bg-country-switch bg-country-switch

Semináre
pre sociálne služby

Inkontinencia moču

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr.Jakub Belan

Anotácia
Inkontinencia moču je vo svete značne tabuizovanou témou. Hlavným cieľom semináru je priblížiť poslucháčom všeobecné informácie, ale i praktické zručnosti.

 • Typy inkontinencie
 • Epidemiológia
 • Anatómia vylučovacej sústavy
 • Praktické riešenia
Absorpčné pomôcky a novinky v starostlivosti o inkontinentného prijímateľa sociálnych služieb

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia

Týmto kurzom chceme poukázať na potrebu individuálneho prístupu pri výbere vhodnej absorpčnej pomôcky. Zameriavame sa aj na uľahčenie práce obslužného personálu.

 • Zloženie absorpčných pomôcok
 • Pre koho sú určené
 • Výber správneho produktu, správny výber veľkosti, správna aplikácia
Starostlivosť o prijímateľa sociálnych služieb

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia

Opatrovanie/ošetrovanie imobilného a čiastočne imobilného klienta je náročná práca po fyzickej aj psychickej stránke. Vyžaduje si obrovskú dávku ľudskosti, empatie, trpezlivosti a láskavosti, pre mnohých sa stane životným poslaním. V kurze sa venujeme každodenným aktivitám pri starostlivosti o klienta.

 • Hydratácia
 • Hygienická starostlivosť
 • Podávanie liekov, podkožných injekcií a inzulínu
 • Starostlivosť o klientov v terminálnom štádiu
Starostlivosť o pokožku

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia
Vzdelávanie zamerané na najväčší orgán ľudského tela a jeho dôležitosť. Poznanie anatómie kože nám pomáha zvýšiť efektivitu starostlivosti, predchádzať ochoreniam a znížiť riziko trvalého poškodenia.

 • Anatómia kože
 • Najčastejšie ochorenia kože
 • Prevencia a následná liečba
Prevencia vzniku dekubitov

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia

Prevencia pred vznikom preležanín patrí k najdôležitejším typom starostlivosti v prípade klientov, ktorí sú dlhodobo pripútaní na lôžko a nevedia sa o seba postarať, pretočiť sa alebo presunúť.

 • Polohovanie
 • Antidekubitné pomôcky
 • Prevencia
Liečba rán pomocou moderných produktov

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia
Imobilní pacienti sú náchylnejší na vznik rán a dekubitov. Absolvovaním kurzu získate poznatky v diagnostike rán a v klasifikácií dekubitov podľa Stirlinga. Získané poznatky napomáhajú k adekvátnej liečbe.

 • Klasifikácia rán
 • Fázy hojenia
 • Formy terapie
Jednorazové produkty pre efektívnu hygienu

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia
Cieľom kurzu je orientovať sa na typy a použitie jednorazových produktov hygienickej povahy, ako aj prostriedkov pre hygienu, ktoré by nemali chýbať vo vašich zariadeniach.

 • Výhody jednorazových produktov
 • Produktové rady
Komunikácia s prijímateľom sociálnych služieb a ich rodinnými príbuznými

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia
Komunikácia je univerzálnym javom ľudskej spoločnosti a priamym regulátorom úrovne medziľudských vzťahov. Primeranou komunikáciou vytvárate príjemné prostredie pre klienta a jeho rodinu. Oveľa účinnejšie a potrebnejšie je niekedy jednoduché, obyčajné ľudské slovo povedané človeku s láskou a porozumením.

 • Druhy sociálnej komunikácie
 • Maslowova hierarchia potrieb
 • Základné komunikačné zručnosti
Práca s agresívnym prijímateľom sociálnych služieb

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia
Kritickým je styk s osobami trpiacimi rôznymi poruchami a s osobami prežívajúcimi stres vyvolaný zdravotnými, prípadne inými problémami. Cieľom kurzu je zvládať náročné situácie a adekvátne na ne reagovať.

 • Formy agresie
 • Rizikové faktory
Gerontooblek – simulácia vysokého veku, zdravotných ťažkostí a telesných obmedzení

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia
Zážitkový workshop Gerontooblek – simulácia staroby je určený všetkým, ktorí pracujú so seniormi alebo s osobami so zdravotným postihnutím. Účastníci majú jedinečnú možnosť si zážitkovou formou vyskúšať gerontooblek, ktorý simuluje pohyby a pocity seniorov a zdravotne postihnutých. Účastníci si vyskúšajú aké to je zostarnúť o niekoľkodesiatok rokov. Vďaka tejto skúsenosti sa lepšie vcítia do pocitov a potrieb starých a chorých ľudí.

Správna hygiena rúk ako najúčinnejší spôsob prevencie infekcií

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Martina Henželová, Mgr. Jakub Belan

Anotácia

Workshop kde na názornú ukážku používame aj špeciálnu lampu. Kurz je zameraný na správnu dezinfekciu rúk a jej význam. Hygiena rúk je najdôležitejším preventívnym opatrením v boji proti šíreniu infekcií.

 • Cesty prenosu mikroorganizmov
 • Umývanie rúk verzus dezinfekcia rúk
 • Nozokomiálne infekcie
Ošetrovanie chronických rán

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Marika Abíková

Anotácia

Rana je porušenie súvislosti kože, sliznice alebo povrchu orgánu. Mechanizmy hojenia rán sú závislé od jej charakteru, resp. typu. Kurz ponúka širokú škálu poznatkov o efektívnom ošetrovaní chronických rán použitím najmodernejších technológii, ktoré napomáhajú k optimalizácií jednotlivých fáz hojenia.

