Sterillium® Gel pure

Etanolový prípravok na hygienickú a chirurgickú dezinfekciu rúk vo forme viskózneho roztoku. Bez vône pre citlivú pokožku. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

• komplexnú antimikrobiálnu aktivitu proti baktériám, hubám a vírusom
• vrátane aktivity norovírusu počas aplikácie na hygienickú dezinfekciu rúk
• zvýšená hydratácia pokožky pri bežnom používaní
• výborná odolnosť voči pokožke aj pri dlhodobom používaní
• má vynikajúci okamžitý účinok
• bez farbív a vôní

 

Nebezpečenstvo. Veľmi horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. PO POŽITÍ: Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Sterilium® Gel pure

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

flaša

Informácie o produktoch 100 ml
číslo výrobku
9813143
Obsah
1 fľaša of 100 ml
EAN
4031678062058
Obsah
1 kartón of 45 fľaše
EAN
4031678062065

flaša s pumpičkou

Informácie o produktoch 475 ml
číslo výrobku
9813971
Obsah
1 Piece of 1 ks
EAN
4031678066810
Obsah
1 kartón of 20 Pieces
EAN
4031678066827
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
flaša
100 ml
číslo výrobku 9813143
1 fľaša of 100 ml 1 kartón of 45 fľaše 4031678062058 4031678062065
flaša s pumpičkou
475 ml
číslo výrobku 9813971
1 Piece of 1 ks 1 kartón of 20 Pieces 4031678066810 4031678066827

Použitie

Sterillium Gel pure je ideálny pre hygienickú dezinfekciu rúk ako alternatívu k ručným dezinfekčným prostriedkom. Ponúka komplexnú a rýchlu účinnosť vďaka vysoko účinnej kompozícii s 85% etanolom. Sterilný gél sa používa ako dezinfekčný prostriedok založený na alkohole na báze vody - voda a umývadlo - na prevenciu infekcie vo všetkých oblastiach zdravotníctva a priemyslu, kde je dôležitá hygiena, ako aj pri domácom použití a cestovaní.