Bomix® plus

Bezaldehydový dezinfekčný prípravok s vynikajúcim čistiacim účinkom a materiálovou znášanlivosťou. 

  • Produkty
  • Použitie
  • Dokumenty
  • Multimédiá

Produkty

Nebezpečenstvo. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniopropanoate (CAS: 94667-33-1). Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou [alebo sprchou]. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov.


Bomix® plus

Bomix® plus

fľaša

Informácie o produktoch 2 l
číslo výrobku
9803204
ŠÚKL kód
P97411
Obsah
1 Piece of 2 l
EAN
4031678055326
Obsah
1 kartón of 4 Pieces
EAN
4031678055333

kanyster

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9803213
ŠÚKL kód
P97411
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678028016
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678028016

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9803214
ŠÚKL kód
P97411
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678028016
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678028016
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
fľaša
2 l
číslo výrobku 9803204
ŠÚKL kód P97411
1 Piece of 2 l 1 kartón of 4 Pieces 4031678055326 4031678055333
kanyster
5 l
číslo výrobku 9803213
ŠÚKL kód P97411
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678028016 4031678028016
kanister
5 l
číslo výrobku 9803214
ŠÚKL kód P97411
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678028016 4031678028016

Použitie

Bezaldehydový dezinfekčný prípravok s vynikajúcim čistiacim účinkom a materiálovou znášanlivosťou. 


Dokumenty