Dismozon® plus

Dezinfekčný prípravok na báze aktívneho kyslíka. Granulát špeciálne vyvinutý na citlivé povrchy. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

Dismozon plus
  • široké spektrum účinnosti vrátane virucídnej účinnosti
  • mimoriadne široká materiálová kompatibilita
  • jemná, príjemná vôňa- zanecháva iba malé reziduá
  • balené v praktických vreckách
  • vhodné aj na dezinfekciu inkubátorov

Nebezpečenstvo. Obsahuje: magnesium-bis(monoperoxyftalát) hexahydrát (CAS: 84665-66-7). Zahrievanie môže spôsobiť požiar. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Uchovávajte pri teplotách do 25°C/ 77°F.  Uchovávajte na suchom mieste. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Dismozon® plus

Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

sáčky

Informácie o produktoch 50 x 16 g
číslo výrobku
9815790
Obsah
1 kartón of 50 x 16 g
EAN
4031678082612
Obsah
1 kartón of 1 kartón
EAN
4031678082612
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
sáčky
50 x 16 g
číslo výrobku 9815790
1 kartón of 50 x 16 g 1 kartón of 1 kartón 4031678082612 4031678082612

Použitie

Dismozon® je vhodný na dezinfekčné čistenie umývateľných povrchov zdravotníckych prostriedkov vo všetkých zdravotníckych oblastiach rovnako ako v priemysle a oblasti spracovania potravín. Pro svoju mikrobiologickú účinnosť a špecifickú účinnú látku (MMPP) je odporúčaná pre rutinné použitie v citlivých oblastiach a v blízkosti pacientov, ako napr. operačné sály, jednotky intenzívnej starostlivosti a porodní sály. Okrem preventívnej dezinfekcie je Dismozon® pur tiež používaný na dezinfekciu s čistiacim efektom v prípade epidémií.

Dokumenty