Údržba webových stránek

Pro vaši informaci, tento web nebude dostupný z důvodu údržby od neděle 16. června, 8:00 SEČ, do pondělí 17. června, 16:00 SEČ.
bg-country-switch bg-country-switch

Co Ministerstvo zdravotnictví zvládne v letošním roce?

Výběr předpisů účinných od roku 2019

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

  Zavedení nového modelu regulace úhrad zdravotnických prostředků vydávaných pojištěncům na poukaz v reakci na nález Ústavního soudu. Podoba nového systému úhrad je pro systém veřejného zdravotního pojištění finančně únosná, zbytečně nezvyšuje spoluúčast pacientů a zajistí jim tak širokou dostupnost zdravotnických prostředků.

  Novela je účinná od 1. 1. 2019. U dosud hrazených zdravotnických prostředků od 1. 12. 2019, u zdravotnických prostředků nově zařazených do úhrad nejdříve od 1. 10. 2019. Pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (na zakázku) již od 1. 1. 2019.

 • Novela vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

  Novela seznamu zdravotních výkonů například reflektuje připravovanou koncepci změn primární péče, když nově zařazuje výkony podporující screening nádorů kolorekta. Dále zařazuje nový bonifikační výkon pro sestry, které pracují v sociálních službách v nepřetržitém nebo třísměnném pracovním režimu, nebo zpřesňuje požadavky pro indikaci protonové léčby, aby se dostala k potřebným pacientům co nejrychleji.

  Účinnost od 1. 1. 2019

 • Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019 (Úhradová vyhláška)

  Návrh stanovuje hodnoty bodu, výši úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulační omezení na rok 2019, které respektují dohody uzavřené v dohodovacím řízení. Poprvé v historii vznikla na základě dohody všech zdravotních pojišťoven a poskytovatelů zdravotní péče. Úhradová vyhláška počítá s navýšením příplatku sestrám pracujícím ve směnném provozu o 5 000 korun měsíčně, což znamená meziroční nárůst o 15 %. Ostatní nelékařský personál dostane na příplatku za směnnost o 2 000 korun navíc, plat jim tedy vzroste o 10 %.

  Účinnost od 1. 1. 2019

 • Novela zákona č. 96/2004 Sb., kterou se mění zákon č. 95/2004 Sb. v bodech, které se týkají aprobačních zkoušek lékařů

  Nově budou např. omezeny počty možných opakování zkoušky na čtyři, naopak přibude možnost započtení některých úspěšně složených částí a zkouška bude rozložena do dvou dnů.

  Účinnost od 28. 12. 2018

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

  Implementace evropského nařízení o ochranných prvcích s sebou přinese celoevropský model pro zajištění ověřování pravosti balení léčivých přípravků. Posílí se tím bezpečnost legálního dodavatelského řetězce před padělanými léčivými přípravky a dostatečná ochrana pacientů.

  Účinnost od 2. 3. 2019

 • Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.

  Implementace evropského nařízení o rtuti dopadá do oblasti úhrad stomatologické péče – upravuje se nárok pojištěnců v oblasti hrazených zubních výplní. Zejména zajistí plnou úhradu zubních plomb z tzv. dozovaného amalgámu a dále pro vybrané skupiny pojištěnců rozšíří spektrum hrazených zubních výplní.

  Účinnost od 1. března 2019

 • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

  Návrh bude řešit způsob voleb do orgánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, neboť podstatnou část dosavadní právní úpravy zrušil Ústavní soud.

  Předpokládaná účinnost 4. Q 2019

 • Prováděcí právní předpisy k zákonu o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta č. 95/2004 Sb.

  Prováděcí předpisy budou upravovat zkušební řády a složení zkušebních komisí pro 4 typy zkoušek postgraduálního vzdělávání (základní kmen, atestace, nástavba, funkční kurz) pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a v souvislosti s tím budou stanoveny i úhrady za nové typy zkoušek, tj. za zkoušku po základním kmeni a zkoušku funkčního kurzu.

