bg-country-switch bg-country-switch

Semináře
pro sociální služby

Komunikace a psychologie

Proaktivní komunikace a partnerský přístup k uživateli v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2023/0996-SP/PC/PP/VP

Anotace
Nalezení vhodného přístupu k uživateli je základním kamenem péče. Partnerský přístup v kombinaci s proaktivní komunikací se osvědčil jako vhodná komunikační strategie předcházející řadě vzájemného nepochopení. Kurz "Proaktivní komunikace a partnerský přístup k uživateli v praxi sociálních služeb" nastiňuje, jak partnerský přístup budovat a přináší řadu konkrétních příkladů dobré praxe. Kurz je rovněž zaměřen na nácvik dovedností v rámci proaktivní komunikace a upozorňuje na momenty v komunikaci, jež zasluhují pečovatelovu pozornost. Kurz se věnuje i tématu motivace a aktivizace uživatele či zásadám jednání v různých komunikačních situacích.

Obsah

 • Partnerský přístup v komunikaci s uživatelem
 • Individuální potřeby uživatele
 • Znaky proaktivní komunikace usnadňující komunikaci s uživatelem
 • Motivace a aktivizace uživatelů
 • Proaktivní komunikace a partnerský přístup v praxi – nácvik technik
 • Jak rozvíjet všímavost k uživateli
Využití emoční inteligence v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2023/0745-SP/PC/PP/VP

Anotace
Prostředí sociálních služeb provází situace bohaté na silné emoce uživatelů i jejich příbuzných, což má rovněž dopad na pečující osoby, jež v emočně vypjatých situacích musejí adekvátně a profesionálně reagovat. Tato přenesená emoční zátěž je pro řadu pečujících těžko zpracovatelná a mnohdy je vědomě či podvědomě vnímána jako stresový faktor. Zároveň prožívá pečovatel své vlastní emoce a dotýkají se jej i emoce spolupracovníků. Kurz "Využití emoční inteligence v praxi sociálních služeb" provede účastníky světem emocí, pomůže lépe zvládat vlastní emoce a respektovat emoce druhých. Účastníci projdou nácvikem komunikačních dovedností.

Obsah

 • Emoce a jejich prožívání, reakce organismu na prožité emoce
 • Profesionalita pečovatele a emoční inteligence
 • Rozvoj všímavostí a zrcadlení emocí
 • Emoční inteligence v komunikaci s uživatelem, „nakažlivost“ emocí
 • Duševní hygiena pečovatele
 • Využití emoční inteligence v týmové komunikaci, působení pozitivních a negativních emocí v týmu

Využití asertivní komunikace v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2023/0746-SP/PC/PP/VP

Anotace
Využití asertivní komunikace v praxi sociálních služeb má svá specifika, jež souvisí s unikátní vztahem mezi pracovníkem sociálních služeb a uživatelem. Prostředí sociálních služeb vyžaduje vysokou úroveň komunikace u všech pracovníků. Mnohdy je komunikace doprovázena časovou tísní či silným emočním nábojem, nicméně personál sociálních služeb musí být schopen situaci profesionálně zvládnout a vhodně reagovat. Kurz „Využití asertivní komunikace v praxi sociálních služeb“ přináší řadu možností, jak využít principů a výhod asertivního jednání, a zároveň zdůrazňuje specifika využití asertivních technik v prostředí sociálních služeb. V rámci schopnosti vhodně reagovat na uživatelovy potřeby je do kurzu začleněno i téma aktivního naslouchání. Kurz rovněž upozorňuje na možné problémy vznikající na základě agresivního, pasivního či manipulativního jednání a doporučuje praktické postupy, jak v těchto situacích reagovat. Kurz se věnuje i zvládání různých druhů komunikačně náročných situací.

Obsah

 • Jak spolu lidé komunikují a co si sdělují
 • Komunikační vzorce a komunikační strategie
 • Specifika asertivního jednání v sociálních službách
 • Aktivní naslouchání jako součást komunikace
 • Asertivní techniky – jak je používat v sociálních službách
 • Zvládání obtížných situací pomocí asertivního přístupu
 • Zvládání konfliktů

Hranice vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem péče v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2023/0994-SP/PC/PP/VP

Anotace
Kurz "Hranice vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem péče v praxi sociálních služeb" vytváří bezpečný prostor pro sebereflexi účastníků k tématu nastavování hranic ve vztahu s uživatelem a osvětluje principy, na jejichž základě se vztah uživatel - pečovatel vytváří. Kurz doporučuje způsoby, jak stanovovat a udržovat hranice pomocí respektujícího přístupu a vhodných komunikačních technik. Kurz se věnuje i podpoře duševní hygieny pečovatelů.

Obsah

 • Vytváření vztahu mezi poskytovatelem péče a uživatelem
 • Respektující přístup jako základ vztahu s uživatelem
 • Nastavování hranic ve vztahu uživatel - pečovatel
 • Následky překračování hranic ze strany uživatele či pečovatele
 • Syndrom vyhoření – jak mu předcházet
 • Jak jednat s uživatelem překračujícím hranice
 • Duševní hygiena pečovatele

Specifika komunikace s uživateli s vybranými diagnózami - mentální postižení a demence

Časová dotace kurzu: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0392 - SP/PC/VP

Anotace

Uživatelé s diagnózou mentální postižení či demence vykazují zvýšené nároky na způsob komunikace. Seminář podrobně rozebírá tyto diagnózy, vysvětluje etiologii a stupně onemocnění, zaměřuje se na změny kognitivních funkcí a popisuje dopady těchto diagnóz na komunikační dovednosti a projev uživatele. Seminář se rovněž zabývá individualitou uživatele a věnuje se rozšíření dovedností klíčových pracovníků v zjišťování a naplňování potřeb těchto uživatelů. Kurz je zaměřen především na zvýšení komunikačních dovedností a využití různých komunikačních technik v práci s uživatelem. Dále se věnuje i nejčastějším příčinám obtížných situací a jejich předcházení, obsahuje i nácvik zvládání konfliktů.

Obsah

 • Dopad diagnóz na komunikaci
 • Individualita uživatele
 • Specifika komunikace s uživateli
 • Komunikace v obtížných situacích
 • Role klíčového pracovníka v komunikaci
Work-life balance, rovnováha mezi pracovním a osobním životem

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0164-SP/PC/PP/VP

Anotace

I přes veškerou snahu není možné se v praxi sociálních služeb vyvarovat stresovým situacím. Nejen uživatele mnohdy trápí fyzická či duševní nepohoda, i personál může pociťovat některé situace jako velmi stresující či zažívat vnitřní nesoulad, přitom je ale nezbytné plnit nároky, jež obnáší pomáhající profese. Seminář přibližuje umění nastavení rovnováhy mezi osobním a pracovním životem. Napomáhá nastavit životní priority, rozvrhnout efektivně svoji životní energii a zvládat všudypřítomný stres. Seminář nezapomíná na problematiku syndromu vyhoření, popisuje příznaky a doporučuje vhodná opatření. Součástí je rovněž nácvik a ukázka různých relaxačních technik a řada tipů z oblasti work-life balance.

Obsah

 • Pojem work-life balance
 • Budování work-life balance
 • Syndrom vyhoření
 • Mentální hygiena a podpora zdraví
 • Relaxační metody
Základy zvládání stresu a prevence syndromu vyhoření

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0316-SP/PC/PP/VP

Anotace

Pomáhající profese kladou vysoké nároky na psychickou odolnost pečujících. Často přítomný stres, negativní emoce či komunikační bariéry by ovšem neměly být překážkou kvalitně odvedené péče a neměly by ústit ve vyhoření daného pracovníka. Seminář pojmenovává spouštěče stresu a především vysvětluje podstatu individuální reakce na rozličné stresory odrážející typ osobnosti pečujícího. Následně přináší postupy a doporučení, jak stres vnitřně zpracovávat, navrhuje a diskutuje konkrétní kroky k potlačení stresových situací na pracovišti. Kurz informuje o možnostech prevence syndromu vyhoření a zmiňuje nezanedbatelný přínos kvalitní supervize.

