Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou. Na trhu od roku 1965.
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

Sterillium_SC

Široké spektrum účinnosti proti bakteriím, kvasinkám a obaleným virům. Výjimečně dobrá snášenlivost s pokožkou i při dlouhodobém používání. Skvělá okamžitá účinnost.

 

Varování. Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0), propan-1-ol (CAS: 71-23-8). Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Sterillium®

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

láhev

Informace o produktech 500 ml
číslo výrobku
9800962
Obsah
1 ks á 500 ml
EAN
4031678001675
Obsah
1 karton á 20 kus
EAN
4031678001682
Informace o produktech 100 ml
číslo výrobku
9802713
Obsah
1 ks á 100 ml
EAN
4031678020416
Obsah
1 karton á 45 kus
EAN
4031678020423
Informace o produktech 1 litr
číslo výrobku
9804072
Obsah
1 ks á 1 l
EAN
4031678035816
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678035823

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9800975
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678004928
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678004928
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
láhev
500 ml
číslo výrobku 9800962
1 ks á 500 ml 1 karton á 20 kus 4031678001675 4031678001682
100 ml
číslo výrobku 9802713
1 ks á 100 ml 1 karton á 45 kus 4031678020416 4031678020423
1 litr
číslo výrobku 9804072
1 ks á 1 l 1 karton á 10 kus 4031678035816 4031678035823
kanystr
5 l
číslo výrobku 9800975
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678004928 4031678004928

Použití

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.


Dokumenty

Bezpečnostní list 2

Bezpečnostní list 2