Wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne - HARTMANN Polska

Schemat wystawiania
i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne – produkty chłonne – w ramach refundacji NFZ

11.08.2021

Dostęp do wyrobów medycznych takich jak produkty chłonnepieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady chłonne, pieluchy anatomiczne i podkłady chłonne objęty jest zasadami udzielania refundacji w zależności od stanu zdrowia pacjenta oraz poziomu problemu.

Pacjentom przysługuje refundacja wyrobów medycznych, tj. produktów chłonnych w ramach określonych limitów. Dostęp do refundowanych środków realizowany jest za pomocą zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, które wystawia osoba uprawniona, najczęściej lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, również pielęgniarka, położna lub inne osoby uprawnione, w tym lekarze specjaliści.

Lekarz na podstawie wywiadu w odniesieniu do stanu chorobowego pacjenta i stopnia problemu decyduje o nadaniu prawa do refundacji poprzez wystawienie zlecenia.

Refundacja NFZ na produkty chłonne - HARTMANN Polska
Od 1 stycznia 2020 r. wystawianie i weryfikacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywa się podczas wizyty. Lekarze mają możliwość potwierdzenia zlecenia od razu, dzięki czemu pacjent nie musi iść w tym celu do oddziału wojewódzkiego NFZ.

Standardowa wizyta

Aby otrzymać refundację NFZ na produkty chłonne należy udać się na wizytę do lekarza i poprosić o możliwość wystawienia zlecenia na wyroby medyczne.

Uwaga!

W przypadku, gdy lekarz przekaże zlecenie, które nie zostało potwierdzone za pośrednictwem systemu e-ZWM, czyli nie posiada unikalnego numeru identyfikacyjnego, należy dokonać potwierdzenia w NFZ. Na czas zagrożenia COVID-19, pacjent może udostępnić dokument realizatorowi, który dokona potwierdzenia w NFZ (uzyska numer zlecenia) bez zaangażowania w tę czynność pacjenta.

Refundacja pieluchomajtek, podkładów chłonnych
i innych wyrobów medycznych bez wychodzenia
z domu

Uwaga!
W czasie zagrożenia COVID-19 zlecenia wystawiane są w ramach teleporad.

Zlecenia na wyroby medyczne w ramach teleporady - HARTMANN Polska
Zlecenia na wyroby medyczne w ramach teleporady.
Kto może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne i produkty chłonne - HARTMANN Polska
Kto może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne i produkty chłonne?

Kto może wystawić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne w czasie zagrożenia COVID-19?

Na czas epidemii zlecenia w ramach refundacji NFZ mogą być wystawiane i od razu weryfikowane w systemie w ramach teleporad medycznych przez uprawnioną osobę z zakresu opieki zdrowotnej (lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, lekarza specjalistę, pielęgniarkę, położną).

Należy umówić telefonicznie wizytę w ramach teleporady medycznej (bez wychodzenia z domu) i poprosić lekarza o możliwość wystawienia zlecenia lub w przypadku posiadania prawa do refundacji o wystawienie kolejnego, cyklicznego zlecenia.

Pacjent, po pozytywnej weryfikacji zlecenia, otrzyma od wystawiającego zlecenie informację o wygenerowanym numerze zlecenia lub zdjęcie zlecenia (telefonicznie, SMS, email).

Realizacja zlecenia na produkty chłonne odbywa się po podaniu tylko numeru zlecenia, który wraz z numerem PESELumożliwia refundację pieluchomajtek, majtek chłonnych, wkładów chłonnych, pieluch anatomicznych oraz podkładów chłonnych (pacjent może różnicować produkty w ramach ilości sztuk określonych na zleceniu).

Aby zrealizować zlecenie refundacyjne bez wychodzenia z domu (co jest szczególnie ważne w przypadku ochrony zdrowia przed ryzykiem zakażenia wirusem COVID-19 i rosnącej fali zachorowań), należy skontaktować się telefonicznie z Realizatorem w celu zaopatrzenia w produkty chłonne drogą wysyłkową.

Informacje Centrum Obsługi Pacjenta - HARTMANN Polska
Informacje Centrum Obsługi Pacjenta

Refundacja NFZ – zasady wystawiania zleceń refundacyjnych na produkty chłonne

Zlecenie na wyroby medyczneprzysługujące comiesięcznie może być wypisane na okres nie dłuższy niż:

 • 12 kolejnych miesięcy, jeśli zlecenie jest wystawione i zweryfikowane w trakcie wypisania;
 • sześć kolejnych miesięcy, gdy zlecenie jest wypisane poza systemem informatycznym (na starym druku)
  i potwierdzone do refundacji przez pracownika NFZ.

