bg-country-switch bg-country-switch

Privacyverklaring

Laatste update: 15 september 2023

Privacykennisgeving

Naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming is zeer belangrijk voor PAUL HARTMANN AG (hierna te noemen 'HARTMANN', 'wij' of 'ons'). Daarom willen wij u hieronder informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder over de doeleinden van de respectieve gegevensverwerking en de verwerkte gegevenscategorieën, onderverdeeld volgens individuele diensten of vormen van gebruik en over de rechten waarop u aanspraak kunt maken. Met betrekking tot de gerelateerde termen, zoals 'persoonsgegevens' of 'verwerking', verwijzen we naar de relevante definities in Art. 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Indien u aandeelhouder, klant, leverancier of sollicitant bij HARTMANN bent, vindt u hier informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens:

Aandeelhouders kunnen hier meer informatie vinden
Klanten kunnen hier meer informatie vinden
Leveranciers kunnen hier meer informatie vinden
Sollicitanten kunnen hier meer informatie vinden

We vragen u vriendelijk om uzelf regelmatig op de hoogte te stellen van de inhoud van onze verklaring over gegevensbescherming. We zullen de gegevensbeschermingsverklaring aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. We zullen u informeren zodra de wijzigingen een coöperatieve handeling van uw kant (bv. toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Status: 15.09.2023

1. Verantwoordelijke partij en contactgegevens

Verantwoordelijke partij:
N.V. Paul HARTMANN S.A.
Paul Hartmannlaan, 1
1480 Sint-Renelde - België
T: +32 (0)2/391 44 44
E-Mail: info@hartmann.be

Contact Gegevensbescherming:
N.V. Paul HARTMANN S.A.
DPO
Paul Hartmannlaan, 1
1480 Sint-Renelde - België
E-Mail: dataprotection.be@hartmann.info

Heeft u algemene vragen of opmerkingen over deze gegevensbeschermingsverklaring of specifieke vragen over de verwerking van uw gegevens? We zullen ze graag beantwoorden.

2. Rechtsgrondslagen en doeleinden van gegevensverwerking 

In overeenstemming met Art. 13, 14 GDPR informeren wij u over de rechtsgrondslag van onze gegevensverwerking. Als de rechtsgrondslag niet expliciet in deze gegevensbeschermingsverklaring wordt genoemd, geldt het volgende:

De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is Artikel 6 (1) a en Artikel 7 AVG, evenals Artikel 9 (2) a en Artikel 7 AVG (bv. registratie op aangeboden portalen/aanmaken van klantaccounts, levering van gebruikersspecifieke aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten, enquêtes op onze websites, analyse van het gebruik van onze producten, diensten en websites, personalisering van aanbiedingen op het internet, per e-mail, fax en andere kanalen, reclame of markt- en opinieonderzoek), de rechtsgrondslag voor verwerking met het oog op het vervullen van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is Artikel 6 (1) b AVG (bv. registratie op aangeboden portalen/aanmaken van klantaccounts, uitvoering van contract en/of dienst, verwerking van betalingen voor aankopen en andere diensten, verwerking naar aanleiding van een klacht, communicatie, met name via de telefoon, en het beantwoorden van vragen). 6 (1) b AVG (bv. registratie op aangeboden portalen/aanmaken van klantaccounts, uitvoering van contract en/of dienst, verwerking van betalingen voor aankopen en andere diensten, verwerking vanwege een klacht, communicatie in het bijzonder via telefoon, e-mail, fax, live chat, videogesprek, leveringsad-vies), de rechtsgrondslag voor verwerking voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen is Art. 6 (1) c AVG (bv. naleving van de wettelijke bewaartermijnen) en de rechtsgrondslag voor verwerking ter vrijwaring van onze hieronder genoemde legitieme belangen is Art. 6 (1) f AVG (bv. analyse en opheldering van misbruik of aanvallen op communicatiesystemen, legitimatie en authenticatie; bescherming tegen of onderzoek van mogelijke frauduleuze transacties, communicatie via telefoon, e-mail, fax, live chat, videogesprek en andere kanalen; verzending van monsters, premies, producten en informatie, verstrekken van gebruikersspecifieke aanbiedingen en informatie over onze producten en diensten, enquêtes op onze websites, personalisatie van aanbiedingen op internet, per e-mail, fax en andere kanalen, bepaling van de effectiviteit van onze reclame). In het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient Art. 6 (1) d AVG als rechtsgrondslag.

3. Veiligheidsmaatregelen

In overeenstemming met Artikel 24, 32 AVG nemen we passende technische en organisatorische maatregelen om een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico, rekening houdend met de stand der techniek, de uitvoeringskosten en de aard, omvang, omstandigheden en doeleinden van de verwerking, evenals de variërende waarschijnlijkheid dat het risico zich voordoet en de ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen. Dergelijke maatregelen omvatten meer specifiek het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot persoonsgegevens te controleren, evenals de toegang, de invoer, de openbaarmaking, het waarborgen van de beschikbaarheid en de scheiding daarvan. Bovendien hebben we procedures opgesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkene, de verwijdering van persoonsgegevens en de reactie op bedreigingen van persoonsgegevens te waar-borgen. Verder houden we al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en procedures rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van ge-gevensbescherming door middel van technologisch ontwerp en door middel van gegevensbescher-mingsvriendelijke voorinstellingen (Art. 25 AVG).

De veiligheidsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde gegevensoverdracht tussen uw brow-ser en onze server. Beveiligingsmaatregelen van derden omvatten met name IP-maskering (pseudonimisering van uw IP-adres).

