Kohrsolin® FF

Dezinfekční přípravek bez obsahu formaldehydu se širokým spektrem účinnosti.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

Kohrsolin FF Group
  • dobrá materiálová kompatibilita
  • dobré čisticí vlastnosti
  • nezanechává rezidua

Nebezpečí. Obsahuje: glutaraldehyd (CAS: 111-30-8).  Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH071 Způsobuje poleptání dýchacích cest. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Při dýchacích potížích: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 


Kohrsolin® FF

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9804313
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678036936
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678036936
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
kanystr
5 l
číslo výrobku 9804313
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678036936 4031678036936

Použití

Kohrsolin FF je vhodný pro profylaktickou očistu a dezinfekci všech povrchů. Je také vhodný pro cílená dezinfekční opatření vyžadující rozšířené spektrum působnosti (např. virucidní aktivita).