bg-country-switch bg-country-switch

Úplná pravidla
soutěže o Dezinfekční gel na ruce Sterillium® Protect & Care 100 ml

Níže uvedený text představuje úplná pravidla facebookové „Soutěže o Dezinfekční gel na ruce Sterillium® Protect & Care 100 ml“ (dále jen „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže.

1. Pořadatel soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost HARTMANN – RICO a.s., se sídlem Masarykovo náměstí 77, Veverská Bítýška, PSČ 664 71, zapsána u rejstříkového soudu v Brně, odd. B, vložka 644, IČ: 44947429 (dále jen „pořadatel“). Pořadatelem ani organizátorem není provozovatel elektronické sociální sítě Facebook (dále jen „síť Facebook“).

2. Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v období od 25. 10. 2021, do 9. 11. 2021, (dále jen „doba konání soutěže“) na internetu a dále na území České republiky v místech v pravidlech uvedených.

3. Soutěžící

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže. Pro účastníky soutěže – fanoušky facebookové stránky HARTMANN Česká republika (dále také pouze „fanoušky“) – platí (mimo jiné) následující pravidla:

3.1. Podmínkou účasti v soutěži je být k okamžiku, kdy se zájemce o účast v soutěži chce soutěže zúčastnit, již zaregistrován jako uživatel na síti Facebook a být fanouškem facebookové stránky HARTMANN Česká republika.

3.2. Každý soutěžící musí být kdykoliv schopen prokázat autenticitu svého facebookového profilu.

3.3. Soutěžící musí dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená zejména na www.facebook.com/terms.php. Každý soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou, tj. pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce HARTMANN Česká republika publikovat pouze jednu soutěžní odpověď.

3.4. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k organizátorovi, pořadateli či k dalším osobám pověřeným zajištěním této soutěže a osoby, které jsou ke kterékoliv z takových osob ve vztahu osob blízkých.

3.5. Případné fotografie, texty, kresby, videa nebo jiné výtvory a sdělení, která soutěžící uveřejní v rámci soutěže, zejm. vloží na facebookovou stránku HARTMANN Česká republika (dále společně jen „vložený materiál) nesmí odporovat právním předpisům České republiky, nesmí ohrožovat mravní výchovu dětí a mládeže a musí být etické (zejména nesmí obsahovat pornografii, násilí, vulgaritu, rasovou nesnášenlivost apod.).

Soutěžící vstupem do soutěže publikací fotografie nebo videa spolu s níže uvedenými náležitostmi potvrzuje, že:
- je výhradním autorem veškerého vloženého materiálu, nebo že má řádný souhlas (spolu)autorů vloženého materiálu;
- má řádné souhlasy od všech osob zachycených na vloženém materiálu;
- má řádné souhlasy vlastníků jakýchkoliv věcí, ochranných známek, obchodních označení a jiných podobných nehmotných statků zachycených na vloženém materiálu, to vše k užití vloženého materiálu v soutěži v souladu s těmito pravidly a s pravidly sítě Facebook.

3.6. Osoba, která nesplní kteroukoliv z podmínek účasti uvedenou v těchto pravidlech, se nemůže soutěže účastnit, a pokud se soutěže účastní, nemá nárok na výhru a může být kdykoliv ze soutěže bez náhrady vyloučena.

4. Mechanismus soutěže

V termínu od 25. 10. 2021 do 9. 11. 2021 má každý fanoušek splňující výše zmíněná kritéria možnost zúčastnit se soutěže.

Účastník soutěže musí vložit svoji soutěžní odpověď do komentáře pod první facebookový post oznamující soutěž na stránce HARTMANN Česká republika, který bude publikován dne 25. 10. 2021.

Soutěžní příspěvek musí formou komentáře obsahovat jednu ze dvou nabízených odpovědí na soutěžní otázku:

Jaké barvy jsou na etiketě dezinfekčního gelu Sterillium® Protect & Care?

