bg-country-switch

Úplné pravidlá
„Súťaže o Dezinfekčný gél na ruky Sterillium® Protect & Care 100 ml“

Nižšie uvedený text predstavuje úplné pravidlá facebookovej súťaže „Súťaže o Dezinfekčný gél na ruky Sterillium® Protect & Care 100 ml“ (ďalej len „súťaž“). Ide o jediný text, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

1. Usporiadateľ súťaže

Organizátorom súťaže je spoločnosť HARTMANN – RICO a.s., so sídlom Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška, PSČ 664 71, zapísaná u registrového súdu v Brne, odd. B, vložka 644, IČ: 44947429 (ďalej len „usporiadateľ“). Usporiadateľom ani organizátorom nie je prevádzkovateľ elektronickej sociálnej siete Facebook (ďalej len „sieť Facebook“).

2. Obdobie a miesto konania súťaže

Súťaž sa bude konať v období od 25. 10. 2021 do 9. 11. 2021 (ďalej len „obdobie konania súťaže“) na internete a ďalej na území Slovenskej republiky v miestach uvedených v pravidlách.

3. Súťažiaci

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba vo veku od 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, ktorá splní stanovené pravidlá súťaže. Pre účastníkov súťaže - fanúšikov facebookovej stránky HARTMANN Slovensko (ďalej tiež len „fanúšikovia“) - platia (okrem iného) nasledujúce pravidlá:

3.1. Podmienkou účasti na súťaži je byť už zaregistrovaný ako používateľ na sieti Facebook a byť fanúšikom facebookovej stránky HARTMANN Slovensko v okamihu, keď sa záujemca o účasť na súťaži chce súťaže zúčastniť.

3.2. Každý súťažiaci musí byť kedykoľvek schopný preukázať autenticitu svojho facebookového profilu.

3.3. Súťažiaci musia dodržiavať všetky pravidlá použitia sietě Facebook uvedené najmä na www.facebook.com/terms.php. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť len raz, t. j. pod súťažný príspevok na facebookovej stránke HARTMANN Slovensko publikovať iba jeden komentár.

3.4. Zo súťaže sú vylúčené osoby v pracovnom alebo obdobnom vzťahu k organizátorovi, usporiadateľovi či k ďalším osobám povereným zabezpečením tejto súťaže a osoby, ktoré sú ku ktorejkoľvek z takýchto osôb vo vzťahu osôb blízkych.

3.5. Fotografie, texty, kresby, videá alebo iné výtvory a oznámenia, ktoré súťažiaci uverejní v rámci súťaže, najmä vloží na facebookovú stránku HARTMANN Slovensko (ďalej spoločne len „vložený materiál“) nesmú odporovať právnym predpisom Slovenskej republiky, nesmú ohrozovať mravnú výchovu detí a mládeže a musia byť etické (najmä nesmú obsahovať pornografiu, násilie, vulgárnosť, rasovú neznášanlivosť a pod.).

Súťažiaci vstupom do súťaže publikáciou fotografie spolu s nižšie uvedenými náležitosťami potvrdzuje, že:
- je výhradným autorom všetkého vloženého materiálu, alebo že má riadny súhlas (spolu)autorov vloženého materiálu;

- má riadne súhlasy všetkých osôb zachytených na vloženom materiáli;

- má riadne súhlasy vlastníkov akýchkoľvek vecí, ochranných známok, obchodných názvov a iných podobných nehmotných statkov zachytených na vloženom materiáli, a to všetko na použitie vloženého materiálu v súťaži v súlade s týmito pravidlami a pravidlami siete Facebook.

3.6. Osoba, ktorá nesplní ktorúkoľvek z podmienok účasti uvedenú v týchto pravidlách, sa nemôže súťaže zúčastniť, a ak sa súťaže zúčastní, nemá nárok na výhru a môže byť kedykoľvek zo súťaže bez náhrady vylúčená.

4. Mechanizmus súťaže

V termíne od 25. 10. 2021 do 9. 11. 2021 má každý fanúšik, ktorý spĺňa vyššie uvedené kritériá, možnosť zúčastniť sa na súťaži.

Účastník súťaže musí vložiť svoj súťažný príspevok do komentárov pod prvý facebookový post oznamujúci súťaž na stránke HARTMANN Slovensko, ktorý bude publikovaný dňa 25. 10. 2021.

Súťažný príspevok musí formou komentára obsahovať jednu z dvoch ponúkaných odpovedí na súťažnú otázku:

Aké farby sú na etikete dezinfekčného gélu Sterillium® Protect & Care?

