prihlásenia sa je zaznamenávaný na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a slúži ako dôkaz Vášho súhlasu s odberom newslettera.

Odvolanie súhlasu: Súhlas s odberom nášho newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Na konci každého newslettera nájdete odkaz na ukončenie odberu nášho newslettera. V prípade odvolania súhlasu (ukončenia odberu) budú Vaše (osobné) údaje vymazané.

10. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

V rámci našej online ponuky využívame obsah alebo ponuky služieb tretích strán. Deje sa tak na základe našich oprávnených záujmov (záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárne fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. To znamená, že integrujeme obsah a služby tretích strán, ako sú videá alebo písma (ďalej spoločne označované ako „obsah“). To si vyžaduje, aby poskytovatelia tretích strán poznali Vašu IP adresu, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do Vášho prehliadača. Na zobrazenie obsahu je teda potrebná IP adresa. Tretie strany môžu na štatistické alebo marketingové účely používať aj takzvané pixelové značky (neviditeľný grafický prvok, tiež známy pod názvom „webový maják“). Pixelové značky možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť webových stránok. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie na Vašom zariadení a môžu obsahovať technické údaje o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie podrobnosti o využívaní našej online ponuky, ako aj prepojenie na takéto informácie z iných zdrojov.

V nasledujúcej časti sme zostavili prehľad poskytovateľov tretích strán spolu s nimi ponúkaným obsahom, ako aj odkazmi na ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o spracúvaní údajov, ako aj informácie o práve namietať. Upozorňujeme, že v našich pravidlách používania súborov cookie sú uvedení aj ďalší poskytovatelia tretích strán.

Poskytovateľ: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out:https://twitter.com/personalization

Poskytovateľ: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

V rámci našej online ponuky využívame konverzný nástroj „LinkedIn Insight Tag“. Tento nástroj vytvorí vo Vašom webovom prehliadači súbor cookie, ktorý umožňuje zhromažďovať údaje. Na základe zhromaždených údajov vytvára LinkedIn anonymné výkazy o cieľovej skupine webových stránok a sprístupňuje nám ich. LinkedIn nám tiež poskytuje údaje o počte zobrazení. LinkedIn, navyše, ponúka možnosť retargetingu cez Insight Tag. Tieto údaje môžeme použiť na zobrazenie cielenej reklamy mimo našej online ponuky bez toho, aby sme Vás identifikovali.

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Poskytovateľ: (Youtube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-Out:https://adssettings.google.com

Do našich online ponúk sme integrovali komponenty služby YouTube. YouTube umožňuje bezplatné zverejňovanie videoklipov a ich bezplatné prezeranie, hodnotenie a komentovanie. Otvorením jednej zo stránok našich online ponúk, na ktorých je integrovaný obsah YouTube, sa vytvorí spojenie so službou YouTube za účelom stiahnutia potrebných prvkov na zobrazenie príslušného videa. YouTube alebo prevádzkovateľ služby spoločnosť Google tak získa informácie o tom, ktorú podstránku v rámci našich online ponúk si príslušný používateľ zobrazil. Okrem toho sa preposielajú aj ďalšie informácie, ako je IP adresa, použitý prehliadač, informácie o operačnom systéme a technickom zariadení, dátum a trvanie návštevy. Ak je používateľ v čase návštevy našich online ponúk prihlásený prostredníctvom rovnakého zariadenia do konta YouTube, YouTube používateľa rozpozná, akonáhle otvorí jednu stránku, ktorá obsahuje video YouTube. K uvedenému dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Tieto informácie môže YouTube alebo Google agregovať (zoskupovať) a priradiť k profilu príslušného používateľa, pokiaľ prvky neboli integrované v „režime súkromia“. „Režim súkromia“ používame vždy, keď je to možné.

Poskytovateľ: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://help.instagram.com/519522125107875

Poskytovateľ: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.tumblr.com/privacy/de

Poskytovateľ: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Aplikácia Facebook dokáže pomocou funkcie Facebook pixel identifikovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre prezentáciu reklám (tzv. „Facebookové reklamy“). V súlade s tým používame funkciu Facebook pixel na zobrazovanie nami umiestnených Facebookových reklám iba tým používateľom na Facebooku a v rámci služieb partnerov spolupracujúcich s Facebookom (tzv. „Audience Network“, https://www.facebook.com/audiencenetwork/), ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí vykazujú určité vlastnosti (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktorý je zrejmý z navštívených webových stránok), ktoré prenášame na Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocou funkcie Facebook pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše Facebookové reklamy zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a aby neboli obťažujúce. Funkcia Facebook pixel nám tiež umožňuje sledovať efektivitu reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že vidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (takzvané „meranie konverzie“).

Poskytovateľ: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States of America
Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy?hl=de
Opt-Out:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V rámci našich online ponúk používame analytické funkcie Google Universal Analytics a ich nástupcu Google Analytics 4. Súbory cookie funkcií Google Universal Analytics a Google Analytics 4 sa používajú na zhromažďovanie relácií návštevníkov a údajov o správaní na účely vytvárania analýz. To nám umožňuje získavať informácie o využívaní našich ponúk na rôznych zariadeniach („cross device“) a pomocou získaných výsledkov vylepšovať použiteľnosť našich ponúk. Na tento účel sa používajú pseudonymizované používateľské profily, ktoré nedostávajú žiadne osobné údaje, ako sú mená alebo e-mailové adresy, a tieto sa neprenášajú do spoločnosti Google. Google používa tieto informácie na vyhodnotenie využívania našich online ponúk, na vytváranie správ o aktivitách v rámci našich online ponúk a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním našich online ponúk. Spracúvané údaje môžu byť použité na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Funkcie Google Universal Analytics a Google Analytics 4 používame s aktivovanou anonymizáciou IP adresy (t.j. pomocou funkcie anonymizeIP). To znamená, že IP adresa používateľa je skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nezlučuje s inými údajmi od spoločnosti Google. Upozorňujeme, že použitie anonymizácie IP adresy nevedie k žiadnej zásadnej anonymizácii, pretože sa napriek tomu zhromažďujú ďalšie údaje o používaní (napr. identifikačné prvky, ktoré umožňujú aj prepojenie s existujúcim kontom Google). Súbory cookie majú platnosť 2 resp. 14 mesiacov.