4. Gezamenlijk toezicht, informatie volgens Art. 26 Para. 2 AVG

Vanwege de nauwe samenwerking op sommige gebieden kunnen we uw persoonsgegevens ook samen met een andere gegevensbeheerder verwerken binnen de betekenis van Art. 26 AVG. De respectieve partners worden bepaald door de individuele samenwerking met betrekking tot de hieronder gepresenteerde doeleinden. Informatie over hoe de partners uw persoonlijke gegevens verwerken, vindt u in hun verklaringen over gegevensbescherming. Om in het bijzonder uw rechten te waarborgen en rekening houdend met de vereisten van de AVG, hebben we per geval een overeenkomst gesloten waarin de regels voor de verwerking van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd. Als zogenaamde gezamenlijke toezichthouders zijn we dus gezamenlijk verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

4.1. Doeleinden van gegevensverwerking in het kader van gezamenlijk toezicht

Gezamenlijk toezicht in het kader van de verwerking van uw persoonsgegevens kan plaatsvinden voor de volgende doeleinden:

 • Integratie van onze diensten op websites van derden, bv. integratie van wizards, plug-ins of andere technische middelen;
 • Integratie van diensten van derden op onze websites, bv. integratie van wizards, plug-ins of andere technische middelen;
 • Onderzoeken en enquêtes uitvoeren en evalueren;

4.2. Categorieën van gegevens verwerkt onder gezamenlijk toezicht

We verwerken met name de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Inventarisgegevens (bv. voor- en achternaam);
 • Contactgegevens (bv. telefoonnummer, e-mailadres);
 • Contractgegevens (bv. facturatiegegevens);
 • Betalingsgegevens (bv. rekeninggegevens);
 • Speciale categorieën van persoonsgegevens (bv. gezondheidsgegevens);
 • Inhoudelijke gegevens (bv. communicatie-inhoud);
 • Metagegevens (bv. IP-adres).

4.3. Contactgegevens om uw rechten uit te oefenen

In individuele gevallen zijn we samen met onze respectieve partners overeengekomen hoe we uw rechten zullen waarborgen en hebben we meer in detail gespecificeerd welke verplichtingen op elke partner rusten om aan de verplichtingen van de AVG te voldoen. Het is met name relevant om ervoor te zorgen dat uw rechten als betrokkenen worden uitgeoefend en dat de informatieverplichtingen aan u overeenkomstig Artikel 13 en 14 van de AVG worden nagekomen. We beantwoorden graag algemene vragen of opmerkingen via de contactgegevens vermeld in sectie 1 van deze privacyverklaring. Om uw rechten uit te oefenen, kunt u het formulier gebruiken waarnaar wordt verwezen in sectie 14 van deze privacyverklaring.

Ongeacht het vastgestelde contactpunt kunt u uw rechten ook rechtstreeks bij de betreffende partner laten gelden.

Note: Voor zover uw persoonsgegevens worden verwerkt door een partner – die verder gaat dan gezamenlijke verantwoordelijkheid – staat het u vrij om uw rechten uit te oefenen tegen deze partner.

5. Samenwerking met derden en gegevensverwerkers

Als wij, in het kader van onze verwerking, persoonsgegevens (van derden) doorgeven aan andere personen en bedrijven – met inbegrip van bedrijven van de Groep –, deze aan hen overdragen of hen op een andere manier toegang verlenen tot de gegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke machtiging (bv. als een doorgifte van de gegevens aan derden, zoals aan betalingsdienstaanbieders, noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract in overeenstemming met Art. 6 (1) b AVG), als u hiervoor toestemming hebt gegeven, als een wettelijke verplichting hierin voorziet of op basis van onze legitieme belangen (bv. bij het gebruik van agenten, webhosts, etc.).

Voor zover wij zogenaamde contractverwerkers de opdracht geven voor de verwerking van persoons-gegevens op basis van een zogenaamde 'gegevensverwerkingsovereenkomst' en daarmee voor ons-zelf onder andere de noodzakelijke bevoegdheden tot beïnvloeding of controle met betrekking tot de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens veiligstellen, gebeurt dit op basis van Art. 28 AVG. We blijven echter verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de gegevensverwerking.

6. Gegevensoverdracht naar derde landen

Als wij persoonsgegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)), of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van de dien-sten van derden of als persoonsgegevens worden bekendgemaakt of overgedragen aan derden, vindt dit alleen plaats als dit gebeurt om te voldoen aan onze (pre)contractuele verplichtingen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze legitieme belangen. Afhankelijk van wettelijke of contractuele toestemmingen, verwerken of geven we persoonlijke gegevens alleen door aan een derde land als aan de speciale voorwaarden van Art. 44 ff. AVG is voldaan. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op basis van speciale garan-ties, zoals de officieel erkende vaststelling van een gegevensbeschermingsniveau dat gelijkwaardig is aan dat van de EU of de naleving van officieel erkende speciale contractuele verplichtingen (zogenaamde 'modelcontractbepalingen').

7. Aanvullende informatie voor websitegebruikers

Deze informatie informeert u over het type, de omvang en het doel van de verwerking van persoons-gegevens binnen ons onlineaanbod en de bijbehorende websites, functies en inhoud, evenals externe onlineaanwezigheden, zoals onze socialemediaprofielen (hierna gezamenlijk aangeduid als 'onlineaanbod'). Meer informatie vindt u in onze 'Privacykennisgeving voor klanten'.

7.1Cookies, analyse, tracering, optimalisatie

Informatie over de cookies die we gebruiken is voornamelijk te vinden in ons cookiebeleid. Informatie over technologieën van ons of van derden, die niet alleen worden gebruikt om een functie binnen ons online aanbod te bieden, maar ook uitsluitend of aanvullend dienen voor de analyse van gebruikersgedrag, tracering, optimalisatie van onze marketingactiviteiten of andere doeleinden, wordt aan u beschikbaar gesteld in deze gegevensbeschermingsverklaring en in ons cookiebeleid.

7.2 Doeleinden van gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

Aanbieden van het online aanbod, de inhoud en functies ervan; marketing, reclame, public relations en marktonderzoek; veiligheidsmaatregelen; tracering (bv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies); remarketing; evaluatie van bezoekersacties, op interesses en gedrag gebaseerde marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen); versiemeting (meting van de effectiviteit van marketingmaatregelen); doelgroepvorming (bepaling van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoel-einden of andere output van content); apparaatoverkoepelende tracering (apparaatoverkoepelende verwerking van gebruikersgegevens voor marketingdoeleinden).

7.3 Categorieën van gegevens

We verwerken met name de volgende gegevenscategorieën:

Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, gebruikte diensten, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen, browsertype); locatiegegevens (gegevens die de locatie van het eindapparaat van een eindgebruiker aangeven).

7.4 Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 (1) f AVG, verzamelen we gegevens over elke toegang tot de server waarop deze service zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de route van de bezochte website, de daaraan gekoppelde bestanden, datum en tijd van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzer-URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de aanvragende provider, evenals andere header-gegevens van de browser. Meer specifiek is de verwerking van uw IP-adres als persoonsgegevens noodzakelijk voor de communicatie tussen uw browser en onze server.

