Dismozon® plus

Dezinfekční přípravek na bázi aktivního kyslíku pro rizikové prostory. S širokým spektrem účinnosti a vynikající materiálovou snášenlivostí.
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

Dismozon plus
  • široké spektrum účinnosti včetně virucidní účinnosti
  • účinný proti spórám Clostridium difficile
  • vynikající materiálová snášenlivost
  • výborná biologická odbouratelnost
  • vhodný též pro dezinfekci inkubátorů

Nebezpečí. Obsahuje: magnesium-monohydroxyftalát hexahydrát (CAS: 84665-66-7). Zahřívání může způsobit požár. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře/. Skladujte při teplotě nepřesahující 25°C/ 77°F. Skladujte na suchém místě. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 


Dismozon® plus

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Informace o produktech 16 g single sachets
číslo výrobku
9812572
Obsah
1 karton á 50 x 16 g
EAN
4031678059836
Obsah
1 karton á 1 karton
EAN
4031678059836

sáčky

Informace o produktech 50 x 16 g
číslo výrobku
9815790
Obsah
1 karton á 50 x 16 g
EAN
4031678082612
Obsah
1 karton á 1 karton
EAN
4031678082612
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
16 g single sachets
číslo výrobku 9812572
1 karton á 50 x 16 g 1 karton á 1 karton 4031678059836 4031678059836
sáčky
50 x 16 g
číslo výrobku 9815790
1 karton á 50 x 16 g 1 karton á 1 karton 4031678082612 4031678082612

Použití

Dismozon® pur je vhodný pro dezinfekční čištění omyvatelných povrchů zdravotnických prostředků ve všech zdravotnických oborech stejně tak jako v průmyslu a oblastech zpracování potravin. Pro svou mikrobiologickou účinnost a specifickou účinnou látku (MMPP) je doporučován pro rutinní použití v citlivých oblastech a v blízkosti pacientů, jako např. operační sály, jednotky intenzivní péče a porodní sály. Kromě preventivní dezinfekce je Dismozon® pur také používán pro dezinfekci s čistícím efektem v případě epidemií.

Dokumenty