11. Vymazanie, anonymizácia a uchovávanie

Nami spracúvané osobné údaje budú vymazané v súlade s čl. 17 GDPR. Pokiaľ nie je v týchto informáciách o spracúvaní a ochrane osobných údajov výslovne uvedené inak, osobné údaje, ktoré uchovávame, budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na zamýšľaný účel spracúvania a pokiaľ nebudú existovať žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ktoré by ich vymazaniu bránili. Ak nedôjde k vymazaniu osobných údajov z dôvodu, že ich spracúvanie je nevyhnutné na iné zákonom prípustné účely, bude ich spracúvanie obmedzené. To znamená, že osobné údaje budú zablokované a nebudú spracúvané na iné účely.

Namiesto vymazania Vašich osobných údajov ich v prípade potreby anonymizujeme tak, aby ich v budúcnosti už nebolo možné obnoviť.

12. Vaše práva

Právo odvolať súhlas (pozri čl. 7 ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 ZOOU): Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám udelili, a to s účinkami do budúcnosti. Berte preto, prosím, na vedomie, že Vaše prípadné odvolanie súhlasu nebude mať účinky na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Právo na prístup k osobným údajom (pozri čl. 15 GDPR, resp. § 21 ZOOU): Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich. Máte tiež právo požiadať nás o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame (nesmie to však mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných). Za opakované poskytnutie takejto kópie na základe Vašej opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu (pozri čl. 16 GDPR, resp. § 22 ZOOU): Máte právo požadovať opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na výmaz (právo „na zabudnutie“) (pozri čl. 17 GDPR, resp. § 23 ZOOU): Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: (i) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; (ii) Vaše osobné údaje sa spracúvajú protiprávne; (iii) odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie; (iv) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, resp. § 27 ods. 1 ZOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie; (v) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; (vi) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame; (vii) osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR, resp. § 15 ods. 1 ZOOU. Právo na vymazanie osobných údajov však nebudete môcť uplatniť, pokiaľ okamžitému vymazaniu bránia zákonom predpísané doby uchovávania (pozri čl. 17 ods. 3 GDPR, resp. § 23 ods. 4 ZOOU) a/alebo existuje iný prípad v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR, resp. § 23 ods. 4 ZOOU a/alebo existuje nový účel odôvodňujúci ďalšie spracúvanie.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (pozri čl. 18 GDPR, resp. § 24 ZOOU): Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak splníte jednu alebo viac podmienok uvedených v čl. 18 ods. 1 písm. a) až d) GDPR, resp. § 24 ods. 1 písm. a) až d) ZOOU.

Právo na prenosnosť osobných údajov (pozri čl. 20 GDPR, resp. § 26 ZOOU): Máte právo získať nami spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje preniesť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili. Toto právo Vám prináleží v prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami. Platí tiež, že toto Vaše právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (pozri čl. 21 GDPR, resp. § 27 ZOOU): Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, či oprávnených záujmov tretej strany. V prípade Vašej námietky proti takémuto spracúvaniu, toto spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme. Právo na námietku je však v tejto súvislosti možné uplatniť len v prípade osobitných okolností vyplývajúcich z Vašej osobnej situácie. Okrem toho môžu prevažovať závažné dôvody hodné ochrany, ktoré hovoria v prospech spracúvania. Určité účely spracúvania môžu byť, navyše, v rozpore s Vaším právom na námietku. Ďalej máte tiež právo kedykoľvek a bez ďalších podmienok namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

Právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu (pozri čl. 77 GDPR, resp. § 100 ZOOU): Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte tiež právo podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, webová adresa: www.dataprotection.gov.sk, ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu GDPR alebo ZOOU. V tejto súvislosti by sme Vás však chceli požiadať, aby ste prípadnú sťažnosť adresovali najskôr nám. Následne sa pokúsime vzniknutú situáciu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť.

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Dodržiavanie predpisov o ochrane osobných údajov je pre spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. (ďalej aj ako „HARTMANN“, alebo „my“) veľmi dôležité. V tomto dokumente by sme Vás preto chceli informovať o spracúvaní Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť HARTMANN – RICO spol. s r.o. spracúva ako prevádzkovateľ v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“). Dovoľujeme si Vás informovať najmä o príslušných účeloch spracúvania Vašich osobných údajov, kategóriách nami spracúvaných údajov rozdelených podľa jednotlivých služieb alebo foriem použitia a o Vašich právach, na ktoré máte ako dotknutá osoba nárok. Pokiaľ ide o súvisiace pojmy, ako sú napríklad „osobné údaje“ alebo „spracúvanie“, odkazujeme na príslušné definície v čl. 4 GDPR .

Ak ste zákazníkom, dodávateľom alebo uchádzačom o zamestnanie v spoločnosti HARTMANN, informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov vo formáte PDF nájdete tu:

Zákazníci nájdu viac informácií tu
Dodávatelia nájdu viac informácií tu
Uchádzači nájdu viac informácií tu

Dovolili by sme si Vás požiadať, aby ste sa pravidelne informovali o obsahu našich oznámení o ochrane osobných údajov. Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov budeme priebežne upravovať, akonáhle to bude vzhľadom na nami vykonané zmeny v spracúvaní osobných údajov nevyhnutné. Ak si budú takéto zmeny vyžadovať Vašu spoluprácu (napr. súhlas) alebo individuálne upozornenie, budeme Vás o tom okamžite informovať.

