bg-country-switch

Semináře
pro zdravotnické pracovníky

Týmová spolupráce a budování vztahů
na pracovišti

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Dobrá spolupráce jednotlivců i celých týmů je vizitkou každého zdravotnického zařízení. Od úrovně vzájemného respektu se pak odvíjí i vztah k pacientům. I když mezilidské vztahy mezi jednotlivými pracovníky budou mít vždy rozdílnou kvalitu, je třeba neustále pracovat na funkčnosti celého týmu. Zdravý tým je pak schopen lépe vstřebávat a zvládat náročné a emočně vypjaté situace, popř. i konflikty mezi členy. Seminář Týmová spolupráce a budování vztahů na pracovišti je zaměřen především na rozvoj schopnosti všech členů týmů otevřít problém a společně nalézat řešení. Seminář ukazuje cesty, jak proaktivně komunikovat problém zatížený emocemi či konfliktem. Během semináře je rovněž rozebírán a diskutován přínos vzájemné podpory a sdílení ve zvládání mimořádné pracovní zátěže.

Osnova

 • Co je podstatou firemní kultury
 • Firemní kultura zdravotnického zařízení
 • Interní komunikační partneři a co od nich očekávám
 • Nositelé image zdravotnického zařízení
 • Jak se projevuje naše osobnost v komunikaci
 • Definice zdravého týmu a práce na něm
 • Znaky efektivních týmů v prostředí sociálních služeb
 • Role v týmu, specifika v rámci sociálních služeb
 • Zvládání konfliktů a jejich řešení
 • Čeho se vyvarovat při konfliktech
 • Proaktivní otevírání komunikačních problémů
 • Vývoj týmů a budování vzájemné podpory
Manažerský mix I – Základní manažerské dovednosti

Časová dotace: 16 hodin (2 dny)

Anotace

Seminář je určen pro mladé manažery a potenciální uchazeče na manažerské pozice, kteří potřebují získat základní přehled o manažerské práci, cílech a úkolech, které je čekají. Začínající manažer se především musí naučit komunikovat se spolupracovníky napříč organizací, vybudovat si přirozenou autoritu a orientovat v základních manažerských kompetencích a procesech. Často může narazit na obtíže při jednání s věkově staršími a zkušenějšími spolupracovníky, se zadáváním úkolů či hodnocením zaměstnanců.

Osnova

 • Osobnost manažera a její význam v komunikaci
 • Jak si vybudovat přirozenou autoritu
 • Co autoritu manažera posiluje a co ji oslabuje
 • Motivace a sebemotivace manažera
 • Kariérové kotvy a kariérový růst
 • Zpětná vazba a sebereflexe
 • Řízení procesů a vedení lidí
 • Základní manažerské činnosti a fáze řídícího procesu
 • Manažerské kompetence, manažer a komunikační dovednosti
 • Aktivní naslouchání a empatie vůči druhým
 • Překonávání komunikačních bariér a problémů
 • Informace jako základ komunikace
 • Motivační nástroje manažera při vedení jednotlivců a týmů
 • Delegování jako jeden z nástrojů motivace
 • Motivační profil zaměstnanců
 • Vedení motivačních rozhovorů – pochvala, kritický rozhovor
 • Jak vybudovat úspěšný tým
 • Význam týmové práce v manažerské praxi
 • Týmové role a jejich využití v týmové práci
 • Modelové situace, praktická cvičení
Manažerský mix II – Rozvoj manažerských dovedností

Časová dotace: 16 hodin

Anotace

Tento seminář navazuje na kurz Manažerský mix I a zaměřuje se na další dovednosti nezbytné k vedení podřízených, například řízení porady a diskuse, výběr nových kolegů či hodnocení zaměstnanců. Tento seminář se dále zaměřuje na posílení sebevědomí manažerů v řešení obtížných situací, se kterými se denně ve své práci setkávají. Věnuje se i strategii vedení manažerských rozhovorů a zvládání emocí při jednání se spolupracovníky.