 1. Modrá, tmavě růžová a bílá
 2. Modrá, žlutá a tmavě růžová

Soutěžní příspěvky bude možné vkládat pod soutěžní post od 25. 10. 2021 až do 9. 11. 2021 do 23:59. Soutěžní příspěvky vložené po tomto datu a čase nebudou zařazeny do soutěže.

Každý fanoušek může publikovat pouze 1 komentář a soutěžní příspěvek musí být veřejný.

5. Termíny

Od 25. 10. 2021 do 9. 11. 2021: publikace soutěžních komentářů pod soutěžní příspěvek na facebookové stránce HARTMANN Česká republika.
9. 11. 2021 23:59: ukončení soutěže.
10. 11. 2021: výběr a vyhlášení vítězů soutěže.
Do 21. 11. 2021: komunikace s výherci a odeslání výhry.

6. Výhry v soutěži a jejich oznámení

Na základě vyexportovaného seznamu soutěžních příspěvků se správnou odpovědí bude soutěžícím přiděleno číslo podle času vložení. Odbornou porotou budou vybraní výherci, respektive 50 výherců. Výběr se uskuteční 10. 11. 2021.

6.1. Stanovená odměna pro výherce:
Dezinfekčního gel Sterillium® Protect & Care 100 ml.

Jména vítězů budou oznámena na facebookové stránce HARTMANN Česká republika 10. 11. 2021. Výherci budou v případě výhry vyzvání k zaslání svých kontaktních údajů (jméno, příjmení, adresa) soukromou zprávou na facebookové stránce HARTMANN Česká republika. Pokud vítězný fanoušek kontaktní informace podle pokynů ve výzvě nedoručí do 21. 11. 2021, ztrácí na výhru nárok a výhra propadá ve prospěch pořadatele.

Nárok na výhru dále ztrácí soutěžící, který nesplní některou z podmínek účasti v soutěži nebo neprokáže její splnění, a dále soutěžící, který jinak jedná v rozporu s těmito pravidly, nebo který je ze soutěže vyloučen. V případě, že vyloučenému účastníku soutěže již byla předána výhra, je povinen ji vrátit, a není-li to možné, uhradit pořadateli hodnotu výhry v penězích; tím není dotčena odpovědnost účastníka soutěže k náhradě újmy, včetně nehmotné, pořadateli, organizátorovi anebo třetím osobám. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

7. Předání výher

Výhercům budou výhry zaslány na jimi uvedené adresy kurýrem či poštou. Výhry soutěžících, které z důvodů spočívajících nikoli na straně pořadatele nebo organizátora nebude možno doručit, propadají ve prospěch pořadatele.

8. Autorská práva, zpracování osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže. Soutěžící poskytuje vstupem do soutěže pořadateli a organizátoru bezplatně výhradní oprávnění k výkonu práva užít vložený materiál ke všem způsobům užití uvedeným v zákoně č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve platném znění (rozmnožování, rozšiřování, sdělování veřejnosti internetem, tiskem, audiovizuálně, zvukově, obrazově apod.) v rozsahu časově, územně a množstevně neomezeném, v tištěné, elektronické nebo jiné podobě, v souvislosti se soutěží nebo k jiným marketingovým účelům organizátora a/nebo pořadatele soutěže.

Soutěžící se zavazuje odškodnit pořadatele nebo organizátora v případě jakékoliv újmy, i nehmotné, jim způsobené v důsledku umístění vloženého materiálu v rozporu s těmito pravidly nebo s pravidly sítě Facebook.

Pořadatel soutěže bude v pozici správce osobních údajů zpracovávat, ať již manuálně či elektronicky, a uchovávat osobní údaje týkající se soutěžících v rozsahu:

 • komentář na sociální síti Facebook spojený s osobou soutěžícího
 • jméno a příjmení výherce
 • adresa bydliště výherce
 • ·obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy

Osobní údaje ve výše vymezeném rozsahu bude pořadatel zpracovávat za účelem identifikace účastníků soutěže. Právním důvodem zpracování je výkon práv a plnění povinností související se soutěží a zákonných povinností v souvislosti s uchováváním účetních a daňových dokladů; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu 6 let nebo po dobu delší, pokud tak vyžaduje zákon.