Stav ku dňu: 30.09.2021

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:
HARTMANN – RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Telefón: +421 268 299 101Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
PAUL HARTMANN AG
Department CFO-DPM / DPO
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
E-Mail: datenschutz@hartmann.info

Máte všeobecné otázky alebo pripomienky k týmto Informáciám o spracúvaní a ochrane osobných údajov alebo konkrétne otázky týkajúce sa spracúvania Vašich údajov? Radi Vám na ne odpovieme. Na Vaše požiadanie tiež opravíme, doplníme alebo vymažeme Vaše osobné údaje a umožníme Vám využiť ďalšie Vaše práva, ktorými ako dotknutá osoba disponujete.

2. Právne základy a účely spracúvania osobných údajov

V súlade s čl. 13 a 14 nariadenia GDPR by sme Vás radi informovali najmä o právnom základe nami vykonávaného spracúvania Vašich osobných údajov. Pokiaľ právny základ nie je výslovne uvedený v týchto Informáciách o spracúvaní a ochrane osobných údajov, platí že:

Právnym základom pre získanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) a článok 7 GDPR, ako aj článok 9 ods. 2 písm. a) a článok 7 GDPR (napr. zasielanie personalizovaných ponúk a informácií o našich produktoch a službách, prieskumy na našich webových stránkach, analýza používania našich produktov, služieb a webových stránok, personalizácia ponúk zverejňovaných na internete a zasielaných e-mailom, faxom a inými kanálmi, reklama alebo prieskum trhu a verejnej mienky). Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely poskytovania našich služieb, plnenia zmluvných ustanovení a odpovedania na otázky je článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR (napr. plnenie zmluvy a/alebo poskytnutie služby, spracovanie platieb za nákup a iné služby, spracovanie reklamácie, komunikácia cez telefón, e-mail, fax, živý chat, videohovor a iné kanály, poradenstvo). Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom plnenia našich zákonných povinností je článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR (napr. dodržiavanie zákonných lehôt na uchovávanie osobných údajov).Právnym základom spracúvania osobných údajov za účelom ochrany našich oprávnených záujmov je článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (napr. analýza a objasnenie zneužitia alebo útokov na komunikačné systémy, overovanie identity a autentifikácia; ochrana pred možnými podvodnými transakciami alebo ich vyšetrovanie, komunikácia cez telefón, e-mail, fax, živý chat, videohovor a iné kanály, zasielanie vzoriek, odmien, produktov a informácií, poskytovanie špecifických ponúk a informácií o našich produktoch a službách používateľom, prieskumy na našich webových stránkach, personalizácia ponúk zverejňovaných na internete a zasielaných e-mailom, faxom a inými kanálmi, skúmanie účinnosti našich reklám). V prípade, ak si spracúvanie osobných údajov vyžadujú životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby, slúži ako právny základ spracúvania čl. 6 ods. 1 písm. d) GDPR.

3. Bezpečnostné opatrenia

V súlade s článkami 24 a 32 GDPR prijímame vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme zabezpečili úroveň ochrany osobných údajov, ktorá je primeraná riziku, zohľadňujúc pritom najnovšie poznatky, náklady na vykonanie opatrení a povahu, rozsah, okolnosti a účely spracúvania, ako aj riziká s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou pre práva a slobody fyzických osôb. Takéto opatrenia zahŕňajú najmä ochranu dôvernosti, integrity a dostupnosti údajov prostredníctvom kontroly fyzického prístupu k osobným údajom, ako aj prístupu k nim, ich vkladania, zverejňovania, zabezpečenia dostupnosti a oddelenia. Ďalej sme zaviedli postupy na zabezpečenie výkonu práv dotknutej osoby, výmaz osobných údajov a zabezpečenie reakcie na porušenie ochrany osobných údajov. Okrem toho, ochranu osobných údajov zohľadňujeme už pri vývoji a výbere hardvéru, softvéru a postupov v súlade so zásadou ochrany osobných údajov pomocou technologického návrhu a pomocou prednastavení vhodných na ochranu údajov (čl. 25 GDPR).

Medzi bezpečnostné opatrenia patrí najmä šifrovaný prenos údajov medzi Vaším prehliadačom a naším serverom. Medzi bezpečnostné opatrenia tretích strán patrí najmä maskovanie IP adresy (pseudonymizácia Vašej IP adresy).

4. Spolupráca s tretími stranami a sprostredkovateľmi

Ak v rámci spracúvania údajov sprístupníme osobné údaje iným osobám a spoločnostiam, vrátane spoločností skupiny (tretím stranám), alebo ak im ich prenesieme alebo ak im inak poskytneme prístup k nim, deje sa tak len na základe zákonného oprávnenia (napr. ak je prenos údajov tretím stranám, ako sú poskytovatelia platobných služieb, nevyhnutný na plnenie zmluvy v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR), Vášho súhlasu, alebo ak to stanovuje zákonná povinnosť alebo na základe našich oprávnených záujmov (napr. pri využívaní zástupcov, webhostingu a pod.).

Ak poveríme takzvaných sprostredkovateľov spracúvaním osobných údajov na základe tzv. „zmluvy o spracúvaní osobných údajov“ a tým si pre seba zabezpečíme okrem iného potrebné oprávnenia ovplyvňovať alebo kontrolovať spracúvanie a používanie osobných údajov, deje sa tak na základe čl. 28 GDPR. Aj napriek tomu však voči Vám stále nesieme zodpovednosť za zákonnosť spracúvania Vašich údajov.