 • Teória rán
 • Hydroterapia
 • Preskripčné pravidlá
 • Prax
Posúdenie rany (čo všetko má obsahovať správny popis rany)

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Lucia Bekečová MBA

Anotácia

Existuje množstvo spôsobov liečby rán, je však nutné vždy zvoliť taký, ktorý čo možno najlepšie vyhovuje všetkým aspektom daného typu rany. Rôzne typy rán si vyžadujú pre optimálny priebeh hojenia rôzne ošetrenia, preto je ich klasifikácia nevyhnutná pre správne nastavenie manažmentu liečby.

 • Typy rán
 • Popis rany a spôsob jeho vykonania
Dekubity

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Lucia Bekečová MBA

Anotácia

Dekubitálne vredy sú defekty kože a podkožných štruktúr, ktoré vznikajú v dôsledku trenia a priameho tlaku podložky na disponované časti tela. Sú častým problémom najmä u imobilných, spravidla starších pacientov s celkovo zhoršeným zdravotným stavom. Kurz pojednáva o mechanizme vzniku, diagnostike a klasifikácií dekubitálnych vredov, zameriava sa na vhodné a efektívne formy ošetrenia dekubitov a prevencii ich vzniku.

 • Diagnostika a štádia dekubitov
 • Ošetrenie – vlhká terapia
 • Prevencia
Chronické rany – manažment pacienta

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Sidónia Školníková

Anotácia
Narušením normálneho reparačného procesu hojenia rán dochádza k zmene akútnej rany na chronickú. Chronická rana je rana, ktorá neprejavuje tendenciu k zahojeniu pri adekvátnej terapii v čase 6 – 9 týždňov. Kurz ponúka návody na ošetrenie a liečbu chronických rán účinným a efektívnym nastavením manažmentu pacienta.

 • Fázy hojenia chronických rán
 • Hydroterapia
 • Manažment pacienta
Kompresívna terapia

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Pavel Škorík

Anotácia
Kompresívna terapia je určená na prevenciu a liečbu ochorení žíl a lymfatických ciev. Cieľom je redistribúcia krvi v končatinách (obmedzenie prietoku chorobne zmenenými povrchovými žilami, zvýšenie prietoku hlbokým žilovým systémom) a zlepšenie cirkulačných pomerov. Tým sa dosiahne aj zlepšenie lokálnych podmienok na hojenie rany.

 • Kompresívne systémy
 • Typy ovínadiel
 • Možnosti kombinácie kompresívnej terapie a vlhkého krytia rán
 • Nácvik správnej aplikácie kompresívnych ovínadiel

Základné vedomosti o hygiene rúk v zdravotníckom zariadení

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Hygiena rúk je najdôležitejším prvkom v prevencii infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAIs). Ruky zdravotníckych pracovníkov predstavujú najvyššie riziko prenosu mikroorganizmov. Podľa platnej legislatívy a odporúčaní WHO a ECDC je dôležité, aby každý kto pracuje v zdravotníckom zariadení poznal štyri základné prvky v hygiene rúk: dezinfekcia rúk, umývanie rúk, používanie rukavíc a ochrana pokožky rúk.

 • Cesty prenosu mikroorganizmov
 • Štyri prvky v hygiene rúk
 • Najčastejšie typy infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou
Hygiena a dezinfekcia povrchov v zdravotníckom zariadení

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr.Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Povrchy v zdravotníckych zariadeniach sú v častom kontakte s rukami zdravotníckych pracovníkov a zdravotníckymi pomôckami vďaka čomu sú kontaminované širokým spektrom mikroorganizmov. Perzistencia najčastejších typov mikroorganizmov na povrchoch. Vysvetlenie základného rozdielu medzi čistením a dezinfekciou povrchov. Cielená a rutinná dezinfekcia povrchov z pohľadu prevencie infekcií. Prehľad najdôležitejších upozornení pre prax.

 • Čistenie verzus dezinfekcia povrchov
 • Cielená a rutinná dezinfekcia povrchov
 • Osobitné upozornenia pre prax
5 momentov dezinfekcie rúk podľa WHO

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Prehľad najčastejších typov infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou vo svete a na Slovensku. Rukami zdravotníckeho personálu sa prenáša najviac patogénov. Najdôležitejším prvkom prevencie infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou je dezinfekcia rúk. Identifikácia piatich momentov hygieny rúk pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb. Definícia piatich indikácií dezinfekcie rúk v zariadeniach ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

 • Infekcie spojené so zdravotnou starostlivosťou
 • 5 základných indikácií pre dezinfekciu rúk podľa WHO
 • 5 momentov dezinfekcie rúk v zariadeniach sociálnych služieb
 • 5 momentov dezinfekcie rúk pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti
Základné vedomosti v oblasti mikrobiológie a účinnosti dezinfekčných prostriedkov

Dĺžka trvania: 120 min
Účasť: Pasívna účasť
Počet kreditov: 2 kredity
Prednášajúci: Mgr. Veronika Kyjacova, PhD.

Anotácia
Základné vedomosti v oblasti mikrobiológie z pohľadu šírenia infekcií. Klasifikácia patogénov v každodennej praxi: baktérie, huby a vírusy. Požadované účinnosti dezinfekčných prostriedkov vo vzťahu k jednotlivým skupinám mikroorganizmov. Rozdiel medzi čistením, dezinfekciou a sterilizáciou. Definícia rôznych skupín účinných látok a zložiek dezinfekčných prostriedkov.

 • Klasifikácia mikroorganizmov
 • Problematika norovírusov
 • Rozdiel medzi čistením, dezinfekciou a sterilizáciou
 • Klasifikácia účinností dezinfekčných prostriedkov

Kontakt

info@hartmann.sk
alebo
Infolinka 0800 100 150 zadarmo po-pia 8–16:00 hod.