Každý den, každou minutu, kdekoliv Každý den, každou minutu, kdekoliv
Mission: Infection Prevention

INFEKCE NESMÍ
MÍT SEBEMENŠÍ
ŠANCI

Každý den, každou minutu, kdekoliv

Naše společná mise:
snížit riziko infekcí na minimum

Nejen aktuálně probíhající pandemie koronaviru ukazuje, jak zásadní roli má prevence infekcí. Každý rok se v celé Evropě nakazí infekcí v nemocnici nebo pečovatelských zařízeních téměř 3,8 milionu lidí. Podle odborných studií lze přitom předcházet 20-50 % případů. Přispět k tomu chce i iniciativa skupiny HARTMANN Mise: prevence infekcí (Mission: Infection Prevention).

Iniciativa staví na dlouholetých odborných znalostech skupiny HARTMANN v oblasti prevence infekcí. Kombinuje produkty prevence infekcí a dezinfekce s komplexními znalostmi získanými během úzké spolupráce s řadou partnerů společnosti z oblasti průmyslu a zdravotnictví.

Nozokomiální nákazy

Kromě lidského utrpení mají nozokomiální infekce i finanční důsledky. Odhaduje se, že přímé roční dodatečné náklady spojené s nuceně prodlouženými hospitalizacemi a dalšími vyšetřeními a léčbou dosahují v celé Evropě částky přibližně 7 miliard eur. Tyto náklady často nese samotná nemocnice či pečovatelské zařízení. Kromě toho zde jsou také další nepřímé náklady, jako náklady na pracovní čas zdravotníků nebo náklady na domácí péči.

Mezi nejčastější nozokomiální infekce patří infekce močových cest spojené s používáním katetrizace, dále virový zápal plic, pooperační infekce ran a infekce spojené s používáním cévních katetrů.

Nejrizikovější jsou zdravotnická zařízení a nemocniční oddělení, v nichž jsou pacienti se sníženou imunitou léčí pomocí invazivních opatření. Patří mezi ně jednotky intenzivní péče, pohotovosti, onkologie a geriatrická oddělení. Riziko nákazy nozokomiální infekcí se zvyšuje s rostoucím průměrným věkem pacientů, rostoucím počtem invazivních léčebných postupů a nárůstem množství mikroorganizmů rezistentních na antibiotika.

„Je zásadní, aby všechny naše činnosti podporovaly zákazníky v jejich každodenní práci,“ říká Dr. Gian Carlo Sciuchetti, vedoucí divize dezinfekce skupiny HARTMANN: „To jim umožní soustředit se na opravdu důležité věci a věnovat více času péči o pacienta.“

Poskytovatelé řešení

V rámci iniciativy nabízí HARTMANN kromě vysoce kvalitních a účinných produktů dezinfekce rukou a povrchů či hotových sterilních setů určených k nejdůležitějším léčebným zákrokům, komplexního školení a vzdělávání také nové pracovní přístupy. Patří sem digitální řešení, jako jsou aplikace pro zlepšení hygieny a prediktivní software včasné diagnostiky infekcí. Iniciativa Mission: Infection Prevention představuje komplexní přístup, který se zaměřuje na prevenci infekcí ve zdravotnických a ošetřovatelských zařízeních, ale který si také klade za cíl snížit zátěž, kterou nozokomiální infekce představují pro širokou společnost. Důležitým prvkem iniciativy Mission: Infection Prevention bude sdružování těchto produktů, know-how a podpůrných služeb pro zákazníky

„Odkláníme se od toho, abychom byli výrobci produktů, a proto kombinujeme vlastní produkty s dalšími nástroji a opatřeními tak, abychom se stali poskytovatelem komplexních řešení v účinné prevenci infekcí,“ vysvětluje Gian Carlo Sciuchetti.

Zvyšování povědomí

V iniciativě Mission: Infection Prevention hraje také zásadní roli vzdělávání. Současná koronovirová krize jasně ukazuje nutnost, aby lidé na celém světě rozuměli, jak zabránit šíření infekce.

V případě nozokomiálních nákaz hraje ústřední roli dezinfekce rukou, kde existuje značný potenciál ke zlepšení. Studie uvádějí, že hygienická dezinfekce rukou se provádí správně jen v 50 % případů.

Díky iniciativě bude společnost HARTMANN pokračovat a dále rozšiřovat diskusi o rizicích infekcí a možných finančních a sociálních důsledcích, která už na veřejnosti existuje.

Společnost HARTMANN se také podělí o své rozsáhlé odborné znalosti na veletrzích a kongresech, při diskusích u kulatého stolu a v klíčových projevech, v tradičních i sociálních médiích i prostřednictvím spolupráce s pacientskými asociacemi, akademickou obcí a neziskovými organizacemi.

„Všichni se v rámci iniciativy Mission: Infection Prevention a s ní souvisejících témat potřebujeme vzdělávat. Každý z nás může pomoct šířit v rozhovorech a prostřednictvím sociálních médií zprávu, jak životně důležité je zabránit šíření infekce. V současné krizi vidíme všude kolem sebe, jak důležitý rozdíl naše práce přináší. Globální pandemie koronaviru více než kdy předtím zdůraznila význam naší iniciativy při zachraňování životů,“ dodává Dr. Sciuchetti.

HOLISTICKÉ ŘEŠENÍ PREVENCE INFEKCÍ

Infekce spojené se zdravotní péčí významně komplikují proces léčby a mohou vyústit i v život ohrožující stav pacienta. Infekcí se v nemocnicích nakazí až 8 % hospitalizovaných pacientů. Díky účinným řešením prevence infekcí v oblastech hojení ran, prevence rizik a dezinfekce výrazně zvyšujeme bezpečnost a efektivitu zdravotní péče jak pro zdravotníky, tak pro pacienty.

Mission: Infection Prevention
Mission: Infection Prevention