5. Prenosy údajov do tretích krajín

Ak spracúvame osobné údaje v tretej krajine (t.j. mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP)), alebo ak sa tak deje v rámci využívania služieb tretích strán, alebo ak sa osobné údaje poskytujú alebo prenášajú tretím stranám, konáme tak len za účelom plnenia našich (pred)zmluvných záväzkov, na základe Vášho súhlasu, na základe zákonnej povinnosti alebo na základe našich oprávnených záujmov. Na základe zákonných alebo zmluvných povolení spracúvame v tretej krajine alebo prenášame osobné údaje do tretej krajiny len vtedy, ak sú splnené osobitné predpoklady čl. 44 a nasl. GDPR. To znamená, že spracúvanie sa vykonáva napríklad na základe špeciálnych záruk, ako je napríklad oficiálne uznané zabezpečenie úrovne ochrany osobných údajov rovnocenné úrovni EÚ alebo dodržiavanie oficiálne uznaných osobitných zmluvných záväzkov (tzv. „štandardné zmluvné doložky“).

6. Dodatočné informácie pre používateľov webových stránok

Na základe týchto informácií sa používatelia dozvedia o type, rozsahu a účele spracúvania osobných údajov v rámci našej online ponuky a súvisiacich webových stránok, funkcií a obsahu, ako aj externých online prezentácií, ako sú naše profily na sociálnych sieťach (ďalej spoločne označované ako „online ponuka“). Ďalšie informácie nájdete v našom „Oznámení o ochrane osobných údajov pre zákazníkov“.

6.1 Súbory cookie, analýza, sledovanie, optimalizácia

Informácie o súboroch cookie, ktoré používame, nájdete najmä v našich zásadách používania súborov cookie. Informácie o našich technológiách alebo technológiách tretích strán, ktoré slúžia nielen na zabezpečenie našej online ponuky, ale tiež výlučne alebo dodatočne na analýzu správania používateľov, sledovanie, optimalizáciu našich marketingových aktivít alebo na iné účely, sú k dispozícii v týchto Informáciách o spracúvaní a ochrane osobných údajov a v našich zásadách používania súborov cookie.

Súbory cookie pre opätovné zacielenie (re-targeting)

Na našej webovej stránke používame v rámci marketingových kampaní takzvaný „súbor cookie pre opätovné zacielenie“ (ďalej len „súbor cookie“). Akonáhle navštívite našu stránku a poskytnete súhlas s používaním súboru cookie, budeme ho používať na monitorovanie Vášho správania na našej webovej stránke, najmä produktov a informácií, ktoré ste si na webovej stránke prezerali. Ak sa Vám na webovej stránke tretej strany zobrazia naše reklamy a kliknutím na ne sa dostanete na našu stránku, získame informácie o tom, či sú reklamy navrhnuté dostatočne zaujímavo a či sú hodnotenia úspešné. Okrem toho sa Vám na webových stránkach tretích strán budú zobrazovať zaujímavé informácie a produkty z nášho sortimentu, ktoré by Vás na základe Vášho používateľského správania mohli obzvlášť zaujímať.

Súbor cookie umožňuje rozpoznať Váš prehliadač naprieč webovými stránkami tým, že informácie odovzdá externým poskytovateľom (reklamným partnerom). Súbor cookie slúži pritom iba na identifikáciu webového prehliadača a nie na identifikáciu osoby. Účelom súboru cookie je zobrazovať reklamné odporúčania založené na Vašom používateľskom správaní. Reklamní partneri nezískajú žiadne Vaše osobné údaje a za spracúvanie osobných údajov, ku ktorému dochádza zo strany spoločnosti HARTMANN – RICO spol. s r.o.pomocou súboru cookie, zodpovedáme výlučne my.

Nemáme žiadny vplyv na ďalší rozsah a používanie neosobných údajov reklamným partnerom a môžeme Vás v tomto ohľade informovať iba na základe nášho stavu vedomostí, podľa ktorého reklamný partner dostáva len informáciu o tom, že ste navštívili našu stránku. Či a v akom rozsahu sú Vám tieto reklamy ponúkané na webových stránkach tretích strán, závisí od nastavenia súborov cookie na príslušnej webovej stránke.

Viac informácií o tom, ako používame súbory cookie a ako môžete zabrániť ich používaniu, nájdete v našich zásadách používania súborov cookie.

6.2 Účely spracúvania údajov

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na tieto účely:

Poskytovanie online ponuky, jej obsahu a funkcií; marketing, reklama, vzťahy s verejnosťou a prieskum trhu; bezpečnostné opatrenia; sledovanie (napr. profilovanie záujmov / správania, používanie súborov cookie); remarketing; hodnotenie správania návštevníka, marketing na základe záujmov a správania, profilovanie (vytváranie profilov používateľov); meranie verzie (meranie účinnosti marketingových opatrení); formovanie cieľových skupín (určenie cieľových skupín relevantných pre marketingové účely alebo iný výstup obsahu); cross-device tracking (spracovanie údajov používateľov naprieč viacerými zariadeniami na marketingové účely).

6.3 Kategórie údajov

Spracúvame najmä tieto kategórie údajov:

Údaje o používaní (napr. navštívené webové stránky, využité služby, záujem o obsah, časy prístupu); meta/komunikačné údaje (napr. informácie o zariadení, IP adresy, typ prehliadača); údaje o polohe (údaje identifikujúce polohu koncového zariadenia koncového používateľa).

6.4 Zhromažďovanie prístupových údajov a súborov denníka

Na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR zhromažďujeme údaje o každom prístupe na server, na ktorom sa táto služba nachádza (tzv. súbory denníka servera). Prístupové údaje zahŕňajú cestu k navštívenej stránke, súbory na ňu prepojené, dátum a čas prístupu, množstvo prenesených dát, oznámenie o úspešnom prístupe, typ a verziu prehliadača, operačný systém používateľa, odkazujúcu adresu URL (predchádzajúca navštívená stránka), IP adresu a žiadajúceho poskytovateľa, ako aj ďalšie údaje zo záhlavia prehliadača. Na komunikáciu medzi Vaším prehliadačom a naším serverom je nevyhnutné najmä spracovanie Vašej IP adresy ako osobného údaja.