  Očekávaná účinnost 1. Q 2019

 • Nařízení vlády č. 324/2018 Sb. ze dne 3. prosince 2018 o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

  Cílem je stanovit výši úhrad za nové typy zkoušek.

  Účinnost od 1. 1. 2019

 • Nařízení vlády č. 325/2018 Sb. ze dne 3. prosince 2018 o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

  Cílem je zrušit úhradu za zkoušky, které se podle nové právní úpravy již nekonají.

  Účinnost od 1. 1. 2019

 • Vyhláška č. 28/2019 Sb. ze dne 30. ledna 2019 o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony, které provádí SÚKL, pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

  Cílem je stanovit výši úhrad.

  Účinnost od 22. 2. 2019

 • Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

  Cílem je stanovit obsah a rozsah vzdělávání ve dvou farmaceutických kmenech: v lékárenském a technologicko-laboratorním.

  Účinnost od 29. 3. 2019

 • Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

  Cílem je stanovit činnosti, které může lékař samostatně vykonávat po ukončení vysokoškolského vzdělání, tj. nabytí odborné způsobilosti.

  Očekávaná účinnost 1. Q 2019

 • Novela vyhlášky o hlukovém mapování č. 523/2006 Sb.

  Touto novelou vyhlášky, kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě, se implementuje Směrnice Komise (EU) 2015/996 ze dne 19. května 2015 o stanovení společných metod hodnocení hluku podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES. Novela bude mít vliv na zpracování strategických hlukových map v r. 2022.

  Účinnost od 20. 12. 2018

 • Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci na palubě letadla přistávajícího ve vstupním místě pro leteckou dopravu (aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc na Letišti Václava Havla Praha).
  Očekávaná účinnost 1. Q 2019

 • Novela Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům v souvislosti s výskytem vysoce nakažlivé nemoci ve zdravotnickém zařízení poskytovatele zdravotních služeb (aktualizovaná směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc ve zdravotnickém zařízení).

  Očekávaná účinnost 1. Q 2019

 • Nová Směrnice pro jednotný postup při vzniku mimořádné události podléhající Mezinárodním zdravotnickým předpisům (nová směrnice řešící činnosti a postupy při podezření na vysoce nakažlivou nemoc nad rámec situací, které jsou řešeny výše uvedenými směrnicemi).

  Očekávaná účinnost 1. Q 2019

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb.

  Zakotvuje se tzv. lékový záznam pacienta, který umožní lékařům, farmaceutům a zdravotnické záchranné službě při poskytování zdravotních služeb zohlednit stávající lékovou historii konkrétního pacienta, což povede k omezení nežádoucích interakcí léčivých přípravků a jejich duplicitnímu používání a zajistí vyšší míru bezpečí pacienta. Novela přináší také snížení maximální sankce za nepředepsání elektronického receptu na 300 000 korun.

  Očekávaná účinnost 2. pol. roku 2019

 • Novelanařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

  Implementace předpisů EU.

  Očekávaná účinnost 4. Q 2019

 • Novela zákona č. 258/2000 Sb., kterou se adaptuje do českého práva nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin.

  Očekávaná účinnost prosinec 2019

 • Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. – Emergentní systém pro zajištění dostupnosti léčivých přípravků v lékárnách

  Ministerstvo zdravotnictví pracuje na přípravě novely zákona o léčivech, která přinese povinnost dodat do lékárny potřebný lék přímo jeho výrobci. Ten bude muset zajistit, že pacientovi s platným receptem bude lék hrazený ze zdravotního pojištění, který lékárna nemůže obstarat standardní cestou, dodán do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky do jakékoliv lékárny v ČR. Novela navíc přinese opatření k zamezení vývozu léků do zahraničí. Systém bude fungovat obdobně jako systém, který se již osvědčil v sousedním Slovensku.

  Před meziresortním připomínkovým řízením.