Informatie uit logbestanden wordt om veiligheidsredenen (bv. om misbruik of fraude op te helderen) gedurende 6 maanden bewaard en daarna verwijderd. Gegevens waarvan voor bewijsdoeleinden verdere opslag nodig is, worden uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims af te dwingen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 (1) c AVG.

7.5 Online-aanwezigheid op sociale media

We onderhouden online-aanwezigheid op sociale netwerken en platformen om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten. Bij toegang tot sociale netwerken en platformen zijn de algemene voorwaarden en richtlijnen voor gegevensverwerking van de betreffende exploitant van toepassing.

Wij verwerken uw persoonsgegevens als u deze communiceert binnen sociale netwerken en platfor-men, bv. door artikels te schrijven op onze online-aanwezigheid of door ons berichten te sturen. Daarnaast kunnen Meta-platformen onder andere statistieken en inzichten verschaffen (bv. totaal aantal bekeken pagina's, 'Vind ik leuk'-informatie, pagina-activiteit, interactie met berichten, bekeken video's, bereik van berichten, opmerkingen, gedeelde inhoud, reacties, enz.) die ons helpen inzicht te krijgen in het soort acties dat u op onze sites onderneemt. Dit stelt ons in staat om uw interesses en voorkeuren beter te begrijpen en kan bijvoorbeeld de aantrekkelijkheid van artikels of onze prestatie-presentatie verhogen of het juiste tijdstip voor publicatie kiezen.
Wij wijzen u erop dat uw persoonsgegevens door de betreffende exploitant buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (derde land) kunnen worden verwerkt. Als gevolg hiervan kun-nen er risico's voor u optreden, met name het afdwingen van rechten kan moeilijker worden. Verwerking in een derde land is echter altijd afhankelijk van het bestaan van de speciale vereisten van Art. 44 e.v. Dit betekent dat de verwerking bijvoorbeeld plaatsvindt op basis van speciale garanties, zoals het officieel erkende niveau van gegevensbescherming dat overeenkomt met het niveau van de EU of in overeenstemming met officieel erkende contractuele verplichtingen (zogenaamde 'modelcontract-bepalingen').

Als u op de knop van de respectieve operator klikt, wordt u in een apart browservenster doorgestuurd naar onze respectieve online-aanwezigheid en kunt u – als u bent aangemeld bij uw gebruikersaccount – onder andere ons nieuws delen of u hierop abonneren. Door op de knop te klikken wordt er een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de server van de betreffende operator. De respectieve operator ontvangt de informatie dat u onze website hebt bezocht met uw IP-adres. De respectieve operator kan meer persoonlijke gegevens verzamelen zodra u gebruik maakt van hun aanbiedingen. Daarnaast is het dan voor de respectieve operator mogelijk om uw bezoek aan onze website toe te wijzen aan u en uw gebruikersaccount, mits u bent aangemeld bij uw gebruikersac-count.

Bovendien kunnen uw persoonlijke gegevens verder worden verwerkt voor marktonderzoek en reclame. Dit betekent dat profielen kunnen worden aangemaakt op basis van uw gebruiksgedrag en de voorkeuren en interesses die daaruit voortvloeien. Dergelijke profielen kunnen, bijvoorbeeld, worden gebruikt om geschikte advertenties te plaatsen binnen onze online-aanwezigheid of op andere online-aanwezigheden of websites op basis van de vastgestelde interesses. Er worden cookies op uw eind-apparaat geplaatst en opgeslagen, met behulp waarvan persoonlijke gegevens over uw gebruiksgedrag kunnen worden verzameld en gebundeld voor verdere verwerking – om uw interesses te bepalen. Het verzamelen en bundelen van deze persoonlijke gegevens kan – vooral als u bent ingelogd op uw gebruikersaccount – ook worden gerealiseerd op verschillende door u gebruikte eindapparaten.
De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op ons legitieme belang bij een effectieve informatie- en prestatiepresentatie en directe communicatie met u met betrekking tot ons online aan-bod in overeenstemming met Art. 6 (1) f AVG.

Als u informatie wilt of andere rechten wilt uitoefenen, neem dan rechtstreeks contact op met de respectieve operator. De achtergrond hiervan is dat alleen de respectieve operators toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en u kunnen voorzien van de relevante informatie en, indien nodig, verdere maatregelen kunnen nemen. Mocht u hulp nodig hebben bij het uitoefenen van de rechten die u toekomen, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Een beschrijving van de gegevensverwerking die door de respectieve operator wordt uitgevoerd en de vereisten voor de uitvoering van een bezwaar (opt-out), vindt u in de informatie die door de res-pectieve operator werd verstrekt:

Aanbieder: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland

Aanbieder: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Privacybeleid:https://twitter.com/de/privacy
Opt-Out:https://twitter.com/personalization

Aanbieder: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Privacybeleid:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Aanbieder: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Germany
Privacybeleid:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Aanbieder: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA
Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Aanbieder: (Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Privacybeleid:https://help.instagram.com/519522125107875

7.6 Links

We gebruiken geen sociale plug-ins van sociale netwerken die persoonsgegevens verzamelen op onze websites. We gebruiken op onze websites alleen links naar sociale netwerken. Dit voorkomt dat de persoonsgegevens van onze gebruikers zonder hun medeweten worden doorgegeven aan sociale netwerken wanneer ze onze websites bezoeken. De links brengen uitsluitend op verzoek een verbinding tot stand met onze online-aanwezigheid van het betreffende sociale netwerk – dus pas nadat de gebruiker op een link heeft geklikt. Na een klik op de link worden het IP-adres en de algemene header-informatie van de browser van de gebruiker naar het betreffende sociale netwerk verzonden. Het respectieve sociale netwerk kan meer persoonlijke gegevens verzamelen zodra u gebruik maakt van zijn aanbiedingen. Als u, bijvoorbeeld, aangemeld bent bij uw account, kan Facebook uw bezoek aan uw account koppelen. We willen erop wijzen dat we geen kennis hebben van de inhoud van de persoons-gegevens die in het verdere verloop van het proces worden verzonden, noch van het gebruik ervan door de sociale netwerken.