Informácie zo súboru denníka sa z bezpečnostných dôvodov (napr. na účely objasňovania zneužitia alebo podvodu) uchovávajú po dobu 6 mesiacov a potom sa vymažú. Údaje, ktorých ďalšie uchovávanie je potrebné na dôkazné účely, nebudú vymazané až do konečného objasnenia príslušného incidentu. Tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo pokiaľ na to neexistuje zákonná povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

6.5 Prezentácia na internete v sociálnych médiách

Naša spoločnosť sa prezentuje na internete v rámci sociálnych sietí a platforiem s cieľom komunikovať so zákazníkmi, zainteresovanými stranami a používateľmi, ktorí ich využívajú, a informovať ich o našich službách. Pri prístupe na sociálne siete a platformy sa uplatňujú zmluvné podmienky a zásady spracúvania osobných údajov príslušného prevádzkovateľa.

Vaše osobné údaje spracúvame, ak ste ich poskytli v rámci sociálnych sietí a platforiem, napr. napísaním článku na jednej z platforiem našej prezentácie na internete alebo zaslaním správy. Aplikácia Facebook nám môže, okrem iného, poskytovať štatistiky a prehľady (napr. celkový počet zobrazení stránky, označenie príspevku ako „Páči sa mi to“, aktivitu na stránke, interakcie s príspevkami, zobrazenia videa, dosah príspevku, komentáre, zdieľaný obsah, odpovede, atď.), ktoré nám pomáhajú porozumieť typom činností, ktoré na našich stránkach vykonávate. To nám umožňuje lepšie porozumieť Vašim záujmom a preferenciám a môžeme, napríklad, zvýšiť atraktivitu článkov alebo našej prezentácie alebo zvoliť správny čas na ich zverejnenie.

Upozorňujeme, že Vaše osobné údaje môže spracúvať príslušný prevádzkovateľ mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. V dôsledku toho pre Vás môžu vzniknúť riziká, najmä sa môže sťažiť vymáhanie Vašich práv.

Ak kliknete na tlačidlo príslušného prevádzkovateľa, budete presmerovaný/-á na našu príslušnú online prezentáciu v samostatnom okne prehliadača a môžete – ak ste prihlásený/-á do svojho používateľského konta – okrem iného zdieľať alebo odoberať naše novinky. Kliknutím na tlačidlo sa vytvorí priame spojenie medzi Vaším prehliadačom a serverom príslušného prevádzkovateľa. Príslušný prevádzkovateľ dostane informáciu, že ste navštívili našu webovú stránku s Vašou IP adresou. Akonáhle využijete jeho ponuku, môže príslušný prevádzkovateľ zhromažďovať ďalšie osobné údaje. Navyše, ak ste prihlásený pomocou Vášho používateľského konta, môže následne príslušný prevádzkovateľ priradiť Vašu návštevu našej webovej stránky k Vám a k Vášmu používateľskému kontu.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež ďalej spracúvané na účely prieskumu trhu a reklamy. To znamená, že na základe Vášho používateľského správania a z neho odvodených preferencií a záujmov môžu byť vytvárané profily. Takéto profily možno použiť napríklad na umiestnenie vhodných reklám v rámci našej prezentácie na internete alebo iných online prezentácií alebo webových stránok na základe stanovených záujmov. Na Vašom koncovom zariadení sa umiestňujú a ukladajú súbory cookie, pomocou ktorých je možné zhromažďovať osobné údaje o správaní používateľa a spájať ich na ďalšie spracovanie – na určenie Vašich záujmov. Takéto osobné údaje možno zhromažďovať a spájať aj z viacerých Vami používaných koncových zariadení, najmä ak ste prihlásený/-á pomocou svojho používateľského konta.

Spracúvanie Vašich osobných údajov je založené na našom oprávnenom záujme o efektívne informovanie a priamu komunikácii s Vami v súvislosti s našou online ponukou v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Ak požadujete informácie alebo si chcete uplatniť práva, na ktoré máte nárok, obráťte sa priamo na príslušného prevádzkovateľa. Dôvodom je skutočnosť, že k Vašim osobným údajom majú prístup iba príslušní prevádzkovatelia, ktorí Vám môžu poskytnúť potrebné informácie a v prípade potreby prijať ďalšie opatrenia. Ak budete potrebovať pomoc pri uplatňovaní práv, na ktoré máte nárok, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť.

Informácie o spracúvaní osobných údajov vykonávaného príslušným prevádzkovateľom, ako aj požiadavky na uplatnenie námietky (opt-out), nájdete v informáciách poskytovaných príslušným prevádzkovateľom:

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.facebook.com/about/privacy/
Údaje o štatistikách stránok:https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data
Opt-Out:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Poskytovateľ: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out:https://twitter.com/personalization

Poskytovateľ: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Poskytovateľ: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Poskytovateľ: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://help.instagram.com/519522125107875

6.6 Odkazy

Na našich webových stránkach nepoužívame doplnky sociálnych sietí, ktoré zhromažďujú osobné údaje. Na našich webových stránkach používame iba odkazy na sociálne siete. Robíme tak preto, aby sme zabránili prenosu osobných údajov našich používateľov bez ich vedomia na sociálne siete, keď navštívia naše webové stránky. Odkazy vytvárajú spojenie s našou prezentáciou na príslušnej sociálnej sieti výlučne na požiadanie – teda až po kliknutí používateľa na odkaz. Po kliknutí na odkaz sa do príslušnej sociálnej siete prenesie IP adresa a všeobecné informácie zo záhlavia prehliadača používateľa. Príslušná sociálna sieť môže zhromažďovať aj ďalšie osobné údaje, len čo využijete jej ponuky. Ak ste napríklad prihlásený/-á do svojho konta, aplikácia Facebook môže priradiť Vašu návštevu k Vášmu kontu. Radi by sme Vás upozornili, že nemáme vedomosť o obsahu osobných údajov prenášaných v rámci tohto procesu, ani o ich použití sociálnymi sieťami.

