Zvýšené riziko HAI v důsledku expozice infikovaným nebo kolonizovaným spolubydlícím a předchozím obyvatelům pokoje

Metaanalýza

Základní informace

Rizikovým faktorem pro vznik HAI můžou být kontaminované povrchy. Zdrojem HAI můžou být zbytky patogenních organismů na vyčištěných/dezinfikovaných površích od infikovaných/kolonizovaných spolubydlících nebo bývalých obyvatel.

Cíl

Cílem této studie bylo zjistit, zda se riziko získání HAI zvyšuje přenosem patogenů od kolonizovaných nebo infikovaných spolubydlících, respektive od předchozích obyvatel pokoje.

Návrh studie a metody

Studie byla koncipována jako metaanalýza podle standardních metodických pokynů PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Review and Meta-Analyses).

Vyhledávány byly studie z období od roku 1966 (PubMed) nebo 1974 (Embase) do března 2018. Celkem bylo identifikováno 2 618 studií, z nichž 18 splňovalo kritéria výběru a zahrnovalo 59 372 subjektů. Aby studie mohla být zahrnuta do analýzy, musela být původní a provedena na lidech (klinická studie) ve zdravotnickém zařízení.

Všechny studie zkoumaly riziko HAI od infikovaných/ kolonizovaných spolubydlících nebo předchozích obyvatel pokoje. Výsledným parametrem byla infekce nebo kolonizace stejným organismem. Dva autoři nezávisle na sobě hodnotili kvalitu studií pomocí měřítka Newcastle-Ottawa Scale.

Výsledky

Riziko vyplývající z expozice infikovaným/kolonizovaným spolubydlícím bylo uvedeno ve 12 studiích zahrnujících 33 153 subjektů. Riziko vyplývající z expozice infikovaným/kolonizovaným předchozím obyvatelům pokoje bylo uvedeno v 9 studiích zahrnujících 49 839 subjektů.

Metaanalýza naznačuje souvislost mezi expozicí infikovaným/kolonizovaným spolubydlícím nebo předchozím obyvatelům pokoje a rizikem HAI se stejným patogenem. Ve skutečnosti je riziko získání HAI 2,69× vyšší v případě expozice infikovaným/kolonizovaným spolubydlícím a 1,96× vyšší v případě expozice předchozím obyvatelům pokoje.

Závěr

Analýza ukazuje, že expozice infikovaným/kolonizovaným spolubydlícím nebo předchozím obyvatelům pokojů v nemocnicích je spojena se zvýšeným rizikem HAI se stejným organismem. Aby se výskyt HAI dále snížil. je třeba optimalizovat standardní dezinfekční a izolační postupy.


Zdroj: Wu YL a kol. (2019) Exposure to infected/colonized roommates and prior room occupants increases the risks of healthcare-associated infections with the same organism. (Kontakt s infikovanými/kolonizovanými spolubydlícími a předchozími obyvateli pokoje zvyšuje riziko vzniku infekce spojené se zdravotní péčí stejným organismem.) J Hosp Infect 101(2): 231–239.