Koleno muža v športovom skúma iný muž. Vidíme iba ruky druhého muža.
DermaPlast®
ACTIVE

RICE – Rest, ice, compression,
úľava pre natrhnuté svaly.

RICE – Rest, ice, compression, elevation for torn muscles

Bodavá bolesť, malý opuch v postihnutej oblasti - natrhnuté svaly patria k najčastejším športovým zraneniam. Ale čo sa deje vnútri vášho tela a čo môžete robiť, pokiaľ je situácia akútna?

A stabbing pain, a small bump on the affected area – a torn muscle is one of the most common sports injuries. But what happens inside the body, and what can you do while the situation is acute?

Torn muscles

Our muscles are made up of bundles of muscle fibres (fascicles) and blood vessels. The smaller units of the muscle fascicles are muscle fibres or muscle cells. When you tear a muscle, some of these muscle fibres are torn.

Depending on the severity of the injury, only very few or a lot of fibres can be affected. If a muscle is completely torn, all the fibres in the muscle are torn. A torn muscle is often accompanied by bruising if the blood vessels in the muscle have also been damaged.

Sometimes, you can also feel the point at which the muscle fibres have been torn because the muscle fibres there are taut like an elastic band. After a muscle tear, both ends of the fibre retract, which results in a “gap”.

Fast action is imperative
But what should you do if you tear a muscle? The RICE method enables you to take direct action. The RICE method comprises the following first aid measures:
Rest: Stop training and sit down.
Ice: Apply a cool pad or ice packto the affected area.
Compression: Bandagethe painful area.
Elevation: Raise the affected part of the body (arm, leg).
Once you have applied first aid, you should consult a doctor. The doctor may recommend a special tape that can support the affected muscle, thus aiding the healing process. You should forget about doing any sport for a while. It can take up to six weeks for a torn muscle to heal completely.

Pretrhnuté svaly

Naše svaly sú tvorené zväzkami svalových vlákien (fascikly) a ciev. Svalové zväzky sú tvorené svalovými vláknami alebo svalovými bunkami. Keď si natrhnete sval, došlo k roztrhnutiu niektorých z týchto svalových vlákien.

V závislosti na závažnosti poranenia môže byť postihnutých len veľmi málo alebo naopak veľa svalových vlákien. Ak je sval celkom pretrhnutý, došlo k pretrhnutiu všetkých vlákien vo svale. Ak došlo k poškodeniu ciev, sú natrhnuté svaly často sprevádzané modrinami.

Niekedy môžete cítiť bod, kde došlo k pretrhnutiu svalov - svaly sa v tomto bode zhrnú ako elastická páska. Pri pretrhnutí svalov sa oba konce zmrštia a vytvoria “medzeru”.

Zásadná je rýchla akcia

Čo robiť, ak dôjde k pretrhnutiu svalu? Metóda RICE vám umožní priamo reagovať. Metóda RICE je tvorená nasledujúcimi opatreniami:

  • Rest: Prestaňte trénovať a posaďte sa.
  • Ice: Na postihnutú oblasť priložte chladivý vankúšik alebo vrecko s ľadom.
  • Compression: Zabandážujte bolestivú oblasť.
  • Elevation: Zdvihnite postihnutú časť tela (ruku, nohu).

Hneď po poskytnutí prvej pomoci by ste mali zranenie prekonzultovať s lekárom.Lekár môže odporučiť zvláštny tejp, ktorý postihnutý sval podporí a tým urýchli proces hojenia. Možno budete musieť na chvíľu na šport zabudnúť. Úplné zahojenie pretrhnutého svalu môže trvať až šesť týždňov.