Osnova

 • Příprava a vedení porady
 • Proces přesvědčování a argumentace
 • Vyvolání a řízení diskuse se spolupracovníky
 • Využití asertivní komunikace při jednání
 • Výběr a přijímání nových zaměstnanců
 • Kritéria výběru a jak se připravit
 • Příprava a realizace hodnocení zaměstnanců
 • Principy hodnocení pracovního výkonu
 • Jak se připravit na hodnotící rozhovor
 • Problémové situace v manažerské práci
 • Jak řešit konflikty mezi spolupracovníky
 • Manažer jako prostředník při řízení konfliktu
 • Úskalí propouštění zaměstnanců – organizační změna
 • Případové studie
Manažerský mix III – Komunikace v obtížných a konfliktních situacích manažerské praxe

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Tento kurz je tréninkový a je vhodný pro stávající i začínající manažery. Zabývá se obtížnými situacemi při vedení rozhovorů a diskusí s podřízenými, zvláště sděleními kritického charakteru, odmítnutími neoprávněného požadavku, vyjádřením nespokojenosti se současným pracovním výkonem, řešením osobních problémů zaměstnanců apod. Využívá komunikačních dovedností a technik ke zvládnutí těchto situací k oboustranné spokojenosti obou komunikujících partnerů. Je možné jej absolvovat v návaznosti na kurzy Manažerský mix I a Manažerský mix II nebo samostatně.

Osnova

 • Komunikační strategie, pozitivní a negativní formulace
 • Asertivní komunikace a její praktické využití, obrana proti manipulaci
 • Jak profesionálně sdělovat kritické poznatky a připomínky
 • Formy pozitivní i negativní zpětné vazby
 • Praktické příklady komunikačních reakcí s využitím transakční analýzy
 • Pravidla taktické výtky
 • Hodnotící rozhovor s méně pozitivním hodnocením zaměstnance
 • Jak sdělit nesouhlas s názorem druhých a zachovat si autoritu
 • Principy vyjednávání
 • Upozornění na nevhodné chování ke kolegům a pacientům
 • Konfrontace jednotlivce a týmu, konfrontace dvou protikladných názorů
 • Tréninkové situace, hraní rolí, řešení případových studií z praxe
Time management - jak řídit čas sobě
i druhým

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Stěžejní součástí práce manažera je umět si zorganizovat nejen vlastní pracovní čas, ale řídit i výkonnost svých spolupracovníků pomocí vhodné motivace a delegování. Je nezbytné stanovit si priority v pracovním, ale i v osobním životě tak, abychom dokázali skloubit obojí a dosáhli tak našich plánovaných cílů a vytoužených úspěchů.

Osnova

 • Jak stanovit reálné cíle a priority
 • Cíle v souladu s životními hodnotami
 • Vlastnosti cílů a jejich interpretace
 • Význam a přenos informací v komunikaci a pro práci týmů
 • Racionální rozhodování a využívání intuice při rozhodování
 • Analýza pracovního dne manažera(ky).
 • Pracovní typ a jeho charakteristika, možná rizika a doporučení
 • Proč je důležité lépe plánovat svůj čas
 • Proaktivita, pozitivní myšlení
 • Několik přístupů k řízení času – 4 generace řízení času
 • Hlavní zdroje rušení během dne – „zloději času“
 • Prokrastinace, analýza a doporučené postupy.
 • Význam důležitosti a naléhavosti při stanovování priorit
 • Jak se mění výkonnost zaměstnanců v průběhu pracovního dne?
 • Plánování a jeho význam v práci manažera(ky)
 • Plány a problémy – zapracování změny
 • Delegování jako motivační nástroj – proč delegovat?
 • Co lze a nelze delegovat, postupy při delegování
 • Praktická cvičení a případové studie, testy
Umění vyjednávat – techniky a strategie vyjednávání

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Vyjednáváme od dětství, aniž si to uvědomujeme – vyměňujeme barevné kuličky, modré autíčko za červené... V životě není jednoduché získat vždy to, co chceme nebo si přejeme, a co je pro nás výhodné. Stejné úvahy má i náš partner v jednání. Jestliže chceme dosáhnout co nejlepšího výsledku pro sebe nebo svou organizaci, jsme nuceni jednat a vyjednávat. Přitom toužíme udržet si dobré vztahy se svým okolím i protistranou v jednání. Je to jednoduché? Odpověď získáte v našem semináři.

