bg-country-switch bg-country-switch

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre uchádzačov / kandidátov o zamestnanie (m/f/d)

Posledná aktualizácia: 11.08.2020

1. Prevádzkovateľ a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:
HARTMANN – RICO spol. s r.o.
Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Telefón: +421 268 299 101Kontaktná osoba pre ochranu osobných údajov:
PAUL HARTMANN AG
Department CFO-DPM / DPO
Paul-Hartmann-Straße 12
89522 Heidenheim
E-Mail: datenschutz@hartmann.info

2. Zásady ochrany osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOU“) a ďalších platných právnych predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Podrobnosti nájdete v nasledujúcich odstavcoch.

2.1 Účely spracúvania osobných údajov v kontexte predzmluvných opatrení (pozri čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 9 ods. 2 písm. b) GDPR)

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov sa vydáva v súvislosti s náborovým procesom. Vaše osobné údaje sú spracúvané za účelom rozhodovania o založení pracovnoprávneho vzťahu s Vami a realizácie tohto procesu. Tento proces môže zahŕňať aj vytvorenie osobnostného profilu v rámci osobnostného testu. Hoci je hodnotenie spočiatku automatizované, obsah následne kontrolujú ľudia zapojení do náborového procesu. Hodnotenie potom môže byť zahrnuté do rozhodovania o tom, či s Vami uzatvoríme pracovnoprávny vzťah. Vyhodnotenie Vám bude odovzdané osobne. Ak osobné odovzdanie nebude možné, bude Vám zaslané poštou alebo Vám bude sprístupnené digitálnymi prostriedkami. Samozrejme, zabezpečíme najlepší možný spôsob odovzdania informácií v digitálnej podobe z pohľadu IT bezpečnosti v súlade s najnovšími trendami v tejto oblasti.

2.2 Účely spracúvania osobných údajov v rámci oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretích strán (pozri čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)

Vaše osobné údaje spracúvame, ak je to nevyhnutné na ochranu oprávnených záujmov našej spoločnosti alebo tretích strán a ak z Vašej strany neprevažujú záujmy (vrátane základných práv a slobôd), ktoré by takémuto spracúvaniu bránili. Medzi naše oprávnené záujmy patria najmä:

 • Interné administratívne účely;
 • Štatistické hodnotenia pre manažment spoločnosti;
 • Opatrenia na riadenie a optimalizáciu obchodných procesov;
 • Opatrenia na ďalší rozvoj služieb a produktov;
 • Identifikácia prijatých zamestnancov za účelom rozdeľovania odmien;
 • Testovanie a optimalizácia postupov pre analýzu dopytu;
 • Porovnanie s národnými, ako aj európskymi a inými medzinárodnými sankčnými zoznamami v rámci nášho programu dodržiavania predpisov na určenie kritických údajov (skríning), pokiaľ to presahuje zákonné povinnosti. Toto porovnanie závisí vo veľkej miere od danej záležitosti a okolností jednotlivého prípadu, t.j. od prognózy rizika a bezpečnostného významu konkrétnej činnosti;
 • Rozširovanie našich údajov, okrem iného využívaním alebo skúmaním verejne dostupných údajov v nevyhnutnom rozsahu;
 • Aktívne získavanie personálu (priamy prístup ku kandidátom);
 • Porovnávanie (benchmarking);
 • Uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v prípade právnych sporov, ktoré priamo nesúvisia so zmluvným vzťahom;
 • Zabezpečenie budov, zabezpečenie a výkon práv k budove prijatím vhodných opatrení (napr. kontrola vstupu) a v prípade potreby aj kamerovým dohľadom s cieľom chrániť tretie osoby a našich zamestnancov, predchádzať trestným činom a zabezpečovať dôkazy na vyšetrovanie trestných činov, pokiaľ to presahuje všeobecnú povinnosť starostlivosti;
 • Ďalší rozvoj existujúcich systémov a procesov;
 • Interné a externé vyšetrovania, bezpečnostné kontroly; publikácie;
 • Získavanie a uchovávanie osvedčení súkromnej alebo úradnej povahy pre interné administratívne účely.

