Snížení výskytu infekcí močových cest vznikajících v důsledku katetrizace pomocí multimodální intervence

Intervenční studie v jednom centru ve venkovském zařízení terciární péče podporovaná organizací Marshfield Medical Center, Marshfield, USA

Hartmann-HSC-Logo-Claim

Podklady

Infekce močových cest vznikající v důsledku katetrizace (CAUTI) patří mezi nejčastější nemocniční infekce a ovlivňují morbiditu a mortalitu pacientů. Ukázalo se, že zavedení postupů prevence infekcí významně snižuje výskyt těchto infekcí spojených se zdravotní péčí.

Cíl

Hlavním cílem studie bylo snížit výskyt CAUTI zavedením multimodální intervence a porovnat výskyt CAUTI před intervencí a po ní. Tímto způsobem by měla být zajištěna bezpečnost pacientů i zlepšení kvality péče.

Provedení a metody

Tento projekt zlepšování kvality byl realizován ve venkovské fakultní nemocnici s 504 lůžky na americkém Středozápadě. Standardizovaná míra infekce (SIR) byla analyzována před a po multimodální intervenci v roce 2016. SIR představuje poměr pozorovaných infekcí k předpokládaným infekcím. Dalšími cílovými ukazateli byly počet dnů s močovým katetrem u hospitalizovaných pacientů a míra výskytu CAUTI.

Multimodální intervence zahrnovala následující:

  • vzdělávání lékařů a zdravotních sester,
  • úprava šablon záznamů o průběhu léčby a denní upomínky pro poskytovatele v souvislosti s klinickou potřebou katetrů,
  • provádění zavedených osvědčených postupů pro eliminaci CAUTI (např. omezené používání katetrů a kultivace moči),
  • podpora alternativních možností toalety,
  • podpora aseptických technik při zavádění a odstraňování katetrů.

Před zavedením multimodální intervence a po něm v letech 2015 a 2017 byly zaznamenány hodnoty SIR, CAUTI a počet dnů s močovým katetrem.

Výsledky

Po jednom roce intervence došlo na většině oddělení ke snížení primárních a sekundárních ukazatelů, přičemž největší snížení bylo zaznamenáno na lékařských a chirurgických jednotkách intenzivní péče.

Celkově se mezi lety 2015 a 2017 hodnota SIR snížila z 1,524 na 0,607, což představuje rozdíl 60,2 %. Počet případů CAUTI se snížil z 27 před intervencí na 9 po ní. To odpovídá výraznému snížení o 66,6 %. Počet dní s močovým katetrem se snížil o 17,6 % – z 16 195 v roce 2015 na 13 348 v roce 2017.

Všechna snížení byla statisticky významná (p<0,05).

Závěr

Účinným nástrojem ke zlepšení a udržení míry výskytu CAUTI v nemocničním prostředí je multimodální intervence zahrnující vzdělávání, zavedení osvědčených postupů pro používání katetrů a zavedení standardizovaných technických protokolů.


Zdroj: Potugari BR et al. (2020) Multimodal Intervention Approach Reduces Catheter-Associated Urinary Tract Infections (CAUTI) in a Rural Tertiary Care Center. Clin Med Res 18(4): 140–144