Osnova

 • Proč je důležité vyjednávat
 • Způsoby vyjednávání – tvrdé, měkké, principiální vyjednávání, kompetitivní, kooperativní, virtuální vyjednávání.
 • Vyjednávací pozice
 • Vyjednávání dvou a více jednajících partnerů
 • Osobnost vyjednávače a jeho znalosti
 • Komunikační strategie ve vyjednávání, užitečné fráze při jednání
 • Fáze vyjednávání (příprava na jednání, otevření jednání – kontaktní fáze, jádro jednání, proces přesvědčování, rozhodování, závěr jednání)
 • Příprava na jednání, cíle, BATNA
 • Organizační zajištění jednání
 • Jednání o ústupcích
 • Strategie a taktiky při vyjednávání
 • Závěr jednání, realizace dohody
 • Praktická cvičení, případové studie, rolové situace
Metody řešení problémů a šest klobouků

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Teorie šesti klobouků (bílého, červeného, černého, žlutého, zeleného a modrého) patří mezi praktiky autora Edwarda de Bono, které se obecně ujaly. Je to metoda, která umožňuje oddělit různé aspekty myšlenkových reakcí (rozum, city, informace, tvůrčí nápady apod.), které se nám při přemýšlení většinou vybavují všechny najednou, dát jim jejich význam a vhodný čas, kdy je nejlépe využít. Chcete to zkusit také?

Osnova

 • Proces tvůrčího myšlení
 • Metody řešení problémů
 • Bariéry efektivního řešení problémů
 • Postupy při řešení problémů
 • Vybrané metody tvořivého myšlení
 • Šest klobouků aneb Jak myslet…
 • Jak dokázat zvýšit efektivnost našeho myšlení
 • Bílý klobouk a myšlení s bílým kloboukem
 • Červený klobouk, city a pocity
 • Myšlení s černým kloboukem na hlavě
 • Žlutý a zelený klobouk
 • Řídící funkce modrého klobouku
 • Diskuse, praktická cvičení, případové studie
Problémy, konflikty a stres v práci zdravotnického personálu

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Každý člověk se ve svém životě denně setkává s obtížnými situacemi. Chcete umět definovat a řešit problémy? Vyhýbáte se konfliktu, necháváte ho „viset“ v prostoru? Prožíváte stresové situace, které zvládáte jen za cenu obrovského vypětí. Jak na stres a jak relaxovat? Odpovědi na tyto otázky vám poskytne náš odborný seminář.

Osnova

 • Problémové a konfliktní situace v pracovním i osobním životě
 • Vliv prostředí zdravotnického zařízení na chování personálu a pacientů
 • Jak lze charakterizovat problém a konflikt
 • Asertivní komunikace a zvládání problémových a konfliktních situací
 • Jak se vyhnout střetům s pacienty a příbuznými
 • Pozitivní a negativní emoce a jejich zvládání
 • Typické reakce lidí v konfliktních situacích
 • Jak zvládám problémy a konflikty já – sebereflexe
 • Způsob komunikace jako možnost posílení vlastního sebevědomí
 • Stres a příčiny jeho vzniku
 • Fyziologie stresu a podmínky vzniku stresové situace
 • Pozitivní a negativní účinky stresu
 • Mobbing na pracovišti jako forma stresové situace
 • Odolnost k zátěžovým situacím – frustrační tolerance
 • Psychické a fyzické příznaky stresu
 • Syndrom vyhoření
 • Subjektivní a objektivní příznaky vyhoření
 • Jak předcházet stresovým situacím a proč je důležitá relaxace
 • Tréninkové situace, relaxační cvičení
Typologie pacientů a psychologie jednání
s nimi

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V obtížných situacích, když se nám něco nelíbí nebo máme odlišný názor než ti druzí, reagují jedinci často nepřiměřeně emotivně. Mnohdy je také náročné jednat s komunikačním partnerem, jehož osobnostní typologie se zásadně odlišuje od té naší. Odhadnout druhého člověka a umět na jeho komunikační strategie vhodně reagovat, vyžaduje praxi a zkušenost. Jak zvládat vlastní emoce a jak správně reagovat na jednotlivé typy pacientů, se dozvíte na našem semináři.