2.3 Účely spracúvania osobných údajov v rámci Vášho súhlasu (pozri čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR)

Vaše osobné údaje môžu byť s na určité účely spracúvané aj na základe Vášho súhlasu (napr. aktívne získavanie personálu – priame kontaktovanie Vás ako kandidáta; zaradenie do talentového fondu, ku ktorému môžu mať prístup spoločnosti skupiny HARTMANN; alebo uchovávanie údajov na účely obsadzovania uvoľnených pracovných miest). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. To platí aj pre odvolanie súhlasných vyhlásení, ktoré nám boli poskytnuté pred účinnosťou nariadenia GDPR, teda pred 25.5.2018.

V zásade platí, že odvolanie súhlasu je vždy účinné len do budúcnosti. Spracúvanie, ktoré sa uskutočnilo pred odvolaním súhlasu, nie je takýmto odvolaním dotknuté a zostáva v súlade so zákonom. Vo všetkých ostatných ohľadoch nie ste povinný/-á udeliť nám Váš súhlas a odmietnutím udelenia súhlasu Vám nevzniknú žiadne právne nevýhody.

2.4 Účely spracúvania osobných údajov na splnenie zákonných povinností (pozri čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR alebo úloh realizovaných vo verejnom záujme (pozri čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR)

Ako každý účastník ekonomických procesov, aj my podliehame rôznym právnym povinnostiam. Ide predovšetkým o zákonné požiadavky (napr. Zákonník práce, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, obchodné a daňové zákony), ale prípadne aj o regulačné alebo iné úradné požiadavky. Tieto účely spracúvania môžu zahŕňať overovanie totožnosti a veku, predchádzanie podvodom a legalizácii príjmov z trestnej činnosti (napr. porovnanie údajov s európskymi a medzinárodnými protiteroristickými zoznamami), podnikový manažment zdravia a zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Okrem toho môže byť poskytnutie osobných údajov nevyhnutné v rámci úradných/súdnych opatrení na účely zhromažďovania dôkazov, trestného stíhania alebo vymáhania občianskoprávnych nárokov.

3. Kategórie a pôvod osobných údajov, ktoré spracúvame

Pokiaľ je to pre rozhodnutie o založení pracovnoprávneho vzťahu s Vami nevyhnutné, spracúvame okrem osobných údajov získaných priamo od Vás aj všetky legálne získané osobné údaje od tretích osôb (pozri čl. 14 GDPR). To môže zahŕňať osobné údaje získané od externých poskytovateľov služieb, ako sú personálne agentúry alebo profesionálni prevádzkovatelia sietí (napr. LinkedIn alebo Xing).

Relevantné osobné údaje môžu zahŕňať nasledujúce informácie:

Meno a priezvisko, prípadne rodné priezvisko, pohlavie, adresa bydliska, kontaktné údaje, dátum narodenia, miesto narodenia, národnosť, náboženstvo, rodinný stav, popis práce, kontaktné údaje, začiatok/koniec zamestnania, vzdelanie (škola, štúdium, odborná príprava a pod.) a profesijný rozvoj, titul, povolenie na pobyt/pracovné povolenie a doba jeho platnosti, údaje z dokladu totožnosti, kvalifikácie (vodičský preukaz, kurz prvej pomoci, znalosť cudzích jazykov a pod.), informácie o stave (najmä žiak alebo študent), údaje o osvedčeniach a kvalifikáciách, ťažkom zdravotnom postihnutí (napr. pre určenie nároku na dovolenku alebo definovanie náplne práce), čestné funkcie/aktívne členstvo v kluboch (šport a pod.), údaje o predchádzajúcich pracovnoprávnych vzťahoch, výpisy z registra trestov (napr. pre pozície súvisiace s bezpečnosťou), fotografie, bankové záznamy (na účely účtovania cestovných výdavkov).

4. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame iba v rámci našej spoločnosti. V rámci našej spoločnosti získavajú Vaše osobné údaje interné útvary alebo organizačné jednotky (napr. personálne oddelenie) v rozsahu, v akom ich potrebujú na plnenie príslušného účelu, a len v rozsahu spracúvania. Interní príjemcovia údajov sú v každom prípade povinní používať Vaše osobné údaje len vo vyššie uvedenom rozsahu.