A.
Modrá, tmavoružová a biela

B.
Modrá, žltá a tmavoružová

Súťažné príspevky bude možné vkladať pod súťažný post z 25. 10. 2021 až do 9. 11. 2021 do 23:59. Súťažné príspevky vložené po tomto dátume a čase nebudú zaradené do súťaže.

Každý fanúšik môže publikovať iba 1komentár a súťažný príspevok musí byť verejný.

5. Termíny

Od 25. 10. 2021 do 9. 11. 2021: publikácia súťažných komentárov pod súťažný príspevok na facebookovej stránke HARTMANN Slovensko.
9. 11. 2021 23:59: ukončenie súťaže.
10. 11. 2021:výber a vyhlásenie výhercov súťaže.
Do 21. 11. 2021: komunikácia s výhercom a odoslanie výhry.

6. Výhry v súťaži a ich oznámenie

Odbornou porotou budú vybraní výhercovia, respektíve 50 výhercov. Výber sa bude konať 10. 11. 2021

6. 1. Stanovená odmena pre výherca:
Dezinfekčný gél na ruky Sterillium® Protect & Care 100 ml.

Meno víťaza bude oznámené na facebookovej stránke HARTMANN Slovensko 10. 11. 2021. Víťaz bude v prípade výhry vyzvaný, aby zaslal svoje kontaktné údaje (meno, priezvisko, adresa) súkromnou správou na facebookovej stránke HARTMANN Slovensko. Ak víťazný fanúšik kontaktné informácie podľa pokynov vo výzve nedoručia do 21. 11. 2021, stráca na výhru nárok a výhra prepadá v prospech usporiadateľa.

Nárok na výhru ďalej stráca súťažiaci, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti v súťaži alebo nepreukáže jej splnenie, a ďalej súťažiaci, ktorý inak koná v rozpore s týmito pravidlami, alebo ktorý je zo súťaže vylúčený. V prípade, že vylúčenému účastníkovi súťaže už bola odovzdaná výhra, je povinný ju vrátiť, a ak to nie je možné, uhradiť usporiadateľovi hodnotu výhry v peniazoch; tým nie je dotknutá zodpovednosť účastníka súťaže nahradiť ujmu, vrátane nehmotnej, usporiadateľovi, organizátorovi alebo tretím osobám. Na výhry nevzniká právny nárok a nie je možné ich zameniť za hotovosť ani namiesto nich požadovať iné plnenie.

7. Odovzdanie výhier

Výhercom budú výhry zaslané na nimi uvedené adresy kuriérom alebo poštou. Výhry súťažiacich, ktoré z dôvodov nespočívajúcich na strane usporiadateľa alebo organizátora, nebude možné doručiť, prepadajú v prospech usporiadateľa.

8. Autorské práva, spracúvanie osobných údajov a schválenie pravidiel

Vstupom do súťaže vyjadruje súťažiaci súhlas s pravidlami súťaže. Súťažiaci poskytuje vstupom do súťaže usporiadateľovi a organizátorovi bezplatne výhradné oprávnenie na výkon práva použiť vložený materiál na všetky spôsoby použitia uvedené v zákone č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon, vznení neskorších predpisov (rozmnožovanie, rozširovanie, oznamovanie verejnosti internetom, tlačou, audiovizuálne, zvukovo, obrazovo pod.) v rozsahu časovo, územne a množstvovo neobmedzenom, v tlačenej, elektronickej alebo inej podobe, v súvislosti so súťažou alebo na iné marketingové účely organizátora a/alebo usporiadateľa súťaže.

Súťažiaci sa zaväzuje odškodniť usporiadateľa alebo organizátora v prípade akejkoľvek ujmy, aj nehmotnej, ktorú súťažiaci spôsobil v dôsledku umiestnenia vloženého materiálu v rozpore s týmito pravidlami alebo s pravidlami siete Facebook.

Usporiadateľ súťaže bude v pozícii správcu osobných údajov spracúvať, či už manuálne alebo elektronicky, a uchovávať osobné údaje týkajúce sa súťažiacich v rozsahu:

  • komentár na sociálnej sieti Facebook spojený sosobou súťažiaceho
  • meno apriezvisko výhercu
  • adresa bydliska výhercu
  • ·obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy

Osobné údaje vo vyššie vymedzenom rozsahu bude usporiadateľ spracúvať na účel identifikácie účastníkov súťaže. Právnym dôvodom spracúvania je plnenie súťaže a zákonných povinností v súvislosti s uchovávaním účtovných a daňových dokladov; tieto údaje bude usporiadateľ spracúvať 7 rokov alebo dlhšie, ak to vyžaduje zákon.