De hierboven beschreven links worden gebruikt voor de volgende sociale netwerken:

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland

Aanbieder:Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland
Privacybeleid:https://twitter.com/de/privacy

Aanbieder: LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA
Privacybeleid:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Aanbieder: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Deutschland
Privacybeleid: https://privacy.xing.com/en/privacy-policy

Aanbieder: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland
Privacybeleid:https://help.instagram.com/519522125107875/

8. Gebruik van videoconferentietools

Wanneer u met ons communiceert door middel van een videoconferentie, verwerken wij en de aanbieder van het respectieve videoconferentieplatform (hierna te noemen 'platform(en)') uw persoonsgegevens. Met de volgende specifieke gegevensbeschermingsverklaring informeren wij u over de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van het gebruik ervan.

8.1. Doeleinden en rechtsgrondslag

We gebruiken platformen, bijvoorbeeld, om bepaalde diensten aan te bieden (bv. het houden van webinars of trainingen, etc.) of gewoon om communicatie (intern en extern) mogelijk te maken. Het gebruik van de platforms is daarom, samen met andere gerelateerde doeleinden, noodzakelijk voor het leveren van onze diensten en, in principe, voor het uitvoeren van contracten (cf. Art. 6 (1) b AVG, § 26 (1) BDSG).

Daarnaast is het gebruik van de platformen regelmatig in ons legitieme belang (cf. Art. 6 (1) f AVG), omdat het de implementatie of levering van onze diensten vereenvoudigt en de communicatie (intern en extern) versnelt of in de eerste plaats mogelijk maakt, vooral als face-to-face evenementen niet mogelijk zijn. In het kader van de gebruiksvoorziening kan het ook in ons legitieme belang zijn om probleemoplossing uit te voeren en evaluaties te genereren.

Daarnaast kunnen de platformen ook worden gebruikt op basis van toestemming (cf. Art. 6 (1) a AVG), in het bijzonder in verband met enige registratie binnen de reikwijdte van het gebruik. We zullen u hierover vooraf apart informeren, in het bijzonder over de persoonsgegevens die worden verwerkt in verband met de opname (bv. opname van beeld en gesproken bijdragen of transcriptie daarvan).

8.2. De verwerkte (persoons)gegevens

Bij gebruik van platformen verwerken wij (persoons)gegevens. Welke (persoons)gegevens worden verwerkt en in welke mate hangt met name af van de aangeboden dienst, het gebruikte platform, de gebruikte technische functies en de informatie die u verstrekt voor, tijdens of na deelname aan een vergadering, bijvoorbeeld een webinar. Tijdens een vergadering kan daarom ook inhoud worden uit-gewisseld, geüpload of op een andere manier beschikbaar worden gesteld. Gewoonlijk verwerken we met name de volgende (persoons)gegevens:

Deelnemersgegevens vergadering: Om deel te nemen aan een vergadering of om de vergaderzaal te betreden, moeten meestal ten minste de voor- en achternaam worden ingevoerd (afhankelijk van het gebruikte platform). Onder bepaalde omstandigheden is het ook mogelijk om alleen een pseudoniem op te geven. Naast de voor- en achternaam verwerken we het e-mailadres en het wachtwoord voor toegang tot de vergadering, optioneel de profielfoto en het telefoonnummer.

Indien nodig worden de gegevens na de vergadering verwerkt voor verdere doeleinden (bv. het uitgeven van aanwezigheidsbevestigingen). In regel (afhankelijk van het platform en de gebruikte configu-ratie) wordt de informatie 30 dagen na het einde van de vergadering verwijderd. Meer informatie over de duur van de opslag van persoonsgegevens en over het wissen van gegevens vindt u hieronder onder nr. 5.

Metadata: De volgende metadata kunnen worden gegenereerd tijdens een vergadering: tijd en datum van de vergadering, duur van de vergadering, onderbrekingen van de vergadering, aan- en afmeldtijd(en), meting van het gedrag tijdens de vergadering, bv. share of speech (optioneel), IP-adressen van deelnemers, informatie over de gebruikte hardware en software.

Indien nodig worden metadata na de vergadering gebruikt voor onder andere probleemoplossing of evaluatiedoeleinden. Metadata wordt meestal 30 dagen na het einde van de vergadering verwijderd (afhankelijk van het platform en de gebruikte configuratie). Meer informatie over de duur van de opslag van persoonsgegevens en over het wissen van gegevens vindt u hieronder onder nr. 5.

Tekst-, audio- en videogegevens: Het is mogelijk (als de functie is ingeschakeld) om de chat-, vraag- of poll-functie te gebruiken in een vergadering. Tekstinvoer wordt verwerkt om deze weer te geven in de vergadering en, indien nodig, op te nemen. Daarnaast worden, om de weergave van video en het afspelen van audio mogelijk te maken, (persoonlijke) gegevens van de videocamera en microfoon van het eindapparaat verwerkt tijdens de vergadering. De videocamera en/of microfoon kunnen op elk moment worden uitgeschakeld of gedempt.

Na de vergadering worden tekst-, audio- en videogegevens alleen verwerkt voor een specifiek doel (bv. het achteraf verstrekken van een link om het webinar te bekijken). Na het wegvallen van het doel (bv. het verlopen van de geldigheid van de koppeling), worden de gegevens over het algemeen verwijderd, tenzij een ander doel de verwerking rechtvaardigt. Meer informatie over de duur van de op-slag van persoonsgegevens en over het wissen van gegevens vindt u hieronder onder nr. 5.

Opname, opslag: Optioneel worden video-, audio- en presentatieopnames of, indien nodig, een transcriptie van het gesproken woord gemaakt. Opnames vereisen dat de camera en microfoon zijn ingeschakeld, dat het scherm wordt gedeeld, indien nodig, en dat de resulterende functies ook wor-den gebruikt. De transcriptie kan ook anoniem worden gebruikt (afhankelijk van het gebruikte platform en de configuratie).

Als de chatfunctie ook wordt gebruikt, wordt de informatie die u verstrekt opgeslagen in het tekstbestand van de chat van de vergadering. Dit geldt ook voor verzonden bestanden.

