bg-country-switch

Procesné analýzy centrálnych operačných sál

Riadenie zdravotníckeho zariadenia je veľká zodpovednosť.
Manažéri nemocníc sú vystavení neustálym výzvam.
Musia mať kontrolu nad všetkými nákladmi, udržovať 
ziskovosť nemocnice a súčasne zohľadňovať požiadavky 
svojich kolegov – lekárov, sestier a ďalších zamestnancov.

Pomôžeme vám dostať náklady pod kontrolu bez zbytočného stresu

Systémové plánovanie operačnej prevádzky sa skladá z viacerých samostatných častí, pozrite sa, ako sa medzi sebou ovplyvňujú a ako súčasne tvoria jeden celok

Každý proces na operačnej sále sa skladá z niekoľkých kľúčových častí, ktoré sa navzájom dopĺňajú a spoločne ovplyvňujú produktivitu operačnej sály. Vďaka mnohoročným skúsenostiam so systémovým plánovaním prevádzky operačnej sály dokážeme navrhnúť také zmeny, vďaka ktorým budú všetky časti dokonale koordinované a povedú k vyššej efektivite a ziskovosti.

Naši konzultanti vám pomôžu spočítať súčasnú efektivitu operačnej sály a navrhnú optimalizáciu, ktorá pomôže usporiť čas personálu i finančné náklady.

Procesná analýza operačnej prevádzky

Keď zoznámite svoj tím s cieľom a priebežne mu ukazujete výsledky, dosiahnete to, že všetci vedia, čo majú robiť, prečo to robia a kde je ešte priestor na zlepšenie.

• Pomôže správne alokovať náklady
• Umožní efektívne riadiť výkonnosť procesov
• Navrhne zmeny organizácie práce a systému riadenia
• Nastaví efektívne využitie personálnych zdrojov
• Zvýši využiteľnosť operačných sál
• Štandardizuje výkony a procesy

Čo získate?

V zohranom tíme každý pozná svoju úlohu a súčasne vie, že sa vždy môže spoľahnúť na pomoc kolegov. Tak to má na centrálnych operačných sálach byť.

• Optimalizáciu procesov
• Zvýšenie produktivity
• Zníženie nákladov
• Menej nadčasov
• Transparentnosť procesov
• Dodržovanie rozpočtov