Rodina s lekárkou na chodbe nemocnice

EPIDIS™

Pomocník pre aktívne surveillance infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou v nemocniciach.

Aktívne vyhľadávanie dát
pre prevenciu a kontrolu infekcií

Aktívne surveillance je neoddeliteľnou súčasťou epidemiologických opatrení a bez nej nemožno zabezpečiť dostatočnú účinnosť prevencie a kontroly infekcií v nemocniciach.

Surveillance nie je len pasívne hlásenie a registrácia prípadov ochorení, pre kvalitné vyhodnotenie je potrebné špeciálne vyškolený a skúsený personál (špecialisti prevencií a kontroly infekcií).

Pomocou riadeného systému vyhľadávania kľúčových informácií o pacientovi a ich analýzou je možné získať čo najpresnejšie podklady pre následné vyhodnotenie rizík.


Ľudia
Premyslená metodika zberu údajov, ich analýza, vyhodnocovanie a interpretácia umožňuje upozorniť špecialistov prevencie a kontroly infekcií na rizikových pacientov.
Epidis
Cieľom surveillance je včasné a cielené nastavenie preventívnych opatrení.

HARTMANN – Váš partner v prevencií HAI

Prostredníctvom preškolených špecialistov ponúkame poradenstvo v oblasti hygieny rúk (Evolučný koncept hygieny rúk), výkon procesných analýz chodu operačných sál a zavedenie softwarového riadenia procesov na operačných sálach (Operis).

Bezpečná starostlivosť o pacienta je umožnená a zaistená taktiež našimi produktami:

• Dezinfekčné prípravky na ruky, plochy, kožu a nástroje,
MediSety – hotové sterilné balíčky k výkonu aseptických zákrokov,
• Jednorazové produkty pre bezpečné operačné výkony a ambulantné zákroky,
Vivano – prostriedky pre podtlakovú terapiu