Korsolex® PAA

Dezinfekční přípravek na nástroje na bázi kyseliny peroctové
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

  • kompletní spektrum účinnosti, vč. virucidní a sporicidní účinnosti
  • roztok připravený k použití
  • bez aldehydů

Nebezpečí. Obsahuje: peroxid vodíku (CAS: 7722-84-1) , octová kyselina (CAS: 64-19-7), peroxyoctová kyselina (CAS: 79-21-0). Zahřívání může způsobit požár. Může být korozivní pro kovy. Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Nevdechujte prach/ dým/ plyn/ mlhu/ páry/ aerosoly. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Skladujte při teplotě nepřesahující 25 °C/ 77 °F. Uchovávejte v chladu. Odstraňte obsah/ obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Korsolex® PAA

Prodej výrobku Korsolex PAA je možný pouze hospodářským subjektům po ověření totožnosti zákazníka a vyplnění prohlášení. Produkt obsahuje prekurzor výbušnin, který podléhá omezení podle Nařízení (EU) 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání a podle Zákona č. 225/2022 Sb. o prekurzorech výbušnin. Tato látka nesmí být zpřístupněna osobám z řad široké veřejnosti a ani nesmí být těmito osobami dovážena, držena nebo používána.

testovací proužky

Informace o produktech 1 bal. = 100 proužků
číslo výrobku
9804091
Obsah
1 ks á 100 proužků
EAN
4031678039111
Obsah
1 karton á 6 kus
EAN
4031678039128

kanystr

Informace o produktech 5 litrů
číslo výrobku
9812104
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678056354
Obsah
1 karton á 2 kus
EAN
4031678057573
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
testovací proužky
1 bal. = 100 proužků
číslo výrobku 9804091
1 ks á 100 proužků 1 karton á 6 kus 4031678039111 4031678039128
kanystr
5 litrů
číslo výrobku 9812104
1 ks á 5 l 1 karton á 2 kus 4031678056354 4031678057573

Použití

Korsolex® PAA je vhodný pro vyšší stupeň dezinfekce flexibilních endoskopů, anesteziologických materiálů a chirurgických nástrojů s výjimkou nástrojů z tvrdokovu. Vhodný pro termoplasty a elastomery.

Dokumenty