Vyššie uvedené odkazy sa používajú pre nasledujúce sociálne siete:

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.facebook.com/about/privacy/

Poskytovateľ: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://twitter.com/de/privacy

Poskytovateľ: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Poskytovateľ: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://help.instagram.com/519522125107875/

7. Kontakt

Keď nás budete kontaktovať (prostredníctvom kontaktného formulára, telefonicky, faxom, poštou alebo e-mailom), Vaše osobné údaje budú spracúvané za účelom vybavenia Vašej otázky a jej spracovania v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a f) GDPR. Údaje, ktoré sú v kontaktnom formulári označené ako povinné, sú potrebné na spracovanie Vašej otázky.

Dopyty vymažeme spravidla najneskôr 3 mesiace po ich prijatí, avšak len vtedy, ak boli zodpovedané. V prípade potreby dodržania zákonných povinností uchovávania údajov, dôjde k vymazaniu údajov po uplynutí príslušnej doby.

8. Komentáre a príspevky

Súčasťou našej online ponuky sú blogy s možnosťou pridávania komentárov. V rámci písania komentárov sa okrem Vášho komentára ukladajú aj informácie o čase vytvorenia Vášho komentára, Vaša e-mailová adresa a v prípade, že nie ste anonymný používateľ, aj Vami zvolené používateľské meno. Komentáre zostávajú v blogu, pokým je prevádzkovaný alebo kým nepožiadate o ich vymazanie.

Ak napíšete komentár, Vaša IP adresa bude uložená po dobu 6 mesiacov na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR spolu s časom vytvorenia a po uplynutí tejto doby budú tieto údaje následne vymazané. Deje sa tak pre našu bezpečnosť, pretože niektoré komentáre môžu obsahovať nezákonný obsah (napr. urážlivý obsah, zakázaná politická propaganda, atď.), ktorý si vyžaduje objasnenie a najmä určenie totožnosti autora. Všetky komentáre s vyššie uvedeným obsahom okamžite vymazávame. Ak by bolo ďalšie uchovávanie Vašej IP adresy a času vytvorenia komentára potrebné na dôkazné účely, tieto (osobné) údaje budú uchovávané až do konečného objasnenia príslušného incidentu. Tieto (osobné) údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ to nie je nevyhnutné na uplatnenie našich nárokov alebo pokiaľ k tomu neexistuje zákonná povinnosť v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

9. Informačný spravodaj (newsletter)

Nižšie nájdete informácie o obsahu nášho informačného spravodaja, ako aj o spôsobe prihlásenia sa na jeho odber, jeho odosielania a štatistického vyhodnocovania a o Vašom práve namietať. Prihlásením sa na odber nášho informačného spravodaja súhlasíte s jeho odberom a s tu uvedenými postupmi.

Obsah informačného spravodaja: E-maily a iné (elektronické) oznámenia s reklamnými informáciami (ďalej len „newsletter“) zasielame len s Vaším súhlasom alebo na základe zákonného povolenia. Ak je obsah newslettera v rámci prihlásenia sa na jeho odber osobitne prepísaný, je rozhodujúci pre súhlas. Okrem toho naše newslettery obsahujú informácie o našich produktoch, ponukách, akciách a našej spoločnosti.

Newslettery zasielame my alebo v prípade potreby poskytovateľ zasielateľských služieb.

Zaznamenávanie prihlasovania pomocou postupu double opt-in a zmien: Prihlásenie na odber nášho newslettera prebieha pomocou tzv. double opt-in postupu. To znamená, že po prihlásení dostanete e-mail so žiadosťou o potvrdenie prihlásenia. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol registrovať pomocou cudzej e-mailovej adresy. Prihlásenia na odber newslettera sa zaznamenávajú, aby bolo možné preukázať proces prihlásenia v súlade so zákonnými požiadavkami. To zahŕňa uloženie času prihlásenia a potvrdenia, ako aj IP adresy. Zaznamenávajú sa aj zmeny Vašich (osobných) údajov uložených poskytovateľom zasielateľských služieb.

Poskytovateľ zasielateľských služieb môže podľa vlastných informácií použiť Vaše (osobné) údaje v pseudononymizovanej podobe, teda bez ich priradenia k používateľovi, na optimalizáciu a zlepšenie vlastných služieb, napr. na technickú optimalizáciu doručovania a prezentácie newsletterov, alebo na štatistické účely, aby zistil, z ktorých krajín príjemcovia pochádzajú. Poskytovateľ zasielateľských služieb však nepoužíva Vaše (osobné) údaje na to, aby Vás sám kontaktoval alebo aby Vaše (osobné) údaje poskytoval tretím stranám.

Registračné údaje: Ak sa chcete prihlásiť na odber newslettera, stačí zadať Vašu e-mailovú adresu. Voliteľne, za účelom osobného kontaktu, môžete uviesť aj svoje meno a priezvisko.

Meranie výkonu: Newslettery obsahujú takzvaný „webový maják“. Ide o súbor s veľkosťou pixelov, ktorý sa načíta zo servera poskytovateľa zasielateľských služieb pri otvorení newslettera. V rámci tohto načítania sa tiež zhromažďujú technické údaje, ako sú informácie o prehliadači a Vašom systéme, Vaša IP adresa a čas načítania. Tieto informácie slúžia najmä na technické skvalitnenie služieb a na zistenie Vašich čitateľských návykov. Štatistické prieskumy zahŕňajú tiež zisťovanie, či bol newsletter otvorený, kedy bol otvorený, a na ktoré odkazy ste klikli. Tieto informácie Vám môžu byť priradené z technických dôvodov.

Odosielanie newslettera a meranie úspešnosti sú založené na Vašom súhlase v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 GDPR. Proces prihlásenia sa je zaznamenávaný na základe našich oprávnených záujmov v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR a slúži ako dôkaz Vášho súhlasu s odberom newslettera.

