Najčastejšie kladené otázky:

1. Ako sa môžem uchádzať o grant na refundáciu rekvalifikačného kurzu opatrovania?
Každý uchádzač o finančný príspevok musí vyplniť žiadosť na stránke nadaciacpf.egrant.sk a spolu so žiadosťou musí poskytnúť súhlas so spracovaním jeho osobných údajov. V prípade, že disponuje žiadosťou o prijatie do pracovného pomeru do niektorého zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku, túto priloží k žiadosti o poskytnutie grantu.

2. Kedy a koho môžem požiadať o grant?
O finančný príspevok môže uchádzač požiadať elektronicky na stránke nadaciacpf.egrant.sk na základe zverejnenej grantovej výzvy, ktorú zverejňuje Nadačný fond HARTMANN.

3. Aké podmienky musím splniť, aby som získal finančnú podporu na rekvalifikačný kurz od Nadačného fondu HARTMANN?
Podmienkou získania finančného príspevku na rekvalifikačný kurz opatrovania je vek nad 18 rokov, vyplnenie elektronickej žiadosti, priloženie krátkeho motivačného listu, v ktorom vysvetlíte, prečo ste sa rozhodli pre profesiu opatrovateľ. Spolu so žiadosťou môžete predložiť aj žiadosť o prijatie do pracovného pomeru do niektorého zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku a musíte poskytnúť súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov.

4. Potrebujem si podať žiadosť o zamestnanie v zariadení sociálnych služieb na Slovensku, ak chcem získať grant na rekvalifikačný kurz opatrovania?
Uchádzači, ktorí budú vedieť preukázať, že si už podali žiadosť o prijatie do pracovného pomeru do niektorého zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku, alebo že sa aktívne uchádzajú o prácu v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku, budú pri hodnotení žiadostí uprednostňovaní pred ostatnými uchádzačmi.

5. Pokryje mi finančný príspevok od Nadačného fondu HARTMANN náklady na celý kurz?
Finančný príspevok na rekvalifikačný kurz je plne hradený Nadačným fondom HARTMANN a pokryje žiadateľovi náklady súvisiace s absolvovaním rekvalifikačného kurzu, ktoré sú definované v zmluve medzi žiadateľom a vzdelávacou inštitúciou, ktorá rekvalifikáciu realizuje. Úspešní žiadatelia s ktorými Nadačný fond HARTMANN podpíše Zmluvu o finančnom príspevku na rekvalifikačný kurz opatrovania, predložia Nadačnému fondu HARTMANN Záväznú prihlášku na kurz od školiaceho strediska v ktorom budú absolvovať rekvalifikáciu. V prihláške musí byť zreteľne uvedené, akú sumu hradí účastník rekvalifikácie školiacemu pracovisku. Finančné prostriedky budú zaslané na účet žiadateľa v 1 splátke (100%).
Podmienkou je však Záväzná prihláška, obsahujúca konkrétny termín kurzu a výšku ceny za kurz, vydanú konkrétnym školiacim strediskom (agentúrou).

6. V prípade, že celý kurz neukončím budem musieť vrátiť finančné prostriedky náklady kurzu Nadačnému Fondu HARTMANN?
Nadačný fond HARTMANN v zmysle platnej Zmluvy, ktorú s úspešnými žiadateľmi uzavrie, vyzve žiadateľa, ktorý na kurz nenastúpi, prípadne ho neukončí, aby vrátil finančné prostriedky, ktoré získal na rekvalifikačný kurz.

7. Nadačný fond HARTMANN mi poskytne finančné prostriedky na rekvalifikáciu pred začatím kurzu, alebo až po jeho ukončení?
Po posúdení žiadosti bude záujemcovi o finančný príspevok na rekvalifikačný kurz oznámené rozhodnutie Nadačného fondu HARTMANN o schválení finančného príspevku na rekvalifikačný kurz. Finančné prostriedky budú zaslané na účet žiadateľa. Podmienkou je záväzná prihláška, termín kurzu a cenová kalkulácia.

8. Ako zdokladujem Nadačnému fondu HARTMANN účelnosť vynaložených finančných prostriedkov?
Účelnosť vynaložených prostriedkov uchádzač zdokumentuje certifikátom o úspešnom ukončení rekvalifikačného kurzu na profesiu opatrovateľ v jednom z vybraných školiacich zariadení. Okrem kópie cetifikátu predloží aj účtovný doklad zo školiaceho strediska – faktúru a scan jej úhrady.

9. Je nejaká časová lehota, dokedy musím absolvovať rekvalifikačný kurz?
Uchádzač o finančný príspevok musí absolvovať rekvalifikačný kurz najneskôr do 6 kalendárnych mesiacov od podpisu Zmluvy o čerpaní finančných prostriedkov s Nadačným fondom HARTMANN. V súvislosti s pandémiou koronavírusu je dôležité, aby uchádzať o rekvalifikáciu uprednostnil také školiace (vzdelávacie) zariadenie, ktoré poskytuje rekvalifikačné kurzy aj online formou.

10. Môžem sa o finančný príspevok uchádzať viackrát, ak by som v niektorom grantovom kole nebol(a) úspešný(á)?
Uchádzač sa môže o príspevok uchádzať aj viackrát, v prípade že neuspel v predchádzajúcich grantových kolách. Dôležité je, aby splnil všetky podmienky definované Nadačným fondom HARTMANN, ktoré sú nevyhnutné pre získanie finančného príspevku na rekvalifikáciu.