MDR new MDR new

Nové nařízení o zdravotnických prostředcích (MDR)

Jaký je cíl MDR?

Jaký je cíl MDR?
Nové nařízení o zdravotnických prostředcích je legislativním rámcem EU, jehož cílem je posílit bezpečnost pacientů a zajistit transparentnost a sledovatelnost životního cyklu produktů uváděných na trhy se zdravotnickými prostředky ve všech evropských zemích. Jeho cílem je sladit právní předpisy EU s vývojem technického pokroku, medicíny a legislativy. Tento přístup je zásadní pro udržitelné zabezpečení vysokých standardů kvality během rychlého rozvoje technologií.
Zjistit více

Co se v rámci MDR od roku 2020 změní?

Co se v rámci MDR od roku 2020 změní?
• Zaměření na celkový životní cyklus produktu s ohledem na jeho bezpečnost a to již od fáze vývoje až po sledování po jeho uvedení na trh a konec jeho životnosti. • Nové požadavky na klinické zkoušky, technickou dokumentaci, testování produktů, na jejich označování, balení a dozor po uvedení na trh. • Pro lepší sledovatelnost produktů musí nést každý prostředek jedinečnou identifikaci zdravotnického prostředku (UDI). • Výrobci mají nově aktivní roli i během fáze po uvedení prostředku na trh. • Je připravována nová databáze pro registraci všech zdravotnických prostředků distribuovaných v EU (EUDAMED).
Zjistit více

Oznámené subjekty (dříve notifikované osoby)

Oznámené subjekty (dříve notifikované osoby)
Všechny stávající a nové zdravotnické prostředky třídy I sterilní a vyšší musí být certifikovány prostřednictvím oznámených subjektů určených v souladu s MDR. Jedná se o státem schvalované instituce, které mohou provádět zkoušky nebo odebírat vzorky v rámci posuzování shody, které je výrobce povinen provádět. Tyto instituce rovněž certifikují shodu s jednotnými standardy posuzování. Oznámené subjekty jmenované v souladu s novým nařízením musí projít novou akreditací dle MDR.
Zjistit více

Časový harmonogram MDR

MDR vstoupilo v platnost v květnu 2017 s tříletým přechodným obdobím do 26. května 2020. Do tohoto data musí být prostředky třídy I certifikovány podle MDR. Certifikáty vydané v souladu s MDD před úplnou aplikací MDR v roce 2020, zůstanou v platnosti po dobu maximálně 5 let, tj. nejpozději do 26. května 2024.

Časový harmonogram MDR

Na MDR jsme připraveni

Našim cílem je vše zařídit tak, aby naši zákazníci mohli nerušeně pokračovat ve své každodenní práci a mohli se soustředit na svoje pacienty.

MDR se bude vztahovat na většinu produktů v portfoliu společnosti HARTMANN. Proto naše interní pracovní skupina intenzivně pracuje na sladění našich výrobků s MDR již od roku 2017

  • Jako jedna z prvních společností na globálním trhu jsme prošli audity fáze 1 a fáze 2 MDR (a MDD) v PAUL HARTMANN AG
  • Očekáváme, že MDR certifikáty obdržíme do konce tohoto roku
  • Případné změny sortimentu komunikujeme transparentně, a pokud je to možné, nabízíme adekvátní náhradu za produkty, jejichž výroba bude ukončena
  • Zůstáváme v úzkém kontaktu s našimi partnery a dodavateli
  • Podporujeme naše zákazníky během celé přechodné fáze

Jsme na MDR připraveni a našim cílem je mít do května 2020 portfolio prostředků spadající do třídy I plně kompatibilní s MDR.

MDR logo
Identifikace zdravotnických prostředků (UDI)

Jednou z novinek, které MDR přinese je zavedení systému UDI (Unique Device Identification). UDI je standardizovaný systém identifikace zdravotnických prostředků představující jedinečný identifikátor zdravotnického prostředku uvedený na označení každého zdravotnického prostředku, tedy přímo na etiketě zdravotnického prostředku nebo na jeho obalu, a také na všech vyšších úrovních obalu. Zatímco, v USA systém UDI funguje již od roku 2013, v evropském prostředí jej nově zavádí MDR. Právě uvedení nosiče UDI na označení je jedním z důvodů, pro které bude velká část evropských výrobců nucena aktualizovat znění etiket či obalů zdravotnických prostředků. Výjimku nebudou tvořit ani výrobci zdravotnických prostředků dodávaných do USA, kteří tento jedinečný identifikátor byli již dříve povinni zavést, požadavky MDR na nosiče UDI jsou totiž širší než v USA, mimo jiné se týkají více druhů zdravotnických prostředků.

Zdroj: https://www.epravo.cz/top/clanky/dopad-mdr-na-rozsah-informaci-poskytovanych-na-oznaceni-zdravotnickych-prostredku-108061.html

Podílejte se i na webináře o MDR pro poskytovatele zdravotnické péče

Přednášející Ing. Evangelos Tavandžis

Semináře jsou určeny pro zdravotnické odborníky a pro jejich shlédnutí
je potřeba zadat přihlašovací údaje.
Pokud přihlašovací údaje nemáte nebo jste je ztratili, můžete si o ně požádat ZDE.
Ing. Evangelos Tavandžis
Ing. Evangelos Tavandžis je absolvent ČVUT, Praha v oblasti bioinženýrství. Po studii pracoval v Zdravotnickém Zásobování v oblasti schvalování zdravotnických prostředků, poté v létech 1992–2003 pracoval v SUKLu, v pozici inspektora a vedoucího Sekce zdravotnických prostředků (schvalování prostředků, klinická hodnocení, vigilance a inspekce).
Nyní jste přesměrováni do sekce určené výhradně odborným pracovníkům ve zdravotnictví. Následující informace nejsou určeny pro laickou veřejnost.

Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu § 2a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů a jsem srozuměn s obsahem zákonné definice pojmu odborník.

Beru na vědomí, že informace obsažené dále na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníkům, a to se všemi riziky a důsledky z toho plynoucími pro laickou veřejnost.


Odmítnout