Ak Vaše osobné údaje poskytneme iným osobám a spoločnostiam (tretím stranám) alebo im poskytneme iný prístup k osobným údajom, deje sa tak len na základe zákonného povolenia. Ak poveríme tretie strany spracúvaním osobných údajov na základe takzvanej „zmluvy o spracúvaní osobných údajov“ a tým si zabezpečíme potrebné právomoci ovplyvňovať alebo kontrolovať spracúvanie a používanie osobných údajov, deje sa tak na základe čl. 28 GDPR. Naďalej však voči Vám zostávamezodpovední za zákonnosť spracúvania Vašich údajov.

5. Uchovávanie Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame alebo uchovávame v zásade po dobu trvania priameho kontaktu s Vami alebo po dobu trvania náborového procesu. To znamená, že Vaše osobné údaje sa vo všeobecnosti vymažú najneskôr 6 mesiacov po vyhlásení ukončenia výberového konania (napr. s výsledkom odmietnutý). Ak máme Vaše podklady k prihláške len v listinnej podobe, vrátime Vám ich po ukončení výberového konania na naše náklady.

Vyššie uvedené informácie o vymazaní údajov neplatia, ak, okrem iného, okamžitému vymazaniu bránia zákonom stanovené doby uchovávania (pozri čl. 17 ods. 3 GDPR) a/alebo existuje iný prípad v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR a/alebo existuje nový účel odôvodňujúci ďalšie spracúvanie. Najmä v prípadoch, kedy ste súhlasili s uložením Vašich osobných údajov za účelom ich použitia v prípade dostupnosti iného vhodného pracovného miesta (zaradenie do talentového fondu) alebo obsadenia voľného pracovného miesta, ktoré sa opäť uvoľnilo, Vaše osobné údaje nevymažeme, dokiaľ svoj súhlas neodvoláte alebo kým neuplynie nami osobitne určená lehota.

Nesprávne a/alebo neúplné údaje budú okamžite vymazané alebo - ak je to možné - opravené v súlade s čl. 5 ods. 1 písm. d) GDPR.

6. Spracúvanie Vašich osobných údajov v tretej krajine alebo medzinárodnou organizáciou

K prenosu údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru EÚ/EHP (tzv. tretie krajiny) dochádza najmä vtedy, ak je to nevyhnutné pre rozhodnutie o založení pracovnoprávneho vzťahu (napr. Vaša žiadosť je postúpená dcérskej spoločnosti v tretej krajine).

K spracúvaniu Vašich osobných údajov v tretej krajine môže dôjsť aj v súvislosti s využívaním poskytovateľov služieb v rámci vybavovania objednávok. Pokiaľ Európska komisia nerozhodla o primeranej úrovni ochrany údajov v príslušnej krajine, garantujeme – v súlade s článkom 13 ods. 1 písm. f) GDPR – že Vaše práva a slobody sú v prípade prenosu údajov chránené vhodnými a primeranými zárukami v súlade s článkami 46, 47 alebo 49 ods. 1 (druhý pododsek) GDPR. Informácie o vhodných alebo primeraných zárukách a o tom, ako a kde získať kópiu ich znenia, si môžete vyžiadať od Kontaktnej osoby pre ochranu osobných údajov alebo od personálneho oddelenia, ktoré je za Vás zodpovedné.

