Bacillol® AF

Rýchle pôsobiaci dezinfekčný prípravok na báze alkoholu so širokým spektrom účinnosti. Nezanecháva rezíduá.
  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

Bacillol AF Group
  • hotový roztok
  • rýchle a komplexné pôsobenie
  • široká materiálová kompatibilita s povrchmi odolnými proti alkoholu
  • vyschýna bez zanechania stôp
  • dobre zvlhčí povrch, bez aldehydov, farbív a parfumácie

Nebezpečenstvo. Obsahuje: propán-1-ol (CAS: 71-23-8), propán-2-ol (CAS: 67-63-0). Horľavá kvapalina a pary. Spôsobuje vážne poškodenie očí. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Uchovávajte mimo dosahu detí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Zabráňte vdychovaniu pár. Noste ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Bacillol® AF

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Informácie o produktoch 50 ml sprej
číslo výrobku
9802134
Obsah
1 Piece of 50 ml
EAN
4031678015238
Obsah
1 kartón of 50 Pieces
EAN
4031678015245

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9812462
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678058341
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678058341
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
50 ml sprej
číslo výrobku 9802134
1 Piece of 50 ml 1 kartón of 50 Pieces 4031678015238 4031678015245
kanister
5 l
číslo výrobku 9812462
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678058341 4031678058341

Použitie

Bacillol ® AF je vhodný pre rýchlu dezinfekciu povrchov odolných voči alkoholu postrekom a utretím, predovšetkým tam, kde je okrem rýchleho účinku kladený aj požiadavka na zaschnutie bez zanechania akýchkoľvek rezíduí.

Dokumenty

ECDOC_100476826.pdf

DoC_MDR_Bacillol Tissues

ECDOC_100476829.pdf

DoC_MDR_Bacillol AF Tissues