bg-country-switch bg-country-switch

Kvalitets- och miljöpolicy

KVALITETSPOLICY

HARTMANN-ScandiCare ABingår som etthelägt dotterbolag till PAUL HARTMANN AG med säte i Heidenheim, Tyskland. HARTMANN-koncernen är ett av Europas största företag inom medicinteknik med verksamhet inom affärsområdena Hygien, Sårbehandling, Operation och Desinfektion.

HARTMANN ScandiCare's målsättning är att vara en stark affärspartner, tillverkare och leverantör.

Vår uppgift är att besitta goda kunskaper inom våra affärsområden, medverka i produktutveckling, att med bästa teknik och kunskap tillverka, marknadsföra och distribuera våra produkter.

Våra kunder är vårdpersonal på sjukhus och vårdinrättningar, samt patienter i efterbehandling.
Vår policy är att vid varje tillfälle tillhandahålla rätt produkt och kvalitet på varor och tjänster för att svara upp mot ställda förväntningar hos kunder och övriga intressenter. Varje uppgift utförs på ett sådant sätt att den blir en god referens för ytterligare affärer.

Våra produkter och tjänster svarar mot, där så är tillämpbart, myndighetskrav, Medicintekniska direktivet MDD, nationella och internationella standarder samt kraven för att uppfylla vårt kvalitetssystem SS‑EN ISO 9001:2015

Genom årliga interna och externa revisioner samt löpande uppdatering av våra kvalitetsdokument tillsammans med årlig avstämning i samband Ledningens genomgång säkerställer företagets ledning effektiviteten i kvalitetssystemet och dess överensstämmelse med standarden.

Vi arbetar enligt principerna minimera fel och ständig förbättring. Varje avvikelse, reklamation eller liknande noteras och åtgärdas. All personal erhåller regelbunden utbildning och har tillgång till och är medvetna om de kvalitetskrav vi har att uppfylla såväl externt som internt.

MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn gäller hela företaget och alla anställda.
Det är allas ansvar att i den dagliga verksamheten arbeta i linje med miljöpolicyn.

I samverkan med medarbetare och leverantörer verkar HARTMANN aktivt för en bra miljö.
Vårt miljöarbete förbättras ständigt med utgångspunkt från våra mål.

HARTMANN strävar efter att dess produktsortiment utformas så att det bidrar till en kretsloppsanpassning i samhället.

HARTMANN strävar efter att miljöpåverkan från den tillverkning och de transporter som verksamheten ger upphov till minskas.

HARTMANNS leverantörer av produkter, emballage och transporter bedöms med hänsyn till sitt miljöarbete.

HARTMANN följer de gällande miljölagar och förordningar som är relevanta för oss, t.ex. REACH.