bg-country-switch bg-country-switch

Algemene Verkoopsvoorwaarden

I. TOEPASSINGSGEBIED
Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die door de koper worden gedaan bij de N.V. PAUL HARTMANN S.A. (de verkoper), evenals op elke bijkomende prestatie van diensten.
Bij gebreke aan schriftelijke aanvaarding door de verkoper, sluiten deze algemene verkoopsvoorwaarden alle algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper uit.

Geen enkele afwijking op deze algemene voorwaarden zal worden toegelaten zonder schriftelijke en gezamenlijke bevestiging van de partijen.
De koper erkent een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen.

II. PRIJS
Alle uitgedrukte prijzen dienen te worden verstaan als exclusief B.T.W.
De prijzen en barema’s worden gegeven zonder enige verbintenis en kunnen op elk ogenblik zonder voorafgaande verwittiging worden aangepast.
De verkoopsprijs is de prijs die is aangeduid in de tarieven en barema’s die van toepassing zijn op de dag van het aangaan van de bestelling.

III. BETALING
Alle facturen zijn betaalbaar in euro, op de maatschappelijke zetel van de verkoper, binnen de dertig dagen vanaf de factuurdatum en zonder korting.

Elke klacht betreffende de factuur dient uiterlijk binnen de 15 dagen vanaf de ontvangst ervan per aangetekende brief aan de verkoper ter kennis te worden gebracht, bij gebreke waaraan deze klacht niet meer in aanmerking zal worden genomen.

Met het oog op de betaling van de verkochte producten behoudt de verkoper zich het recht voor om, naar zijn keuze, bijkomende garanties te eisen zoals in het bijzonder de overhandiging van een gecertificeerde cheque of het creëren van een bankgarantie.
De klacht, zelfs indien deze gerechtvaardigd zou zijn, leidt niet tot de opschorting van de betalingsverplichtingen van de koper.

IV. VERTRAGINGEN IN DE BETALING – OPZEGGING EN CONTRACTUELE NIET-NAKOMING
Elk bedrag dat niet betaald is op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling intresten opbrengen waarvan de intrestvoet gelijk is aan de referentie-intrestvoet vermeerderd met 7%, afgerond tot het hogere halve procentvoet, meegedeeld door de Minister van Financiën krachtens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties.

Bovendien zal ieder bedrag dat niet betaald is op de vervaldag leiden tot het verschuldigd zijn, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, van een forfaitaire vergoeding die gelijk is aan een totaal bedrag van 15% van de som die verschuldigd is in hoofdsom, intresten en kosten met een minimum van 87 €.

Het toekennen van betalingstermijnen vormt geen obstakel voor de toepassing van onderhavige clausule.

In geval van gerechtelijke invordering van de facturen, zal de koper bovendien alle kosten verschuldigd zijn die noodzakelijk zijn voor deze invorderingsprocedure, zoals de advocatenkosten, gerechtskosten en de interne beheerskosten die het hierboven voorziene bedrag van de forfaitaire vergoeding zouden overschrijden.

Zolang de koper niet zal hebben voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, behoudt de verkoper zich het recht voor de uitvoering van enige andere bestelling en enige andere levering op te schorten tot op het ogenblik van de volledige regeling van de verschuldigde bedragen.

V. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde producten blijven de eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de integrale betaling van de prijs, daarbij inbegrepen elke verwijlintrest en vergoeding.

Bij gebreke aan betaling van de prijs op de vervaldag, heeft de verkoper het recht de producten op kosten van de koper terug te nemen.

Tot op het ogenblik van de integrale betaling van de aangekochte producten, verbindt de koper er zich toe deze niet te verkopen noch ze in pand te geven zonder het voorafgaande schriftelijke akkoord van de verkoper.

De koper verbindt er zich toe de verkoper te verwittigen van elk beslag dat door derden op de verkochte producten wordt gelegd waarvoor de prijs niet integraal is betaald.

In geval van faillissement erkent de koper dat onderhavige clausule ten volle in werking treedt conform de bepalingen van artikel 101 van de wet op de faillissementen.

VI. LEVERING
Behoudens tegengestelde vermelding die wordt gedaan uiterlijk op het ogenblik van de bestelling, zal de levering worden verricht op de woonplaats of de plaats van de maatschappelijke zetel van de koper.

Niettegenstaande de clausule van eigendomsvoorbehoud zoals voorzien in punt 5, worden de goederen, zelfs deze die franco zijn verkocht, vervoerd op eigen risico van de koper.

De aansprakelijkheid van de verkoper is niet in het gedrang ingevolge een feit dat te wijten is aan de vervoerder.

De koper draagt tevens de risico’s betreffende de producten zodra ze in bezit worden genomen en, bij gebreke hieraan, zodra deze te zijner beschikking zijn.

In het geval waarin de koper een andere plaats van levering zou aanduiden, zal de afhaling en desgevallend de opslag van de producten op zijn eigen risico en kosten worden verricht.

De leveringstermijnen worden ten indicatieve titel meegedeeld.

De koopwaren worden portvrij geleverd voor elke bestelling met een minimum van 175 €, exclusief B.T.W.

Geen enkele vertraging in de levering kan aanleiding geven tot de opzegging door de koper van de verkoopsovereenkomst of tot de betaling van schadevergoeding door de verkoper.