Osobní údaje v rozsahu obrazový, zvukový nebo obrazově-zvukový záznam výherce nebo jeho projevů osobní povahy, jméno a příjmení výherce a komentář na sociální síti Facebook spojený s osobou soutěžícího budou pořadatelem zpracovávány také za účelem zveřejnění ve sdělovacích prostředcích, v propagačních materiálech a prostředcích pořadatele, na internetových stránkách pořadatele a sociální síti Facebook, ev. Instagram nebo YouTube. Právním důvodem zpracování je oprávněný zájem pořadatele na zveřejnění výsledku soutěže; tyto údaje budou pořadatelem zpracovávány po dobu neurčitou, nejdéle však do naplnění účelu zpracování.

Pořadatel je oprávněn při splnění povinností vyplývajících z příslušného právního předpisu o ochraně osobních údajů, v platném znění, předávat osobní údaje svým zpracovatelům a poskytovatelům služeb, přičemž takovým zpracovatelem je organizátor a další osoby, jejichž seznam je dostupný u pořadatele. Pořadatel může předávat osobní údaje zpracovatelům v rámci Evropské unie, avšak nezamýšlí předávat osobní údaje do třetích zemí, které nezaručují úroveň ochrany osobních údajů přiměřenou podmínkám platným v Evropské unii.

V souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů mají soutěžící právo:

 1. požadovat na pořadateli přístup k osobním údajům a jejich případnou opravu či výmaz,
 2. kdykoli požadovat informace týkající se zpracování osobních údajů v zákonném rozsahu,
 3. podat námitku proti zpracování či požadovat omezení zpracování osobních údajů,
 4. nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro soutěžící mělo právní účinky nebo by se soutěžících obdobným způsobem významně dotýkalo,
 5. obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s jakoukoli žádostí nebo stížností.

V případě jakéhokoliv dotazu ohledně zpracování osobních údajů je možné kontaktovat pořadatele na e-mailové adrese info@hartmann.cz.

9. Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

9.1. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na facebookové stránce HARTMANN Česká republika.

9.2. Bude-li mít organizátor oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, nebo pokud k takovému jednání dojde, může být soutěžící ze soutěže bez náhrady vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání soutěžícího či jiné osoby, která soutěžícímu napomohla či mohla napomoci k výhře, jež je jinak v rozporu s pravidly soutěže či podmínkami nebo s obecnými zásadami poctivé soutěže a fair play. Rozhodnutí organizátora nebo pořadatele o vyloučení ze soutěže je konečné, bez možnosti odvolání.

9.3. Pořadatel a organizátor si vyhrazují právo považovat za podvodné takové Facebookové účty, které mají méně než 20 přátel, a soutěžícího s takovým účtem ze soutěže bez náhrady vyloučit.

9.4. Organizátor neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (především za funkčnost internetu a elektronické sociální sítě Facebook) ani za jednání třetích osob na sociální síti Facebook či jinde na internetu.

9.5. Pořadatel ani organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry poté, co ji předal doručovateli (poště, kurýrovi apod.).

9.6. Organizátor ani pořadatel neodpovídá za žádné škody způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi.

9.7. Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou.

9.8. Tato soutěž není sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k síti Facebook. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytuje soutěžící provozovateli sítě Facebook. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti musí být směřovány organizátorovi, nikoliv provozovateli sítě Facebook.

9.9. V ostatním se soutěž a vztahy mezi soutěžícími a organizátorem a pořadatelem řídí právním řádem České republiky s vyloučením kolizních norem mezinárodního práva soukromého.