bg-country-switch

Jak správně v nemocnici nastavit paliativní péči

V Česku dochází k více než dvěma třetinám úmrtí na lůžku zdravotnického zařízení. Základní práva odvozená z důstojnosti nevyléčitelně nemocných nebo umírajících osob jsou detailně popsána v Doporučení Rady Evropy o ochraně lidských práv a důstojnosti nevyléčitelně nemocných a umírajících z roku 1999.

Doporučení přímo vybízí k vybudování specializovaných oddělení paliativní péče v nemocnicích a neonatologických klinikách, které můžou nabídnout paliativní medicínu a péči jako integrální součást každé lékařské činnosti. Paliativní medicína a péče tak má být ukotvena ve veřejném vědomí jako důležitý cíl medicíny.

Cílem je dlouhodobé fungování
Prvním a důležitým krokem pro zajištění specializované paliativní péče v nemocnici by mělo být zmapování situace a rozhodnutí, jakou formu péče o umírající nastavit, aby i v budoucnu splňovala dané cíle. Od toho se odvíjí strategický plán, který doporučujeme sepsat jako dlouhodobý dokument.

Podpora vedení a managementu je při zajištění lepší kvality péče o umírající v nemocnici nutností. Hned na začátku je potřeba vyjasnit a naplánovat pravidla při poskytování této péče, personální kapacity, finanční prostředky, vhodné prostory při jednání s pacienty a rodinami a nastavit k tomu odpovídající organizační kulturu.

Sestavte komplexní tým
Sestavení multidisciplinárního paliativního týmu se může zdát ze začátku překážkou. Je potřeba, aby si tým profesně i lidsky rozuměl a každý z nich měl na rozvoji paliativní péče zájem. Základem týmu by měl být koordinátor péče. V týmu je dále nezbytný lékař, všeobecná sestra, sociální pracovník a další odborníci (například pastorační pracovník či psycholog).

Zajištění vhodného vzdělání, školení či stáže v zařízeních, které paliativní péči poskytují, musí být samozřejmostí. Stáž v týmu lůžkového nebo mobilního hospice bude určitě pro zaměstnance paliativního týmu v nemocnici velkým přínosem. Při poskytování paliativní péče a zajištění následné péče mohou poté odborně odpovědět na mnohé dotazy od samotných pacientů a jejich rodin.

Budujte důvěru v rámci nemocnice
Následné seznámení paliativního týmu se všemi zaměstnanci nemocnice by mělo být dalším logickým krokem při budování kvalitní paliativní péče a podpoře vzájemné komunikace. Důvěra v paliativní tým a ochota spolupracovat s ostatními jednotkami v nemocnici je zcela zásadní.

Vyplatí se určit na každém oddělení člověka, který bude s paliativním týmem péči o pacienty koordinovat. Tým by měl být schopen, vyškolen a veden tak, aby mohl každému nevyléčitelně nemocnému nebo umírajícímu člověku poskytnout v koordinované týmové spolupráci lékařskou, ošetřovatelskou a psychologickou péči, a to v souladu s nejvyššími možnými standardy.

V nemocnici může být obecná paliativní péče zajištěna jednotlivými specialisty a odděleními a poté následně může nemocniční paliativní tým už jen řešit komplikovanější situace a poskytování specializované paliativní péče. Ustanovení a tvorba standardů je už jen soubor nepodkročitelných pravidel a nastavení kvality při poskytování paliativní péče v nemocnici.

Setra pečuje o nemocnou stařenku na nemocničním lůžku

Navažte externí spolupráci
Jakmile se vyladí a nastaví paliativní péče, je už pouze krůček k spolupráci s dalšími pracovišti, jako například lůžkovými či mobilními hospici, domovy pro seniory, agenturami domácí péče a praktickými lékaři.

Nastavení individuálního plánu paliativní péče, komunikace s pacientem a jeho rodinou a předání do následné péče může poté probíhat ke spokojenosti všech zúčastněných stran, a respektovat tak důstojnost pacienta a jeho nejbližších.

V neposlední řadě je vhodné se neustále starat o PR, seznamovat s nastavenou formou poskytování paliativní péče jak veřejnost, tak odborníky. Co se týče pacientů v pokročilém či terminálním stadiu nemoci a jejich nejbližších, z praxe se jednoznačně ukazuje, že zajištění paliativní medicíny a odpovídající péče v případě, když už je akutní medicína na ústupu, vyvolává velkou pozitivní zpětnou reakci jak od pacientů, jejich nejbližších, tak i od zaměstnanců nemocnic.

Co je to paliativní péče
Jde o péči, která je poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou nemocí, především v pokročilém či terminálním stadiu. Jejím základním cílem je nejen zmírnit bolest a další tělesné a duševní strádání, ale také zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho nejbližším. Paliativní péče se především zaměřuje na holistický, neboli celkový přístup k pacientovi, což v tomto pojetí velmi souvisí s jeho biologickými, psychologickými, sociálními a spirituálními potřebami. Zároveň řeší problémy související s nevyléčitelným onemocněním s ohledem na potřeby a přání pacienta. Paliativní péče chrání důstojnost člověka s nevyléčitelným onemocněním, zabezpečuje individuální přístup a její důraz je kladen na zachování kvality života.

Paliativní péče je zaměřená nejen na pacienty, kteří trpí nádorovým onemocněním v pokročilém či konečném stadiu, ale také na pacienty v konečném stadiu chronického srdečního selhání, CHOPN, jaterní cirhózy, onemocnění ledvin, AIDS, pacienty s neurologickými onemocněními (demence, roztroušená skleróza, polymorbidní geriatričtí pacienti, pacienti ve vigilním kómatu).

Důležitý aspektem v poskytování komplexní paliativní péče je také aktivní nabízení pomoci a opory nejbližším příbuzným a pečujícím, být oporou ve zvládnutí jejich smutku a zármutku při doprovázení či po smrti jejich blízkého.

Mgr. Marianna Brabencová

Mgr. Marianna Brabencová
všeobecná sestra, vedoucí mobilního hospice Tabita, Hospic sv. Alžběty,
odborná lektorka HARTMANN Akademie

Jak zajistit v nemocnici specializovanou paliativní péči

  • Paliativním konziliárním týmem – jde o tým, který je vytvořený ze zaměstnanců nemocnice s patřičným vzděláním a zkušenostmi. Může v rámci nemocnice zajistit konzultace a nastavení paliativní péče pro všechna oddělení nemocnice. Tento model se zdá být vhodnou formou nastavení paliativní péče i pro menší nemocnice.
  • Ambulancí paliativní medicíny – při této formě poskytnutí paliativní péče v nemocnici je potřeba zajistit nasmlouvání výkonů s pojišťovnami, odbornost 720 – paliativní medicína.
  • Lůžky paliativní péče – možnost poskytnout paliativní péči na lůžku v nemocnici. Jakmile se pacient stabilizuje a plán individuální paliativní péče je nastaven, pacient může být přeložen do domácího péče s podporou mobilních hospiců či do lůžkového hospice nebo dalších lůžkových sociálních zařízení.
  • Lůžkovým paliativním oddělením – obdoba lůžkových hospiců. Paliativní oddělení tedy disponuje svým vlastním paliativním multidisciplinárním týmem.
Většina lidí umírá v nemocnicích