Obsah

 • Požadavky na osobnost pracovníka v sociálních službách
 • Význam sebepoznání pro orientaci v náročných a zátěžových situacích při jednání s klienty i spolupracovníky
 • Charakteristika stresu a zátěžové situace
 • Syndrom vyhoření
 • Zvládání stresu u komunikačního partnera
 • Fyziologie stresu, pozitivní a negativní účinky stresu v práci pracovníka v sociálních službách
 • Praktické zásady předcházení stresu
Respektující komunikace v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0526-SP/PC/PP/VP

Anotace

Především v pomáhajících profesích se často dostáváme do situací, jež pociťujeme jako útok na vlastní sebeúctu, např. jednání s agresivním uživatelem či konflikty v pracovním kolektivu. Prostřednictvím mnohosměrné respektující komunikace lze na tyto situace přiměřeně reagovat a rychleji se od nich oprostit. Stejně tak nám respektující komunikace umožňuje těmto situacím do jisté míry předcházet. Seminář zahrnuje nejen praktický nácvik respektující komunikace, ale obsahuje i prvky osobního rozvoje a náhled na vlastní prožívání.

Obsah

 • Jak využít respektující komunikaci v sociálních službách a jaké jsou její přínosy?
 • Sebeúcta jako základ respektu k druhým
 • Role pracovníka v sociálních službách a respektující komunikace
 • Budování respektujícího přístupu
 • Respektující komunikace v praxi
Komunikační dovednosti klíčového pracovníka v práci s uživateli sociálních služeb a jejich rodinou

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2022/0604-SP/PC/VP

Anotace

Náplň práce klíčového pracovníka vykazuje vysoké nároky na komunikační dovednosti, neboť klíčový pracovník musí být schopen profesionálně komunikovat nejen s uživatelem a jeho rodinou, ale i s ostatními kolegy, kteří se na péči o uživatele podílejí. Seminář přináší kromě základních ověřených přístupů ke komunikaci i řadu podnětných komunikačních technik nezbytných v práci klíčového pracovníka. Účastníci mají možnost praktického nácviku aktivního naslouchání či asertivních technik. Rovněž se kurz věnuje i speciálním technikám získávání informací o potřebách uživatelů, se zaměřením na obtížně komunikující uživatele. Do kurzu jsou zahrnuta i témata rozvoje komunikačních dovedností v práci s rodinou uživatele a profesionální zvládání konfliktních či obtížných situací.

Obsah

 • Základní komunikační dovednosti klíčového pracovníka
 • Aktivní naslouchání
 • Další metody získávání informací o potřebách uživatele
 • Asertivní přístup v práci klíčového pracovníka
 • Řešení obtížných situací a konfliktů s uživateli a spolupracovníky
 • Komunikační dovednosti v týmové spolupráci
Specifika komunikace s uživatelem
s agresivním chováním

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2020/0528-SP/PC/PP

Anotace

Pracovníci v sociálních službách označují komunikaci s agresivním uživatelem za jeden z nejtěžších momentů ve svém povolání. Toto téma je z důvodu vzrůstajícího výskytu agresivního chování uživatelů stále více diskutováno s důrazem na nalezení vhodných nefarmakologických metod zvládání agrese. Mezi nejefektivnější metody patří specifická komunikace s agresivním uživatelem, jenž zahrnuje proaktivní přístup pečovatelů, včasné rozpoznání a zvládání konfliktů a v neposlední řadě umění vyrovnat se s psychickou zátěží. Seminář přináší teoretický základ k problematice agresivity, vysvětluje příčiny agresivního chování uživatelů a popisuje jednotlivé fáze agresivního chování. Druhá část kurzu je zaměřena na specifické dovednosti vedoucí ke zvládání agresivního chování a přináší praktický nácvik daných komunikačních postupů.

Obsah

 • Základní pojmy: agrese, agresivita, druhy agrese
 • Příčiny agresivního chování klientů v zařízeních sociální péče
 • Různé podoby agresivního chování
 • Možnosti zvládání agrese klientů
 • Jak agresi předcházet?
 • Duševní hygiena pracovníka v sociálních službách
 • Komunikace s agresivním klientem
Komunikace s uživateli trpícími Alzheimerovou chorobou

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2020/0529-SP/PC/PP

Anotace

Pracovníci v sociálních službách stále častěji pečují o seniory, kteří vykazují známky různého stupně Alzheimerovy choroby. Uživatelé trpící Alzheimerovou chorobou vyžadují v péči zvláštní přístup, a to především v oblasti komunikace. Seminář umožňuje účastníkům rozšířit si teoretické znalosti o Alzheimerově chorobě a zároveň získat praktické dovednosti a užitečné tipy pro efektivní komunikaci. Seminář dává důraz na přijetí specifického chování těchto uživatelů a vysvětluje příčiny změn, které nastávají ve struktuře osobnosti postiženého. Nabyté znalosti a dovednosti z kurzu podpoří pečovatele v budování prostředí a zázemí, jež zkvalitní postiženým osobám život a umožní jim prožívat kladné emoce.

Obsah

 • Nástup Alzheimerovy choroby
 • Průběh a příznaky Alzheimerovy choroby
 • Přístup ke klientům trpícím demencí
 • Přístup ke klientům trpícím depresí
 • Péče o nemocné a praktická doporučení pro pečovatele
 • Význam příbuzných v péči o klienty s Alzheimerovou chorobou
 • Práva nemocných trpících Alzheimerovou chorobou
 • Vliv prostředí a aktivizační techniky
Komunikace a vzájemná podpora v týmech
v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2021/0081-SP/PC/PP/VP

Anotace

V prostředí sociálních služeb je otevřená komunikace a vzájemná podpora mezi členy týmu základním předpokladem zvládání této náročné pomáhající profese. I když mezilidské vztahy mezi jednotlivými pracovníky budou mít vždy rozdílnou kvalitu, je třeba neustále pracovat na funkčnosti celého týmu. „Zdravý tým“ je pak schopen lépe vstřebávat a zvládat náročné a emočně vypjaté situace, popř. i konflikty mezi členy. Seminář je zaměřen především na rozvoj schopnosti všech členů týmů otevřít problém a společně nalézat řešení. Kurz ukazuje cesty, jak proaktivně komunikovat problém zatížený emocemi či konfliktem. Během kurzu je rovněž rozebírán a diskutován přínos vzájemné podpory a sdílení ve zvládání mimořádné pracovní zátěže.

Obsah

 • Definice týmů
 • Znaky efektivních týmů v prostředí sociálních služeb
 • Role v týmu, specifika v rámci sociálních služeb
 • Zvládání konfliktů a jejich řešení
 • Čeho se vyvarovat při konfliktech
 • Proaktivní otevírání komunikačních problémů
 • Vývoj týmů a budování vzájemné podpory
Komunikační dovednosti v problémových situacích v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2021/0970-SP/PC/PP/VP

Anotace

V pomáhajících profesích dochází na základě různých příčin k problémovým či konfliktním situacím. Každý pracovník by měl umět tyto situace včas odhalit, profesionálně je zvládnout či přispět dle svých možností k posunutí problému či konfliktu do fáze řešení. Tato dovednost zahrnuje odhalení věcného jádra konfliktu či problému, zpracování emocí zúčastněných, analýzu dané situace a vytvoření podmínek k řešení. Tento komplexní přístup vyžaduje znalosti z oblasti psychologie, přehled ve vhodných postupech, příslušné komunikační dovednosti, a především uvědomění si specifik řešení konfliktů a problémových situací v zařízení sociálních služeb. Seminář podává nejen teoretický základ a náhled na danou problematiku, ale poskytuje i nácvik příslušných komunikačních dovedností.

