Sterillium® med

Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Na bázi etanolu. Bez parfemace a přidaných barviv.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

Široké spektrum účinnosti proti bakteriím a obaleným i neobaleným virům včetně norovirů za 30 sekund. Výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání. Skvělá okamžitá účinnost.

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Sterillium® med

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

láhev

Informace o produktech 100 ml
číslo výrobku
9810322
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4031678050291
Obsah
1 karton á 45 kus
EAN
4031678050307
Informace o produktech 500 ml
číslo výrobku
9810371
Obsah
1 ks á 500 ml
EAN
4031678049837
Obsah
1 karton á 20 kus
EAN
4031678049844

nemocniční balení

Informace o produktech 1 l láhev
číslo výrobku
9810342
Obsah
1 ks á 1 l
EAN
4031678050338
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678050345

kanystr

Informace o produktech 5 litrů
číslo výrobku
9810391
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678049875
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678049875
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
láhev
100 ml
číslo výrobku 9810322
1 ks á 1 ks 1 karton á 45 kus 4031678050291 4031678050307
500 ml
číslo výrobku 9810371
1 ks á 500 ml 1 karton á 20 kus 4031678049837 4031678049844
nemocniční balení
1 l láhev
číslo výrobku 9810342
1 ks á 1 l 1 karton á 10 kus 4031678050338 4031678050345
kanystr
5 litrů
číslo výrobku 9810391
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678049875 4031678049875

Použití

Sterillium med_AP
Sterillium® med neobsahuje barviva a parfemaci, tím je obzvláště vhodné pro uživatele s citlivou kůží.