Osnova

 • Typologie temperamentu a její vliv na projevy chování
 • Vliv prostředí na chování a jednání lidí
 • Profesní role
 • Základní projevy chování (agresivita, pasivita, asertivita)
 • Manipulativní jednání pacientů
 • Citové vydírání a jak na ně reagovat
 • Úzkostný pacient
 • Úzkostně-agresivní jednání
 • Narcistně-agresivní typy a strategie jednání s nimi
 • Bezohledně-agresivní typ, jak se bránit fyzickému útoku a vulgarismům
 • Nepřípustný typ pacienta
 • Sebereflexe vlastního chování a jednání
Jak efektivně edukovat pacienta a příbuzné

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

Řada léčebných procesů je úzce spjata i se správnou edukací pacienta. Bohužel v našem zdravotnictví nebývá edukaci pacienta dáván dostatečný prostor a čas. Edukace pacientů a příbuzných je navíc velice náročná i po stránce komunikační a dosažení výsledků v rámci edukace bývá často nejisté. Tento seminář přináší praktické návody a metody, jak pacienty efektivně edukovat pomocí kognitivně-behaviorálního přístupu a jak jim srozumitelně předávat informace vedoucí k podpoření jejich léčby.

Osnova

 • Co vnímá pacient při hospitalizaci či vyšetření
 • Selektivní percepce, retence a pocit ohrožení
 • Psychologie a základní potřeby nemocného člověka
 • Typ osobnosti a přístup k vlastnímu zdraví
 • Je třeba pacienty „strašit“? – důsledky negativní motivace
 • Typ osobnosti a příjem informací
 • Typ osobnosti a krizová komunikace
 • Vliv stresu na krátkodobou a dlouhodobou paměť
 • Edukace pacienta jako součást ošetření
 • Kognitivně-behaviorální přístup
 • Plán edukace
 • Specifika edukace dospělých
 • Specifika edukace dětí
 • Specializovaná edukace
 • Motivace pacienta
 • Vhodný slovník v komunikaci v pacientem
 • Běžné edukační pomůcky (informační letáky atd.) a jejich správné využití
Bazální stimulace® v ošetřovatelské péči

Časová dotace: 24 hodin (3 dny)

Anotace

Bazální stimulace® má ve zdravotnické praxi své místo a její aplikace v mnoha případech nesporně vedla k navýšení kvality života pacienta. Bazální stimulace® podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem pacienta. Bazální stimulace® se vyznačuje celostní a vysoce lidskou péčí. Nedílnou součástí práce s tímto konceptem je integrace rodiny a příbuzných do péče a rovněž práce s biografií pacienta. Základním principem Bazální stimulace® je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nebližším okolím, okolním světem a navázání komunikace.

Osnova

 • Koncept a historie Bazální stimulace
 • Anatomie a fyziologie nervového systému člověka
 • Biografie
 • Význam vnímání a doteků v konceptu Bazální stimulace
 • Základní prvky Bazální stimulace
 • Somatická stimulace
 • Vibrační stimulace
 • Vestibulární stimulace
 • Masáž stimulující dýchání
 • Životní témata v konceptu Bazální stimulace
 • Praktická cvičení ve dvojicích a skupinách, rozbor videozáznamů, diskuse účastníků, plánování ošetřovatelské péče dle konceptu Bazální stimulace® v simulovaných situacích
Nástavbový kurz Bazální stimulace®
v ošetřovatelské péči

Časová dotace: 24 hodin (3 dny)

Anotace


Nástavbový kurz Bazální stimulace navazující na Základní kurz Bazální stimulace umožňuje absolventům rozvíjet praktické dovednosti, konzultovat vlastní zkušenosti a rozšířit si vědomosti v oblasti Bazální stimulace. Zabývá se nejen širšími souvislostmi a reflexí praxe, ale uvádí posluchače do nástavbových prvků Bazální stimulace. Podrobně se věnuje koupelím, orální, olfaktorické, optické a taktilně-haptické stimulaci, jež se účastníci naučí prakticky využívat.

