Bacillol® AF

Rychle působící dezinfekční přípravek na bázi alkoholu se širokým spektrem účinnosti. Osychá bez zanechání reziduí.
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

  • hotový roztok
  • rychlé a komplexní působení
  • široká materiálová kompatibilita s povrchy odolnými proti alkoholu
  • osychá bez zanechání stop
  • dobře smáčí povrch, bez aldehydů, barviv a parfemace

Nebezpečí. Obsahuje: propan-1-ol (CAS: 71-23-8), propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 


Bacillol® AF

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

sprej

Informace o produktech 50 ml
číslo výrobku
9802134
Obsah
1 ks á 50 ml
EAN
4031678015238
Obsah
1 karton á 50 kus
EAN
4031678015245

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9802175
Obsah
1 ks á 5 litrů
EAN
4031678014170
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678014170

láhev

Informace o produktech 500 ml
číslo výrobku
9819080
Obsah
1 ks á 500 ml
EAN
4031678083138
Obsah
1 karton á 20 kus
EAN
4031678083145
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
sprej
50 ml
číslo výrobku 9802134
1 ks á 50 ml 1 karton á 50 kus 4031678015238 4031678015245
kanystr
5 l
číslo výrobku 9802175
1 ks á 5 litrů 1 karton á 1 ks 4031678014170 4031678014170
láhev
500 ml
číslo výrobku 9819080
1 ks á 500 ml 1 karton á 20 kus 4031678083138 4031678083145

Použití

Bacillol® AF je vhodný pro rychlou dezinfekci povrchů odolných vůči alkoholu postřikem a otřením, především tam, kde je kromě rychlého účinku kladen i požadavek na zaschnutí bez zanechání jakýchkoliv reziduí.

Dokumenty

ECDOC_100476826.pdf

DoC_MDR_Bacillol Tissues

ECDOC_100476829.pdf

DoC_MDR_Bacillol AF Tissues