De verkoper behoudt zich het recht voor gedeeltelijke leveringen te verrichten evenals het recht de verkoop van zijn producten te weigeren in functie van de beschikbaarheid en de toereikendheid van de voorraden.

De prijzen omvatten niet de paletten, noch de verpakkingen en andere bijkomende kosten.
De voorwaarden voor het terugnemen van deze verpakkingen zullen worden bepaald in een specifieke overeenkomst.

VII. TERUGNAME ET OMRUILING VAN DE GOEDEREN
Met uitzondering van een foutieve levering namens ons, worden onze goederen niet teruggenomen, noch omgewisseld zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van ons verkoopsdepartement.

De kosten en risico’s van de retourzending zijn altijd ten laste van de koper. Elke terugname geaccepteerd door ons verkoopsdepartement geeft recht op een tegoed, ten gunste van de koper; bestaande uit de prijs van de betrokken goederen verminderd met 20% voor de administratieve kosten, na een kwalitatieve en kwantitatieve controle van de geretourneerde producten. Een terugname kan enkel bij nieuwe goederen, volgens facturatie-eenheid en in de oorspronkelijke verpakking, niet beschadigd of vervuild, waardoor de verkoop van dit product op de markt verhinderd wordt. De goederen dienen ons kosteloos te worden teruggezonden (franco port en verpakking) met vermelding van de leveringsbon. Het terugnameverzoek moet aangevraagd worden binnen de 8 dagen na de levering.

Worden niet teruggenomen, noch omgeruild :

Speciale fabricatie.
Steriele producten waarvan de houdbaarheidsdatum minder is dan 6 maanden.
Goederen aangekocht tijdens een promotie.
Oude goederen (waarvan de referentie meer dan 3 maanden is verouderd) of weinig voorkomende goederen.

VIII. GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
Elke klacht in verband met de kwaliteit van de koopwaren dient door de koper te worden meegedeeld in een aangetekend schrijven met ontvangstbewijs, voorzien van de fabricagereferenties aangebracht op de verpakking evenals van een representatief staal van het gebrek aan kwaliteit dat werd vastgesteld door de koper en dit binnen een maximumtermijn van 15 dagen na ontvangst van de koopwaren.

Het gebrek aan voorbehoud tijdens de ontvangst van de koopwaren leidt tot het verval van elke klacht betreffende zichtbare gebreken of schade.
In geval van een levering waarvan de non-conformiteit wordt erkend door de verkoper, beperkt zijn verplichting zich tot de vervanging van de koopwaren met uitsluiting van enige schadevergoeding.
Behoudens tegengestelde precisering, zijn de producten van industriële kwaliteit.
De verkoper waarborgt geenszins de geschiktheid van de producten voor een ander gebruik dan hetgeen is aangeraden en kan niet aansprakelijk worden geacht voor de gevolgen van een verkeerd gebruik of een gebruik dat niet conform de voorzichtigheid en de gebruiken is.

In geen geval is de verkoper aansprakelijk voor enig letsel of materiële schade, van welke aard dan ook, of een mogelijk rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van een foutieve toepassing van het product of van zijn onoordeelkundig gebruik

De koper vergewist zich zelf van de verenigbaarheid van het product met het gebruik dat hij ervan wenst te maken.

De aansprakelijkheid van de verkoper kan niet in het gedrang komen na de termijn van bewaring van het product die bepaald wordt ofwel door de commerciële gebruiken ofwel door bepaalde voorschriften voor de producten. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer producten voor eenmalig gebruik, hergebruikte worden of voor steriele producten, waarvan de verpakking is beschadigd of die na de vervaldatum gebruikt worden.

IX. OPZEGGING
In geval van opzegging van de verkoop door de koper, is deze laatste aan de verkoper een vergoeding wegens herroeping verschuldigd die gelijk is aan 10% van de waarde van het bedrag van de bestelling, B.T.W. uitgezonderd.

X. OVERMACHT
Het zich voordoen van enige gebeurtenis, zoals in het bijzonder stopzetting van de productie, het transport of de levering, staking, lock-out, embargo, oorlog, terroristische aanslagen of de gevolgen van een aanslag, ontoereikendheid van grondstoffen, epidemie, slechte weersomstandigheden en, in het algemeen, elke gebeurtenis van gelijksoortige aard waardoor de verkoper of zijn leveranciers worden getroffen en waardoor de uitvoering van hun verbintenissen wordt vertraagd of onmogelijk gemaakt, geeft aan de verkoper het recht de bestelling te annuleren zonder enige andere verplichting van zijnentwege en waarbij de koper geen enkele schadevergoeding kan vorderen.

XI. BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT
De overeenkomst zelf evenals onderhavige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, zelfs in geval van een oproeping in vrijwaring.

Elk geschil betreffende de vorming, uitvoering en interpretatie van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden evenals de vorming, uitvoering, interpretatie, ontbinding en de gevolgen van elke overeenkomst waarop ze van toepassing zijn en dat niet op minnelijke wijze kan worden opgelost, zal onderworpen zijn aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement NIJVEL.

N.V. PAUL HARTMANN S.A. – Paul Hartmannlaan 1 – 1480 SINT-RENELDE – Tel : 02/391 44 55 – Fax : 02/391 44 45
Vergunning nr 1218 – Vrij van handtekening (K.B. van 20.06.1966 en M.B. van 14.09.1996) – B.T.W. : BE.0414.346.782