Osnova

 • Integrace nástavbových prvků konceptu Bazální stimulace® do ošetřovatelské péče
 • Prohloubení teoretických východisek konceptu Bazální stimulace®
 • Diametrální koupel
 • Auditivní stimulace
 • Optická stimulace
 • Taktilně-haptická stimulace
 • Orální stimulace, orofaciální stimulace
 • Olfaktorická stimulace
 • Biografická anamnéza
 • 9 centrálních ošetřovatelských cílů ve vztahu k ošetřovatelským nabídkám v konceptu Bazální stimulace®
 • Praktické použití prvků konceptu Bazální stimulace® s maximálním přihlédnutím ke strukturalizaci a ritualizaci péče ve vztahu k biografii pacienta
Aby záda nebolela

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

S technickým rozvojem se během posledních 100 let zásadně změnil způsob života lidí ve vyspělé technické společnosti. Převažují sedavé aktivity, chybí přirozený pohyb. Jedním z důsledků je potom výrazný nárůst bolestí páteře. Podle statistik narůstá v zemích EU počet prostonaných dnů z vertebrogenních důvodů každých 10 let o 100 %, vertebrogenní obtíže jsou závažným ekonomicko-sociálním problémem. V reakci na tyto skutečnosti vznikl v 80. letech v Německu systém, který učí správnému chování k páteři. Cílem kurzu je vysvětlení základních ergonomických principů a praktický nácvik denních i pracovních činností, nácvik cvičební jednotky jako prevence bolestí zad.

Osnova

 • Seznámení s anatomií, základní funkční a strukturální patologií hybného systému
 • Vysvětlení svalových dysbalancí a jejich řešení, kasuistiky
 • Možnosti řešení běžných bolestí zad (rehabilitace, regenerace…)
 • Základy pracovní ergonomie a ergonomie denních činností.
 • Praktický nácvik denních činností, základního strečinku….
 • Předvedení a vyzkoušení ergonomických židlí
 • Cvičební jednotka pro vertebropaty pod vedením fyzioterapeuta
Prevence syndromu vyhoření

Časová dotace: 8 hodin

Anotace

V dnešní době zdravotničtí pracovníci čelí mimořádné stresové zátěži, kterou nelze jednoduše eliminovat. Často přítomný stres, negativní emoce či komunikační bariéry by ovšem neměly být překážkou kvalitně odvedené péče a neměly by ústit ve vyhoření daného pracovníka. Seminář pojmenovává spouštěče stresu a následnou reakci organismu, vysvětluje podstatu individuální reakce na rozličné stresory odrážející typ osobnosti zdravotníka. Následně přináší postupy a doporučení, jak stres vnitřně zpracovávat, navrhuje a diskutuje konkrétní kroky k potlačení stresových situací na pracovišti. Seminář informuje o možnostech prevence syndromu vyhoření a zmiňuje nezanedbatelný přínos kvalitní supervize.

Osnova

 • Typy osobností a jejich reakce
 • Fyziologie stresu a podmínky vzniku stresové situace
 • Reakce na stresor
 • Stres v pracovním prostředí, mobbing
 • Odolnost k zátěžovým situacím – frustrační tolerance
 • Principy relaxačních technik
 • Přetížení a negativní pocity
 • Typ osobnosti a způsob relaxace
 • Tréninkové situace, relaxační cvičení
 • Zájmové aktivity
 • Životosprávné návyky
 • Spánek a jeho poruchy
 • Autogenní trénink

Kontakt

PhDr. Mgr. Nikola Peřinová

PhDr. Nikola Peřinová

Konzultant HARTMANN akademie

nikola.perinova@hartmann.info
+ 420 724 671 165
BBP, budova B
Londýnské nám. 2
639 00 Brno