Obsah

 • Anatomie konfliktů a problémových situací
 • Dopad negativních emocí na průběh konfliktu
 • Chyby při posuzování komunikačních partnerů
 • Konflikt mezi skupinami
 • Osobnost a reakce na problémovou situaci
 • Agresivita a manipulace, vhodné vyjádření negativních emocí
 • Asertivita a proaktivní komunikace
 • Model řešení konfliktů a problémových situací
 • Specifika řešení konfliktů v praxi sociálních služeb
Komunikace v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2022/0931-SP/PC/PP/VP

Anotace

V paliativní péči je profesionální a empatická komunikace jedním ze základních pilířů péče. Komunikace v paliativní péči klade vysoké osobnostní i profesní nároky na pečující a ošetřovatelský personál. Seminář široce nastoluje toto téma a je průvodcem mnoha dovedností a znalostí, jež jsou nezbytné v komunikaci s uživatelem v terminálním stadiu.

Kurz se zabývá osobnostním růstem pečujícího a rozvojem empatického vnímání, nezapomíná zdůraznit potřebu pravidelné sebereflexe a supervize. Rovněž je zaměřen na přímou komunikaci a vedení rozhovorů s umírajícím uživatelem, a to především v oblasti zjišťování a praktického naplňování potřeb. Kurz zmiňuje i význam doprovázení, rozvojem důvěry ve vztahu pečující-uživatele a duchovní podporou. Seminář otevírá mimo jiné i otázku uspořádání osobních záležitostí, s čímž souvisí i vhodná forma komunikace s příbuznými.

Obsah

 • Osobnost pečujícího v paliativní péči
 • Potřeby uživatelů v terminálním stádiu
 • Doprovázení uživatele v terminálním stádiu
 • Rozvoj empatické komunikace
 • Uspořádání osobních záležitostí, práva uživatelů
 • Komunikace s příbuznými uživatele v terminální stadiu
Efektivní komunikace v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2021/0803-SP/PC/PP/VP

Anotace

Umění profesionální komunikace je v rámci sociálních služeb považováno za jednu z klíčových kompetencí. Rozvoj komunikačních dovedností je neustálý proces, jenž lze podpořit sebereflexí, nácvikem dílčích dovedností či rozšířením znalostí v rámci typologie osobností.


Seminář je zaměřen na osvětlení nejčastějších příčin komunikačních bariér mezi komunikačními partnery. Kurz upozorňuje i na význam rolí, jež komunikační partneři v dané chvíli zastávají, např. uživatel-pečovatel, pečovatel-pečovatel, pečovatel–vedoucí pracovník, a vysvětluje změny v komunikačním chování v závislosti na roli. Kurz rovněž napomáhá absolventům rozvíjet dílčí komunikační dovednosti z oblasti asertivních technik, aktivního naslouchání či pozitivní komunikace a umožňuje absolventům vyzkoušet si nové dovednosti v bezpečném prostředí.

Obsah

 • Význam a funkce komunikace v prostředí sociálních služeb
 • Vyjádření emocí prostřednictvím neverbální komunikace
 • Proaktivní komunikace
 • Nácvik aktivního naslouchání
 • Reakce na komunikačního partnera, vhodné výrazy
 • Specifika komunikace s různými komunikačními partnery
 • Komunikační bariéry v prostředí sociálních služeb

Management, motivace
a hodnocení

Motivace k práci, sebemotivace, motivace
v týmu v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2021/0610-SP/PC/PP/VP

Anotace

V každé profesi a pracovním prostředí může docházet k úbytku motivace zaměstnanců či dokonce k syndromu vyhoření. Z jakých důvodů tomu bývá v prostředí sociálních služeb? Jak zabránit klesající motivaci u zaměstnance a jaké vytvářet podmínky v pracovním prostředí? Jak dalece lze ovlivnit různé příčiny ztráty motivace?
Seminář se zabývá jednotlivými složkami motivace a externími faktory ovlivňujícími motivaci. Věnuje se osobnostním rozdílům ve vnímání motivujících podnětů a umožňuje absolventům nalézt vlastní zdroje motivace. Rovněž se zaměřuje na vzájemné posílení motivace v kolektivu, a především varuje před jednáním a chováním, jež působí na jednotlivce a potažmo celý kolektiv demotivačně.

Obsah

 • Motivace k práci v prostředí sociálních služeb
 • Specifika pomáhající profese
 • Důvody demotivace a demotivační chování
 • Důvody osobní demotivace či prokrastinace
 • Vliv stresu na motivaci
 • Osobní přínos, pocit jedinečnosti a vlastní důležitosti, sebemotivace
 • Motivační typologie, vhodné motivační nástroje
 • Ztráta motivace a syndrom vyhoření
 • Vliv pracovního prostředí na motivaci
 • Motivující komunikace v rámci týmu
 • Motivující a demotivující přístup k druhému
 • Jaká slova využíváme v komunikaci
 • Šíření negativních emocí v pracovním kolektivu
Firemní kultura v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0930-SP/PC/PP/VP

Anotace

Firemní kultura v zařízení sociálních služeb má přímý dopad na atmosféru v instituci, pověst zařízení a na kvalitu služeb. Firemní kultura rovněž zrcadlí úroveň komunikace mezi zaměstnanci či podobu vztahu k uživatelům. Na budování firemní kultury by se měli stejnou měrou podílet všichni zaměstnanci i vedení a neustále pracovat na vytvoření zdravého pracovního prostředí, jež v prvé řadě pocítí uživatel sociální služby.

Obsah

 • Pojem firemní kultura v prostředí sociálních služeb
 • Standardy kvality sociálních služeb a jejich odraz ve firemní kultuře zařízení sociálních služeb
 • Firemní kultura orientovaná na uživatele
 • Budování zdravé firemní kultury v praxi sociálních služeb
 • Ukotvení etiky ve firemní kultuře zařízení sociálních služeb
 • Interní zákazník
 • Stížnost jako test firemní kultury
Vyjednávání pro vedoucí pracovníky
a intervence do konfliktu

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0314-VP

Anotace

Seminář představuje klíčové zásady při vyjednávání a nahlíží na proces vyjednávání z různých úhlů. Rovněž poukazuje na nutnost zvýšené sebereflexe a úpravu nevhodných návyků či postupů uplatňovaných v rámci verbální i neverbální komunikace. Kurz předává užitečné informace týkající se strategií a fází vyjednávání a prohlubuje dovednosti, jež umožňují znásobit vliv na výsledek a podobu vyjednávání. Dále se věnuje vyjednávání v konfliktu a radí, jak do konfliktu účinně intervenovat a čeho se v rámci intervence vyvarovat. Poslední oddíl promlouvá o osobnosti vyjednavače či mediátora a poskytuje doporučení, jak v této roli růst a zdokonalovat se. Veškerá teorie je doprovázena konkrétními příklady z prostředí sociálních služeb.

Obsah

 • Roviny vyjednávání
 • Komunikace při jednání
 • Druhy vyjednávání
 • Osobnost vyjednávače
 • Fáze jednání a vyjednávací strategie
 • Konflikt a jeho řešení pomocí intervence
Základy koučování pro manažery sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2021/0082-VP

Anotace

Seminář představuje účastníkům možnosti využití koučujícího přístupu v manažerské praxi. Kurz se věnuje správnému vymezení pojmu koučink a přináší bližší náhled na koučující proces, včetně osvětlení metodiky GROW. Blíže se zabývá klíčovými body koučovacího rozhovoru: nastavení pozitivních cílů, pokládání koučovacích otázek a v neposlední řadě zvyšování sebedůvěry, odpovědnosti a uvědomění koučovaného. Rovněž vyjmenovává přínosy koučinku pro osobní rozvoj samotného manažera. Část kurzu je směřována i na koučující nástroje využitelné při vedení týmů. Součástí kurzu je i praktický nácvik pokládání koučujících otázek v triádách.

Obsah

 • Co je to koučink
 • Koučink v prostředí sociálních služeb
 • Koučující přístup v práci manažera sociálních služeb
 • Zkušenosti z praxe sociálních služeb
 • Koučování týmů
 • Rozvoj manažera prostřednictvím koučování
Dynamický management v prostředí sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0313-VP

Anotace

Management v prostředí sociálních služeb čelí stálým výzvám i přicházejícím změnám. Samotné poskytování sociální služby přináší vzhledem ke struktuře uživatelů řadu složitých úkolů, jež jsou navíc naplňovány v proměnlivém prostředí za narůstajících požadavků. Seminář představuje nové manažerské přístupy a rozsáhle se věnuje výkladu pojmu "učící se organizace", jenž je neodmyslitelně spojen s neustálým rozvojem lidských zdrojů. V praktické části semináře lze nahlédnout na přínos koučujícího přístupu v řízení týmů a zamyslet se nad zněním koučujících otázek, jež přispívají k budování odolnosti organizace vůči vnějším změnám. Poslední část kurzu se zabývá možnostmi seberozvoje dynamického manažera a poukazuje na klíčové prvky vytvářející manažerskou integritu.

Obsah

 • Pojetí dynamického managementu
 • Rozvoj pracovníků v koncepci dynamického managementu
 • Učící se organizace
 • Porada v duchu dynamického managementu
 • Seberozvoj dynamického manažera
Delegování a efektivní motivace podřízených

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0311-VP

Anotace

Seminář nabízí ucelený pohled na problematiku motivace podřízených, včetně motivační typologie, a zabývá se praktickým uplatněním těchto znalostí a dovedností v prostředí sociálních služeb. Přístup k motivaci podřízených zasazuje do celkového konceptu řízení pracovního výkonu podřízeného od zadávání úkolů, přes podávání kvalitní zpětné vazby až po individuální přístup k využití dostupných motivačních nástrojů. Kurz rovněž dává důraz na praktické osvojení komunikačních technik při motivačním rozhovoru. Jako další prostředek motivace podřízených a rozvoje kultury organizace přináší proces delegování. Absolvent kurzu se seznámí s metodikou postupu delegování v teoretické rovině i na praktických příkladech a dozví se o úskalích, jež delegování provázejí.

Obsah

 • Základy managementu
 • Zadávání úkolů a efektivní motivace
 • Motivační typologie
 • Efektivní motivace v praxi
 • Zásady a metodika delegování
 • Delegování v praxi sociálních služeb
Prezentace sociální služby uživatelům
a jejich rodině

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0315-SP/PC/PP/VP

Anotace

Potenciální uživatelé sociálních služeb se vyznačují určitou křehkostí. Bývají v těžké životní situaci či nemocní, mnohdy mají z různých důvodů snížené rozhodovací schopnosti, mohou být snadněji manipulovatelní. Z těchto důvodů jsou kladeny na prezentaci sociální služby zvýšené etické nároky a úspěšnost prezentace je nebývale spojena s osobou zastupující a prezentující danou sociální službu.
Seminář shrnuje zákonitosti, jež vytvářejí image sociální služby, a vyjmenovává nejčastější prohřešky proti dobrému jménu. Seminář se věnuje specifikám prezentace sociální služby, prvnímu kontaktu s potenciálním uživatelem i samotnému jednání se zájemcem o službu. Teoretické části kurzu jsou vždy doplněny praktickým nácvikem komunikačních dovedností na modelových situacích z prostředí sociálních služeb.

Obsah

 • Základy prezentace sociální služby
 • Charakteristika potenciálního uživatele
 • První kontakt s potenciálním uživatelem
 • Obecné prezentační dovednosti
 • Jednání se zájemcem o službu

Přímá péče o uživatele
a ošetřovatelství

Hygienická péče na lůžku pro pracovníky v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2023/0995-SP/PC/PP/VP

Anotace
Minimalizovat přenos nákaz je jedním z doprovodných úkolů všech pracovníků v sociálních službách. I při povědomí o všech náležitostech daných postupů dochází v praxi často k upevňování nevhodných návyků. Kurz "Hygienická péče na lůžku pro pracovníky v sociálních službách " nabízí pracovníkům zpětnou vazbu v této oblasti a umožňuje korigovat nevhodné postupy pomocí praktického tréninku pod dohledem lektora. Kurz je zaměřen na tyto klíčové oblasti: hygiena rukou, správná manipulace s ústenkou a hygiena na lůžku, včetně péče o inkontinentního uživatele. Kurz rovněž nabízí řadu doplňujících informací a novinek ze základů epidemiologie.

Obsah

 • Obecné principy hygienických postupů v rámci sociálních služeb
 • Obecné zásady hygieny rukou – praktický nácvik mytí rukou
 • Správná manipulace s ústenkou
 • Základní postupy hygieny na lůžku - výběr pomůcek, vhodné postupy, ošetření pokožky
 • Nácvik ošetření inkontinentního uživatele – pomůcky, postupy

Praktické řešení nežádoucích stavů u neklidného uživatele s agresivními projevy v praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/1054-SP/PC/PP/VP


Vzdělávací program seznamuje účastníky s praktickým řešením nežádoucích stavů u neklidných uživatelů s agresivními projevy. Tyto nežádoucí stavy se vznikají zejména emocionálními změnami v důsledku dlouhodobé nepříznivé sociální situace uživatele. Pracovníci pro kvalitní a bezpečné poskytování služeb potřebují zvládat základní komunikační techniky (deeskalační) pro práci s neklidem či případnou agresivitou, aby mohli na nežádoucí stavy adekvátně reagovat při zachování důstojného zacházení, respektu a úcty, individuální pomoci a přiměřenosti užitých prostředků.

Obsah

 • Riziko v sociálních službách
 • Přiměřené a nepřiměřené riziko
 • Legislativní úprava ochrany práv v České republice
 • Doporučený postup MPSV č. 06/2018. Práce s klientem s rizikem v chování, aplikace aktuálního stavu do SQSS
 • Praktické řešení nežádoucích stavů neklidného uživatele
Pracujeme v týmu – pracujeme multidisciplinárně

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0933-SP/PC/PP/VP


Cílem tohoto vzdělávacího programu je naplňování principů kvalitní a moderní sociální služby v jejímž středu stojí uživatel – jeho potřeby a přání, tj. program připravuje účastníky na efektivní spolupráci v multidisciplinárním týmu. Interaktivní program staví zejména na příkladech dobré praxe ve smyslu cyklu realizace cílů a plánů péče, systém předávání práce, struktura a práce s kapacitou. Účastníci jsou podporování v kompetencích pro dlouhodobý rozvoj a udržitelnost. Účastníci v praktické části absolvují modelové situace spolupráce tak, aby na základě vlastní zkušenosti projektovali nejvhodnější postup spolupráce multidisciplinárního týmu v jejich zařízení.

Obsah

 • Multidisciplinární přístup
 • Multidisciplinární tým a role jednotlivých členů
 • Multidisciplinární péče v praxi
 • Komunikační přístupy
 • Proces zefektivňování týmové práce
Zplnomocňování a podpora v rozvoji soběstačnosti u stárnoucích uživatelů

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0936-SP/PC/PP


Vzdělávací program připravuje zaměstnance sociálních služeb na zplnomocňování a podporu stárnoucích uživatelů v rozvoji soběstačnosti. Umožňuje získat znalosti a dovednosti vedoucí k definování přiměřené míry podpory, dopomoci a pomoci. Prostřednictvím praktických nácviků, výměny zkušeností a příkladů dobré praxe dochází k osvojení si vybraných metod a technik pro rozvoj soběstačnosti. Při zapojení účastníků je prostor pro sebereflexi využívaných postupů a motivaci pro implementaci postupů inovativních.

Obsah

 • Aktivní stárnutí a kvalita života
 • Podpora, dopomoc, pomoc
 • Dilemata v rozvoji soběstačnosti
 • Metody a techniky práce pro rozvoj soběstačnosti

Etika a lidská důstojnost, jako základ péče

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0929-SP/PC/PP/VP


Vzdělávací program uvádí účastníky do kontextu etiky a lidské důstojnosti, jakožto základu péče pomáhajících profesí. Usiluje o praktickou reflexi etických dilemat, se kterými se pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci setkávají dnes a denně. Praktické zapojení účastníků směruje k přijetí praktického rozměru etiky – pokora, sebepojetí a respekt; důstojnost, umírání a smrt; spiritualita; nejlepší zájem uživatele; oznamovací povinnost; dopady multikulturní společnosti na práci pečovatele. Významná část setkání je věnována vztahu pracovníka a uživatele a právům uživatele z hlediska jeho percepce.

Obsah

 • Úvod do etiky
 • Profesní etická orientace
 • Vztah pracovníka a uživatele
 • Práva uživatelů
 • Praktické příklady řešení etických dilemat a problémů
Prevence vzniku dekubitů

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0836-PC

Anotace


Vhodná péče o pokožku uživatelů v rámci prevence vzniku dekubitů patří mezi základní úkoly pracovníků v sociálních službách a vyžaduje komplexní přístup k péči. Kurz "Prevence vzniku dekubitů v zařízeních sociální péče" uvádí účastníky do problematiky anatomie kůže a dekubitů. Zaměřuje se především na význam prevence jejich vzniku prostřednictvím správné výživy, polohování, výběru inkontinenční pomůcky a použití speciální kosmetiky. Kurz vyjmenovává faktory, jež k tvorbě dekubitů přispívají, a doporučuje způsoby jejich eliminace. Kurz rovněž navrhuje vhodné postupy při polohování uživatelů a představuje vhodné polohovací a antidekubitní pomůcky.

Obsah

 • Anatomie a fyziologie kůže
 • Vznik dekubitů
 • Prevence vzniku dekubitů v praxi
 • Antidekubitní program v zařízení sociální péče
Základy paliativní péče v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0391 - SP/PC/PP/VP

Anotace

Personál v sociálních službách často řeší otázky týkající se péče o umírající uživatele. Potřebuje umírající uživatel specializovanou paliativní péči? Jak naplňovat duchovní potřeby uživatele? Jak kvalitně pečovat o umírající pomocí dennodenních ošetřovatelských úkonů?

Odpovědi na tyto a další otázky přináší seminář Základy paliativní péče v sociálních službách, který popisuje zásady, význam a možnosti paliativní péče v prostředí sociálních služeb. Seminář účastníkům vysvětluje, jakými způsoby mohou přispět ke kvalitní péči o umírajícího, jak reagovat na změnu potřeb uživatele a jaké jsou nároky na samotného pečovatele. Seminář neopomíjí etickou a duchovní stránku paliativní péče a společně s absolventy se zamýšlí nad dobrou praxí paliativní péče.

Obsah

 • Postoje k umírání a smrti v současné společnosti
 • Význam a přínosy paliativní péče, hospicová péče
 • Způsoby a možnosti poskytování paliativní péče
 • Nároky na pečovatele o umírající
 • Duchovní přístupy v péči o umírajícího
 • Etické principy v péči o umírajícího, filozofické otázky
 • Psychologie osobnosti umírajícího
 • Péče o příbuzné, pozůstalé
Individuální práce s uživatelem, prevence vzniku závislosti na sociální službě

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0319-SP/PC/PP/VP

Anotace

Sociální služba bývá mnohdy pro uživatele klíčovou oporou v jeho životní situaci. Cílem sociálních služeb je mimo jiné zajistit maximální naplňování potřeb znevýhodněných osob, ale zároveň i podpora uživatelů být na sociálních službách co nejméně závislý a volit ty úkony v rámci čerpání sociálních služeb, které si není uživatel schopen zajistit sám.
Seminář doporučuje vhodné postupy přímé práce s uživatelem, jenž podporují soběstačnost uživatele, a vybavuje absolventy potřebnými komunikačními dovednostmi. Individuální práci s uživatelem zasazuje do koncepce individuálního plánování, kdy zdůrazňuje především osobnost uživatele a kvalitu jeho života. Kurz předkládá základy Böhmova psychobiografického modelu založeného na aktivizaci a reaktivizaci psychických schopností člověka a obsahuje doporučení, jak tento model přenést do praxe.

Obsah

 • Demografie, pojem stáří
 • Specifika uživatele v seniorském věku
 • Specifika uživatele s mentálním či tělesným znevýhodněním
 • Kvalita života uživatele a možnosti jejího zvýšení
 • Böhmův psychobiografický model
 • Osobnost uživatele a význam aktivizace
 • Praktická doporučení v uplatňování Böhmova psychobiografického modelu
Duševní hygiena a etický přístup
v paliativní péči

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0928-SP/PC/PP/VP

Anotace

Péče o uživatele v terminálním stádiu je nesmírně náročný úkol, jak po stránce zajištění jejich fyzických potřeb, tak po stránce naplnění potřeb duchovních. Během péče o uživatele v terminálním stádiu vyvstává řada etických a duchovních otázek, které zaznívají z úst uživatele, jeho blízkých, a které si kladou i sami pečující.

Věnovat se těmto otázkám a postupně je zodpovídat bývá základním předpokladem prevence syndromu vyhoření. Na tomto semináři mají účastníci možnost tyto otázky otevřít, reflektovat své zkušenosti a hledat odpovědi společně s lektorem. V první části kurzu se podrobně věnuje etickému přístupu v paliativní péči, vysvětluje základní etické principy a poukazuje na základní etická a duchovní témata v paliativní péči. V druhé části se pak zabývá osobností pečujícího, duševní hygienou a zpracováním psychické zátěže profese.

Obsah

 • Význam etického přístupu v paliativní péči
 • Základní pojmy z oblasti etiky
 • Specifické nároky na pečující v paliativní péči
 • Duševní hygiena pečujících
 • Význam relaxace
Umění doprovázet

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0934-SP/PC/PP/VP

Anotace

Seminář se velice podrobně věnuje komunikaci s uživatelem v terminálním stádiu. Nahlíží na problematiku z psychologické stránky, zdůrazňuje význam hluboké empatie či schopnost reflektovat přání uživatele a rozvíjí v účastnících komunikační dovednosti zaměřené na doprovázení umírajících.

Seminář vysvětluje princip verbálních i neverbálních metod doprovázení, jež reagují na aktuální potřeby konkrétních uživatelů. Vrací účastníky k významu posledního přání či posledního rozloučení, poukazuje na častou potřebu umírajících najít smysl svého života či obracení se k minulosti. Nezapomíná se ani na doporučení týkající se jednání s pozůstalými a připravuje pečující na tento nelehký úkol. Kurz se zabývá i osobností doprovázejícího, jeho osobním i profesním růstem a napomáhá účastníkům hledat odpovědi na etické otázky.

Obsah

 • Pojem thanatologie
 • Jak může doprovázení pomoci
 • Podpora bližních nemocného
 • Osobnost doprovázejícího
 • Individuální přístup v doprovázení
Individuální plánování pro klíčové pracovníky

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0603-SP/PC/VP

Anotace

Individuální plánování a tvorba individuálního plánu patří mezi nejčastěji diskutovaná témata mezi klíčovými pracovníky. Seminář přináší ucelený pohled na individuální plánování a provází celým procesem. Uvádí souvislosti individuálního plánování se standardy kvality sociálních služeb a zdůrazňuje jeho význam.

Seminář zdůrazňuje nezbytnost správné charakteristiky a formulace osobního cíle uživatele. Absolventům předestírá řadu technik a metod zjišťování potřeb uživatele a umožňuje nácvik těchto technik s podporou zpětné vazby od lektora. Seminář se rovněž věnuje nejčastějším problémům spojených s individuálním plánováním, s tvorbou individuálního plánu a přináší tipy k tvorbě záznamů. V neposlední řadě se obrací i k nezbytným podmínkám realizace individuálního plánu a vyzdvihuje nutnost spolupráce celého týmu.

Obsah

 • Individuální plánování ve vztahu ke standardům sociálních služeb
 • Osobní cíl klienta
 • Zjišťování potřeb klienta, tvorba a realizace IP
 • Obtížně komunikující klient
 • Pracovní tým a individuální plánování
 • Dokumentace IP
Osobnost a role klíčového pracovníka
v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0605-SP/PC/VP

Anotace

Seminář shrnuje celkovou náplň práce klíčového pracovníka a zabývá se nároky a požadavky, které jsou na klíčového pracovníka kladeny. Dívá se nejen na povinnosti a popis práce, ale rovněž se věnuje osobnosti klíčového pracovníka, osobnostnímu rozvoji a vnitřní motivaci. Účastníkům doplňuje i nezbytné znalosti z právního minima a hlouběji prochází standardy sociálních služeb, jež se práce klíčového pracovníka přímo dotýkají. Část kurzu se zabývá rozvojem komunikačních dovedností, připomíná různé komunikační techniky v práci s uživatelem a doporučuje vhodné postupy v komunikaci s kolegy při realizaci péče.

Obsah

 • Role klíčového pracovníka
 • Standardy sociální služeb v práci klíčového pracovníka
 • Právní minimum pro klíčové pracovníky
 • Klíčový pracovník a realizace péče
 • Rozvoj klíčového pracovníka
Úvod do problematiky psychických poruch
u uživatelů v zařízení sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0817- SP/PC/VP/PP

Anotace

Seminář podává obecný přehled charakteristik běžných psychických poruch. Kurz napomáhá účastníkům se v této problematice orientovat a porozumět projevům uživatelů s psychickou poruchou, a tím zvýšit kvalitu péče u této skupiny uživatelů. Seminář zdůrazňuje potřebu odpovídající léčby a předkládá možnosti resocializace. Zároveň ale upozorňuje na úskalí, jež resocializaci provází, a řeší i právní odpovědnost uživatele s psychickou poruchou. Podrobně pak vysvětluje projevy jednotlivých poruch a dává doporučení ohledně základních zásad komunikace s danou skupinou uživatelů.

Obsah

 • Obecná charakteristika psychických poruch
 • Obecné možnosti léčby duševních poruch
 • Právní problematika týkající se duševně nemocných
 • Poruchy osobnosti ve stáří
 • Psychické poruchy způsobené alkoholem
 • Organické psychické poruchy. Schizofrenie.
 • Péče o uživatele s mentální retardací
Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele

Časová dotace: 5 hodin
Číslo akreditace: A2018/0451-SP/PC/PP

Anotace

Inkontinence se řadí mezi velmi častá onemocnění uživatelů sociálních služeb, jež mívá nemalý dopad na psychickou stránku uživatele. Mimo jiné i významně zvyšuje nároky na hygienu a ošetřovatelský proces, který zahrnuje především správnou aplikaci vhodných inkontinenčních pomůcek.
Seminář přináší základní poznatky v tématu inkontinence, informuje o jednotlivých typech a příčinách vzniku, popisuje stupně inkontinence a jejich vliv na kvalitu života. Velká část kurzu je zaměřena na praktický nácvik výběru funkční pomůcky a aplikaci těchto pomůcek dle osvědčených postupů. Kurz se věnuje i doporučením ohledně vhodné komunikace s inkontinentním uživatelem.

Obsah

 • Základní informace o problematice inkontinence
 • Typy inkontinence, stupně inkontinence a možná řešení
 • Problematika inkontinence v přímé péči
 • Ošetření inkontinentního uživatele
 • Péče o uživatele se zaměřením na přímou péči
 • Praktický nácvik použití pomůcek v přímé péči
Specifika péče o inkontinentního uživatele

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2021/1105-SP/PC/PP

Anotace

Inkontinence se řadí mezi velmi častá onemocnění uživatelů sociálních služeb, jež mívá nemalý dopad na psychickou stránku uživatele. Mimo jiné i významně zvyšuje nároky na hygienu a ošetřovatelský proces, který zahrnuje především správnou aplikaci vhodných inkontinenčních pomůcek. Seminář přináší řadu poznatků k tématu inkontinence, informuje o jednotlivých typech a příčinách vzniku a popisuje stupně inkontinence. Otevírá i téma vlivu inkontinence na kvalitu života a dopadů na celkové zdraví. Velká část kurzu je zaměřena na praktický nácvik výběru funkční pomůcky a aplikaci těchto pomůcek dle osvědčených postupů. Kurz se věnuje i doporučením ohledně vhodné komunikace s inkontinentním uživatelem a předkládá řadu tipů k efektivní edukaci uživatele.

Obsah

 • Inkontinence - příčiny vzniku, diagnostika, jednotlivé typy
 • Stupně inkontinence a možná řešení
 • Dopady inkontinence na psychickou pohodu uživatele a zásady edukace
 • Ošetření inkontinentního uživatele
 • Komunikace s uživatelem používajícím inkontinenční pomůcku
Výživa a dietní intervence u uživatelů sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0317-SP/PC/PP/VP

Anotace

Naprostá většina uživatelů sociálních služeb má některou z diagnóz spjatých s dietním opatřením či omezením a kvalita výživy má tedy významný vliv na zdravotní stav uživatele. Seminář přináší základní přehled a orientaci v problematice výživy a dietních intervencí. Informuje účastníky o skladbě a přípravě běžných diet, jež jsou uživatelům doporučovány lékařem, zařazovány do dietních systémů v zařízeních sociální péče či jsou dodávány uživatelům prostřednictvím terénních služeb. Kurz rovněž vysvětluje základní souvislosti mezi kvalitou stravy a zdravotním stavem, předkládá nároky organismu na kvalitu a kvantitu stravy, objasňuje i pojmy podvýživa, obezita a karence. Seminář se dále věnuje základním poznatkům z oblasti fyziologie trávicího traktu a je doplněn o základní přehled nejvyužívanějších výživových doplňků a přípravků stravy.

Obsah

 • Přehled pojmů a činnost trávicí soustavy
 • Nároky na kvalitu a kvantitu výživy
 • Jednotlivé živiny a jejich funkce v organismu, základy metabolismu
 • Základy a principy diet využívaných v pobytových sociálních službách, redukční dieta a její modifikace
 • Příprava dané diety a výběr potravin, nebezpečí nevhodných potravin
 • Výživové doplňky a přípravky
Základy první pomoci v sociálních službách

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0317-SP/PC/PP/VP

Anotace

Laická první pomoc neztratila na významu ani v době existence profesionální zdravotnické záchranné služby s celostátní působností. Ve většině případů dobře poskytnutá laická první pomoc zvyšuje efektivitu a účinnost první pomoci poskytnuté profesionály. Znalost základních pravidel a postupů při první pomoci je nezbytnou výbavou pracovníka pracujícího v sociálních službách. Pracovník v sociálních službách by měl mít nejen nezbytné znalosti z oblasti první pomoci, ale měl by také projít praktickým nácvikem poskytnutí PP, který se pak mnohonásobně zúročí v kritickém okamžiku. Seminář obsahuje nejen podstatné informace z tématu první pomoci, ale umožňuje absolventům vyzkoušet si základní praktické úkony poskytnutí první pomoci. Prostor je dán rovněž diskuzi o řešení situací z reálného života a z vlastní praxe v sociálních službách.

Obsah

 • Obecné zásady první pomoci
 • Zásady první pomoci při bezvědomí
 • Kardiopulmonální resuscitace
 • Hypoglykémie, hyperglykémie
 • Krvácení
 • Epistaxe
 • Ošetření popálenin a neúrazových stavů
 • Praktický nácvik
Základy polohování a ergonomické manipulace s klientem v geriatrické praxi

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2020/0861-PC/SP/PP

Anotace

S narůstajícím množstvím uživatelů se sníženou pohyblivostí a soběstačností přicházejí zvýšené nároky na pečovatele ohledně manipulace a polohování uživatelů. Polohování přináší neoddiskutovatelný efekt pro klienty v podobě nižšího výskytu dekubitů, nicméně jde o vysoce specifickou dovednost. Polohování je třeba bezchybně provádět z důvodu dosažení žádoucího efektu a rovněž z důvodu uchování zdraví pohybového aparátu pečovatele. Rovněž nácvik manipulace s uživatelem vyžaduje důslednost s ohledem na zvýšené nároky na šetrnost těchto úkonů. Seminář je koncipován jakožto praktický nácvik dovedností spojených s manipulací a polohováním klientů, jež je doplněn o nezbytný teoretický základ.

Obsah

 • Úvod do polohování
 • Diagnózy spojené s polohováním
 • Způsoby šetrné manipulace s klientem
 • Nácvik polohování - praktická část
 • Nácvik ergonomické manipulace - praktická část
Problémy stárnutí a práce se stárnoucími uživateli

Časová dotace: 8 hodin
Číslo akreditace: A2021/1060-SP/PC/PP/VP

Anotace

Proces stárnutí provází řada psychických i fyzických změn, jež jsou sice fyziologické, nicméně vyžadují odlišný náhled na péči o stárnoucího uživatele. Během procesu stárnutí se často mění hodnoty a potřeby člověka, schopnost komunikace či schopnost adaptace na změny. V zařízeních sociálních služeb se rychlým tempem navyšuje počet klientů s vyššími stupni závislosti, což klade zvýšené požadavky na personál po odborné, fyzické i psychické stránce. Seminář odpovídá na otázky týkající se změn souvisejících se stárnutím a věnuje se potřebám stárnoucích uživatelů. Upozorňuje na nejrůznější úskalí péče o stárnoucí osoby a osoby s demencí, doporučuje vhodné postupy péče a přináší podporu pečujícím.

Obsah

 • Proces stárnutí
 • Proměna potřeb uživatelů
 • Práce se stárnoucími uživateli a aktivizace
 • Využití biografie v péči o stárnoucího uživatele
 • Demence, poruchy spánku, úzkostné stavy
 • Péče o uživatele s demencí
Základy edukace uživatele s inkontinencí
a jeho rodiny

Časová dotace: 5 hodin
Číslo akreditace: A2019/0312-SP/PC/PP/VP

Anotace

Nástup inkontinence často silně zasáhne kvalitu života nemocného. I přes dostupnost široké škály inkontinenčních pomůcek se mnohdy stává, že člověk s diagnózou inkontinence plně nevyužívá všechny tyto možnosti, neboť kvůli citlivosti daného tématu není schopen o problému komunikovat a chybí mu zásadní informace. Tím se nadále rozvíjí jeho sociální izolovanost a kvalita života nadále klesá.
Jak tedy s inkontinentním uživatelem vhodně komunikovat? Jak mu či jeho rodině předat veškeré dostupné informace a nezbytné dovednosti k používání inkontinenčních pomůcek? Seminář přináší základní shrnutí problematiky inkontinence a dále se široce věnuje tématu edukace. Popisuje klíčové zásady edukace a edukačního rozhovoru, zdůrazňuje význam behaviorálního přístupu v edukaci, upozorňuje na nejčastější úskalí v edukačním procesu a představuje různé edukační pomůcky usnadňující daný proces. V rámci kurzu posluchač projde praktickým nácvikem edukačního rozhovoru.

Obsah

 • Úvod do problematiky inkontinence
 • Výběr a aplikace inkontinenční pomůcky
 • Specifika edukace uživatele
 • Klíčové zásady edukačního rozhovoru
 • Edukační rozhovor v praxi

Speciální techniky práce
s uživatelem

Trénink paměti pro praxi sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2021/1066-SP/PC/PP/VP

Anotace

Zhoršování paměti je jedním z příznaků stárnutí, jež má velký dopad na sebevědomí a soběstačnost uživatelů. Dlouhodobý trénink pomocí účinných technik napomáhá udržovat paměť v dobré kondici u aktivních seniorů i u seniorů v pobytových zařízeních. Seminář přináší řadu poznatků z oblasti práce s pamětí a vysvětluje principy fungování paměti. Je zaměřen na praktické procvičení a pochopení různých technik trénování paměti. Absolventovi bude poskytnuta řada tipů a nástrojů, jak s uživateli každodenně procvičovat paměť při běžných činnostech i během aktivizace.

Obsah

 • Trénování paměti v aktivizaci uživatelů
 • Paměť - základní pojmy
 • Strategie přístupů k trénování paměti
 • Cvičení na posílení paměti
 • Mnemotechniky
 • Aktivizace seniorů a trénování paměti
 • Praktická část
Základní kurz Bazální stimulace®

Časová dotace: 24 hodin
Akreditační číslo: A2019/1439-SP/PC

Anotace

Bazální stimulace® má již v praxi sociálních služeb své místo a její aplikace v mnoha případech nesporně vedla k navýšení kvality života uživatele. Bazální stimulace® podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu a komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem klienta. Bazální stimulace® se vyznačuje celostní a vysoce lidskou péčí. Nedílnou součástí práce s tímto konceptem je integrace rodiny a příbuzných do péče a rovněž práce s biografií klienta. Základním principem Bazální stimulace® je zprostředkování vjemů z vlastního těla, umožnění kontaktu s nebližším okolím, okolním světem a navázání komunikace. Seminář přináší absolventům odborné poznatky a širokou škálu praktických dovedností, jež mohou bezprostředně využít v práci s uživatelem. Seminář je veden lektorem s certifikací mezinárodní asociace Bazální stimulace.

Obsah

 • Koncept a historie Bazální stimulace
 • Anatomie a fyziologie nervového systému člověka
 • Biografie
 • Význam vnímání a doteků v konceptu Bazální stimulace
 • Základní prvky Bazální stimulace
 • Somatická stimulace
 • Vibrační stimulace
 • Vestibulární stimulace
 • Masáž stimulující dýchání
 • Životní témata v konceptu Bazální stimulace
Nástavbový kurz Bazální stimulace

Časová dotace: 24 hodin
Akreditační číslo: A2019/1438-SP/PC

Anotace

Nástavbový kurz Bazální stimulace® navazující na základní kurz umožňuje absolventům rozvíjet praktické dovednosti, konzultovat vlastní zkušenosti a rozšířit si vědomosti v oblasti Bazální stimulace®. Zabývá se nejen širšími souvislostmi a reflexí praxe, ale uvádí posluchače do nástavbových prvků Bazální stimulace®. Podrobně se věnuje koupelím, orální, olfaktorické, optické a taktilně-haptické stimulaci a jejich praktickému využití.

Obsah

 • Koncept Bazální stimulace - opakování a rozšiřující informace
 • Životní témata v konceptu Bazální stimulace
 • Anatomie a fyziologie nervového systému
 • Nástavbové prvky konceptu
 • Orální stimulace
 • Olfaktorická stimulace
 • Taktilně-haptická stimulace
 • Optická stimulace
 • Auditivní stimulace
 • Práce s biografií člověka
 • Práce s rodinou a zapojení rodiny do péče
 • Dokumentace k Bazální stimulaci
Úvod do reminiscenční terapie - speciální metoda práce se seniory

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2020/0435-SP/PC/PP/VP

Anotace

Vzpomínání je přirozenou potřebou seniorů, jež bývá v podmínkách moderní doby mnohdy upozaďována. Reminiscenční terapie vyčleňuje této aktivitě prostor a dává jí nový rozměr přinášející zvýšenou kvalitu života především v pozdním seniorském věku. Reminiscenční terapie se cíleně zaměřuje na vyvolávání vzpomínek a na budování vzpomínkového konceptu každého seniora. Senioři mohou být díky reminiscenční terapii více ve spojení s příběhem vlastního života, reagovat na celoživotní prožitky duchovní cestou a vracet se k úspěšným, šťastným a důležitým bodům svého života.
Pečovatelé jsou díky RT lépe informováni o klíčových bodech a průběhu života uživatele a mohou se tak lépe vcítit do jeho jednání a přizpůsobit pečovatelský přístup k danému seniorovi. Největšími přínosy RT pro uživatele jsou zlepšení sociálních kontaktů, uvědomění si vlastní identity a jedinečnosti, zvýšení sebeúcty a sebevědomí, zažití vlastní hodnoty, pomoc při adaptaci na nové prostředí. Kurz vysvětluje podstatu a přínosy reminiscenční terapie, představuje různé formy provádění reminiscenčních setkávání a upozorňuje na různý přístup uživatelů k této aktivitě.

Obsah

 • Úvod do reminiscenční terapie
 • Role vzpomínek v životě seniorů
 • Vliv reminiscenční terapie na kvalitu života seniorů
 • Pečovatel a jeho orientace v reminiscenční terapii
 • Formy reminiscenční terapie v praxi
 • Zdroje a pomůcky pro reminiscenční terapii
 • Specifika reminiscenční terapie pro seniory se psychickými a fyzickými zdravotními problémy

Teorie metod sociální práce, standardy kvality a supervize

Problémy při naplňování standardů kvality sociálních služeb, řešení v rámci dobré praxe

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2020/045 - SP/PC/PP/VP

Anotace

Při naplňování jednotlivých kritérií a podkritérií standardů kvality sociálních služeb dochází k častému opakování a výskytu obdobných chyb a nedostatků z důvodu nepochopení záměru kritérií či podkritérií standardu. Poté často následuje chybná realizace při naplňování konkrétního standardu. Na nedokonalost výkladu standardů kvality mnohdy upozorní až vznik problémové situace nebo přímo inspekce kvality sociálních služeb. Seminář reaguje na potřeby poskytovatelů probrat časté otázky k naplňování standardů kvality sociálních služeb a nahlédnout na příklady dobré praxe.

Obsah

 • Obecný náhled na standardy kvality
 • Procedurální standardy a jejich naplňování
 • Personální standardy a jejich naplňování
 • Provozní standardy a jejich naplňování
 • Nejčastější chyby v naplňování jednotlivých standardů
 • Praktická doporučení a diskuse
Úvod do standardů sociálních služeb

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo:A2022/0935-PC/PP

Anotace

Standardy kvality prostupují a doprovází veškeré konání v sociálních službách. Přesto řada pracovníků v sociálních službách nemá úplně jasný přehled v koncepci standardů kvality, nenachází v nich smysl a nedokáže ocenit jejich význam.
Seminář přináší ucelený souhrn základních informací o standardech kvality a zmiňuje jejich dopad na kvalitu poskytované sociální služby. Zaměřuje se rovněž na podrobnější vysvětlení standardů, jež nejvíce souvisí s náplní práce řadových pracovníků. Kurz odpovídá na nejčastější otázky a problémy objevující se v praxi sociálních služeb.

Obsah

 • Sociální služby a zákon o sociálních službách
 • Hodnocení kvality a význam standardů kvality
 • Ukotvení standardů kvality v zákoně o sociálních službách
 • Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb
 • Modely pojetí sociálních služeb
 • Aplikace jednotlivých standardů sociálních služeb
 • Význam a naplňování jednotlivých standardů pro praxi
 • Nejčastější dotazy k daným standardům
Vybrané poznatky k přípravě poskytovatele
na inspekci kvality sociální služby

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2020/0046-SP/VP

Anotace

Projít procesem inspekce kvality sociální služby považuje řada poskytovatelů za jednu z nejnáročnějších výzev ve své praxi. I když disponují řadou teoretických informací, stále zůstává nezodpovězena řada praktických otázek k průběhu samotné inspekce a k principům posuzování kvality sociální služby inspektory. Seminář informuje účastníky o škále aspektů kvality sociální služby i o právním rámci inspekce, přináší řadu praktických doporučení k přípravě a nevyhýbá se ani přípravě na komunikaci s inspektory. Podstatná část kurzu je zaměřena přímo na nejčastější nedostatky, kterých se poskytovatelé dopouštějí a jež bývají příčinou negativního hodnocení. Kurz uzavírá téma postinspekční fáze, s důrazem na možné změny reagující výsledek inspekce.

Obsah

 • Proces poskytování služeb
 • Kvalita poskytovaných služeb
 • Právní rámec inspekce
 • Inspekce jako nástroj hodnocení kvality sociálních služeb
 • Příprava na inspekci vzhledem ke konkrétním standardům
 • Postinspekční fáze
Úvod do supervize

Časová dotace: 5 hodin
Akreditační číslo: A2022/0436 - SP/PC/PP/VP

Anotace

Supervize je nedílnou součástí rozvoje pracovníků v sociálních službách a vysokou měrou přispívá ke kvalitě poskytované služby. Mnohdy ale není význam supervize správně pochopen v celé své šířce zvláště ze strany supervidovaných, což vede ke snížené proaktivitě pracovníků během supervize. Seminář účastníkům plně vysvětluje pojem supervize, prezentuje různé druhy supervize a představuje vztah: supervizor – supervidovaný. Seminář rovněž přibližuje průběh supervize, výběr supervizora a náležitosti konání supervize. Poukazuje na návaznost supervize ke standardům sociálních služeb a vyzdvihuje kladný vliv supervize na kvalitu péče. Během kurzu si účastníci projdou ukázkou supervize a mohou klást dotazy přímo k procesu supervize a diskutovat jej.

Obsah

 • Ukázka supervize
 • Supervize v kontextu standardů sociálních služeb
 • Průběh supervize a výběr supervizora
 • Druhy supervize
Přechod uživatele z pobytové služby
do chráněného bydlení

Časová dotace: 8 hodin
Akreditační číslo: A2021/0083-SP/PC/PP/VP

Anotace

Seminář reaguje na trend deinstitucionalizace v sociálních službách. Předestírá veškeré přínosy života v přirozeném prostředí i nároky, jež jsou na uživatele v chráněném bydlení kladeny. Kurz provádí procesem přechodu uživatele z pobytové služby do chráněného bydlení krok za krokem, uvádí souvislosti s individuálním plánováním a věnuje se i tvorbě příslušné metodiky. V praxi se opakovaně prokazuje, že uživatelův úspěšný přechod do přirozeného prostředí je významně ovlivněn správnou přípravou daného procesu. Pro uživatele je rovněž důležitá podpora a vzájemná spolupráce pečovatelů, klíčového pracovníka i rodiny. Kurz je tedy zaměřen na precizní vysvětlení celého procesu a ukazuje účastníkům, v kterých bodech mohou uživatele či jeho rodinu podpořit a jak se vhodně zapojit. Kurz se věnuje i případným rizikům, jež jsou v každém konkrétním případě s přechodem spojeny.

Obsah

 • Transformace sociálních služeb
 • Deinstitucionalizace a její procesy
 • Uživatel v procesu transformace
 • Individuální plánování a plán přechodu pro jednotlivé klienty
 • Práce s rodinou
 • Příprava na stěhování
 • Praktické příklady dobré praxe
 • Tvorba metodik - praktická část

Kontakt

PhDr. Mgr. Nikola Peřinová

PhDr. Nikola Peřinová

Konzultant HARTMANN akademie

nikola.perinova@hartmann.info
+ 420 724 671 165
BBP, budova B
Londýnské nám. 2
639 00 Brno