Korsolex® basic

Dezinfekční přípravek na bázi aldehydu vhodný k dezinfekci termolabilních i termostabilních nástrojů
  • Produkty
  • Použití
  • Multimedia

Produkty

  • široké spektrum účinnosti, vč. virucidní a sporicidní účinnosti

Nebezpečí. Obsahuje: glutaraldehyd (CAS: 111-30-8), (ethylendioxy)dimethanol (CAS: 3586-55-8), Formaldehyd (CAS: 50-00-0) but-2-yn-1,4-diol (CAS: 110-65-6)

 

Zdraví škodlivý při požití nebo při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Podezření na genetické poškození. Může vyvolat rakovinu. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Způsobuje poleptání dýchacích cest. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Zamezte vdechování prachu/ dýmu/ plynu/ mlhy/ par/ aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ ošetření. Obsah/ obal odstraňte v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Pouze pro profesionální uživatele.


Korsolex® basic

láhev

Informace o produktech 2 l
číslo výrobku
9801509
Obsah
1 ks á 2 l
EAN
4031678005888
Obsah
1 karton á 4 kus
EAN
4031678000043

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9801527
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678000050
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678000050
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
láhev
2 l
číslo výrobku 9801509
1 ks á 2 l 1 karton á 4 kus 4031678005888 4031678000043
kanystr
5 l
číslo výrobku 9801527
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678000050 4031678000050

Použití

Korsolex® basic je vhodný pro manuální dezinfekci termostabilních i termolabilních nástrojů (vč. flexibilních endoskopů). Je vhodný pro dezinfekci ponořením a pro všechny zavedené cirkulační metody.