Sterillium® classic pure

Pro hygienickou a chirurgickou dezinfekci rukou. Na bázi propanolu. Bez parfemace a přidaných barviv.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

Široké spektrum účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům. Bez přidaných barviv a vůně. Výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání.

 

Varování. propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Sterilium® classic pure

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

láhev

Informace o produktech 100 ml
číslo výrobku
9803983
Obsah
1 ks á 100 ml
EAN
4031678034970
Obsah
1 karton á 45 kus
EAN
4031678034987
Informace o produktech 500 ml
číslo výrobku
9812824
Obsah
1 ks á 500 ml
EAN
4031678060924
Obsah
1 karton á 20 kus
EAN
4031678060931
Informace o produktech 1 litr
číslo výrobku
9812834
Obsah
1 ks á 1 l
EAN
4031678060948
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678060955

nemocniční balení

Informace o produktech 5l kanystr
číslo výrobku
9810094
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678050475
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678050475
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
láhev
100 ml
číslo výrobku 9803983
1 ks á 100 ml 1 karton á 45 kus 4031678034970 4031678034987
500 ml
číslo výrobku 9812824
1 ks á 500 ml 1 karton á 20 kus 4031678060924 4031678060931
1 litr
číslo výrobku 9812834
1 ks á 1 l 1 karton á 10 kus 4031678060948 4031678060955
nemocniční balení
5l kanystr
číslo výrobku 9810094
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678050475 4031678050475

Použití

Sterillium classic pure neobsahuje barviva a vonné látky, a proto je zvláště vhodný pro uživatele s citlivou pokožkou. Poskytuje vynikající okamžitý účinek a dlouhodobou antimikrobiální aktivitu až šest hodin.