Bacillol® 30 Tissues

Dezinfekční utěrky k dezinfekci povrchů z velmi citlivých materiálů
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

  • dezinfekční ubrousky připravené k použití, napuštěné roztokem Bacillol® 30 Foam, vysoce odolné proti roztržení, savý PET flísový materiál
  • rychle působí, přátelský k materiálům, vhodný i pro citlivé povrchy jako je makrolon, plexisklo a polysulfon
  • dobře smáčí a rychle osychá
  • bez obsahu aldehydů, barviv a parfemace

Varování. Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Bacillol® 30 Tissues

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

v uzavíracím sáčku

Informace o produktech 80 ubrousků
číslo výrobku
9813123
Obsah
1 ks á 80 ks
EAN
4031678061945
Obsah
1 karton á 6 kus
EAN
4031678061952
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
v uzavíracím sáčku
80 ubrousků
číslo výrobku 9813123
1 ks á 80 ks 1 karton á 6 kus 4031678061945 4031678061952

Použití

Jemné dezinfekční utěrky pro rychlou dezinfekci citlivých povrchů. Baleny ve výdejníkové krabici.

Dokumenty

ECDOC_100476826.pdf

DoC_MDR_Bacillol Tissues

ECDOC_100476829.pdf

DoC_MDR_Bacillol AF Tissues