bg-country-switch bg-country-switch

Lektori

Tím lektorov HARTMANN akadémie
Konzultanti a lektori HARTMANN akadémie majú bohaté skúsenosti
z domácich a medzinárodných projektov. Naše poslanie "Poznanie pomáha liečiť" sa napĺňa prostredníctvom vás, čo nás veľmi teší.

* Neváhajte nás kontaktovať so svojimi požiadavkami a potrebami
* Chceme spolu s vami prispieť k vysokej kvalite našich zdravotných a sociálnych služieb
Belan_Jakub
INKO špecialista
Mgr. Jakub Belan


Vzdelanie:

 • Urgentná zdravotná starostlivosť, SZU BA, bakalárske štúdium
 • Verejné zdravotníctvo, VŠZaSP BA, magisterské štúdium
 • Kurz inštruktora prvej pomoci, OS ZZS SR BA
 • Kurz opatrovania, D&D Fire PB


Prax:

Od júna 2018 v spoločnosti HARTMANN – RICO, lektorská a konzultačná činnosť v inšitúciach poskytujúcich sociálne služby.
6 rokov praxe na pozícií obslužného personálu,
komplexná ošetrovateľská starostlivosť poskytovaná metódou ošetrovateľského procesu.
Od roku 2020 terénny domáci onko asistent, podávanie liečby s exkluzívnou podporou / asistenciou.
Výučba prvej pomoci (laická verejnosť).
Henželová Martina
INKO špecialista
Mgr. Martina Henželová

Vzdelanie:

 • Stredoškolské vzdelanie v odbore všeobecná sestra
 • Vysokoškolské vzdelanie VŠZaSP sv. Alžbety BA
 • Manažment v sociálnych službách


Prax:

Od roku 1996 prax ako zdravotná sestra UNLP v Košiciach prevažne na chirurgických oddeleniach, Chirurgická Jis, Plastická chirurgia a na KAIM vo Východoslovenskom ústave pre srdcové a cievne choroby v Košiciach. Od roku 2001 lektorská činnosť pre sociálnu oblasť.
Sidonia Školníková
WOUND špecialista
Sidonia Školníková


Vzdelanie:

 • Pedagogická a sociálna akadémia
 • Interné školenia HARTMANN – RICO: medicínske školenia, diagnózy, terapie



Prax:


Od roku 2013 v spoločnosti HARTMANN – RICO ako odborný a produktový špecialista na ošetrovanie rán. Konzultačno-poradenská a vzdelávacia činnosť pre sociálnu, zdravotnícku a akademickú oblasť. Komunikačno-prezentačné techniky v sociálnej sfére.

Pavel Šikorik
WOUND špecialista
Pavel Škorík


Vzdelanie:
 • Stredná zdravotnícka škola – vyššie odborné vzdelanie v oblasti fyzioterapie, diplomovaný fyzioterapeut
 • Interné školenia HARTMANN – RICO: medicínske školenia, diagnózy, terapie


Prax:


10-ročná prax fyzioterapeuta v zariadeniach: Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Liečebňa dlhodobo chorých Bratislava a poliklinika Tehelná Bratislava. 20-ročná manažérska a riadiaca činnost. Od roku 2002 v spoločnosti HARTMANN – RICO ako odborný a produktový špecialista na ošetrovanie rán. Konzultačno-poradenská a vzdelávacia činnosť pre sociálnu, zdravotnícku a akademickú oblasť. Komunikačno-prezentačné techniky v sociálnej sfére.
Lucia Bekečová
WOUND špecialista
Mgr. Lucia Bekečová, MBA
Vzdelanie:
 • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce, sv. Alžbety v Bratislave, ošetrovateľstvo, magisterka
 • Collegium Humanum Warsaw Managment University, MBA
 • Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií, Špecializácia: ošetrovateľská starostlivosť v chirurgických odboroch
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Špecializácia: ošetrovateľská starostlivosť v komunite
 • Interné školenia HARTMANN – RICO: medicínske školenia, diagnózy, terapie


Prax:

Od roku 2005 odborná prax na klinike úrazovej chirurgie v pozícii sestra pri lôžku a úseková sestra. Súbežne odborná činnost v agentúre domácej ošetrovatelskej starostlivosti. Od roku 2018 v spoločnosti HARTMANN – RICO ako odborný a produktový špecialista na ošetrovanie rán. Konzultačno-poradenská a vzdelávacia činnosť pre sociálnu, zdravotnícku a akademickú oblasť.

