Cutasept® F

Bezbarvá dezinfekce kůže.
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

Působí rychle a komplexně. Vynikající snášenlivost s pokožkou. Obzvláště ekonomický díky aplikačním pomůckám.   

 

Nebezpečí. Obsahuje: propan-2-ol (CAS: 67-63-0). Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.

 


Cutasept® F

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Informace o produktech 50 ml
číslo výrobku
9805630
Obsah
1 ks á 50 ml
EAN
4031678032785
Obsah
1 karton á 50 kus
EAN
4031678032792
Informace o produktech 1 litr
číslo výrobku
9811321
Obsah
1 ks á 1 litr
EAN
4031678053650
Obsah
1 karton á 10 kus
EAN
4031678053667
Informace o produktech 5 litrů
číslo výrobku
9811331
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678053674
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678053674

Ambulantní balení

Informace o produktech 250 ml
číslo výrobku
9811301
Obsah
1 ks á 1 ks
EAN
4031678053636
Obsah
1 karton á 20 kus
EAN
4031678053643

sprej

Informace o produktech 50 ml
číslo výrobku
9812251
Obsah
1 ks á 50 ml
EAN
4031678057030
Obsah
1 karton á 50 kus
EAN
4031678057627
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
50 ml
číslo výrobku 9805630
1 ks á 50 ml 1 karton á 50 kus 4031678032785 4031678032792
1 litr
číslo výrobku 9811321
1 ks á 1 litr 1 karton á 10 kus 4031678053650 4031678053667
5 litrů
číslo výrobku 9811331
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678053674 4031678053674
Ambulantní balení
250 ml
číslo výrobku 9811301
1 ks á 1 ks 1 karton á 20 kus 4031678053636 4031678053643
sprej
50 ml
číslo výrobku 9812251
1 ks á 50 ml 1 karton á 50 kus 4031678057030 4031678057627

Použití

Cutasept® F se používá před injekcemi, odběry krve, punkcemi a malými chirurgickými zákroky a katetrizací, stejně jako při ošetřování menších poranění. Pro předoperační a pooperační antisepsi chirurgického pole.