Opnames of andere opgeslagen gegevens worden alleen na de vergadering verwerkt als dit noodzakelijk is om het doel te bereiken (bv. het achteraf verstrekken van een link om het webinar te bekijken). Als het doel niet langer van toepassing is (bv. het verlopen van de geldigheid van de link), worden de opnames of andere opgeslagen gegevens over het algemeen verwijderd, tenzij een nieuw doel de verwerking rechtvaardigt. Meer informatie over de duur van de opslag van persoonsgegevens en over het wissen van gegevens vindt u hieronder onder nr. 5.

Inbellen via de telefoon: In de regel worden het telefoonnummer en het land verwerkt, optioneel locatie en verbindingsgegevens.
Indien nodig worden inbelgegevens na de vergadering gebruikt, bv. voor probleemoplossing of evaluatie. Ze worden meestal 30 dagen na het einde van de vergadering verwijderd (afhankelijk van het platform en de gebruikte configuratie). Meer informatie over de duur van de opslag van persoonsgegevens en over het wissen van gegevens vindt u hieronder onder nr. 5.

8.3. Gebruikte platformen, ontvangers van de (persoons)gegevens

Om de bovengenoemde doelen te bereiken, gebruiken we momenteel met name de volgende platformen: Teams en Skype van Microsoft, GoToMeeting van LogMeIn, WebEx van Cisco en Zoom van Zoom Video Communications.

De gegevensbeschermingsverklaringen van de platformaanbieders (hierna 'aanbieders'), met elk waarvan wij een overeenkomst voor gegevensverwerking in opdracht hebben gesloten in overeen-stemming met Art. 28 AVG, vindt u hier:

Teams et Skype de Microsoft :
https://docs.microsoft.com/de-de/microsoftteams/teams-privacy

GoToMeeting vanLogMeIn :
LogMeIn (USA) Privacy Policy

WebEx van Cisco :
Cisco Online Privacy Statement - Cisco

Zoom door Zoom Video Communications :
Data protection | Zoom

Binnen ons bedrijf ontvangen (alleen) de interne kantoren of medewerkers persoonsgegevens voor zover zij deze nodig hebben om de bovengenoemde doeleinden in het bijzonder te vervullen (communicatie via een platform mogelijk maken door een vergadering aan te maken). De ontvangers van de gegevens zijn echter in elk geval verplicht om persoonlijke gegevens alleen te gebruiken voor zover dat nodig is.

Als we persoonlijke gegevens doorgeven aan andere (externe) personen, bedrijven of andere derden (bv. het stroomafwaarts doorgeven van de opname van de vergadering aan deelnemers) of hen op een andere manier toegang geven tot persoonsgegevens, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming of een overeenkomstige goedkeuring. Als we derden opdracht geven voor de verwerking van persoonsgegevens op basis van een zogenaamde 'orderverwerkingsovereenkomst' en daarmee voor onszelf onder andere de noodzakelijke bevoegdheden tot beïnvloeding of controle met betrekking tot de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens veiligstellen, gebeurt dit op basis van Art. 28 AVG. Wij blijven echter tegenover u verantwoordelijk voor de rechtmatigheid van de gege-vensverwerking. In deze context zorgen we er ook voor dat de aanbieders passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beschermen.

Daarnaast kunnen aanbieders ook persoonsgegevens verwerken voor hun eigen doeleinden. Gelieve er rekening mee te houden dat in dit geval de aanbieders zelf verantwoordelijk zijn en moeten voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG (bv. verplichting om te informeren, verplichting om te verwijderen nadat het doel is bereikt, enz.) Meer informatie is te vinden in de gegevensbescher-mingsverklaringen van de aanbieders (zie hierboven).

8.4. Verwerking van persoonsgegevens in een derde land

Voor zover mogelijk voeren we de verwerking van persoonsgegevens uit op het grondgebied van België, in een andere lidstaat van de Europese Unie of in een andere staat die partij is bij de Overeen-komst betreffende de Europese Economische Ruimte (bv. de gegevens die ontstaan tijdens het gebruik (laten) opslaan in een 'EU-cluster').

Als de verwerking van persoonsgegevens in derde landen (bv. VS) echter noodzakelijk is, met name in verband met de opdrachtverstrekking aan aanbieders, zullen we ervoor zorgen dat aan de specifieke wettelijke vereisten voor dergelijke verwerkingen wordt voldaan en dat er dus een adequaat niveau van gegevensbescherming bestaat in het betreffende derde land. Dit omvat in het bijzonder het controleren of de Europese Commissie heeft besloten dat er een passend beschermingsniveau bestaat in een derde land (cf. Art. 45 AVG) of dat er passende of afdoende waarborgen (bv. standaard contractuele clausules) zijn en de handhaving van uw rechten is gewaarborgd, evenals of er voldoende tech-nische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen.

Voor meer informatie over de gepaste of adequate beschermingsmaatregelen en hoe en waar u een kopie ervan kunt krijgen, kunt u contact opnemen met datenschutz@hartmann.info.

8.5. Duur van de opslag van persoonsgegevens, verwijdering

In principe verwerken en bewaren we persoonsgegevens voor de duur van een vergadering of webinar en eventuele daaropvolgende diensten/processen (bv. het uitgeven van deelnamecertificaten, het verstrekken van de link naar een webinar of de transcriptie, enz.). Daarnaast kunnen we persoonsgegevens ook verwerken of opslaan voor andere doeleinden, bv. voor probleemoplossing en evaluatie-doeleinden.

Als de verwerking of opslag niet langer nodig is, worden de persoonsgegevens verwijderd. Dit geldt niet als, onder andere, wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen de verwijdering verhinderen (cf. Art. 17 (3) AVG) en/of een ander geval van Art. 17 (3) AVG bestaat en/of een nieuw doel verdere verwerking rechtvaardigt.
Onjuiste en/of onvolledige gegevens worden onverwijld verwijderd of - voor zover mogelijk - gecorrigeerd in overeenstemming met Art. 5 (1) d AVG.

8.6. Technische en organisatorische maatregelen

Om te verzekeren dat persoonsgegevens worden beschermd, worden met name de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:

 • Gebruikersauthenticatie;
 • Mogelijkheid voor twee-factor authenticatie (bv. in Zoom en MS Teams);
 • Transport / end-to-end versleuteling;
 • Mogelijkheid om achtergronden te pixeleren na het activeren van de camera;
 • Mogelijkheid tot deelname met video/geluid standaard uitgeschakeld;
 • Deelname zonder een account aan te maken (gastaccount);
 • Deelname zonder installatie van een applicatie (webcliënt);
 • Opname en opslag standaard uitgeschakeld, opname pas gestart na toestemming.