Odvolanie súhlasu: Súhlas s odberom nášho newslettera môžete kedykoľvek odvolať. Na konci každého newslettera nájdete odkaz na ukončenie odberu nášho newslettera. V prípade odvolania súhlasu (ukončenia odberu) budú Vaše (osobné) údaje vymazané.

10. Integrácia služieb a obsahu tretích strán

V rámci našej online ponuky využívame obsah alebo ponuky služieb tretích strán. Deje sa tak na základe našich oprávnených záujmov (záujem o analýzu, optimalizáciu a hospodárne fungovanie našej online ponuky v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR) alebo na základe Vášho súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. To znamená, že integrujeme obsah a služby tretích strán, ako sú videá alebo písma (ďalej spoločne označované ako „obsah“). To si vyžaduje, aby poskytovatelia tretích strán poznali Vašu IP adresu, pretože bez IP adresy by nemohli odoslať obsah do Vášho prehliadača. Na zobrazenie obsahu je teda potrebná IP adresa. Tretie strany môžu na štatistické alebo marketingové účely používať aj takzvané pixelové značky (neviditeľný grafický prvok, tiež známy pod názvom „webový maják“). Pixelové značky možno použiť na vyhodnotenie informácií, ako je návštevnosť webových stránok. Pseudonymné informácie môžu byť tiež uložené v súboroch cookie na Vašom zariadení a môžu obsahovať technické údaje o prehliadači a operačnom systéme, odkazujúcich webových stránkach, čase návštevy a ďalšie podrobnosti o využívaní našej online ponuky, ako aj prepojenie na takéto informácie z iných zdrojov.

V nasledujúcej časti sme zostavili prehľad poskytovateľov tretích strán spolu s nimi ponúkaným obsahom, ako aj odkazmi na ich vyhlásenia o ochrane osobných údajov, ktoré môžu obsahovať ďalšie informácie o spracúvaní údajov, ako aj informácie o práve namietať. Upozorňujeme, že v našich pravidlách používania súborov cookie sú uvedení aj ďalší poskytovatelia tretích strán.

Poskytovateľ: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out:https://twitter.com/personalization

Poskytovateľ: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

V rámci našej online ponuky využívame konverzný nástroj „LinkedIn Insight Tag“. Tento nástroj vytvorí vo Vašom webovom prehliadači súbor cookie, ktorý umožňuje zhromažďovať údaje. Na základe zhromaždených údajov vytvára LinkedIn anonymné výkazy o cieľovej skupine webových stránok a sprístupňuje nám ich. LinkedIn nám tiež poskytuje údaje o počte zobrazení. LinkedIn, navyše, ponúka možnosť retargetingu cez Insight Tag. Tieto údaje môžeme použiť na zobrazenie cielenej reklamy mimo našej online ponuky bez toho, aby sme Vás identifikovali.

Poskytovateľ: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Poskytovateľ: (Youtube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-Out:https://adssettings.google.com

Do našich online ponúk sme integrovali komponenty služby YouTube. YouTube umožňuje bezplatné zverejňovanie videoklipov a ich bezplatné prezeranie, hodnotenie a komentovanie. Otvorením jednej zo stránok našich online ponúk, na ktorých je integrovaný obsah YouTube, sa vytvorí spojenie so službou YouTube za účelom stiahnutia potrebných prvkov na zobrazenie príslušného videa. YouTube alebo prevádzkovateľ služby spoločnosť Google tak získa informácie o tom, ktorú podstránku v rámci našich online ponúk si príslušný používateľ zobrazil. Okrem toho sa preposielajú aj ďalšie informácie, ako je IP adresa, použitý prehliadač, informácie o operačnom systéme a technickom zariadení, dátum a trvanie návštevy. Ak je používateľ v čase návštevy našich online ponúk prihlásený prostredníctvom rovnakého zariadenia do konta YouTube, YouTube používateľa rozpozná, akonáhle otvorí jednu stránku, ktorá obsahuje video YouTube. K uvedenému dochádza bez ohľadu na to, či dotknutá osoba klikne na video YouTube alebo nie. Tieto informácie môže YouTube alebo Google agregovať (zoskupovať) a priradiť k profilu príslušného používateľa, pokiaľ prvky neboli integrované v „režime súkromia“. „Režim súkromia“ používame vždy, keď je to možné.

Poskytovateľ: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://help.instagram.com/519522125107875

Poskytovateľ: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003, USA
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.tumblr.com/privacy/de

Poskytovateľ: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Zásady ochrany osobných údajov:https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Aplikácia Facebook dokáže pomocou funkcie Facebook pixel identifikovať návštevníkov našej online ponuky ako cieľovú skupinu pre prezentáciu reklám (tzv. „Facebookové reklamy“). V súlade s tým používame funkciu Facebook pixel na zobrazovanie nami umiestnených Facebookových reklám iba tým používateľom na Facebooku a v rámci služieb partnerov spolupracujúcich s Facebookom (tzv. „Audience Network“, https://www.facebook.com/audiencenetwork/), ktorí tiež prejavili záujem o našu online ponuku alebo ktorí vykazujú určité vlastnosti (napr. záujem o určité témy alebo produkty, ktorý je zrejmý z navštívených webových stránok), ktoré prenášame na Facebook (tzv. „Custom Audiences“). Pomocou funkcie Facebook pixel chceme tiež zabezpečiť, aby naše Facebookové reklamy zodpovedali potenciálnym záujmom používateľov a aby neboli obťažujúce. Funkcia Facebook pixel nám tiež umožňuje sledovať efektivitu reklám na Facebooku na štatistické účely a účely prieskumu trhu tým, že vidíme, či boli používatelia po kliknutí na reklamu na Facebooku presmerovaní na našu webovú stránku (takzvané „meranie konverzie“).

