Mikrobac® forte

Dezinfekční přípravek bez obsahu aldehydů k šetrné dezinfekci ploch a povrchů
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

  • široké spektrum účinnosti, dobrý čisticí účinek
  • také vhodný pro průmyslové kuchyně a prostory určené pro zpracování potravin

Nebezpečí. Obsahuje: alkyl(C12-18) dimethylbenzylammoniumchlorid (ADBAC (C12-18)) (CAS: 68391-01-5). Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Mikrobac® forte

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Informace o produktech 20 ml
číslo výrobku
8956653
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4049500185431

Original package

Informace o produktech 20 ml sáčky
číslo výrobku
9804342
Obsah
1 karton á 250 x 20 ml
EAN
4031678038534
Obsah
1 karton á 1 karton
EAN
4031678038534

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9804354
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678036950
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678036950
Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9811795
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678053711
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678053711
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
20 ml
číslo výrobku 8956653
1 ks á 1 ks 4049500185431
Original package
20 ml sáčky
číslo výrobku 9804342
1 karton á 250 x 20 ml 1 karton á 1 karton 4031678038534 4031678038534
kanystr
5 l
číslo výrobku 9804354
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678036950 4031678036950
5 l
číslo výrobku 9811795
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678053711 4031678053711

Použití

Mikrobac forte je vhodný pro každodenní dezinfekční očistu všech voděodolných povrchů v oblastech, kde je preferována dezinfekce bez parfemace.

Dokumenty