Korsolex® basic

Dezinfekčný prípravok na báze aldehydu vhodný na dezinfekciu termolabilných aj termostabilných nástrojov.
  • Produkty
  • Použitie
  • Multimédiá

Produkty

12258
  • aldehydový dezinfekčný prípravok pre vyšší stupeň dezinfekcie.
  • široké spektrum účinnosti vrátane účinku proti neobaleným vírusom
  •  vynikajúca materiálová znášanlivosť

Nebezpečenstvo. Obsahuje: glutarál (CAS: 111-30-8), (ethylendioxy)dimethanol (CAS: 3586-55-8), formaldehyd (CAS: 50-00-0) but-2-ín-1,4-diol (CAS: 110-65-6) Zdraviu škodlivý pri požití alebo vdýchnutí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Pri vdýchnutí môže vyvolať alergiu alebo príznaky astmy, alebo dýchacie ťažkosti. Podozrenie, že spôsobuje genetické poškodenie. Môže spôsobiť rakovinu. Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. EUH071 Žieravé pre dýchacie cesty. Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi. Zabráňte vdychovaniu prachu/ dymu/ plynu/ hmly/ pár/ aerosólov. Noste ochranné rukavice/ ochranný odev/ ochranné okuliare/ ochranu tváre. Používajte ochranu dýchacích ciest. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou. PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára. Po expozícii alebo podozrení z nej: Vyhľadajte lekársku pomoc/ starostlivosť. Zneškodnite obsah/ nádobu v zariadení schválenom pre likvidáciu odpadov. Len na profesionálne použitie.


Korsolex® basic


fľaša

Informácie o produktoch 2 l
číslo výrobku
9801509
Obsah
1 Piece of 2 l
EAN
4031678005888
Obsah
1 kartón of 4 Pieces
EAN
4031678000043

kanister

Informácie o produktoch 5 l
číslo výrobku
9801527
ŠÚKL kód
P4329A
Obsah
1 Piece of 5 l
EAN
4031678000050
Obsah
1 kartón of 1 Piece
EAN
4031678000050
Informácie o produktoch číslo výrobku Obsah EAN
fľaša
2 l
číslo výrobku 9801509
1 Piece of 2 l 1 kartón of 4 Pieces 4031678005888 4031678000043
kanister
5 l
číslo výrobku 9801527
ŠÚKL kód P4329A
1 Piece of 5 l 1 kartón of 1 Piece 4031678000050 4031678000050

Použitie

12443
Korsolex ® basic je vhodný pre manuálnu dezinfekciu termostabilných aj termolabilných nástrojov (vr. flexibilných endoskopov). Je vhodný pre dezinfekciu ponorením a pre všetky zavedené cirkulačné metódy.

Multimédiá