Cutasept® G

Barvená dezinfekce pokožky pro předoperační a pooperační aplikaci.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

Působí rychle s dobrým a dlouhotrvajícím účinkem. Obarvený pro označení dezinfikované oblasti. Vynikající snášenlivost s pokožkou.

 

Nebezpečí. Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 


Cutasept® G

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Informace o produktech 1 litr
číslo výrobku
9811341
Obsah
1 ks á 1 litr
EAN
4031678053681
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678053698
Informace o produktech 5 litrů
číslo výrobku
9811351
Obsah
1 ks á 5 litrů
EAN
4031678053704
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678053704
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
1 litr
číslo výrobku 9811341
1 ks á 1 litr 1 karton á 10 kus 4031678053681 4031678053698
5 litrů
číslo výrobku 9811351
1 ks á 5 litrů 1 karton á 1 ks 4031678053704 4031678053704

Použití

Cutasept® G se používá v chirurgické oblasti pro předoperační antisepsi kůže a pro označení dezinfikované oblasti. Pro antisepsi před injekcemi a punkcemi.