Mgr. Marika Abíková
WOUND špecialista
Mgr. Marika Abíková


Vzdelanie:
 • Univerzita Komenského, Fakulta Manažmentu, magisterka
 • Interné školenia HARTMANN – RICO: medicínske školenia, diagnózy, terapie


Prax:

Od roku 2012 aktívna činnosť v administratívno-ekonomickej oblasti s využitím multidisciplinárneho prístupu s medzinárodnou skúsenosťou. Od roku 2018 v spoločnosti HARTMANN – RICO ako odborný a produktový špecialista na ošetrovanie rán. Konzultačno-poradenská a vzdelávacia činnosť pre sociálnu, zdravotnícku a akademickú oblasť. Komunikačno-prezentačné techniky v sociálnej sfére.

Mgr. Veronika Kyjacová, PhD.
BODE špecialista
Mgr. Veronika Kyjacová, PhD.
Vzdelanie:
 • Magisterské štúdium – Verejné zdravotníctvo na Fakulte verejného zdravotníctva, Slovenská zdravotnícka univerzita v BA.
 • Doktorandské štúdium – Katedra epidemiológie na FVZ SZU v BA


Prax:

Od roku 2016 až 2018 ako interný doktorand na Katedre epidemiológie FVZ SZU v BA.
Od júna 2018 v spoločnosti HARTMANN – RICO v Hospital tíme. Zameranie na oblasť dezinfekcie a prevenciu infekcií spojených so zdravotnou starostlivosťou (HAIs). Aktívna edukácia zdravotníckych pracovníkov v oblasti hygieny rúk, dezinfekcie povrchov a prevencie HAIs.
Petra Muthova
STOMA špecialista
Mgr. Petra Muthová


Vzdelanie:
 • Trnavská univerzita Trnava, Pedagogická fakulta – magisterské štúdium v odbore elementárnej a predškolskej pedagogiky

 • Certifikáty z oblasti soft skills, prezentačné zručnosti

 • Zaškoľovanie stomických sestier – produktový rad Dansac



Prax:

Od roku 2006 medicínska reprezentantka a konzultantka v oblasti inkontinencie. Od roku 2019 školiteľka stomických sestier. Školiteľka produktového portfólia Dansac v oblasti stómie pre zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb.

Slávka Arendáčová
STOMA špecialista
PhDr. Slávka Arendáčová
Vzdelanie:
 • Trnavská univerzita Trnava, odbor Ošetrovateľstvo - magisterské štúdium a rigorózne konanie

 • Štátna skúška z Manažmentu v zdravotníctve

 • Špecializačné štúdium v chirurgických odboroch - TU Trnava

 • Špecializované kurzy na komunikáciu a predajné zručnosti



Prax:

Sestra a vedúca sestra na chirurgickom oddelení - 20rokov
Senior Sales reprezentative -12 rokov - wound, podtlaková terapia, stomické pomôcky - predaj, edukácia, aktívna účasť na seminároch a kongresoch a organizovanie odborných školení vrámci svojho predajného regiónu. Zaškoľovanie stomických sestier.

Mgr. Jozef Abík
STOMA špecialista
Mgr. Jozef Abík
Vzdelanie:
 • SZU, odbor Ošetrovateľstvo, magisterské štúdium

 • SZU, špecializačné štúdium v odboroch chirurgie



Prax:

10 rokov praxe na chirurgickom oddelení so zameraním prevažne na brušnú chirurgiu. Práca so stomickými pacientmi. Edukácia stomických pacientov. Spolupráca s ADOS.