Bodedex® forte

Samočisticí přípravek na nástroje – patentovaný systém
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

  • velká čisticí síla
  • rozpouští zbytky rentgenové kontrastní látky, rozpouští biofilmy
  • vysoká materiálová snášenlivost
  • lze jej použít v ultrazvukových lázních

Nebezpečí. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), Alcohols, C12-14 ethoxylated (CAS: 68439-50-9) [[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)]bisphosphonic acid. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. EUH 208 Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2-methylisothiazol-3(2H)-on (3:1) (CAS: 55965-84-9), Formaldehyd (CAS: 50-00-0). Může vyvolat alergickou reakci.


Bodedex® forte

láhev

Informace o produktech 2 l
číslo výrobku
9802445
Obsah
1 ks á 2 l
EAN
4031678016471
Obsah
1 karton á 4 kus
EAN
4031678016488

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9802503
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678016518
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678016518
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
láhev
2 l
číslo výrobku 9802445
1 ks á 2 l 1 karton á 4 kus 4031678016471 4031678016488
kanystr
5 l
číslo výrobku 9802503
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678016518 4031678016518

Použití

Bodedex® forte je moderní samočisticí přípravek na nástroje a je vhodný především pro termolabilní i termostabilní lékařské instrumenty a laboratorní zařízení. Výhodou tohoto inovativního přípravku je důkladné, ale zároveň jemné odstraňování biologických znečistění, zbytků krve, proteinů, sekretů, tuků, biofilmu a rentgenových kontrastních látek.

Dokumenty

ECDOC_100394355.pdf

DoC_MDR_Korsolex Endo-Cleaner