bg-country-switch bg-country-switch

Všeobecné regulační podmínky (osobní ochranné prostředky)

Tyto všeobecné regulační podmínky (dále „VRP/OOP“) se vztahují na výrobky klasifikované jako osobní ochranné prostředky (OOP) ve smyslu čl. 3 odst. 1 nařízení (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích, jejichž výrobcem je společnost Paul Hartmann AG, Paul-Hartmann-Strasse 12, 89522 Heidenheim, Německo, nebo některá jiná společnost ze stejné skupiny (dále „výrobky“).

VRP/OOP poskytuje buď společnost Paul Hartmann AG poskytovány, pokud výrobky distributorům prodává ona, nebo jiná společnost ze stejné skupiny, pokud jsou výrobky distributorům prodávány jinou společností ze skupiny (dále společně „společnost Hartmann“).

VRP/OOP se vztahují na „distributory“, tzn. na fyzické nebo právnické osoby v dodavatelském řetězci, které výrobky dodávají na trh k datu jejich uvedení do provozu, aniž by ale samy byly výrobci nebo dovozci těchto výrobků.

VRP/OOP upravují činnost distributorů v souvislosti s pořizováním, vlastnictvím a dodáváním výrobků.

VRP/OOP platí bez ohledu na dodací a platební podmínky společnosti Hartmann. Platnost těchto VRP/OOP uznává distributor zadáním objednávky výrobků nebo převzetím výrobků. Tyto VRP/OOP platí také pro všechny budoucí transakce s distributorem týkající se výrobků.

  1. Pokud distributor v souvislosti s výrobky, které už uvedl na trh, zaznamená jakékoli stížnosti, zprávy o údajných rizicích a/nebo nevyhovujících výrobcích, zejména nesplnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost (dále společně „zvláštní případy“), bude o tom neprodleně informovat společnost Hartmann a poskytne jí minimálně následující údaje (po začernění osobních údajů): [a] údaje o dotčeném výrobku (podle čísla výrobku/šarže, počet), [b] povahu a základní informace o případu, [c] aktuální známé umístění dotčeného výrobku a [d] povahu a rozsah případné újmy na zdraví, byla-li hlášena. Toto neprodlené oznámení musí proběhnout nejpozději do 36 hodin poté, co se distributor o zvláštním případu dozví. V případě potřeby je třeba předložit společnosti Hartmann podrobné zprávy.

  2. Význam pojmů „stížnosti“, „rizika“, „nevyhovující výrobek“ a „základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost“ se řídí nařízením (EU) 2016/425 o OOP.

  3. Distributor vede systematické záznamy, které umožňují zpětnou vysledovatelnost výrobků, které dodal na trh (dále „záznamy ke zpětné vysledovatelnosti“). Je povinen dokumentovat alespoň: [a] druh výrobku (podle čísla výrobku/šarže), [b] příjemce, [c] množství, [d] datum odeslání, [e] vlastní sklad, pokud výrobek dosud nebyl odeslán.

  4. Pokud distributor od příslušného úřadu obdrží žádost o podklady nebo informace k doložení shody výrobků, žádost neprodleně postoupí společnosti Hartmann. Před zaslání odpovědi na úřední žádost se distributor nejprve poradí se společností Hartmann. Distributor bude společnost Hartmann rovněž neprodleně informovat, pokud od příslušných úřadů obdrží oznámení nebo výzvu, že je třeba přijmout nějaké nápravné opatření (např. stažení z oběhu nebo stažení z trhu).

  5. Bude-li se distributor domnívat nebo bude mít důvod předpokládat, že je s výrobkem, který uvádí na trh, spojeno nějaké riziko nebo že se jedná o nevyhovující výrobek, a proto je nucen přijmout nápravná opatření, bude o tom společnost Hartmann neprodleně informovat a přesně jí doloží, jaké konkrétní okolnosti ho k domněnce nebo k takovému předpokladu vedly. Totéž platí v případě, že distributor bude chtít z výše uvedených důvodů informovat o opatřeních příslušné úřady. Preventivní nebo nápravná opatření (např. stažení z oběhu nebo stažení z trhu) smí distributor provádět pouze po dohodě s výrobcem.

  6. Pokud výrobce výrobků přijme nějaké preventivní nebo nápravné opatření nebo ho provede v součinnosti s příslušnými úřady (včetně stažení z oběhu, stažení z trhu nebo zaslání bezpečnostního varování, tzv. field safety notice), poskytne distributor společnosti Hartmann (jakožto výrobci nebo hospodářskému subjektu ve skladu výrobce) potřebnou součinnost, a to zejména tím, že podle svých záznamů ke zpětné vysledovatelnosti neprodleně vyhledá dodací cesty dotčených výrobků a odběratelům, resp. vlastním zákazníkům, jimž výrobky dodal, poskytne zprávy od výrobce (např. bezpečnostní varování).

  7. Distributor po dobu, kdy se výrobky budou nacházet v jeho držení, zajistí takové skladovací a přepravní podmínky, aby nebyl ohrožen soulad výrobků se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a specifikacemi výrobce. Společnost Hartmann může být výrobcem případně požádána, aby takové specifikace doložila.

  8. Při dodávání výrobků na trh musí distributor vždy dodržovat platné regulatorní požadavky (zejména nařízení (EU) 2016/425 o OOP) a jednat s řádnou péčí.

  9. Před dodáním výrobku na trh distributor zkontroluje, zda jsou splněny následující požadavky: výrobky [a] nesou označení CE, [b] odpovídají prohlášením o shodě připojeným výrobcem nebo poskytnutým online, [c] jsou označeny identifikačními značkami (např. číslem šarže), [d] jsou přiloženy návody a informace od výrobce v národním jazyce nebo jazycích a [e] v případě dovážených výrobků jsou uvedeny údaje o dovozci (jméno / obchodní firma, adresa). Společnost Hartmann je povinna zajistit, aby distributor měl k dispozici kopie prohlášení o shodě podle výše uvedeného požadavku [b], pokud nejsou poskytována online.

  10. Distributor může podle vlastního uvážení poskytovat hospodářským subjektům odpovídajícím za výrobky informace požadované zákonem, zasílat jim sdělení nebo jim předávat zprávy a případně s nimi i spolupracovat, například pokud takové činnosti distributora nejsou v těchto VRP/OOP upraveny vzhledem k odlišnému charakteru společnosti Hartmann a těchto hospodářských subjektů.