Poskytovateľ: Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043 United States of America
Zásady ochrany osobných údajov:https://policies.google.com/privacy?hl=de
Opt-Out:http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

V rámci našich online ponúk používame analytické funkcie Google Universal Analytics a ich nástupcu Google Analytics 4. Súbory cookie funkcií Google Universal Analytics a Google Analytics 4 sa používajú na zhromažďovanie relácií návštevníkov a údajov o správaní na účely vytvárania analýz. To nám umožňuje získavať informácie o využívaní našich ponúk na rôznych zariadeniach („cross device“) a pomocou získaných výsledkov vylepšovať použiteľnosť našich ponúk. Na tento účel sa používajú pseudonymizované používateľské profily, ktoré nedostávajú žiadne osobné údaje, ako sú mená alebo e-mailové adresy, a tieto sa neprenášajú do spoločnosti Google. Google používa tieto informácie na vyhodnotenie využívania našich online ponúk, na vytváranie správ o aktivitách v rámci našich online ponúk a na poskytovanie ďalších služieb spojených s využívaním našich online ponúk. Spracúvané údaje môžu byť použité na vytvorenie pseudonymných používateľských profilov. Funkcie Google Universal Analytics a Google Analytics 4 používame s aktivovanou anonymizáciou IP adresy (t.j. pomocou funkcie anonymizeIP). To znamená, že IP adresa používateľa je skrátená spoločnosťou Google v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch sa celá IP adresa prenesie na server spoločnosti Google v USA a tam sa skráti. IP adresa prenášaná prehliadačom používateľa sa nezlučuje s inými údajmi od spoločnosti Google. Upozorňujeme, že použitie anonymizácie IP adresy nevedie k žiadnej zásadnej anonymizácii, pretože sa napriek tomu zhromažďujú ďalšie údaje o používaní (napr. identifikačné prvky, ktoré umožňujú aj prepojenie s existujúcim kontom Google). Súbory cookie majú platnosť 2 resp. 14 mesiacov.

11. Vymazanie, anonymizácia a uchovávanie

Nami spracúvané osobné údaje budú vymazané v súlade s čl. 17 GDPR. Pokiaľ nie je v týchto informáciách o spracúvaní a ochrane osobných údajov výslovne uvedené inak, osobné údaje, ktoré uchovávame, budú vymazané, len čo už nebudú potrebné na zamýšľaný účel spracúvania a pokiaľ nebudú existovať žiadne zákonné povinnosti uchovávania, ktoré by ich vymazaniu bránili. Ak nedôjde k vymazaniu osobných údajov z dôvodu, že ich spracúvanie je nevyhnutné na iné zákonom prípustné účely, bude ich spracúvanie obmedzené. To znamená, že osobné údaje budú zablokované a nebudú spracúvané na iné účely.

Namiesto vymazania Vašich osobných údajov ich v prípade potreby anonymizujeme tak, aby ich v budúcnosti už nebolo možné obnoviť.

12. Vaše práva

Právo odvolať súhlas (pozri čl. 7 ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 ZOOU): Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám udelili, a to s účinkami do budúcnosti. Berte preto, prosím, na vedomie, že Vaše prípadné odvolanie súhlasu nebude mať účinky na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.

Právo na prístup k osobným údajom (pozri čl. 15 GDPR, resp. § 21 ZOOU): Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich. Máte tiež právo požiadať nás o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame (nesmie to však mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných). Za opakované poskytnutie takejto kópie na základe Vašej opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Právo na opravu (pozri čl. 16 GDPR, resp. § 22 ZOOU): Máte právo požadovať opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

Právo na výmaz (právo „na zabudnutie“) (pozri čl. 17 GDPR, resp. § 23 ZOOU): Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: (i) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; (ii) Vaše osobné údaje sa spracúvajú protiprávne; (iii) odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie; (iv) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, resp. § 27 ods. 1 ZOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie; (v) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; (vi) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame; (vii) osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR, resp. § 15 ods. 1 ZOOU. Právo na vymazanie osobných údajov však nebudete môcť uplatniť, pokiaľ okamžitému vymazaniu bránia zákonom predpísané doby uchovávania (pozri čl. 17 ods. 3 GDPR, resp. § 23 ods. 4 ZOOU) a/alebo existuje iný prípad v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR, resp. § 23 ods. 4 ZOOU a/alebo existuje nový účel odôvodňujúci ďalšie spracúvanie.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (pozri čl. 18 GDPR, resp. § 24 ZOOU): Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak splníte jednu alebo viac podmienok uvedených v čl. 18 ods. 1 písm. a) až d) GDPR, resp. § 24 ods. 1 písm. a) až d) ZOOU.

Právo na prenosnosť osobných údajov (pozri čl. 20 GDPR, resp. § 26 ZOOU): Máte právo získať nami spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje preniesť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili. Toto právo Vám prináleží v prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami. Platí tiež, že toto Vaše právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (pozri čl. 21 GDPR, resp. § 27 ZOOU): Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, či oprávnených záujmov tretej strany. V prípade Vašej námietky proti takémuto spracúvaniu, toto spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme. Právo na námietku je však v tejto súvislosti možné uplatniť len v prípade osobitných okolností vyplývajúcich z Vašej osobnej situácie. Okrem toho môžu prevažovať závažné dôvody hodné ochrany, ktoré hovoria v prospech spracúvania. Určité účely spracúvania môžu byť, navyše, v rozpore s Vaším právom na námietku. Ďalej máte tiež právo kedykoľvek a bez ďalších podmienok namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

Právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu (pozri čl. 77 GDPR, resp. § 100 ZOOU): Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte tiež právo podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, webová adresa: www.dataprotection.gov.sk, ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu GDPR alebo ZOOU. V tejto súvislosti by sme Vás však chceli požiadať, aby ste prípadnú sťažnosť adresovali najskôr nám. Následne sa pokúsime vzniknutú situáciu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť.