bg-country-switch

Všeobecné obchodní podmínky společnosti HARTMANN - RICO a.s. (VOP)

Nákupní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti
HARTMANN - RICO a.s. (VOP)

1. Dodací lhůty
Objednávky po České republice jsou expedovány do 2 pracovních dnů, do Slovenské republiky do 3 pracovních dnů, následujících po dni objednání, pokud je zboží skladem.

2. Dílčí dodávky
V případě výpadku zásoby zboží zůstává objednaná položka otevřená a je dodána následnou dodávkou ihned po obdržení další zásoby, pokud není dohodnuto jinak. Zákazník je o následných dodávkách informován přibližným časovým údajem uvedeným na dodacím listu první dodávky.

3. Způsob doručení
Doručování objednávek po České republice je zajišťováno kurýrní společností v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby (8:00–18:00). Zásilky jsou expedovány buďto jako balíková zásilka (při splnění hmotnostních podmínek - do 30 kg) nebo jako kusová (paletová) zásilka.
Na Slovensku jsou zásilky doručovány kurýrní společností v době od 8:00 do 17:00 hodin.

4. Typy balení
Zboží je expedováno v originálních transportních kartonech opatřených bílou páskou nebo mix kartonech opatřených žlutou páskou. Pokud je doručována ucelená expedovaná paleta, je zboží opatřeno ochrannou strečovou fólií. Pokud je zboží dodáno na euro-paletách, tyto euro-palety zůstávají majetkem dodavatele/prodávajícího/. Odběratel/kupující/ je povinen bez zbytečného odkladu vrátit dodavateli, nebo jeho dopravci, odpovídající počet euro-palet ve stejné kvalitě, v jakých je obdržel.

5. Předání zboží
Zákazník je povinen při převzetí překontrolovat zásilku na kusy doručovacích jednotek, tzn. paleta, karton a v případě porušení lepicí pásky na mix kartonu nebo obalu, zkontrolovat obsah balení za přítomnosti přepravce. Při zjištění viditelného poškození či chybějících kusů, je zákazník povinen zaznamenat výhradu řidiči na přepravní list/čtečku.

6. Reklamace
Při zjištění nesouladu objednávky s dodávkou je zákazník povinen tuto skutečnost nahlásit nejpozději do 48 hodin od převzetí zboží. Po uplynutí 48 hodin nebude na reklamaci dále brán zřetel.Reklamace bude následně prošetřena a při zjištění zavinění ze strany prodejce či dopravce, bude vyřízena ve prospěch zákazníka.

7. Vratky/Zpětný odběr
V případě vracení zboží prodávajícímu musí být zboží zabaleno v přepravním kartonu, aby nedošlo k poškození originálního balení výrobku. Ze zpětných odběrů jsou vyňaty výrobky řady Veroval. Neshody v dodávkách tohoto sortimentu budou řešeny individuálně se zákaznickým servisem. Z důvodu zachování bezpečnosti výrobku lze Sterilní produkty vrátit do skladu dodavatele pouze v případě, že budou dodány zpět v neporušeném originálním kartonu, vracení jednotlivých základních balení (fakturačních jednotek) není dovoleno. Ostatní zavedená (definovaná) pravidla a postupy pro řešení zákaznických reklamací zůstávají v platnosti.

8. Kreditní limity
Prodávající HARTMAN - RICO a.s. má právo zastavit dodávání zboží kupujícímu v případě, kdy součet všech pohledávek prodávajícího za kupujícím (splatných i nesplatných) a hodnoty nově objednaného zboží (dosud nedodaného), překročí interní limit stanovený prodávajícím. Toto právo prodávajícího bere kupující na vědomí a souhlasí s ním.

9. Platební potíže zákazníka
Pokud budou po uzavření smlouvy prodávajícímu známy platební potíže kupujícího nebo obdrží-li prodávající neuspokojivé ekonomické informace o kupujícím, může prodávající požadovat přiměřené záruky a nebudou-li tyto poskytnuty, od smlouvy odstoupit. Jestliže kupující veškeré zboží neodebere ke sjednanému termínu nebo nesplní své platební povinnosti plynoucí i z dřívějších závazků, končí jeho právo na další dodávky. To platí i tehdy, byla-li objednávka ze strany prodávajícího potvrzena. V těchto případech jsou nároky kupujícího na náhradu škody výslovně vyloučeny.

HARTMANN - RICO a.s.
V případě nejasností kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

Nákupní podmínky

1. Preambule
1.1. Tyto Nákupní podmínky vycházejí z platného právního řádu České republiky a upravují právní vztahy mezi společností HARTMANN - RICO a.s. a jejími obchodními partnery /dále jen prodávající/ při nákupu zboží, výrobků, materiálu a surovin /dále jen zboží/ společností HARTMANN - RICO a.s. a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi společností HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím majíce povahu obchodních podmínek ve smyslu ustanovení § 273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.

1.2. Tyto Nákupní podmínky zavazují HARTMANN - RICO a.s. a prodávající, pokud není mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím dohodnuto jinak.

1.3. Prodávající se zavazuje seznámit se se všemi podmínkami obchodu sjednaného mezi ním a společností HARTMANN - RICO a.s., především s těmito Nákupními podmínkami, kupní smlouvou a dalšími písemnými dokumenty, které mu společnost HARTMANN - RICO a.s. předá.

2. Nákup zboží a kvalita zboží
2.1. Nákup zboží mezi společnosti HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím bude probíhat na základě těchto smluvních dokumentů a postupů:
- na základě kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a společností HARTMANN - RICO a.s.
- na základě rámcové kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a společností HARTMANN - RICO a.s. a dílčích objednávek na zboží dle této rámcové kupní smlouvy
- na základě objednávky HARTMANN - RICO a.s. a písemným potvrzením této objednávky ze strany prodávajícího, čímž dojde k uzavření kupní smlouvy
- na základě objednávky HARTMANN - RICO a.s. a dodání zboží dle této objednávky ze strany prodávajícího, čímž dojde také k uzavření kupní smlouvy.

2.2. Standardně by měla objednávka HARTMANN - RICO a.s. obsahovat zejména:
- obchodní firmu prodávajícího, adresu sídla nebo místa podnikání prodávajícího
- číslo objednávky
- objednací číslo zboží, pokud je pro zboží stanoveno
- nákupní text pro objednávané zboží
- množství objednávaného zboží
- termín /den, měsíc, rok/ dodání zboží
- místo dodání zboží a výrobků
- dodací podmínka dle INCOTERMS 2000
- platební podmínka
- další informace významné pro dodávku zboží a výrobků dle uvážení kupujícího

2.3. Objednávky budou prodávajícímu zasílány elektronickou poštou, prostřednictvím České pošty nebo předávány osobně.

2.4. Přijaté objednávky potvrdí prodávající společnosti HARTMANN - RICO a.s. kupujícímu písemně, a to buď faxem nebo e-mailem na adresu, která je uvedena přímo na objednávce.

2.5. Změna objednávky ze strany HARTMANN - RICO a.s. je možná a je účinná ode dne potvrzení této změny ze
strany prodávajícího.

2.6. Prodávající je povinen zajistit, aby zboží bylo dodáno v kvalitě a jakosti, které odpovídají obecným platným právním normám a předpisům (např. nařízení REACH č. 1907/2006/ES), a to u každé dodávky zboží. Dále je prodávající povinen zajistit, aby zboží bylo dodáno v kvalitě a jakosti, která je požadována společností HARTMANN - RICO a.s. v:
- materiálové specifikaci, která může být součástí objednávky nebo její přílohou
- nákupním textu pro objednávané zboží uvedeném v objednávce
- nebo dle vzorku zboží, odsouhlaseného prodávajícím a HARTMANN - RICO a.s.

3. Kupní cena a platební podmínky
3.1 Kupní cena za zboží je stanovena dohodou mezi společností HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím v příslušné smlouvě a pokud není písemně dohodnuto jinak, jedná se o kupní cenu bez daně z přidané hodnoty. Daň je povinen vyčíslit prodávající v souladu s platnou právní úpravou, a to na faktuře (daňovém dokladu).

3.2. Platbu za zboží bude provádět HARTMANN - RICO a.s. na základě faktury - daňového dokladu, vystaveného dodavatelem nejpozději do 15-ti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. HARTMANN - RICO a.s. je oprávněna fakturu vrátit prodávajícímu, pokud neobsahuje některou ze zákonných nebo dohodnutých náležitostí nebo pokud obsahuje nesprávné cenové údaje. Prodávající v takovém případě vystaví fakturu novu s novou lhůtou splatnosti s tím, že do uplynutí této nové lhůty splatnosti není HARTMANN - RICO a.s. v prodlení se zaplacením kupní ceny uvedené na faktuře.

3.3. Splatnost faktury je 30 /slovy třicet/ dnů ode dne jejího doručení do sídla HARTMANN - RICO a.s., pokud není mezi prodávajícím a HARTMANN - RICO a.s. písemně dohodnuto jinak s tím, že lhůta pro splatnost faktury začíná běžet od prvního dne následujícího po dni doručení faktury kupujícímu. Za datum úhrady kupní ceny prodávajícímu se považuje den odepsání částky představující kupní cenu z bankovního účtu kupujícího.

3.4. HARTMANN - RICO a.s. je oprávněna jednostranným úkonem započíst svoji pohledávku za prodávajícím proti pohledávce prodávajícího vůči HARTMANN - RICO a.s., pokud se bude jednat o pohledávky existující, vymahatelné, splatné a nepromlčené.

4. Doba dodání zboží a dodací podmínky
4.1 Dodání zboží se uskutečňuje v termínech, které jsou dohodnuty mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícími ve smluvních dokumentech /tj. kupní smlouva nebo objednávka potvrzená prodávajícím/. Jinými termíny není HARTMANN - RICO a.s. vázána.

4.2. HARTMANN - RICO a.s. má právo nepřevzít od prodávajícího dodávané zboží z těchto důvodů:
a) zásah vyšší moci
b) havárie technologického zařízení HARTMANN - RICO a.s.
c) přerušení dodávky elektrické energie pro HARTMANN - RICO a.s.
d) stávka zaměstnanců HARTMANN - RICO a.s.
e) úřední opatření
f) vstup ČR do válečného stavu

4.3. Pokud odmítne HARTMANN - RICO a.s. převzít zboží od prodávajícího z výše uvedených důvodů, nedostane se HARTMANN - RICO a.s. do prodlení s převzetím zboží a nenese nebezpečí škody na věci vesmyslu ustanovení § 368 a § 455 a násl. zákona č.513/1991 Sb. a prodávající nemá právo požadovat poHARTMANN - RICO a.s. náhradu škody ani jiné sankční plnění.

4.4. Pokud nebude moci HARTMANN - RICO a.s. převzít od prodávajícího zboží v dohodnuté lhůtě z jiných důvodů, než jsou uvedeny v bodě 4 odst. 2, má právo HARTMANN - RICO a.s. požádat prodávajícíhoo přiměřené prodloužení lhůty dodání zboží a prodávající je povinen toto prodloužení umožnit,nejdéle však o 30 dnů.

4.5. Pokud by došlo k marnému uplynutí prodloužené lhůty k dodání zboží /bod 4 odst.3/ nebo pokud by události uvedené v bodě 4 odst. 2 trvaly déle jak jeden kalendářní měsíc, má HARTMANN - RICO a.s. i prodávajícíprávo od smlouvy odstoupit s tím, že žádná strana nemá právo na náhradu škody, která vznikla tímtoodstoupením.

4.6. Prodávající je povinen s dostatečným časovým předstihem oznámit HARTMANN - RICO a.s. všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na včasné dodání zboží v dohodnuté lhůtě, jakož i dobupředpokládaného zpoždění v dodávce zboží. Splnění této oznamovací povinnosti prodávajícíhovšak nezbavuje HARTMAN - RICO a.s. práva požadovat po prodávajícím úhradu smluvní pokutyza nedodržení dohodnuté doby dodání zboží.

4.7. Místem plnění je sídlo společnosti HARTMANN - RICO a.s. nebo místo uvedené na objednávce, příp. kupní smlouvě.

4.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na HARTMANN - RICO a.s. okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo prodávajícím pověřené třetí osoby ve smyslu ustanovení § 455 a § 456 zákona č. 513/1991 Sb.

4.9. HARTMANN - RICO a.s. nabývá vlastnického práva ke zboží, jakmile je mu dodané zboží předáno, pokud není mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím dohodnuto jinak.

5. Doklady ke zboží
5.1 Ke každému dodávanému zboží je prodávající povinen vystavit dodací list, který bude obsahovat tyto náležitosti: - číslo objednávky
- objednací číslo HARTMANN - RICO a.s. pokud je uvedené na objednávce.
- seznam dodaných /sterilizačních/ šarží u zboží, které je deklarováno jako sterilní nebo u zboží, u kterých
HARTMANN - RICO a.s. tento seznam v objednávce požaduje
- název zboží uvedený na objednávce
- dodané množství zboží ve stanovených jednotkách
- váhu /brutto a netto/ zboží
- datum exspirace
- označení prodávajícího

5.2. Ke každému dodávanému zboží je prodávající dále povinen vystavit následujíc doklady:
- Atest kvality zboží
- další doklady, které si HARTMANN - RICO a.s. ke zboží vyžádá

5.3. Převzetí zboží potvrdí pověřený zaměstnanec HARTMANN - RICO a.s. na dodacím listu.

6. Doprava zboží
6.1. Dopravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu bude obvykle zajišťovat na své náklady prodávající s tím, že náklady na dopravu zahrne prodávající do kupní ceny, která bude dohodnuta mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím. /dodací podmínka DDU. dle INCOTERMS 2000/.

6.2. Pokud nebude doprava zboží probíhat podle ustanovení bodu 6.1., může být mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím dohodnuta dodací podmínka EXW, v tom případě se prodávající a HARTMANN - RICO a.s. písemně dohodnou na jedné z těchto variant:
- dopravu zboží zajistí prodávající prostřednictvím třetí osoby s tím, že cenu dopravy je prodávající povinen předem písemně dohodnout s HARTMANN - RICO a.s. Cena dopravy zboží bude HARTMANN - RICO a.s. vyúčtována fakturou - daňovým dokladem buď prodávajícím nebo třetí osobou zajišťující dopravu zboží nebo:
- dopravu zboží si zajistí HARTMANN - RICO a.s. na své náklady.

7. Obal zboží
7.1. Obal zboží je součástí zboží a celé dodávky a obal jako takový má stejný právní režim jako zboží, kterým je obal opatřen, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Cena obalu je zahrnuta v kupní ceně dohodnuté mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím, pokud není dohodnuto jinak.

7.2. Prodávající je povinen zboží opatřit takovým vhodným obalem, který zboží dostatečně ochrání, a to zejména při přepravě a manipulaci tak, aby nedošlo k poškození, znehodnocení nebo zničení zboží.

7.3. Obal zboží musí být vyroben výhradně z recyklovatelných materiálů, a pokud je opatřen symbolem a zkratkou materiálového složení, z něhož je obal vyroben musí být toto značení v souladu s rozhodnutím Komise 97/129/ES ve znění pozdějších novel.

7.4. Prodávající je povinen zajistit, aby obal, kterým je zboží opatřeno, splňoval podmínky stanovené v těchto právních normách:
1. zákon č. 477/2001 Sb., o obalech ve znění pozdějších předpisů, v platném znění ke dni uzavření kupní smlouvy
2. směrnice 94/62/ES ve znění pozdějších novel
3. nařízení REACH č. 1907/2006/ES ve znění pozdějších novel
4. ČSN EN 13695-1 Obsah těžkých kovů v obalovém materiálu nepřekračuje 100ppm.

Obalový materiál dále splňuje alespoň jednu z následujících možností:
5. ČSN EN 13430 Recyklace materiálu
6. ČSN EN 13431 Energetické zhodnocení
7. ČSN EN 13432, ČSN EN 13428 Využití kompostováním a biodegradací

7.5. V případě prodeje nebezpečných látek /ve smyslu zákona č. 350/2011 Sb./, které prodávající prodává HARTMANN - RICO a.s., je prodávající povinen spolu s dodávkou nebezpečné látky přiložit i bezpečnostní list nebezpečné látky. Obal od nebezpečné látky musí být označen dle požadavků Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení (nařízení CLP).

8. Podmínky platné v závazkových vztazích v mezinárodního obchodu:
8.1. Pro závazkové vztahy v mezinárodním obchodu /dvoustranné i vícestranné/ s mezinárodním prvkem platí tyto Nákupní podmínky v celém svém rozsahu, pokud není mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

8.2 Při dodávkách ze států EFTA a jiných než členských států Evropských společenství je povinností prodávajících kromě dodacího listu s náležitostmi uvedenými v bodě 5.1. přikládat k dodávce zboží i duplikát faktury – daňového dokladu. U sterilního zboží je prodávající povinen vždy, kromě výše uvedeného, přiložit Certifikát o sterilizaci. Pokud se tak HARTMANN - RICO a.s. s prodávajícím dohodne, je prodávající povinen také přiložit k dodávce zboží Certifikát o provedené analýze.

8.3. Prodávající, který zasílá své zboží pro HARTMANN - RICO a.s. v kontejnerech s dodacími doložkami C.F.R., C.P.T. a F.O.B /dle INCOTERMS 2000/, je povinen HARTMANN - RICO a.s. doručit tyto doklady:
a) Bill of lading
b) faktura /faktury/ za zboží
c) dodací list/y/
d) pokud jsou pro určitý druh zboží vyžadovány, tak je prodávající povinen také doručit certifikáty o původu zboží a vývozní licenci, která bude potvrzena příslušným státním orgánem země vývozu.
Všechny tyto shora /písm. a) až d)/ uvedené doklady je prodávající povinen doručit poštou na adresu sídle HARTMANN - RICO a.s. nejpozději 5 /pět/ dnů před dnem, kdy bude kontejner se zbožím uvolněn pro vyložení v cílovém přístavu.
Pokud prodávající tuto povinnost k doručení shora uvedených dokladů ve shora uvedené lhůtě nesplní, je HARTMANN - RICO a.s. oprávněna vyúčtovat prodávajícímu veškeré náklady, které HARTMANN - RICO a.s. vzniknou v souvislosti jak s prodlením vykládky kontejneru v cílovém přístavu tak i s pozdním vrácením prázdného kontejneru na místo určené rejdařem (například Demurrage charge) a prodávající je povinen tyto náklady HARTMANN - RICO a.s. uhradit ve lhůtě 30-ti dnů ode dne jejich vyúčtování.

8.4. Existují-li mezi státy Evropské unie a zemí původu preferenční a jiné dohody, umožňující při dovozu zboží do států Evropské unie využít nižších sazeb cla, je prodávající povinen při dodávkám zboží pro HARTMANN - RICO a.s. , kromě dokladů uvedených v bodech 8.2 a 8.3., přikládat také doklady o původu zboží /např. FORM A/, které budou potvrzeny v zemi odeslání.

8.5. Prodávající, kteří mají své sídlo ve státech patřících k Evropské unii, jsou povinni, na základě žádosti HARTMANN - RICO a.s., do 5 /pěti/ dnů ode dne obdržení této žádosti, zaslat HARTMANN - RICO a.s. Prohlášení dodavatele pro výrobky se statutem preferenčního původu dle nařízení Rady EU č. 1207/2001 /Příloha I. nebo II./ a na žádost HARTMANN - RICO a.s. v téže lhůtě i Prohlášení dodavatele pro výrobky bez statutu preferenčního původu dle nařízení Rady EU č. 1207/2001 /Příloha III. nebo IV./. Dodavatel ručí za správnost údajů uvedených v těchto prohlášeních. Případné postihy za nesprávně uvedené údaje budou dodavateli ze strany HARTMANN - RICO a.s. přefakturovány.

9. Podmínky platné pro nákup speciálního zboží - nebezpečných chemických látek a přípravků
9.1. Nákup speciálního zboží – nebezpečných chemických látek a přípravků /dále jen nebezpečných látek/ je možný pouze na základě písemně uzavřené smlouvy mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím nebo na základě písemné objednávky HARTMANN - RICO a.s. potvrzené prodávajícím s tím, že tato objednávka musí obsahovat náležitosti objednávky uvedené v bodě 2.2. těchto Nákupních podmínek.

9.2. Prodávající, který je dle smlouvy nebo dle objednávky povinen nebezpečné látky dodat HARTMANN - RICO a.s. je povinen dodávku nebezpečné látky uskutečnit sám, nesmí k dodávce nebezpečné látky pro HARTMANN - RICO a.s. použít další třetí osobu s výjimkou osoby, která bude zajišťovat dopravu nebezpečné látky.

9.3. Prodávající je povinen zaslat společnosti HARTMANN - RICO a.s. bezpečnostní list nebezpečné látky, a to nejméně pět dnů před uskutečněním dodání nebezpečné látky na základě příslušné smlouvy nebo objednávky. Prodávající je dále povinen zasílat bezpečnostní list nebezpečné látky dodávané HARTMANN - RICO a.s. do pěti dnů po každé jeho aktualizaci.

9.4 Předání nebezpečné látky společnosti HARTMANN - RICO a.s. od prodávajícího /nebo od třetí osoby zajišťující dopravu/ musí být provedeno za stálého dozoru pověřeného zaměstnance HARTMANN - RICO a.s.

9.5. Pro nákup speciálního zboží - nebezpečných chemických látek a přípravků platí kromě tohoto ustanovení bodu 9 celé tyto Nákupní podmínky.

10. Vady zboží
10.1. Prodávající je povinen dodat zboží HARTMANN - RICO a.s. řádně, to je především v množství, jakosti a provedení, termínu dodání a místě dodání, jež určuje smlouva mezi prodávajícím a HARTMANN - RICO a.s. a prodávající dále musí toto zboží opatřit obalem stanoveným smlouvou nebo těmito Nákupními podmínkami.

10.2. Prodávající nesplní svůj závazek vůči HARTMANN - RICO a.s. ze smlouvy, pokud prodávající dodá HARTMANN - RICO a.s. zboží, které nemá vlastnosti dohodnuté ve smlouvě, to je zejména situace, kdy zboží má vady týkající se množství, jakosti, provedení, obalu, dále má zboží vady pokud bylo dodáno jiné zboží než dohodnuté ve smlouvě či má vady v dokladech nutných k užívání zboží. Taktéž nedojde ke splnění závazku prodávajícího vůči HARTMANN - RICO a.s. ze smlouvy, pokud má zboží právní vady. Všechny tyto vady uvedené v tomto bodě 10.2. jsou vady podstatné.

10.3. Pokud HARTMANN - RICO a.s. zjistí, že zboží dodané prodávajícím má podstatné vady, oznámí HARTMANN - RICO a.s. tuto skutečnost prodávajícímu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění těchto vad /dnem oznámením dojde k zahájení reklamačního řízení/ a současně oznámí prodávajícímu, jakým způsobem požaduje odstranění vad zboží. HARTMANN - RICO a.s. může v rámci reklamačního řízení požadovat po prodávajícím odstranění vad takto:
a/ dodání náhradního zboží za vadné, dodání chybějícího zboží
b/ opravu zboží, pokud jsou vady opravitelné
c/ přiměřenou slevu z kupní ceny
d/ vystavení dobropisu na zboží, které není možné pro vady použít ve výrobě

Výběr shora uvedené možnosti je na volbě HARTMANN - RICO a.s. Prodávající se zavazuje vyřídit reklamaci HARTMANN - RICO a.s. do pěti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení, a to zdarma.

10.4. HARTMANN - RICO a.s. taktéž může od smlouvy odstoupit, pokud prodávající poruší smlouvu podstatným způsobem. Smlouva je porušena podstatným způsobem v těchto případech:
- nevyřízení reklamace HARTMANN - RICO a.s. ve lhůtě pěti dnů ode dne zahájení reklamačního řízení
- dodání zboží s vadami ve dvou po sobě následujících dodávkách zboží.
Tímto není dotčeno právo HARTMANN - RICO a.s. odstoupit od smlouvy v případě nepodstatného porušení smlouvy.

10.5. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když je písemné oznámení o tomto odstoupení doručeno prodávajícímu na poslední známou adresu prodávajícího /tj. adresu, která je známa společnosti HARTMANN - RICO a.s. / . Pro odstoupení od smlouvy platí, že je oznámení o odstoupení považováno za doručené prodávajícímu desátý den po předání tohoto oznámení k poštovní přepravě. Toto ustanovení o odstoupení platí i pro případné odstoupení od smlouvy z jiných důvodů, vyplývajících ze závazkového vztahu mezi HARTMANN - RICO a.s. a prodávajícím.

10.6. HARTMANN - RICO a.s., kromě práv uvedených shora v tomto bodě 10, má právo požadovat na prodávajícím náhradu další škody, která vznikne vadným plněním.

11. Místo řešení případných sporů
Cílem HARTMANN - RICO a.s. je maximální úsilí řešit nesrovnalosti či spory s prodávajícími mimosoudní cestou. V případě, že tato snaha HARTMANN - RICO a.s. bude bez výsledku, je u tuzemských prodávajících soud místě příslušný podle sídla žalované strany. U zahraničních partnerů je místem pro řešení případných sporů Okresní soud Brno-venkov popř. Krajský soud v Brně.

12. Závěrečná ustanovení
Pokud by se v důsledku změny právních předpisů nebo jiných důvodů stala některá ujednání těchto podmínek neplatnými nebo neúčinnými, budou tato ujednání uvedena do souladu s právními normami a zbývající ustanoveních zůstávají platná, neodporuje-li to účelu těchto podmínek nebo nejedná-li se o ustanovení, která oddělit nelze.
Tyto Nákupní podmínky HARTMANN - RICO a.s. jsou uvedeny na šesti číslovaných stranách, jsou zveřejněny na Internetu na adrese http://cz.hartmann.info