Osobné údaje v rozsahu obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam výhercu alebo jeho prejavov osobnej povahy, meno a priezvisko výhercu a komentár na sociálnej sieti Facebook spojený s osobou súťažiaceho bude usporiadateľ spracúvať aj na účel zverejnenia v oznamovacích prostriedkoch, v propagačných materiáloch a prostriedkoch usporiadateľa, na internetových stránkach usporiadateľa a sociálnej sieti Facebook, ev. Instagram alebo YouTube. Právnym dôvodom spracúvania je oprávnený záujem usporiadateľa na zverejnení výsledku súťaže; tieto údaje bude usporiadateľ spracúvať po neurčitú dobu, najdlhšie však do splnenia účelu spracúvania.

Usporiadateľ je oprávnený pri splnení povinností vyplývajúcich z príslušného právneho predpisu o ochrane osobných údajov v platnom znení, poskytovať osobné údaje svojim spracovateľom a poskytovateľom služieb, pričom takýmto spracovateľom je organizátor a ďalšie osoby, ktorých zoznam je dostupný u usporiadateľa. Usporiadateľ bude odovzdávať osobné údaje spracovateľom v rámci Európskej únie, avšak nezamýšľa prenášať osobné údaje do tretích krajín, ktoré nezaručujú úroveň ochrany osobných údajov primeranú podmienkam platným v Európskej únii.

V súlade s právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov majú súťažiaci právo:

  1. požadovať od usporiadateľa prístup kosobným údajom aich prípadnú opravu či vymazanie,
  2. kedykoľvek požadovať informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov vzákonnom rozsahu,
  3. podať námietku proti spracúvaniu či požadovať obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  4. nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré by pre súťažiacich malo právne účinky alebo by sa súťažiacich obdobným spôsobom významne dotýkalo,
  5. obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov sakoukoľvek žiadosťou alebo sťažnosťou.

Vprípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov možno kontaktovať usporiadateľa

na e-mailovej adrese info@hartmann.cz.

9. Ostatné ustanovenia a podmienky súťaže

9.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá alebo podmienky súťaže vrátane zmeny obdobia jej trvania, alebo súťaž kedykoľvek prerušiť či ukončiť bez náhrady, a to s účinnosťou odo dňa uverejnenia na facebookovej stránke HARTMANN Slovensko.

9.2. Ak bude mať organizátor oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé konanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, alebo ak k takémuto konaniu dôjde, môže byť súťažiaci zo súťaže bez náhrady vylúčený; to platí rovnako aj v prípade iného konania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu napomohla či mohla napomôcť k výhre, ktoré je inak v rozpore s pravidlami súťaže či podmienkami alebo so všeobecnými zásadami poctivej súťaže a fair play. Rozhodnutie organizátora alebo usporiadateľa o vylúčení zo súťaže je konečné, bez možnosti odvolania.

9.3. Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo považovať za podvodné také Facebookovej účty, ktoré majú menej ako 20 priateľov, a súťažiaceho s takým účtom zo súťaže bez náhrady vylúčiť.

9.4. Organizátor neručí za žiadne technické problémy v súvislosti s účasťou v súťaži (predovšetkým za funkčnosť internetu a elektronickej sociálnej siete Facebook), ani za konanie tretích osôb na sociálnej sieti Facebook či inde na internete.

9.5. Usporiadateľ ani organizátor súťaže neručí za stratu, nedoručenie, meškanie alebo poškodenie výhry potom, čo ju odovzdal doručovateľovi (pošte, kuriérovi a pod.).

9.6. Organizátor ani usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou alebo vykonávaním akýchkoľvek súťažných úkonov, účasťou v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

9.7. Účasť na súťaži ani výhru nemožno vymáhať súdnou cestou.

9.8. Táto súťaž nie je sponzorovaná, spravovaná alebo pridružená k sieti Facebook. Informácie poskytnuté v rámci súťaže neposkytuje súťažiaci prevádzkovateľovi siete Facebook. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti musia byť adresované organizátorovi, nie prevádzkovateľovi siete Facebook.

9.9. V ostatnom sa súťaž a vzťahy medzi súťažiacimi a organizátorom a usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky s vylúčením kolíznych noriem súkromného medzinárodného práva.