Použití komplexního  systému péče u centrálního  žilního katetru může snížit  výskyt infekcí krevního řečiště  souvisejících s katetrem

Použití komplexního systému péče u centrálního žilního katetru může snížit výskyt infekcí krevního řečiště souvisejících s katetrem

Intervenční studie byla provedená ve spolupráci mezi Los Angeles County (LAC) a klinikou University of Southern California (USC).

Hartmann-HSC-Logo-Claim
Výzkum

Kontext

Centrální žilní katetr (CŽK) představuje běžný způsob podávání léků, tekutin nebo krve na jednotkách intenzivní péče (JIP). Vždy zde však existuje riziko infekcí krevního řečiště souvisejících s katetrem (CRBSI), které vedou ke zvýšení morbidity, nákladů na zdravotní péči a pravděpodobně také ke zvýšení mortality. Existuje řada studií o způsobech prevence CRBSI, např. pomocí vhodných hygienických opatření, používáním kontrolních seznamů a školením zaměstnanců. Tyto možnosti byly ověřeny v literatuře a organizace Institute for Healthcare Improvement je spojila do jediného komplexního systému opatření. Jednotlivé položky systému jsou jasně definovány, a proto se může snadno kontrolovat a dokumentovat jejich dodržování, či nedodržování.

Cíl

Cílem studie bylo vyhodnotit zavedení komplexního systému CŽK na JIP pomocí zkoumání jeho dopadu na výskyt CRBSI, změny ve flóře CRBSI a vlivu na možné snížení nákladů na zdravotní péči.

Metody návrhu

Komplexní systém byl použit u všech pacientů přijatých na JIP v Los Angeles County (LAC) a klinice University of Southern California (USC) od ledna 2008 do března 2009. Výskyt CRBSI byl stanovován podle jasné definice asociace Infectious Disease Society of America a Centers for Disease Control and Prevention. Řada zavedených iniciativ ke snížení výskytu CRBSI zahrnovala:

  • dodržování přísných hygienických norem při přípravě výkonu (jako jsou pokrývky hlavy, ústenky, sterilní pláště, sterilní rukavice a sterilní příprava místa)
  • sterilní provedení výkonu • kontrola správné polohy katetru
  • každodenní přezkum, zde je pokračování zavedení CŽL nutné
  • vzdělávací program pro ošetřovatelský a pomocný personál na JIP.

Pro porovnání míry výskytu CRBSI byly shromážděny nemocniční údaje z let 2006 až 2007 a bylo zjištěno relativní snížení rizika. Náklady byly předpovězeny vynásobením prodloužení pobytu v nemocnici dalšími náklady, jako jsou materiál, léky a náklady na obnovení CŽL.

Výsledky

Míra výskytu infekce se na všech zúčastněných JIP výrazně snížila, a to zejména na interních JIP. Významně se snížil celkový počet CRBSI z 9,0 na 2,7 na 1 000 katetrizačních dnů (P < 0,00001) (viz graf). Významných snížení bylo dosaženo také u interních JIP (P = 0,0001), chirurgických JIP (P = 0,01) a popáleninové jednotky (P = 0,02).

Pokud jde o odpovídající organismy, byl pozorován konstantní podíl gramnegativních infekcí, snížení podílu grampozitivních infekcí a zvýšení výskytu plísňových infekcí. Celkové dodatečné náklady (TEC) na organismus byly vypočteny podle následujícího vzorce: TEC = dodatečná délka pobytu + výměna CŽL + podávání léků + náklady na antibiotika. Tímto byly TEC kteréhokoliv daného CRBSI odhadnuty na 32 254 dolarů (viz možné snížení nákladů v grafu).

Počet CRBSI na 1 000 katétrových dnů
Graf: Upraveno Kim JS a další. (2011)

Závěr

CRBSI představují v nemocničním prostředí známý a aktuální problém způsobující zvýšení morbidity, délky hospitalizace, nákladů a případně úmrtnosti. Studie naznačuje, že prevencí CRBSI lze zlepšit péči o pacienty a snížit náklady na zdravotní péči. Intervence v oblasti zlepšení hygieny a kvality péče, jakou představuje i použitý komplexní systém CŽL, by měly být součástí každého udržitelného plánu.

Zdroj: Kim JS a další. (2011) eduction of catheter-related bloodstream infections through the use of acentral venous line bundle: epidemiologic and economic consequences. Am J Infect Control. 39(8): 640-646.