Sterillium®

Hygienická a chirurgická dezinfekcia rúk. Na báze propanolu. Bez parfumácie a pridaných farbív. Na trhu od roku 1965. Aplikačný čas 1,5 minúty. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

Sterillium_SC
  • úplne účinné proti baktériám, kvasinkám a obaleným vírusom
  • výnimočne dobrá znášanlivosť s pokožkou aj pri dlhodobom používaní
  • skvelá okamžitá účinnosť

Pozor. Obsahuje: propán-2-ol (CAS: 67-63-0), propán-1-ol (CAS: 71-23-8). Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. PO POŽITÍ: okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Sterillium®

Pre klinickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

flaša

Informácie o produktoch 500 ml
číslo výrobku
9800962
Obsah
1 Piece of 500 ml
EAN
4031678001675
Obsah
1 kartón of 20 Pieces
EAN
4031678001682
Informácie o produktoch 100 ml
číslo výrobku
9802713
Obsah
1 Piece of 100 ml
EAN
4031678020416
Obsah
1 kartón of 45 Pieces
EAN
4031678020423

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9800975
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678004928
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678004928

fľaša

Informácie o produktoch 1 l
číslo výrobku
9804072
Obsah
1 Piece of 1 l
EAN
4031678035816
Obsah
1 kartón of 10 Pieces
EAN
4031678035823
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
flaša
500 ml
číslo výrobku 9800962
1 Piece of 500 ml 1 kartón of 20 Pieces 4031678001675 4031678001682
100 ml
číslo výrobku 9802713
1 Piece of 100 ml 1 kartón of 45 Pieces 4031678020416 4031678020423
kanister
5 l
číslo výrobku 9800975
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678004928 4031678004928
fľaša
1 l
číslo výrobku 9804072
1 Piece of 1 l 1 kartón of 10 Pieces 4031678035816 4031678035823

Použitie

 Pre klinickú a chirurgickú dezinfekciu rúk.