Kto może wystawić zlecenie na zaopatrzenie
w wyroby medyczne?

Lekarze / pielęgniarki pierwszego kontaktu:

 • Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • Pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Lekarze posiadający dany zakres specjalizacji:

 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub onkologii i hematologii dziecięcej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ginekologii onkologicznej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej,
 • Lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie urologii lub urologii dziecięcej.

Inne osoby uprawnione do wystawienia zlecenia na wyroby medyczne:

 • Lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie wykonywania tych świadczeń,
 • Felczer ubezpieczenia zdrowotnego.
Kontynuacja zlecenia może nastąpić przez pielęgniarkę lub położną - HARTMANN Polska
Kontynuacja zlecenia może nastąpić przez pielęgniarkę lub położną.
 • Pacjent może otrzymać prawo do maksymalnie 90 szt. produktu miesięcznie.
 • Pacjent otrzymuje 70% refundacji NFZ przy limicie 90 zł miesięcznie.
 • Osoby z chorobami nowotworowymi posiadają prawo do 100% refundacji z limitu finansowania 77 zł miesięcznie.
 • Osoby represjonowane, inwalidzi wojenni, kombatanci otrzymują 100% refundacji przy limicie miesięcznym 90 zł (należy poinformować lekarza o posiadanym uprawnieniu / okazać legitymację / dokument uprawniający).
 • Osoby objęte ustawą „Za życiem” (dotyczy dzieci do 18 lat, których upośledzenie stwierdzono w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu) oraz posiadające znaczny stopień niepełnosprawności (dotyczy osób, które posiadają orzeczenie) otrzymują nielimitowaną liczbę produktów w skali miesiąca oraz prawo do zwiększonego limitu finansowania (należy poinformować lekarza o posiadanym uprawnieniu).

Zlecenie na wyroby medyczne – produkty chłonne
– kryteria chorobowe

 • Kod wyrobu medycznego P.100.PM dotyczy pacjentów z chorobą nowotworową – obejmuje limit finansowania 77 zł na 1 miesiąc.
Kryteria przyznawania - choroba nowotworowa - HARTMANN Polska
Kryteria przyznawania - choroba nowotworowa.
 • Kod wyrobu medycznego P.101.PM dotyczy pacjentów z pozostałymi chorobami – obejmuje limit finansowania 63 zł (70% z limitu 90 zł) na 1 miesiąc.
Kryteria przyznawania neurogenne i nieneurogenne - HARTMANN Polska
Kryteria przyznawania neurogenne i nieneurogenne.

Osoby objęte ustawą „Za Życiem” / posiadające „Znaczny stopień niepełnosprawności” – kod uprawnienia 47 DN / ZN – mają prawo do zwiększonej ilości środka oraz limitów finansowania zgodnie z obowiązującymi zasadami naliczania

Na mocy ustaw – „Za Życiem” o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin z dn. 4 listopada 2016 r. (Dz.U. 2020 r., poz. 1329 t.j.) oraz o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby

o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932), pacjenci mają możliwość skorzystania z dodatkowych uprawnień pozwalających m.in. na zaopatrzenie w nielimitowaną ilość wyrobów medycznych objętych refundacją: pieluchomajtki, majtki chłonne, wkłady chłonne, pieluchy anatomiczne oraz
jednorazowe podkłady chłonne.

Podczas wizyty lekarskiej należy zgłosić lekarzowi posiadanie dokumentu (orzeczenia) potwierdzającego znaczny stopień niepełnosprawności. Na jego podstawie, lekarz potwierdza rodzaj dodatkowych uprawnień podczas wystawiania zlecenia na wyroby medyczne.

Aby pacjent mógł otrzymać zwiększoną ilość wyrobów medycznych oraz skorzystać ze zwiększonego limitu refundacji NFZ, lekarz musi wprowadzić zwiększoną liczbę sztuk podczas wystawiania zlecenia.

„Liczba sztuk na miesiąc” może być wielokrotnością limitu ilościowego przysługującego na jeden miesiąc lub być ilością nieregularną np. 92 szt., 182 szt., 272 szt.

Należy pamiętać, że w przypadku wystawiania nowych zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, pacjent może mieć wystawione tylko jedno zlecenie w ramach określonej liczby miesięcy zaopatrzenia. W takiej sytuacji należy uwzględnić zwiększenie liczby sztuk na miesiąc tak, aby pacjent otrzymał niezbędną dla niego ilość zaopatrzenia na dany okres.

Poznaj więcej artykułów na temat refundacji