Sterillium® med

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk. Na báze etanolu. Bez parfumácie a pridaných farbív. Aplikačný čas 1,5 minúty. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

  • úplne aktívne proti baktériám ako obaleným, tak neobaleným vírusom vrátane norovírusom
  • výnimočne dobrá znášanlivosť s pokožkou aj pri dlhodobom používaní
  • skvelá okamžitá účinnosť

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.

 


Sterillium® med

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

flaša

Informácie o produktoch 100 ml
číslo výrobku
9810322
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
4031678050291
Obsah
1 kartón of 45 Pieces
EAN
4031678050307
Informácie o produktoch 500 ml
číslo výrobku
9810371
Obsah
1 Piece of 500 ml
EAN
4031678049837
Obsah
1 kartón of 20 Pieces
EAN
4031678049844
Informácie o produktoch 1000 ml
číslo výrobku
9810342
Obsah
1 Piece of 1 liter
EAN
4031678050338
Obsah
1 kartón of 10 Pieces
EAN
4031678050345

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9810391
Obsah
1 Piece of 5 litrov
EAN
4031678049875
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678049875
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
flaša
100 ml
číslo výrobku 9810322
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 45 Pieces 4031678050291 4031678050307
500 ml
číslo výrobku 9810371
1 Piece of 500 ml 1 kartón of 20 Pieces 4031678049837 4031678049844
1000 ml
číslo výrobku 9810342
1 Piece of 1 liter 1 kartón of 10 Pieces 4031678050338 4031678050345
kanister
5 l
číslo výrobku 9810391
1 Piece of 5 litrov 1 kartón of 1 Piece 4031678049875 4031678049875

Použitie

Sterillium med_AP
Sterillium ® med pre hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk. Sterillium ® med neobsahuje farbivá a parfumáciu a preto je vhodný predovšetkým pre používateľov s citlivou pokožkou.