8.7. Meer informatie over gegevensbescherming

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, in het bijzonder uw rechten, kunt u vinden in de toepasselijke/geldige gegevensbeschermingsverklaring voor u als werknemer, klant, leverancier, enz., die onder andere beschikbaar is op het intranet of op onze website.


9. Contact

Wanneer u contact met ons opneemt (via contactformulier, telefoon, fax, post of e-mail), worden uw persoonsgegevens verwerkt om uw vraag te behandelen en te verwerken in overeenstemming met Artikel 6 (1) b en f AVG. De informatie die als verplicht is gemarkeerd in het contactformulier is vereist voor de verwerking van uw vraag.

In de regel verwijderen wij aanvragen 3 maanden na ontvangst, echter uiterlijk als ze beantwoord zijn. In het geval van wettelijke opslagverplichtingen die moeten worden nageleefd, vindt de verwijdering plaats nadat deze zijn verstreken.

10. Opmerkingen en rapporten

We onderhouden blogs met de mogelijkheid tot commentaar in ons online aanbod. Voor de opmerkingenfunctie wordt naast uw opmerking ook informatie opgeslagen over het tijdstip waarop uw opmerking is gemaakt, uw e-mailadres en, als u niet anoniem bent, de gebruikersnaam die u hebt gekozen. Opmerkingen blijven op de blog staan zolang deze worden beheerd of u verzoekt deze te verwij-deren.

Als u een opmerking schrijft, wordt uw IP-adres gedurende 6 maanden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen in de zin van Art. 6 (1) f AVG naast het tijdstip van creatie, en wordt daarna verwij-derd. Dit is voor onze veiligheid, voor zover in individuele gevallen illegale inhoud wordt achtergelaten in commentaren (bv. beledigende inhoud, verboden politieke propaganda, etc.) die opheldering verei-sen, in het bijzonder het vaststellen van de identiteit van de auteur. We zullen opmerkingen met bo-vengenoemde inhoud onmiddellijk verwijderen. Als de verdere opslag van uw IP-adres en het tijdstip waarop de betreffende opmerking is gemaakt nodig is voor bewijsdoeleinden, worden deze (per-soons)gegevens uitgesloten van verwijdering tot de definitieve opheldering van het betreffende inci-dent. Deze (persoons)gegevens worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om onze claims af te dwingen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met Art. 6 (1) c AVG.

11. Nieuwsbrief

Met de volgende opmerkingen informeren wij u over de inhoud van onze nieuwsbrief en over de procedure voor registratie, verzending en statistische evaluatie en uw recht op bezwaar. Door u aan te melden voor onze nieuwsbrief gaat u akkoord met het ontvangen van de nieuwsbrief en met de be-schreven procedures.

Inhoud van de nieuwsbrief: Wij versturen e-mails en andere (elektronische) mededelingen met reclame-informatie (hierna 'nieuwsbrief' genoemd) alleen met uw toestemming of op basis van een wettelijke toestemming. Als de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt herschreven in het kader van een registratie voor de nieuwsbrief, is deze bepalend voor de toestemming. Daarnaast bevatten onze nieuwsbrieven informatie over onze producten, aanbiedingen, promoties en ons bedrijf.

Nieuwsbrieven worden, waar nodig, door ons of door een serviceprovider verzonden.

Registratie dubbele opt-in en wijzigingen: De aanmelding voor onze nieuwsbrief gebeurt in een zoge-naamde Double-Opt-In-procedure. Dit betekent dat u na registratie een e-mail ontvangt waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan registreren met buitenlandse e-mailadressen. De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het registratieproces volgens de wettelijke vereisten te kunnen bewijzen. Dit omvat het opslaan van de registratie- en bevestigingstijd en het IP-adres. Wijzigingen in uw (persoons)gegevens die zijn opge-slagen door de aanbieder van verzendservices worden ook geregistreerd.

Volgens zijn eigen informatie kan de bezorgdienst uw (persoons)gegevens in gepseudonimiseerde vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren en te verbeteren, bv. voor technische optimalisatie van de bezorging en presentatie van nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden om te bepalen uit welke landen de ontvangers afkomstig zijn. De verzenddienstverlener gebruikt uw (persoons)gegevens echter niet om u zelf aan te schrijven of om uw (persoons)gegevens aan derden door te geven.

Registratiegegevens: Om u in te schrijven voor de nieuwsbrief hoeft u alleen uw e-mailadres in te voe-ren. Eventueel vragen we u - voor persoonlijk contact - om uw voor- en achternaam in te voeren.

Prestatiemeting: De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamde 'web-beacon'. Dit is een bestand ter grootte van een pixel dat wordt opgehaald van de server van de mailingdienstverlener wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijd-stip van opvraging. Deze informatie wordt met name gebruikt voor de technische verbetering van de diensten en om uw leesgewoonten te bepalen. Statistische onderzoeken omvatten ook het bepalen of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. De-ze informatie kan om technische redenen aan u worden toegewezen.

De verzending van de nieuwsbrief en de meting van het succes zijn gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met Art. 6 (1) a, Art. 7 AVG in combinatie met § 7 (2) nr. 3 van de Belgische wet tegen oneerlijke concurrentie (UWG). De registratieprocedure wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen in overeenstemming met Art. 6 (1) f AVG en dient als bewijs van uw toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen.
Terugtrekking: U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief op elk gewenst moment intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u de ontvangst van onze nieuwsbrief kunt intrek-ken. Uw (persoons)gegevens worden verwijderd in geval van intrekking.

12. Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod gebruiken we inhoud of diensten van derden. Dit gebeurt op basis van onze legitieme belangen (belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van Art. 6 (1) f AVG) of op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) a AVG. Dit betekent dat we inhoud en diensten van derden integreren, zoals video's of lettertypen (hierna geza-menlijk 'inhoud' genoemd). Hiervoor moeten de externe aanbieders op de hoogte zijn van uw IP-adres, omdat ze zonder IP-adres de inhoud niet naar uw browser kunnen sturen. Daarom is het IP-adres vereist voor het weergeven van inhoud. Derden kunnen ook gebruikmaken van zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als 'web-beacons') voor statistische of marketing-doeleinden. 'Pixel tags' kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de website te evalueren. De gepseudonimiseerde informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op uw appa-raat en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod, maar ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

In de volgende presentatie hebben we een overzicht samengesteld van externe aanbieders, samen met hun aangeboden inhoud en links naar hun verklaringen over gegevensbescherming, die meer informatie kunnen bevatten over de verwerking van gegevens en informatie over bezwaar. Gelieve er rekening mee te houden dat we in ons cookiebeleid nog meer aanbieders van derden en meer infor-matie over de hier genoemde aanbieders van derden hebben vermeld.

