Digitalizace
v Česku má konečně analytické základy

Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb je neslibnějším pokusem, jak prosadit žádoucí změny. Začala tím, že nechala poradenskou společnost KPMG zpracovat kompletní studii, jak jsme na tom v Česku reálně s digitalizací zdravotnictví. KPMG výsledky studie předvedla na konferenci Zdravotnictví 2023.

Úkolem odborníků KPMG bylo zmapovat aktuální stav digitalizace zdravotnictví, připojit k němu zahraniční případové studie, identifikovat hlavní bariéry rozvoje eHealth a sepsat příležitosti a hrozby pro další rozvoj digitalizace.

Hned v úvodu své studie připomínají, proč je vlastně potřeba digitalizovat. Velmi názorná je definice Evropské unie: „Digitální zdraví a péče je inovativní a může zlepšit přístup k péči a její kvalitu a také zvýšit celkovou efektivitu zdravotnictví.“ A lapidárně shrnuto prostě platí, že nemožnost efektivního sdílení informací vždy povede k duplikacím ve vyšetřeních a neefektivitám.

Digitalizace pokulhává všude

Termín sdílet přitom vede nevyhnutelně k digitalizaci. KPMG hned na začátku studie upozorňuje, že je ji potřeba chápat v celkovém kontextu digitalizace státu. A tam to není zrovna valné. „Česká republika dle Digital Economy and Society Indexu zaostává v celkovém stavu digitalizace, a to jak z pohledu skóre roku 2021, tak z pohledu celkového růstu hodnoty indexu v čase.“

KPMG však v chmurném hodnocení pokračuje i nadále, když definuje, jak na tom vlastně reálně jsme. Česko se podle autorů potýká s nedostatečnou legislativní úpravou a nekoncepčním řízením ze strany státu. „Dílčí projekty digitalizace vznikají spíše izolovaně v rámci soukromých iniciativ, případně ve spolupráci s městy či kraji. Národní strategie elektronizace nemá jasně nastavenou implementační strukturu a zůstává nenaplněná,“ dodávají autoři studie.

Takové závěry potvrzují i oslovení respondenti. Experti KPMG totiž uskutečnili 26 polostrukturovaných rozhovorů se zástupci poskytovatelů péče, státní správy a podřízených úřadů, pojišťoven, vendorů, pacientů a dalších. A nadto dodali i kvantitu díky dotazníkovému šetření s 526 platnými odpověďmi.

Inspirace v zahraničí je možná

Dobrá praxe přitom není nedosažitelná. Existuje hned v několika zemích, které jsou nám relativně blízké. „Není třeba vymýšlet separátní řešení, která už v jiných zemích třeba byla otestována. Například v Dánsku se může ČR inspirovat více než dvacetiletým vývojem digitalizace, ve strategickém směřování v organizační struktuře a může převzít i úspěšné dánské projekty,“ píší autoři studie zcela jasně.

Na druhou stranu, v Německu digitalizace rozproudily teprve legislativní úpravy v roce 2019 a 2020. To by samo o sobě nevadilo, ale německá vláda je k celému systému změn více než štědrá, každý rok na něj uvolní 200 mil. eur.

Snad aby to nevyznělo tak negativně, KPMG přinesla i příklad Holandska, které je nám v řadě ohledů blízké. A kupodivu je to i v digitálním pokroku. Také u našich holandských kolegů chybí koncepční řízení ze strany ministerstva, dlouhodobé financování a schopnost prosadit digitální dovednosti.

Martin Koníř, Head of CIO Advisory, KPMG Česká republika.

Hlavní doporučení k pokroku

KPMG zformulovala 6 hlavních doporučení. Hned první míří na politiky, protože bez jasného vyjádření politické vůle s touto věcí pohnout se sice pohne řada věcí na lokálních úrovních, ale nikoliv celý proces. Konec konců, právě to se už docela dlouho děje. A opravdu neexistuje geniální hacker, který by dal dohromady hned několik zcela rozdílných digitálních projektů, které už existují.

Poradenská společnost dokonce ve svém druhém doporučení navrhuje, aby vše zaštítila nová instituce, která dokáže propojit soukromý a veřejný sektor, bude na to mít svůj rozpočet a samozřejmě i politickou sílu.

No a rovnou můžeme přeskočit k poslednímu doporučení, které je pochopitelně spíše nutností: podpora eHealth musí být vyjádřena v systému úhrad. „Jedná se o jednu z klíčových bariér rozvoje eHealth,“ upozorňují autoři studie.

Šestice doporučení, jak pohnout s digitalizací

  1. Jednoznačné vyjádření politické vůle orgánů státní správy prosazovat digitalizaci jako prioritu rozvoje zdravotního systému.
  2. Vytvořit instituci, která bude prosazovat implementaci strategie, propojovat soukromý a veřejný sektor v realizaci projektů. Této instituci zajistit potřebný rozpočet.
  3. Využití dobré praxe.
  4. Pověření kompetenčních center a zajištění potřebného lidského kapitálu.
  5. Prosazení legislativních změn.
  6. Podpora eHealth v systému úhrad.

Zdroj: Studie – Připravenost ČR na digitalizaci zdravotnictví


Aliance pro telemedicínu a digitalizaci zdravotnictví asociálních služeb

Aliance vznikla v srpnu 2021. Jejím cílem je sdružovat klíčové stakeholdery v oblasti telemedicíny a digitalizace zdravotnictví a sociálních služeb. Tento cíl se už v zásadě splnit povedlo, stačí se podívat na její správní radu, kde se sešlo hned několik generálních ředitelů klíčových zdravotnických firem spolu s šéfy VZP a Svazu zdravotních pojišťoven a APSS.

Předmětem zájmu Aliance je 10 tematických okruhů: telemedicína, sdílená data, cyber security, nové technologie ve zdravotnictví a dlouhodobé péči, robotizace péče, asistenční a asistivní technologie, digitalizace adiktologických služeb, digitalizace poradenských služeb (terapeutické aktivity, rodinné, manželské, partnerské poradenství), mezinárodní spolupráce a digitální vzdělávání ve zdravotnictví a sociálních službách.

Zdroj: www.atdz.cz