Sterillium® Gel pure

Varianta bez vůně pro citlivou pleť.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

• komplexní antimikrobiální účinnost proti bakteriím, houbám a virům
• včetně aktivity noroviru během doby aplikace pro hygienickou dezinfekci rukou
• zvýšená hydratace pokožky s pravidelným používáním
• vynikající odolnost vůči pokožce i při dlouhodobém používání
• má vynikající okamžitý účinek
• bez barviv a vůní

 

Nebezpečí. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

Účinná látka: Ethanol 850 mg/g Upozornění: U kojenců a batolat používejte pouze po konzultaci s lékařem. Vyhýbejte se kontaktu s očima. 


Sterilium® Gel pure

 Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

láhev

Informace o produktech 1 litr
číslo výrobku
9812773
Obsah
1 ks á 1 l
EAN
4031678060573
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678060580
Informace o produktech 100 ml
číslo výrobku
9813143
Obsah
1 lahev á 100 ml
EAN
4031678062058
Obsah
1 karton á 45 láhve
EAN
4031678062065

s pumpičkou

Informace o produktech 475 ml
číslo výrobku
9813971
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4031678066810
Obsah
1 karton á 20 kus
EAN
4031678066827
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
láhev
1 litr
číslo výrobku 9812773
1 ks á 1 l 1 karton á 10 kus 4031678060573 4031678060580
100 ml
číslo výrobku 9813143
1 lahev á 100 ml 1 karton á 45 láhve 4031678062058 4031678062065
s pumpičkou
475 ml
číslo výrobku 9813971
1 ks á 1 ks 1 karton á 20 kus 4031678066810 4031678066827

Použití

Sterillium Gel pure je ideální pro hygienickou dezinfekci rukou jako alternativa k tekutým dezinfekčním prostředkům na ruce. Nabízí komplexní a rychlou účinnost díky vysoce účinnému složení s 85% ethanolem. Sterilliový gel se používá jako alkoholový dezinfekční prostředek na bázi alkoholu - nezávislý na vodě a umyvadle - k prevenci infekce ve všech oblastech zdravotnictví a průmyslu, kde je důležitá hygiena, stejně jako při domácím použití a při cestování.