Aanbieder:Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland

Aanbieder:LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043,VS
Privacybeleid:https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Opt-Out:https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Binnen ons online aanbod gebruiken we de conversietool 'LinkedIn Insight Tag'. Deze tool maakt een cookie aan in uw webbrowser, waardoor gegevens kunnen worden verzameld. Op basis van de ver-zamelde gegevens maakt LinkedIn anonieme rapporten over de doelgroep van de website en stelt deze aan ons ter beschikking. LinkedIn toont ons ook de weergaveprestatie. Daarnaast biedt LinkedIn de mogelijkheid tot retargeting via de Insight Tag. We kunnen deze gegevens gebruiken om gerichte reclame buiten ons online aanbod weer te geven zonder u te identificeren.

Aanbieder: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland
Privacybeleid:https://www.xing.com/app/share?op=data_protection

Aanbieder: (Youtube) Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,VS
Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Opt-Out:https://adssettings.google.com

We hebben onderdelen van YouTube geïntegreerd in ons online aanbod. Op YouTube kunnen video-clips vrij worden gepost en vrij worden bekeken, beoordeeld en becommentarieerd. Door het oproe-pen van een van de afzonderlijke pagina's van onze online-aanbiedingen waarop YouTube-inhoud is geïntegreerd, wordt een verbinding met YouTube tot stand gebracht om de nodige elementen voor de weergave van de desbetreffende video te downloaden. Daarbij krijgt YouTube of de exploitant Goog-le informatie over welke subpagina van ons online-aanbod door de betreffende gebruiker is opgeroe-pen. Daarnaast wordt verdere informatie doorgestuurd, zoals het IP-adres, de gebruikte browser, het besturingssysteem en technische apparaatinformatie, de datum en de duur van het bezoek. Als de gebruiker is ingelogd op YouTube op het moment dat hij onze online aanbiedingen bezoekt met het-zelfde apparaat, herkent YouTube de gebruiker door een enkele pagina op te roepen die een YouTube-video bevat. Dit gebeurt ongeacht of de persoon in kwestie op een YouTube-video klikt of niet. Deze informatie kan worden samengevoegd door YouTube of Google en worden toegewezen aan het profiel van de betreffende gebruiker, tenzij de elementen zijn geïntegreerd in de 'privacymodus'. We gebruiken altijd de 'Privacymodus' voor zover dit mogelijk is.

Aanbieder:(Instagram) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid:https://help.instagram.com/519522125107875

Aanbieder: Tumblr, Inc. 770 Broadway, New York, NY 10003,VS
Privacybeleid:https://www.tumblr.com/privacy/de

Aanbieder: (Facebook-Pixel) Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ierland
Privacybeleid:https://www.facebook.com/about/privacy/
Opt-Out:https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online aanbod bepalen als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde 'Facebook-advertenties'). Dienovereenkomstig gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die gebruikers op Facebook en binnen de diensten van partners die samenwerken met Facebook (het zogenaamde 'Audience Network' https://www.facebook.com/audiencenetwork/ ) die ook interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die blijken uit de bezochte websites) die wij doorgeven aan Facebook (de zogenaamde 'Custom Audien-ces'). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de mogelijke interesse van de gebruikers en geen intimiderend effect hebben. De Facebook-pixel stelt ons ook in staat om de effectiviteit van Facebook-advertenties te volgen voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden door te zien of gebruikers zijn doorgestuurd naar onze website nadat ze op een Facebook-advertentie hebben geklikt (zogenaamde 'conversieme-ting').

Aanbieder: Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland
Privacybeleid:https://policies.google.com/privacy?hl=de

Algemene voorwaarden:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/

Opt-Out:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over Google Analytics:Als u toestemming heeft gegeven, kan onze website (wij) gebruik maken van Google Analytics 4, een webanalysedienst. De uitvoerende partij voor gebruikers in de EU/EER en Zwitserland is Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland ('Google').

Doel van de verwerking: Google Analytics maakt gebruik van cookies die een analyse van uw ge-bruik van onze websites mogelijk maken. De door middel van cookies verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

We kunnen gebruik maken van Google Signals. Hierdoor kan Google Analytics extra informatie verzamelen over gebruikers die gepersonaliseerde advertenties hebben ingeschakeld (interesses en demografische gegevens) en kunnen advertenties aan deze gebruikers worden geleverd in remarke-tingcampagnes voor verschillende apparaten.

Overweeg het volgende met betrekking tot de bovengenoemde functies van Google: Google Analytics 4 heeft anonimisering van het IP-adres standaard ingeschakeld. Door IP-anonimisering wordt uw IP-adres door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort. Volgens Google wordt het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Tijdens uw websitebezoek wordt uw gebruikersgedrag vastgelegd in de vorm van 'gebeurtenis-sen'. Gebeurtenissen kunnen zijn:

 • Paginaweergaven
 • Eerste bezoek aan de website
 • Begin van de sessie
 • Uw 'klikroute', interactie met de website
 • Scrollen (wanneer een gebruiker naar de onderkant van de pagina scrolt (90%))
 • Kliks op externe links
 • Interne zoekopdrachten
 • Interactie met video's
 • Gedownloade bestanden
 • Advertenties gezien / aangeklikt
 • Taalinstellingen
Ook opgenomen:
 • Uw locatie (regio) bij benadering
 • Uw IP-adres (in verkorte vorm)
 • technische informatie over uw browser en de eindapparaten die u gebruikt (bv. taalinstelling, schermresolutie)
 • Uw internetserviceprovider
 • de verwijzer-URL (via welke website/reclamedrager u op deze website terecht bent gekomen)

Doeleinden van de verwerking: In opdracht van ons zal Google deze informatie gebruiken om uw pseudoniem gebruik van onze website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. De rapporten van Google Analytics dienen om de prestaties van onze website en het suc-ces van onze marketingcampagnes te analyseren.

