Bomix® plus

Bezaldehydový dezinfekční přípravek na nástroje s vynikajícím čisticím účinkem.
  • Produkty
  • Použití
  • Dokumenty
  • Multimedia

Produkty

  • výborný čisticí účinek a vynikající materiálová snášenlivost umožňují použít jej jak k dekontaminaci chirurgických nástrojů, tak k prvnímu stupni dezinfekce endoskopů

Nebezpečí. Obsahuje: Tridecanol, branched, ethoxylated (CAS: 69011-36-5), N,N-Didecyl-N-methyl-poly(oxyethyl)ammoniopropanoate (CAS: 94667-33-1) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů.


Bomix® plus

Bomix® plus

Original package

Informace o produktech 2 l bottle
číslo výrobku
9803203
Obsah
1 ks á 2 l
EAN
4031678055326
Obsah
1 karton á 4 kus
EAN
4031678055333
Informace o produktech 5 l canister
číslo výrobku
9803213
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678028016
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678028016

láhev

Informace o produktech 2 l
číslo výrobku
9803204
Obsah
1 ks á 2 l
EAN
4031678055326
Obsah
1 karton á 4 kus
EAN
4031678055333

kanystr

Informace o produktech 5 l
číslo výrobku
9803214
Obsah
1 ks á 5 l
EAN
4031678028016
Obsah
1 karton á 1 ks
EAN
4031678028016
Informace o produktech číslo výrobku Obsah EAN
Original package
2 l bottle
číslo výrobku 9803203
1 ks á 2 l 1 karton á 4 kus 4031678055326 4031678055333
5 l canister
číslo výrobku 9803213
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678028016 4031678028016
láhev
2 l
číslo výrobku 9803204
1 ks á 2 l 1 karton á 4 kus 4031678055326 4031678055333
kanystr
5 l
číslo výrobku 9803214
1 ks á 5 l 1 karton á 1 ks 4031678028016 4031678028016

Použití

Vynikající výsledek čištění dosažený tímto přípravkem přispívá k obzvláště spolehlivé a účinné dekontaminaci. Chirurgické nástroje, těžce kontaminované bílkovinami a krví, nejsou pro Bomix plus žádným problémem. Díky výborné materiálové snášenlivosti se může Bomix plus používat také na citlivé nástroje, jako jsou flexibilní endoskopy a nástroje obsahující silikon a latex.

Dokumenty