bg-country-switch bg-country-switch

Общи условия

Последна редакция 01 Април 2019

Общи търговски условия на фирма HARTMANN-RICO ООД, валидни за България.

Долупосочените условия представляват значителна съставна част на всяка поръчка. Всяка първа поръчка трябва да съдържа данъчен номер или потвърждение, че клиентът не е платец на данък добавена стойност, данни за плащане на данъци, банкова сметка, адрес на получателя, а също така и извлечение от търговския регистър (Патент за дейност на едноличен търговец, концесия или друго свидетелство за право на извършване на търговска дейност).

1. Цени
a.Ще бъдат фактурирани цените, които са валидни в деня на изпращане на стоката, ако не e договорено нещо друго.
b.Нашите цени са посочени без данък добавена стойност. Данъкът добавена стойност ще бъде посочен самостоятелно.
c.Цените в интернет магазина могат да бъдат различни.

2. Разходи за транспорт
Ако поръчката надвиши сумата от 5000 EUR без ДДС, доставката се осъществява без разходите за транспорт, в обратен случай таксата за транспорт се включва в цената на изделието. При експресни и спешни доставки разликата между цената на нормалната такса за транспорт и експресната се поема от клиента.

3. Време за доставка
a.Сроковете за доставка, които са посочени от нас, не са фиксирани срокове, ако не е било писмено договорено нещо различно. При надвишаване на договорените срокове за доставка клиентът има правото, в рамките на законовите граници, да отстъпи от договора или право на покриване на щети.
b.При по-големи поръчки имаме право да осъществяваме няколко отделни доставки. Всяка отделна доставка се смята за уреждане на една специална поръчка в смисъла на настоящите условия за доставка и плащане.

4. Преминаване на риска
Пратката се осъществява във всички случаи на риск за клиента. Това важи и при транспортирането на стоката чрез наш доставчик.

5. Плащане
a.Изготвянето на данъчен документ (фактура) се осъществява най-късно 14 след изваждането на стоката от склад.
b.Стоката трябва да бъде платена без каквито и да е приспадания, данъчният документ (фактурата) трябва да бъде платен до 14 дни от датата на издаване, ако в него не е посочено нещо друго.
c.Паричното задължение е изплатено с приписването на заплатената сума на сметката на HARTMANN-RICO ООД.
d.Клиентът се забавя с плащането при неспазване на срока за плащане, без да е предупреден за това.
e.Договаря се лихва за забавяне в размер от 5 % по-висока от съответната ставка за кредити, които предоставят банките в държавата на длъжника, съгласно съответната статистика на националната банка, а то към датата на издаването на данъчния документ (фактурата).
f.Разноските, свързани с припомняне на за извършване на плащането на данъчния документ (фактура) са за сметка на клиента. HARTMANN-RICO ООД има правото за покриване на допълнителни щети, възникнали във връзка със забавянето на изпълнението на финансовите ангажименти. В размера на покриването на тези щети не се включва лихвата от забавянето за забавено плащане на данъчните документи (фактури).

6. Определяне на собствеността
a.Доставената собственост остава наша собственост до пълното заплащане (сравни 5b) на всички дължими суми по сключения настоящ договор, произтичащи от търговските контакти с клиента.
b.Клиентът има право да продава доставената от нас стока в нормални търговски контакти. Но няма правото да залага стоката или да я предоставя като гаранция на други лица. Намесата на трети лица по отношение на доставената от нас стока трябва да бъде съобщена незабавно от клиента заедно с изпращане на заложния протокол.
c.Клиентът е задължен да осигури нашите права при продажбата и спазването на правото на собственост при продажба на кредит. В случай на продажба, която не е извършена при плащане в брой, клиентът ни предоставя предварително неплатените си дължими суми от своя клиент. Ако нашите общи дължими суми с такова предаване бъдат с повече от 125 % безсъмнено осигурени, излишъкът, по молба на купувача, може да бъде освободен по наш избор.

7. Гаранции
a.Съгласно долупосочените условия предоставяме гаранция
- при повреди, очевидни при внимателно разглеждане на стоката, ако рекламацията дойде при нас в срок до 8 дни от осъществяване на доставката
- при повреди, кото не са очевидни, веднага след тяхното установяване, най-късно ако рекламацията бъде извършена в рамките на 6 месеца след доставката.
b.Ако клиентът не спазва определените условия за складиране, ние не даваме никаква гаранция за дефекти, които се появяват в резултат на неправилно складиране.
c.В случай на основателна рекламация се задължаваме да извършим само допълнителна доставка. Ако и тази допълнителна доставка е неосъществима, клиентът в рамките на законовите разпоредби може да отстъпи от договора, да поиска съответното намаление или покриване на щети. Това не важи, ако законът определя нещо друго.

8. Проблеми с доставките
a.Непредвидими събития, като форсмажорни обстоятелства, война, размирици , работни битки, административни мерки, недостиг на енергия или суровини, повреди в производството и др. под. ни освобождават, в течение на тяхното времетраене, от каквито и да е задължения за доставка. Ако тези обстоятелства траят по-дълго от 1 месец от договорената дата на доставката, имаме, както ние, така и клиентът, правото да отстъпим от договора. Право на покриване на щетите от страна на клиента в тези случаи не съществува.
b.Ако след сключване на договора ни бъдат известни проблеми с плащанията от страна на клиента или ако получим незадоволителна информация за него, можем да изискваме съответните гаранции и ако те не ни бъдат предоставени, можем да отстъпим от договора.
c.Ако клиентът не вземе цялата стока в определения срок или ако не изпълни своите платежни задължения, произтичащи и от минали дължими суми, приключва правото му на следващи доставки, без да е необходимо да се определя допълнителен срок или друго напомняне. Това важи и в случай, че поръчката е била потвърдена от наша страна. Нашите права за получаването на стока и плащане остават непроменени.
d.Ако използвате горепосоченото право за отстъпване от договора съгласно подточка b), c), правата на клиента за покриване на щети са изрично изключени, ако от наша страна не се е стигнало до грубо небрежно или умишлено действие.
e.Клиентът може да включи своите претенции към нас или заради такива претенции да упражни заложно право тогава, когато сме признали правата и ако става въпрос за право, произтичащо от настоящия договор, от който произтича и дължимата ни сума.

9. Обратни пратки
Обратни пратки няма да се приемат без нашето предварително съгласие. Изготвянето на специална стока, специална опаковка срещу счупване и стока, която не може да бъде продадена по-нататък, са изключени за приемане обратно.

10. Покриване на щети
Право на покриване на щети има клиентът само в случай на щети, причинени от нас. Размерът на щетите е ограничен на преките щети и стойността на поръчката.

11. Общи разпоредби
a.Mястото на изпълнение на всички поръчки , произтичащи от договорните взаимоотношения, е Братислава, Словакия.
b.Договорните взаимоотношения, въпреки че става въпрос за доставки за чужбина, се регулират от правото на Република Словакия.
c.Всички спорове, произтичащи пряко или косвено от договорните взаимоотношения с клиента, се решават от съда в гр. Братислава.
d.Условията за покупка с настоящото се отхвърлят изрично. Важи само тогата, ако сме заявили писмено, че сме съгласни с тях.
e.Ако някоя от разпоредбите на настоящите условия за доставки и плащания престане да е валидна, това не променя валидността на останалите разпоредби. В такъв случай важи такава разпоредба, която е най-близка до целта на невалидната разпоредба.