Ontvangers van de gegevens in het bijzonder zijn/kunnen zijn:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (als verwerker onder Art. 28 AVG)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, VS

Het kan niet worden uitgesloten dat Amerikaanse autoriteiten toegang krijgen tot gegevens die door Google zijn opgeslagen.

Doorgifte aan derde landen: Voor zover gegevens buiten de EU/EER worden verwerkt en er geen niveau van adequate gegevensbescherming is dat overeenkomt met de Europese norm volgens de AVG, hebben we beslotenEU standard contractual clauses om een passend niveau van gegevensbe-scherming op te stellen. Het moederbedrijf van Google Ierland, Google LLC, is gevestigd in Califor-nië, VS. Een overdracht van persoonsgegevens naar de VS en toegang door Amerikaanse autoritei-ten tot de door Google opgeslagen gegevens kan niet worden uitgesloten. De VS wordt vanuit het oogpunt van gegevensbescherming momenteel beschouwd als een derde land. U heeft daar niet de-zelfde rechten als binnen de EU/EER. U hebt mogelijk geen recht op rechtsmiddelen tegen (met name onrechtmatige) toegang door autoriteiten.

Duur van opslag: De door ons verzonden en aan cookies gekoppelde gegevens worden automatisch na 2 of 14 maanden verwijderd. Het verwijderen van gegevens waarvan de bewaartermijn is bereikt, gebeurt automatisch één keer per maand.

Rechtsgrondslag: De wettelijke basis voor deze gegevensverwerking is uw toestemming conform Art.6 (1) a) AVG.

Intrekking: U kunt uw toestemming voor de toekomst te allen tijde intrekken door naar de cookie-instellingen/het cookie-beheer te gaan en daar uw keuze te wijzigen. De rechtmatigheid van de verwer-king die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot de intrekking blijft onaangetast.

U kunt het opslaan van cookies ook vanaf het begin voorkomen door uw browsersoftware hierop in te stellen. Als u uw browser echter zo instelt dat alle cookies worden geweigerd, kan dit leiden tot een beperking van de functionaliteiten op onze en andere websites. Daarnaast kunt u het verzamelen van door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van onze website (inclusief uw IP-adres) en de (verdere) verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door
a. geen toestemming te geven voor het plaatsen van de cookie of
b. de browser add-on te downloaden en te installeren om Google Analytics uit te schakelen.

13. Verwijdering, anonimisering en opslag

De door ons verwerkte persoonsgegevens worden verwijderd in overeenstemming met Art. 17 AVG. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring, worden de door ons opgeslagen persoonsgegevens gewist zodra ze niet langer nodig zijn voor het beoogde doel, en in het bijzonder bestaan er geen wettelijke opslagverplichtingen om het wissen te verhinderen. Als de persoonsgegevens niet worden gewist omdat hun verwerking noodzakelijk is voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking beperkt. Dit betekent dat de persoonsgegevens worden geblokkeerd en niet worden verwerkt voor andere doeleinden.

In de plaats van uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen we deze, indien nodig, zodanig anonimi-seren dat het onherroepelijk onmogelijk is om deze in de toekomst te achterhalen.

In overeenstemming met de wettelijke vereisten wordt de opslag met name gedurende 6 jaar bewaard in overeenstemming met § 257 (1) van het Belgische Wetboek van Koophandel (HGB) (handelsboe-ken, inventarissen, openingsbalansen, jaarrekeningen, handelsbrieven, boekhoudkundige bewijsstuk-ken, enz.) en gedurende 10 jaar in overeenstemming met § 147 (1) van het Belgische Belastingwet-boek (AO) (boeken, bescheiden, managementrapporten, boekhoudkundige bewijsstukken, handels- en zakelijke brieven, documenten die relevant zijn voor de belasting, enz.).

14. Uw rechten

U heeft het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de toekomst in overeenstemming met Art. 7 (3) AVG te allen tijde in te trekken. Verwerkingen die vóór de intrekking hebben plaatsgevonden, blijven daarom rechtmatig.

In overeenstemming met Art. 15 AVG kunt u informatie opvragen over uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.

In overeenstemming met Art. 16 AVG kunt u de onmiddellijke correctie eisen van onjuiste of onvolle-dige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen.

In overeenstemming met Art. 17 AVG kunt u verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens die bij ons zijn opgeslagen in overeenstemming met de daar vermelde voorwaarden, tenzij wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen onmiddellijke verwijdering in de weg staan (cf. Art. 17 (3) AVG) en/of een ander geval van Art. 17 (3) AVG bestaat en/of een nieuw doel verdere verwerking rechtvaardigt.

In overeenstemming met Art. 18 (1) AVG kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen als een of meer voorwaarden in overeenstemming met Art. 18 (1) AVG lit. a tot d van toepassing zijn.

In overeenstemming met Art. 20 (1) AVG kunt u de door ons verwerkte persoonsgegevens ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat en deze gegevens overdragen aan een andere verantwoordelijke zonder dat wij u daarbij hinderen.

Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met Art. 21 (1) AVG. In geval van bezwaar zullen we stoppen met het verwerken van uw persoonsge-gevens. Het recht op bezwaar geldt echter alleen als er sprake is van bijzondere omstandigheden die voortvloeien uit uw persoonlijke situatie. Daarnaast kunnen dwingende redenen die bescherming ver-dienen en die voor verwerking pleiten, de doorslag geven. Verder kunnen bepaalde verwerkingsdoel-einden in strijd zijn met uw recht op bezwaar.

Volgens Artikel 21 (2) AVG heeft u het recht om op elk moment en zonder verdere voorwaarden be-zwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze betrekking heeft op dergelijke directe reclame. Als u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor deze doeleinden (cf. Art. 21 (3) AVG).

Zonder afbreuk te doen aan enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, heeft u ook het recht om een beroep te doen op de bevoegde toezichthoudende autoriteit (cf. Art. 77 AVG) als u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens in strijd is met de regelgeving inzake gegevensbe-scherming. In deze context willen we u echter vragen om een eventuele klacht eerst aan ons voor te leggen. We zullen dan proberen de situatie zo snel en effectief mogelijk te verhelpen.

Om uw rechten als betrokkene uit te oefenen, gebruik ditformulier.