7. Vaše práva
 • Právo odvolať súhlas (pozri čl. 7 ods. 3 GDPR, resp. § 14 ods. 3 ZOOU): Máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ktorý ste nám udelili, a to s účinkami do budúcnosti. Berte preto, prosím, na vedomie, že Vaše prípadné odvolanie súhlasu nebude mať účinky na spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré prebehlo pred odvolaním Vášho súhlasu, ani na jeho zákonnosť.
 • Právo na prístup k osobným údajom (pozri čl. 15 GDPR, resp. § 21 ZOOU): Máte právo požadovať od nás potvrdenie o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o nich. Máte tiež právo požiadať nás o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame (nesmie to však mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných). Za opakované poskytnutie takejto kópie na základe Vašej opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu (pozri čl. 16 GDPR, resp. § 22 ZOOU): Máte právo požadovať opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.
 • Právo na výmaz (právo „na zabudnutie“) (pozri čl. 17 GDPR, resp. § 23 ZOOU): Máte právo požiadať nás o vymazanie Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií: (i) Vaše osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; (ii) Vaše osobné údaje sa spracúvajú protiprávne; (iii) odvolali ste súhlas, na základe ktorého boli Vaše osobné údaje spracúvané a neexistuje žiadny iný právny základ pre ich ďalšie spracúvanie; (iv) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 GDPR, resp. § 27 ods. 1 ZOOU a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na ich spracúvanie; (v) vzniesli ste námietku voči spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu; (vi) Vaše osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame; (vii) osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR, resp. § 15 ods. 1 ZOOU. Právo na vymazanie osobných údajov však nebudete môcť uplatniť, pokiaľ okamžitému vymazaniu bránia zákonom predpísané doby uchovávania (pozri čl. 17 ods. 3 GDPR, resp. § 23 ods. 4 ZOOU) a/alebo existuje iný prípad v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR, resp. § 23 ods. 4 ZOOU a/alebo existuje nový účel odôvodňujúci ďalšie spracúvanie.
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (pozri čl. 18 GDPR, resp. § 24 ZOOU): Máte právo požadovať obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov, ak splníte jednu alebo viac podmienok uvedených v čl. 18 ods. 1 písm. a) až d) GDPR, resp. § 24 ods. 1 písm. a) až d) ZOOU.
 • Právo na prenosnosť osobných údajov (pozri čl. 20 GDPR, resp. § 26 ZOOU): Máte právo získať nami spracúvané osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a tieto údaje preniesť inému prevádzkovateľovi bez toho, aby sme tomu bránili. Toto právo Vám prináleží v prípade, ak je spracúvanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase alebo zmluve a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami. Platí tiež, že toto Vaše právo nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (pozri čl. 21 GDPR, resp. § 27 ZOOU): Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré vykonávame z dôvodu plnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci nám zverenej, alebo pokiaľ je spracúvanie vykonávané na základe našich oprávnených záujmov, či oprávnených záujmov tretej strany. V prípade Vašej námietky proti takémuto spracúvaniu, toto spracúvanie Vašich osobných údajov ukončíme. Právo na námietku je však v tejto súvislosti možné uplatniť len v prípade osobitných okolností vyplývajúcich z Vašej osobnej situácie. Okrem toho môžu prevažovať závažné dôvody hodné ochrany, ktoré hovoria v prospech spracúvania. Určité účely spracúvania môžu byť, navyše, v rozpore s Vaším právom na námietku. Ďalej máte tiež právo kedykoľvek a bez ďalších podmienok namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.
 • Právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania dozornému orgánu (pozri čl. 77 GDPR, resp. § 100 ZOOU): Bez toho, aby tým boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, máte tiež právo podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na príslušný dozorný orgán, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, IČO: 36064220, webová adresa: www.dataprotection.gov.sk, ak sa domnievate, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov došlo k porušeniu Vašich práv alebo k porušeniu GDPR alebo ZOOU. V tejto súvislosti by sme Vás však chceli požiadať, aby ste akékoľvek sťažnosti zasielali najskôr nám na kontaktné adresy uvedené v bode 1. vyššie. Následne sa pokúsime vzniknutú situáciu čo najrýchlejšie a najefektívnejšie vyriešiť.
8. Rozsah Vašich povinností poskytnúť nám Vaše osobné údaje

Musíte nám poskytnúť len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre rozhodnutie o založení pracovnoprávneho vzťahu alebo ktoré sme zo zákona povinní získavať (napr. na účely poskytnutia dôkazov úradom). Bez týchto osobných údajov vo všeobecnosti nebudeme môcť uskutočniť výberové konanie. Pokiaľ Vás požiadame o ďalšie osobné údaje, budete osobitne informovaný/-á o dobrovoľnosti poskytnutia týchto údajov.

9. Automatizované individuálne rozhodovanie (vrátane profilovania)

Nepoužívame čisto automatizované rozhodovacie postupy v súlade s čl. 22 GDPR. Ak by sme však v budúcnosti v jednotlivých prípadoch takýto postup použili, budeme Vás v prípade, že to zákon bude vyžadovať, o tom osobitne informovať.